Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”Pobieranie 2.08 Mb.
Strona1/17
Data10.05.2016
Rozmiar2.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ZP-1/2011 Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”
ZAMAWIAJĄCY:

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11

godziny pracy: poniedziałek – piątek 800 – 1500

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie


art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)I. ZAMAWIAJĄCY
 1. Zamawiającym jest: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Wysokiem Mazowieckiem

Adres: ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Telefon/faks: tel. /086/ 275-22-34, fax: /086/ 275-90-34

Adres internetowy Zamawiającego: www.ckzwm.edu.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 800 – 1500 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 31881-2011

- strona internetowa Zamawiającego – www.ckzwm.edu.pl,

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” na terenie działek 2005/2 i 2148/8 w Wysokiem Mazowieckiem.

  2. Przedmiot zamówienia określa Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 • 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

 • ze szkolnictwem

 • 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

 • 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

 • 45232460-4 Roboty sanitarne

 • 45233124-4 Drogi dojazdowe

 • 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 • 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 • 45313100-5 Instalowanie wind

 • 45320000-6 Roboty izolacyjne

 • 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

 • 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

 • 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

 • 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ, dokumentacją projektową opracowaną przez Studio Architektury Arcus w Białymstoku, zaktualizowaną i poprawioną przez Autorskie Studio Projektowe Beata Świaniewicz Marek Świaniewicz Mrozy 39C 19-301 Ełk.


Przedmiotowa dokumentacja została opracowana w układzie dwuetapowej realizacji. Obejmuje ona budowę dwóch obiektów dydaktycznych:

- budynek warsztatowy szkolenia praktycznego – etap I

- budynek warsztatowo-dydaktyczny szkolenia praktycznego – etap II

wraz z zagospodarowaniem terenu.


Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynku warsztatowo-dydaktyczny szkolenia praktycznego – etapu II oraz przynależne zagospodarowanie terenu. Zamówienie obejmuje też częściową realizację fragmentu I etapu, w zakresie kotłowni gazowej.
Budynek będący przedmiotem zamówienia jest obiektem dwukondygnacyjnym (parter + piętro). Na parterze znajdują się część warsztatowa - pracownie szkolenia praktycznego, pokój nauczycieli, pomieszczenia sanitarne i socjalne dla uczniów, sala wykładowa. Na piętrze znajdują się sale lekcyjno - laboratoryjne do kształcenia zawodowego wraz z zapleczami. Piętro budynku połączone jest z istniejącym budynkiem szkoły, poprzez łącznik. Dodatkowo w budynku dla potrzeb komunikacyjnych pierwszego piętra znajduje się ewakuacyjna klatka schodowa oraz winda. Przy budynku od strony południowej znajdują się pomieszczenia garażowe. Natomiast od strony północnej znajduje się budynek kotłowni gazowej – będący wydzielonym fragmentem budynku wchodzącego w skład I etapu dokumentacji .

Charakterystyka obiektu:

powierzchnia zabudowy 1071,0 m2

powierzchnia całkowita 2025,8 m2

powierzchnia użytkowa 1774,0 m2

kubatura 10 030 m3


  1. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

  2. Komplet materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia Wykonawca dostarczy na plac budowy we własnym zakresie. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Rozpoczęcie robót: 1 kwietnia 2011 r.

2. Termin zakończenia (zgłoszenia gotowości odbiorowej) robót: 30 czerwca 2012 r.


IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj; 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 1. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 obiekty o kubaturze
  7000m
  3 - inwestycję odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania ( Załącznik nr 3).

 2. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należącej do właściwego samorządu zawodowego, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów,

 3. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, należącą do właściwego samorządu zawodowego, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów,

 4. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należącą do właściwego samorządu zawodowego, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów (załącznik nr 5).
 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

 1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 2 000 000 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 2. posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich środki finansowe łącznie) zobowiązani są przedłożyć informację z banku, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. (Załącznik nr 4A),

 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, o której mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie(załącznik nr 7) :

  1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

  2. muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

  3. pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów a wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

  4. przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 1. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

 1. musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

 2. sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:

 1. dokumenty wspólne podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum:

  • oferta,

  • wykaz wykonanych robót budowlanych

  • dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia

  • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w  art. 22 ust. 1 Ustawy

  • polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

     1. oświadczenia i dokumenty, składane przez każdy podmiot składający wspólną ofertę takie jak:

  • oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

  • informacja z banku, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w którym Wykonawcy posiadają podstawowy rachunek bankowy, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej.VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami. Jednocześnie Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Jednakże Zamawiający na podst. art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. załącznik nr 6.W przypadku wykazania w ofercie podwykonawców, stosownie do art. 6471 Kodeksu cywilnego wykonawca przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego:

 • umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,

 • dokumenty dotyczące kwalifikacji podwykonawcy niezbędnych do wykonania powierzonej części zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega, że:

  1. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda zamawiającego;

  2. wymaga przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie;

  3. podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań wykonawcy;

  4. wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników;

  5. podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody wykonawcy i zamawiającego;

  6. zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez wykonawcę w stosunku do nich;

  7. wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU.
 1. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszej SIWZ oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w  art. 22 ust. 1 Ustawy – w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, których wzór stanowią (Załącznik nr 4),

 2. wykaz wykonania robot budowlanych, wykonanych w okresie w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej wykonanie 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania ( Załącznik nr 3).

 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, (Załącznik nr 5).

 4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia (załącznik nr 5A).

 5. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 2 000 000 zł .

 6. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy (Załącznik nr 4A).

 7. informacja z banku, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w którym Wykonawcy posiadają podstawowy rachunek bankowy, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 niniejszego Rozdziału przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, dokumenty o których mowa w punkcie 1 od f) do g) składają indywidualnie, to znaczy każdy osobno, natomiast dokumenty o których mowa w podpunktach od a) do e) mogą być złożone wspólnie.

 2. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę
VIII. WYJASNIENIA I ZMIANY W SIWZ.
 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ckzwmsekr@o2.pl.

 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 4. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej; www.ckzwm.edu.pl

 5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i niezwłocznie zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej.
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ckzwmsekr@o2.pl.

 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się (w godzinach pracy zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00) z wykonawcami jest:

  1. Małgorzata Wojtkowska w kwestiach dotyczących Zamówień Publicznych

  2. Józef Sokolik w kwestiach technicznych zamówienia,

Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. (0-86) 275-22-34, fax. (0-86) 275-90-34

 1. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.ckzwm.edu.pl
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości   80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

 • pieniądzu - na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Nr 82 8774 0000 0017 4903 2000 0080 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony - „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”;

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

 • gwarancjach bankowych;

 • gwarancjach ubezpieczeniowych;

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

 1. Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.

 2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

 3. Z treści dokumentu gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone, w terminie związania ofertą, przez Zamawiającego – zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy.


Zwrot wadium

 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:

 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
XI. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inna trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inna osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 2. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy;

 3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - jeżeli będzie wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawców.

 4. Wszelkie poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

 5. Informacje, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

 6. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, danymi Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób:

Oferta na Budowę warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - nie otwierać przed 14.02.2011 r. godz. 12.00.”

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.


Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę:


 1. Wypełniony zgodnie z zapisami SIWZ i podpisany:

  • Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,

  • Kosztorys ofertowy – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

 2. Prawidłowo wypełnione Załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.

 3. Pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu Wykonawcy uwzględniające zakres i okres obowiązywania – potwierdzające, że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli zostało udzielone,

 4. Pełnomocnictwo dla osoby/podmiotu występującej/występującego w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) potwierdzające, że osoba/podmiot posiada uprawnienia do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – jeżeli zostało udzielone.

 5. Dowód wpłaty wadium, jeżeli wadium zostało wniesione w formie pieniądza, a gdy wadium zostało wniesione w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy Wykonawca do oferty dołącza oryginał dokumentu stanowiącego wadium w niniejszym postępowaniu.
XIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.
 1. Zgodnie z art. 84 Ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

 3. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

 4. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 5. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
XIV. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. Nr 1.9, w terminie: do dnia 14.02.2011 r. do godz. 12:00.

 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania po upływie terminu na złożenie protestu.

 3. Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich w terminie określonym w pkt. 1.

 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. Nr 1.10, w dniu: 14.02.2011 r. o godz. 12:30.

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

 4. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
  1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót.

  3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca jest zobowiązany dokładnie i szczegółowo zapoznać się z SIWZ wraz z załącznikami, a także terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

  4. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena,

  5. Zamawiający dokona oceny ofert według formuły:


100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:


KC – wartość punktowa Wykonawcy

CN - cena najkorzystniejszej oferty

COB – cena oferty badanej


  1. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

  2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą ilość punktów.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
 1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ z uwzględnieniem treści ofert.

 2. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego odrębnym pismem.

 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 Ustawy.

 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń.

 2. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.
 1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Nr 82 8774 0000 0017 4903 2000 0080

z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZP-1/2011. 1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

 3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

 5. Kwota, o której mowa w pkt. 10 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu za wady.
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ.


Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


1. Termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach:

 • w przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy,

 • zawieszenia robót przez zamawiającego,

 • wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,

 • wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,

 • w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany,

2. Inne zmiany: • jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

 • możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

 • możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

 • możliwa jest zmiana w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

 • możliwe są zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, …)- za wspólną zgodą Stron.

 • możliwa jest zmiana warunków płatności – w przypadku konieczności dostosowania warunków płatności do wymagań określonych przez instytucję współfinansującą zadanie

3.Warunki dokonywania zmian:

 • inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

 • uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

 • forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.


Zmiany dopuszczalne są jedynie pod warunkiem uzyskania ich akceptacji przez instytucję współfinansującą zadanie (dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2007 -2013)XVII. INFORMACJE DODATKOWE.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  2. Zamawiający zakłada możliwość udzielania zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

  3. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych a tym samym nie określa minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

  5. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.

  6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publicznego.

  8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania niniejszego zamówienia.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

- odrzucenia oferty odwołującego.


 1. Odwołanie powinno:

 • wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

 • zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

 • określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 3. Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1

Załącznik nr 4A – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy.

Załącznik nr 5 – Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie

Załącznik nr 8 – Kosztorys ofertowy
Materiały do pobrania na stronie zamawiającego www.ckzwm.edu.pl obejmują:

- dokumentacja projektowa inwestycji

- przedmiary

- specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
Załącznik nr 1 do SIWZ


………………………………… …………………….……………….

(pieczątka oferenta) (miejscowość i data)


Centrum Kształcenia Zawodowego
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Władysława Pelca 11


OFERTA
Dane dotyczące oferenta:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks: ………………….……………

NIP: ………………………………………..…………

REGON: ………………………………..……………


Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/zaproszenia do udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 27.01.2011 Oferujemy wykonanie „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” zgodnie z kosztorysem ofertowym, za łączną kwotę brutto: ……………………………………………..…. złotych.

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT w wysokości: …………………..…………….. złotych

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………)

kwota netto: ……………………………………………………….………… złotych,

(słownie ………………………………………………………………………………………….……………….………………………………)


W tym wykonanie zakresu obejmującego:

1. roboty sanitarne – instalacja ciepła technologicznego wentylacji mechanicznej

2. roboty sanitarne – wentylacja mechaniczna

3. dźwig osobowy

za łączną kwotę brutto: ………………………………………………. złotych.

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………)

w tym podatek VAT w wysokości: ………………..…………….. złotych

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………)

kwota netto: …………………………………………………….………… złotych,

(słownie …………………………………………………………………………………….……………………….………………………………)

Wynagrodzenie zostało skalkulowane w oparciu o następujące czynniki produkcji w branży ogólnobudowlanej:

a) stawka robocizny RG = ............... zł./rg

b) koszty zakupu Kz= ............. % od materiałów (Mbezp)

c) koszty pośrednie Kp= ..............% od robocizny (RGbezp) i sprzętu (Sbezp)

d) zysk Z = ..............% od (RG, Kp, i S ),
Warunki płatności: płatność przelewem w terminie ………….. dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. (termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego).


 1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do ………………… (nie później niż do dnia 30 czerwca 2012 roku).

 2. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji ……………………………. . ( nie krótszej niż 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia).

 3. Podane ceny w ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, np. koszty transportu, upusty czy rabaty oraz ubezpieczenia.

 4. Akceptuję warunki płatności określone w SIWZ, tj. płatność będzie następowała w terminie …….. dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę do siedziby zamawiającego

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

 6. Oświadczamy również, że materiały użyte do wykonania robót posiadają aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz inne świadectwa dopuszczające do stosowania
  w budownictwie, wymagane obowiązującym prawem. Zobowiązujemy się jednocześnie do przekazania wyżej wymienionych dokumentów z chwilą odbioru końcowego robót.

 7. Oświadczamy, że istotne warunki umowy/projekt umowy stanowiący załącznik
  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały przez nas zaakceptowane
  i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy
  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 8. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

 10. Integralną częścią oferty są następujące, niżej wymienione wymagane dokumenty:

  • …………………………………………………………………………………………………………………………………...

  • …………………………………………………………………………………………………………………………………...

  • …………………………………………………………………………………………………………………………………...

  • …………………………………………………………………………………………………………………………………...

  • …………………………………………………………………………………………………………………………………...

  • …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Oferta zawiera …………… ponumerowanych stron.

………………………..…………. dn………………… …………………………….

(podpis i pieczęć imienna

osoby-osób upoważnionych)

Załącznik nr 2 do SIWZ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna