Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powyżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 367.32 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar367.32 Kb.
  1   2   3   4   5

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-210, fax (012) 64-68-930, 64 68 173

__________________________________________________________________________________________________SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
powyżej 211 000 euro
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego


na dostawę surowców recepturowych oraz spirytusu, według 3 pakietów

zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

zwanej dalej „specyfikacją”.

/kod CPV: 24490000-5/.Podstawa prawna :

Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).
I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

w imieniu którego występuje :

Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych

Adres : 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

tel. (012) 646-82-10, fax. (012) 646-89-30, 646-81-73

REGON : 001270210 NIP : 678-268-04-71

Adres internetowy :

 • www.rydygierkrakow.pl/umowy

 • rydygier.przetargi@wp.pl
II. ODBIORCA: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie.III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców recepturowych oraz spirytusu, według
  3 pakietów:


PAKIET 1 – SUROWCE RECEPTUROWE: Aethylmorphinum, Codeini phosphas hemihydricus, Morphinum hydrochloricum, Phenobarbitalum natrium;
PAKIET 2 – SUROWCE RECEPTUROWE: Acidum benzoicum, Acidum boricum, Acidum hydrocloricum 10%, Acidum lacticum, Acidum salicylicum, Acidum tartaricum, Adeps suillus, Alantavit maść, Ammonii bromidum, Ammonii bituminosulfonas, Ammonii chloridum, Argenti nitras, Argentum proteinicum, Atropini sulfas, Balsam peruviański, Benzalkonii chloridum, Benzinum, Benzocainum, Bismuthi subgallas, Bismuthi subnitras, Cacao oleum, Calci carbonas precipitatas, Calci lactas pentahidricus, Carbo medicinalis pulvis, Chloraminum T, Chloramphenicolum, Chlorhexidini gluconatis solutio, Coffeini et natrii benzoatis, Collodium, Cuprum sulfuricum, Dinatrii phosphas dodecahydricus, Dithranol, Erythromycinum, Ethacridini lactas, Eucerinum, Fiolet krystaliczny, Formaldehydum 40%, Gentamicini sulfas, Glicerolum 86%, Glucosum anhydricum, Hascobaza, Homatropini hydrobromidum, Hydrargyrum aminochloratum, Hydrargyrum sulfuratum rubrum, Hydrocortisonum, Hydrogenii peroxydum 30%, Hyoscini hydrobromidum, Intractum visci albi, Iodoformium, Iodum, Kalii bromidum, Kalii iodidum, Kalii nitras, Kalii permanganas, Lanolinum anhydricum, Lidocaini hydrochloridum, Magnesii sulfas, Mentholum, Metamizolum natricum, Methylenum coeruleum, Natrii benzoas, Natrii bromidum, Natrii chloridum, Natrii dihydrogenocarbonas dihydricus, Natrii hydrogenocarbonas, Natrii salicylas, Natrii tetraboras, Natrii thiosulfas, Neomycini sulfas, Neospasmina, Nystatinum, Oleum eucalipti, Oleum menthae piperitae, Oleum rapae, Oleum ricini, Pabialgin, Papaverini hyrdochloridum, Paraffinum liquidum, Passispasmina, Pepsini pulvis, Pilocarpini hydrochloridum, Povidoni iodinati solutio, Pyramidonum, Rezorcinolum, Saccharum lactis, Sirupus pini compositus, Sirupus tussipect, Solutio iodi spirituosa, Spiritus salicylatus, Sulfogaiacolum, Sulfur preacipitatum, Talcum, Tanninum albuminatum, Tetracaini hydrochloridum, Thiomersal, Thymolum, Tinctura adonis vernalis, Tinctura capsici, Tinctura chinae, Tinctura convallariae, Tinctura crategi, Tinctura ipecacuanae, Tinctura menthae piperitae, Tinctura valerianae, Tran, Ung. cholesteroli, Urea, Vaselinum album, Vaselinum flavum, Zinci oxidi pasta, Zinci oxydati pulver, Zinci sulfas;
PAKIET 3 – SPIRYTUS: Ethanolum (spirytus) 96%, 70% Spirytus skażony hibitanem 0,5%;
zgodnie z ilościami podanymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. /kod CPV: 24490000-5/.

 1. Opis zamówienia:

 1. dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi pakiet 1, pakiet 2, pakiet 3;

 2. oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie 1, pakiecie 2, pakiecie 3, zostaną odrzucone;

 3. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać gramaturę opakowania najbardziej zbliżoną do 1/12 części całości wyspecyfikowanego surowca.

 4. Zamawiający dopuszcza opakowania w ml. W przypadku podania opakowania w ml, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przelicznik ml na g (gęstość).

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w postaci i dawce, a także
  w opakowaniu o wielkości i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania żadnej z części niniejszego zamówienia przez podwykonawców (art. 36 ust. 4 ustawy).

 4. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia - termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
IV. NUMER SPRAWY : 143/ ZP/2007

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY


V.WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej.

 2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie.

 3. Możliwość dostaw awaryjnych do 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

VI.1. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

VI.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.b wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w zakresie dostawy surowców recepturowych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.1.

b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.c ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.2.

c) W zakresie warunków wskazanych w punkcie VI.1.a i VI.1.d ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.3.


VI.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI.5. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.


VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU


1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.a specyfikacji – wraz z ofertą każdy
z Wykonawców musi złożyć:

a) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem
i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia /min. 2 dostawy/; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie /min. 2 dokumenty/. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać wartości najdroższego pakietu, na jaki Wykonawca złoży ofertę - według załącznika nr 3 do specyfikacji.

1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.b specyfikacji - wraz z ofertą każdy
z Wykonawców musi złożyć:

a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.c specyfikacji - do oferty każdy
z Wykonawców musi załączyć:

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna