Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiejPobieranie 1.15 Mb.
Strona1/9
Data02.05.2016
Rozmiar1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na

Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia i układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej

zamówienie sektorowe

o wartości poniżej 414 000 euro

znak sprawy: FZ-281-68/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.zm.),
na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 13
Adres do korespondencji:

30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Dział Zamówień


tel.: 12 254-11-93

fax: 12 254-12-41

e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

SPIS TREŚCI:

I. Opis przedmiotu zamówienia 3

II. Termin wykonania zamówienia 18

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 18

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 20

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 20

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 20

VII. Termin związania ofertą 21

VIII. Wymagania dotyczące wadium 21

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 22

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 23

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 24

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 25

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w  sprawie zamówienia 26

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zawarciu umowy 27

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 27

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postę­powania o udzielenie zamówienia 27

XVII. Pozostałe informacje 28

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

 1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1),

 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2),

 3. Wzór formularza cenowego (załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f i 3g),

 4. Warunki gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako wadium (załącznik nr 4),

 5. Projekt umowy (załącznik nr 5), 1. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia i układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej, w zakresie określonym w punkcie 2.

 2. Zakres zamówienia obejmuje:

  Zadanie nr 1 – części producentów BURKERT / AURORA / EBERSPAECHER / BEHR / HELLA / CARRIER SUTRAC / LINNING / DANFOS / ALCO / HANSA AUTOMOTIVE / INDAK / JELCZ KOMPONENTY / KONVEKTA / NORDGREN / SPAL / SPHEROS / WEBASTO / SUCO / SUTRAK / UWE / WSK KRAKÓW

  LP

  Indeks MPK SA

  Nazwa przedmiotu zamówienia

  Producent

  Nr katalogowy wskazanego producenta

  J/M

  Ilość  AU--1402205000ZZ

  STEROWNIK KLIMATYZACJI

  BURKERT

  8660

  szt

  16  AU--1551005000ZZ

  ZAWÓR 22/22 ZD1561001100

  AURORA

  481-000-0032

  szt

  4  AU--1551580000ZZ

  GNIAZDO 8 PIN EBERSPACHER

  EBERSPAECHER

  1021158000

  szt

  2  AU--1552700000ZZ

  ZAWÓR WODNY

  BURKERT

  MEKN-0250

  szt

  12  AU--1554941000ZZ

  PRESOSTAT WC+NC

  AURORA

  4125000004

  szt

  1  AU--1564492000ZZ

  SILNIK NAGRZEWNICY

  AURORA

  411-122-0241

  szt

  1  AU--1565064000ZZ

  ZESTAW NAPRAWCZY DO ZAWORU 6213

  BURKERT

  6213-KIT

  szt

  16  AU--1565730000ZZ

  WENTYLATOR KLIMY Z SILNIKIEM AURORA

  AURORA

  134-702-0006

  szt

  40  AU--1802156020ZZ

  STEROWNIK ZEGARA EBERSPAECHER

  EBERSPAECHER

  221000303400

  szt

  5  AU--1802800020ZZ

  POMPA WODNA CO

  EBERSPAECHER

  252354250000

  szt

  1  AU--1802830000ZZ

  AGREGAT GRZEWCZY EBESPRECHER OGRZEWANIE HYDRONIC D30W24V 050105 KOMPLETNE

  EBERSPAECHER

  252599020000

  szt

  1  AU--1803020004ZZ

  PRZEWÓD KLIMATYZACJI 10X1200

  AURORA

  285-S03-0019

  szt

  12  AU--1803020005ZZ

  PRZEWÓD KLIMATYZACJI 12X840

  AURORA

  285-S03-0024

  szt

  12  AU--1803020007ZZ

  PRZEWÓD KLIMATYZACJI CHŁODZ

  AURORA

  285-S03-0020

  szt

  12  AU--1803166000ZZ

  OPORNIK DMUCHAWY DRG 1200

  AURORA

  413-300-0013

  szt

  50  AU--1803307000ZZ

  DMUCHAWA PODWÓJNA DRG1200 AURORA

  AURORA

  DRG1200

  szt

  12  AU--1803310000ZZ

  NAGRZEWNICA HELIOS 4000

  EBERSPAECHER

  282105200OB

  szt

  2  AU--1803922650ZZ

  OSUSZACZ Z PRZEŁĄCZNIKIEM CIŚNIEN

  AURORA

  3541000004

  szt

  1  AU--1803922791ZZ

  ZAWÓR STEROWANIA OGRZEW KONWEKT

  AURORA

  481-000-0077

  szt

  2  AU--1803923050ZZ

  WKŁAD FILTRA DO NAGRZEWNICY TEDDY

  AURORA

  4364400024

  szt

  600  AU--1803923054ZZ

  ZAWÓR PAROWNIKA KLIMATYZACJI

  AURORA

  4511000001

  szt

  1  AU--1804172031ZZ

  PAROWNIK KLIMATYZACJI

  AURORA

  283-S04-0002

  szt

  1  AU--1805000200ZZ

  NAGRZEWNICA

  AURORA

  TEDDY 2000

  szt

  16  AU--1805933105ZZ

  TULEJKA

  AURORA

  4711160000

  szt

  1  AU--1852121221ZZ

  ZABEZPIECZENIE POMPY PALIWA

  EBERSPAECHER

  12122100

  szt

  1  AU--1852181502ZZ

  KOŁO DMUCHAWY DW40

  EBERSPAECHER

  251818150200

  szt

  1  AU--1852181504ZZ

  ELEKTRODA ZAPŁONOWA OGRZEWANIA

  EBERSPAECHER

  251818151100

  szt

  1  AU--1852181508ZZ

  OBUDOWA AGREGATU

  EBERSPAECHER

  251818150900

  szt

  3  AU--1852184000ZZ

  CZUJNIK PRZEGRZANIA EBERSPAECHER

  EBERSPAECHER

  25181840000

  szt

  1  AU--1852184100ZZ

  CZUJNIK TEMPERATURY OGRZEWANIA

  EBERSPAECHER

  25181841000

  szt

  12  AU--1852189945ZZ

  POMPA PALIWA EBERSPRECHER

  EBERSPAECHER

  252489994600

  szt

  2  AU--1852330050ZZ

  DYSZA PALIWOWA

  EBERSPAECHER

  33000033

  szt

  20  AU--1870092000ZZ

  REZYSTOR

  AURORA

  413-300-0002

  szt

  70  AU--2809841031ZZ

  SILNIK DMUCHAWY DGR1200

  AURORA

  411-122-0245

  szt

  40  AU--5218150100ZZ

  SILNIK OGRZEWANIA

  EBERSPAECHER

  251818150100

  szt

  20  AU--5218150300ZZ

  ISKROWNIK 24V

  EBERSPAECHER

  251818151000

  szt

  30  AU--5218150400ZZ

  ELEKTRODA ZAPŁONOWA OGRZEWANIA

  EBERSPAECHER

  251818151100

  szt

  30  AU--5218500010ZZ

  STEROWNIK OGRZEWANIA 24V

  EBERSPAECHER

  251818540010

  szt

  32  AB00694003ZZ

  OPORNIK REZYSTOR

  AURORA

  413300002

  szt

  21  AJ00548003ZZ

  SIŁOWNIK STEROWANIA ŻALUZJI NAGRZEWNICY

  AURORA

  472.200.0002

  szt

  15  AJ00548004ZZ

  SILNIK NAGRZEWNICY

  AURORA

  411.122.0036

  szt

  2  AJ00548005ZZ

  CEWKA ELEKTROZAWORU NAGRZEWNICY

  AURORA

  4710000002

  szt

  15  AJ00548006ZZ

  ZAWÓR

  AURORA

  3810000149

  szt

  20  AJ00548007ZZ

  WYMIENNIK CIEPŁA

  AURORA

  1612832910001/ aktualiz. 2832910001

  szt

  20  AJ00548008ZZ

  WENTYLATOR PODWÓJNY 3-STOP DRG-1000

  AURORA

  1315020003

  szt

  3  AJ00548009ZZ

  WENTYLATOR PODWÓJNY 2-STOP DRG-1200

  AURORA

  1316020104/131602002

  szt

  2  AJ00548010ZZ

  KASETA STERUJĄCA OGRZEWANIEM

  AURORA

  3355000006

  szt

  5  AJ00548013ZZ

  WYMIENNIK NAGRZEWNICY KABINY KIEROWCY do nagrzewnicy o nr kat. 2838010004

  AURORA

    2838010004

  szt

  2  AJ00548014ZZ

  WYMIENNIK NAGRZEWNICY

  AURORA

  2825520005

  szt

  6  AJ00548015ZZ

  SILNIK NAGRZEWNICY

  AURORA

  2215520004 / 2125520004

  szt

  90  AJ00548016ZZ

  OPORNIK REZYSTOR

  AURORA

  4133000002

  szt

  40  AJ00548018ZZ

  NAGRZEWNCA

  AURORA

  1518020022

  szt

  15  AJ00548019ZZ

  SILNIK NAGRZEWNICY

  AURORA

  212.802.0006

  szt

  15  AJ00548020ZZ

  ZAWÓR NAGRZEWNICY

  AURORA

  3810000101

  szt

  10  AJ00548027ZZ

  NAGRZEWNICA FRONTBOX

  AURORA

  151-292-0007

  szt

  2  AB00687015ZZ

  DYSZA NAWIEWU

  AURORA

  3818380219

  szt

  10  AJ00549015ZZ

  DYSZA

  AURORA

  3 342 200 006

  szt

  20  AJ00550001ZZ

  NAGRZEWNICA

  BEHR / HELLA

  93 209 10 0000

  szt

  15  AJ00550002ZZ

  WYMIENNIK NAGRZEWNICY

  BEHR / HELLA

  9314166005- BEHR

  szt

  25  AJ00550011ZZ

  OBUDOWA NAGRZEWNICY DO NAGRZEWNICY NR KATALOGOWY NAGRZEWNICY - 9320910000

  BEHR / HELLA

  -

  szt

  1  AB00665001ZZ

  CHŁODNICA OM904

  BEHR  /HELLA

  8MK376721111 - HELLA

  szt

  4  AB00665002ZZ

  WENTYLATOR

  BEHR  /HELLA

  8MV376733211- HELLA

  szt

  6  AB00665004ZZ

  CHŁODNICA

  BEHR  /HELLA

  8ML376723781 - HELLA

  szt

  3  AS00150143ZZ

  SPRZĘGŁO KLIMATYZACJI

  CARRIER SUTRAC/ LINNING

  BPO FK40 / LA16.052Y

  szt

  2  AS01445739ZZ

  OSUSZACZ KLIMATYZACJI

  DANFOS /ALCO

  DML 305/ . 023Z0051

  szt

  5  AJ00550009ZZ

  NAGRZEWNICA

  EBERSPRECHER

  282 112 203C

  szt

  40  AJ00550013ZZ

  WYMIENNIK NAGRZEWNICY do nagrzewnicy o nr kat. 282112203C

  EBERSPRECHER

  -

  szt

  30  AJ00550014ZZ

  OBUDOWA NAGRZEWNICY do nagrzewnicy o nr kat. 282112203C

  EBERSPRECHER

  -

  szt

  10  AJ00550015ZZ

  SILNIK NAGRZEWNICY

  EBERSPRECHER

  7121642 MT21

  szt

  120  AS25181815ZZ

  ELEKTRODA

  EBERSPRECHER

  251818151100

  szt

  2  AS25181853ZZ

  STEROWNIK

  EBERSPRECHER

  251818530011

  szt

  2  AC0028350647ZZ

  OSUSZACZ KLIMATYZACJI

  HANSA AUTOMOTIVE

  2835616050

  szt

  35  AJ00548012ZZ

  PRZEŁĄCZNIK DMUCHAWY AURORA JELCZ

  INDAK

  3159722

  szt

  10  AJ00513037ZZ

  ZAWÓR TRÓJDROŻNY

  JELCZ

  6 110 235 040

  szt

  12  AJ00548011ZZ

  DYSZA NAWIEWU FI 55

  JELCZ KOMPONENTY/ AURORA

  6419351609/334-160-0100

  szt

  10  AC0018300770ZZ

  SKRAPLACZ - KONDENSATOR UKŁADU  KLIMATYZACJI

  KONVEKTA

  H35-030-010

  szt

  2  AC0048301684ZZ

  ZAWÓR  NAGRZEWNICY

  NORDGREN

  84977939663

  szt

  10  AB00694068ZZ

  WENTYLATOR PCHAJĄCY

  SPAL

    SPAL VA10-AP50/C-25S  12V

  szt

  3  AC0028303508ZZ

  WENTYLATOR PROMIENIOWY

  SPAL

    SPAL 008-B39-22  24V

  szt

  25  AS01445718ZZ

  SILNIK NAGRZEWNICY DACHOWEJ

  SPAL

  009-B40/VLL22

  szt

  6  AS03000238ZZ

  WENTYLATOR TURBINOWY POJEDYNCZY

  SPAL

  SPAL 008-B37/C-42D 24V

  szt

  7  AS81413205ZZ

  Wentylator SPAL 008-B10-093D

  SPAL

  008-B10-093D

  szt

  1  AS03000077ZZ

  WENTYLATOR CASTROSUA

  SPAL

  VA03-BP70/LL-37S  24V

  szt

  5  AS00300238ZZ

  WENTYLATOR KABINY KIEROWCY

  SPAL

  008-B37-42D 24V

  szt

  2  AC6893800000ZZ

  SKRAPLACZ   KLIMATYZATORA

  SPHEROS/WEBASTO

  68938A

  szt

  3  AB00698054ZZ/ AL00201007ZZ

  CZUJNIK

  SUCO

  660828 / / G1/8? 110BAR,42V, NBR, NC

  szt

  15  AS90004009ZZ

  STEROWNIK KLIMATYZACJI SCANIA CASROSUA

  SUTRAK

  180 077 / C1

  szt

  2  AS00639634ZZ

  POMPA WODNA OGRZEWANIA  639634

  UWE

  MCC 11195

  szt

  14  AF00694001ZZ

  NAGRZEWNICA STOPNIA

  WSK KRAKÓW

  GN31700

  szt

  6  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna