Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroPobieranie 315.97 Kb.
Strona1/4
Data05.05.2016
Rozmiar315.97 Kb.
  1   2   3   4
Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 54 /10

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO
na dostawę
LEKÓW ONKOLOGICZNYCH i Leku specjalistycznego ABCIXIMAB


 1. ZAMAWIAJĄCY:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. ŚląskieKRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax: 034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego : od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:35II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  5. Kodeks cywilny.

  6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn. .zm.).


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa „leków onkologicznych i leku Abciximab do siedziby Zamawiającego- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w Załącznikach Nr 1-6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części - dotyczy Zał. Nr 1-4,6 oraz na pojedyncze pozycje w Załączniku Nr 5

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )


33.65.21.00-6
Leki onkologiczne

33.62.20.00-6
Abciximab

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Dostawa towaru nastąpi loco magazyn Apteki Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu ( maximum 3 dni roboczych ) licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxowego przez Kierownika Apteki lub osobę upoważnioną .

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , w szczególności dotyczące:


  1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:  - koncesję, zezwolenia lub licencję na obrót środkami farmaceutycznymi

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:

  - iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie przynajmniej jedną dostawę o wartości stanowiącej przedmiot zamówienia .1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaga­ne uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowią­zek posiadania takich uprawnień;

-oświadczenie, że oferowane leki posiadają dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :  -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędno­ściowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 mie­siące przed upływem terminu składania wnio­sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia( art. 26 ust. 2b )

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału o których mowa w art.22 ust.1 ustawy w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty :

1). Koncesji, zezwoleń lub licencji na obrót środkami farmaceutycznymi .

W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

2). wykaz wykonanych dostaw ( co najmniej jednej dostawy leków ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ,że te dostawy zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 9 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Załącznik zobowiązany jest wówczas do złożenia wykazu dostaw zawierającego ,co najmniej jedną dostawę (dla każdego załącznika ) o wartości składanej oferty .

3). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Załącznik zobowiązany jest wówczas do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie składanej oferty, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca , wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w art.26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt.3 , dotyczącej tych podmiotów.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:
1). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający wymaga złożenia:

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć wyłącznie oświadczenie, którego treść ujęta jest w Załączniku Nr 8 do siwz.


2). aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wyko­nawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub za­świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale­głych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu — wystawione­go nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.


3). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni­czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają­cego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem skła­dek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale­głych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu — wystawione­go nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

4). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę


5). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U.Nr 197 , poz. 1661 , z późn.. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi , w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 , oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą ( spełnia-nie spełnia ) , w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego sie­dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, ma­ją miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczą­ce niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześ­niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa­niu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastę­puje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem są­dowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszka­nia tych osób..

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol­skiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-5) — składa :

 1. pkt. 1) ;2); 3) ; 5) – dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio ,że :

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b).nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, skła­dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnie­nie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c).nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;


 1. pkt.4) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

 2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześ­niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Do­kument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze­nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie­nia albo składania ofert.

 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kra­ju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za­mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawiera­jącym oświadczenie złożone przed notariuszem, właś­ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcze­go odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kra­ju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za­mieszkania.

 1. W celu potwierdzenia ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenie, że oferowane leki posiadają dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP- treść oświadczenia ujęta jest w druku oferty stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów na każde żądanie Zamawiającego 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach.

Na ofertę składają się również następujące dokumenty i załączniki

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. , zawierający wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowaniaFormularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę.

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy uwzględnione w Załączniku Nr 8

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy uwzględnione w Załączniku Nr 8

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

4) Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10  5) Pełnomocnictwo osoby/ osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

VI. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI :

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

Pytania do SIWZ ,sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesyłać na nr faxu 34/367-37-53 , w celu usprawnienia - pocztą elektroniczną na adres e-mail : szp@data.pl

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

3.W uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania ofert , Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej , na której udostępniono specyfikację.

4.Korespondencję należy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/ 54 / 10

5.Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Grażyna Szeps - sprawy proceduralne - tel./ fax 34 / 367-32-51

Mgr Przemysław Orlikowski - sprawy merytoryczne tel. 34 / 367-37-60


VII . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM:


  1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości :

  Załącznik Nr 1 - 1.400,00 zł.

  Załącznik Nr 2 - 160,00 zł.

  Załącznik Nr 3 - 100,00 zł.

  Załącznik Nr 4 - 2.500,00 zł.

  Załącznik Nr 5 – Poz. 1 100,00 zł.

  Poz. 2 2.850,00 zł.

  Poz. 3 7.000,00 zł.

  Poz. 4 5.000,00 zł.

  Poz. 5 200,00 zł.

  Poz. 6 150,00 zł.

  Poz. 7 100,00 zł.

  Poz. 8 150,00 zł.

  Załącznik nr 6 - 6.600,00 zł.

  Razem : 26.310,00 zł.

  2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).  3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 z dopiskiem „Wadium – Leki onkologiczne”. nr sprawy P-8/ 54 /10 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej ( gwarancji i poręczeń )oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty.

  5. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą , przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

  6.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

  7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. upzp

  8.Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

  9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres , nie dłuższy niż 60 dni.

 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta.

1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2) Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 7 lub na nim.

3)Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę


4) Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
5) Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.
2. Forma dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii opatrzonej klauzulą „ za zgodność z oryginałem „ i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

 2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości.

3. Podpisy.
1)Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby / osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

2)W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.


4. Oferta wspólna.


 1. Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcjum/spółka cywilna ) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego

 2. Oryginał pełnomocnictwa ( lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa ) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie :

  1. postępowania o zamówienie publiczne , którego dotyczy,

  2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

  3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania

 1. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4)Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach , składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców PEŁNOMOCNIK , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5)Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „ za zgodność z oryginałem „ i podpisane przez Pełnomocnika.

6)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem , którego adres należy wpisać w formie oferty.

7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego , umowy regulującej współpracę tych podmiotów.


5.Forma oferty.
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4) Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5)W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

6) W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.


7) Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:
OFERTA przetargowa – na dostawę „Leków onkologicznych i leku Abciximab„

P-8 / 54 / 10

Nie otwierać przed 08. 07. 2010 r godz. 10:15
8) W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

9).Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


6. Zmiany , wycofanie oferty.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

1) Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie


o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.
Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona
oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

2) Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie


Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane
powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".
X. ODRZUCENIE OFERTY:
1 Oferta zostanie odrzucona w przypadku jeżeli :

 1. jest niezgodna z ustawą PZP

 2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy PZP

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaproszonego do składania ofert ;

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów


  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna