Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Pobieranie 112.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar112.63 Kb.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.)
 1. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

tel.: 61-856-95-00

www.ue.poznan.pl/uczelnia/uczelnia-dla-firm/zamowienia-publiczne/

e-mail: zp@ue.poznan.pl

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze z wyłączeniem sobót.


 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

  1. Sprawy merytoryczne:

Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

  1. Sprawy formalnoprawne:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.)


 1. NAZWA ZADANIA

Dostawa sprzętu AVT dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Sygnatura zamówienia ZP/062/15.

CPV: 32324100-1, 32331500-7, 32342300-5, 32342400-6, 32351000-8, 32351200-0.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu AVT zgodnie ze specyfikacją techniczno - cenową. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń
   z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte
   w SIWZ oraz w projekcie umowy, zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.

  2. Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt audiowizualny posiadał co najmniej okres gwarancji równy wyspecyfikowanemu w specyfikacji techniczno – cenowej. Gwarantem dla zamawiającego jest Wykonawca. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od dostarczenia oryginalnych dokumentów gwarancyjnych producenta oferowanego sprzętu jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym sprzętem.

  3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Każde urządzenie musi być wyposażone w kartę gwarancyjną, wypełnioną w języku polskim. W karcie gwarancyjnej muszą być wyraźnie określone:

a) miejsce na datę przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego (podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego), od której będzie liczony termin biegu gwarancji;

b) numer fabryczny urządzenia objętego gwarancją;

c) numer telefoniczny oraz numer faksu, na który można zgłaszać reklamacje;

d) miejsce na adnotacje po przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych, obejmujące: datę zgłoszenia reklamacji, datę wykonania naprawy, rodzaj wykonanej naprawy, miejsce na adnotacje dotyczące wydłużenia gwarancji na element urządzenia objętego naprawą gwarancyjną o czas od zgłoszenia reklamacji do czasu wykonania naprawy.

Za datę rozpoczęcia biegu gwarancji przyjmuje się datę podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego na sprzęt AVT ujęty w zamówieniu.

5.4 Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt AVT do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko. Dostarczony sprzęt AVT musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień

gwarancyjnych.

5.5 Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej.  1. Szczegółowe wskazanie parametrów technicznych i jakościowych określono
   w specyfikacji techniczno – cenowej stanowiącej załącznik nr 5.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji techniczno - cenowej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji techniczno - cenowej (zał. nr 5 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

  3. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu laboratoryjnego
   z wyposażeniem dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.


6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


  1. Dostawa przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy (jednak nie dłuższym niż 21 dni) licząc od daty zawarcia umowy przez strony.

  2. Zamawiający w ciągu 7 dni od podpisania protokołu dostawy sprawdzi dostarczony sprzęt. Wynikiem sprawdzenia sprzętu będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy, będący podstawą do wystawienia faktury.


7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

7.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:


7.1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

7.1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie.

7.1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania warunków w punktach. 7.1.1 - 7.1.4.

7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
 1. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

8.1.1 Pisemne oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępo­waniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ,

8.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp , należy przedłożyć:8.2.1. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp – załącznik nr 3

   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4

   2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 8.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Inne dokumenty:

   1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1

   2. Wypełniony i podpisany formularz specyfikacji techniczno – cenowej – załącznik nr 5 do SIWZ.

   3. W celu potwierdzenia, iż oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

 1. deklaracji zgodności oferowanego sprzętu, o której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087, z późn. zm.). Wykonawca jest zwolniony od przedstawienia deklaracji zgodności, jeżeli oferowany sprzęt spełnia warunki oznakowania CE i jest tym znakiem oznaczony. W takim wypadku jest jednak zobowiązany do dołączenia do oferty pisemnego oświadczenia o tym, że oferowany sprzęt spełnia warunki oznakowania CE i że jest tym znakiem oznaczony.

 2. opis sprzętu (prospekty, foldery lub informatory techniczne producenta sprzętu ) w wersji papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/ DVD, w powszechnym formacie np.: PDF, DOC) z wyróżnieniem cech równoważnych, poświadczające spełnianie wymagań zamawiającego – dotyczy przypadku złożenia oferty równoważnego sprzętu

  1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

  2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  3. Osoba podpisująca ofertę lub poświadczająca zgodność dokumentów musi być do tego umocowana prawnie wg dokumentów rejestrowych albo na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy musi być dołączone w oryginale albo poświadczone notarialnie.
 1. WADIUM PRZETARGOWE

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  7. Zamawiający przewiduje składanie ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich podanych przez Zamawiającego w specyfikacji techniczno - cenowej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji techniczno - cenowej (zał. nr 5 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

10.7.1.Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie minimalne wymagania specyfikacji techniczno - cenowej. Do ofert równoważnych oferent musi dołączyć opisy sprzętu i akcesoriów (prospekty, foldery lub informatory techniczne sprzętu i akcesoriów) w wersji papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/ DVD, w powszechnym formacie np.: PDF, DOC) z wyróżnieniem cech równoważnych, poświadczające spełnianie wymagań zamawiającego.

  1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.

  2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku
   polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji lub innym dokumencie pisemnym w pełni zgodnym z treścią załączonego formularza.

  3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  4. Oferta powinna być sporządzona w postaci podpisanego wydruku komputerowego, maszynopisu lub inną, trwałą, czytelną techniką.

  5. Zaleca się, by wszystkie kartki oferty były spięte (zszyte) razem w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu oferty.

  6. Formularz oferty wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Strony oferty, w tym wszystkie załączniki, należy kolejno ponumerować.

  7. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę (osoby) niż wymienione w odpisie (kopii) z właściwego rejestru, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność.

  8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany.

  9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak,
   z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony), to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

  10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
   pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  1. Forma i zasady porozumiewania:

   1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający
    i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem poczty e-mail na adres zp@ue.poznan.pl z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych ustawą oraz następujących dokumentów: oferty, pełnomocnictwa, umowy, które należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w ofercie adres mailowy do korespondencji. W tytule korespondencji z Zamawiającym należy wpisać sygnaturę zamówienia z pkt. 4 SIWZ.

Uwaga:

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

   1. Ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza
    to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności (bezskuteczności) oświadczenia, dokumentu, wniosku, zawiadomienia oraz informacji.

   2. Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przez Zamawiającego faksem niezwłocznie tj. najpóźniej następnego dnia licząc od dnia ich otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód wysłania.

   3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią tj. od poniedziałku od piątku w godz. 7:00-15:00.

   4. Strony zobowiązane są informować się nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres będą uznawane za skutecznie złożone.

   5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  1. Udzielanie informacji dotyczących SIWZ:

   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

   2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

   3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

   4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 1. OKRES  WAŻNOŚCI OFERT

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres trzydziestu dni od daty otwarcia ofert.


 1. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

  1. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie wewnętrznej, a tę w kopercie zewnętrznej przy czym koperty muszą być nieprzezroczyste i szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe i przedwczesne zapoznanie się z treścią oferty:

 1. koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie:

Przetarg na dostawę sprzętu AVT dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.”
 1. koperta wewnętrzna musi być zaadresowana i oznaczona jak koperta zewnętrzna, prócz tego musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
  „Nie otwierać przed 18 sierpnia 2015 r. godz. 08:30”.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji, nie później niż do 18 sierpnia 2015 r. godz. 08:00, w Kancelarii, budynek B, pok. 016.

  2. Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy.

  3. Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę dokonane przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 08:30, w siedzibie
   zamawiającego - budynek B, pok. 107.

  5. Otwarcie ofert jest jawne.
 1. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ

  1. Oferta cenowa musi zawierać kwotę określoną przez Wykonawcę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe.

  2. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wg zapisu w formularzu oferty (załącznik nr 1).

  3. Do ustalenia ceny brutto należy stosować stawki VAT zgodnie z ogólnymi zasadami.

  4. W celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 1. PUBLICZNE BADANIE OFERT

  1. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda do wiadomości informacje zawarte
   w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

  2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

  3. Zamawiający przygotuje protokół z postępowania przetargowego, który będzie zawierał informacje podane do wiadomości osobom obecnym podczas otwierania ofert przetargowych.

  4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawa wynikające z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych
 1. SPOSÓB POPRAWIANIA BŁĘDÓW ARYTMETYCZNYCH W OFERTACH

17.1. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za części zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiada obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową podaną w ofercie za cały przedmiot zamówienia bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cenę ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

17.2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 17.1. uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.


 1. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

  1. Jako kryterium oceny będzie brana pod uwagę:

Cena – 95 pkt.

Czas realizacji dostawy – 5 pkt.
W ofercie musi zostać podany jeden czas dostawy obowiązujący dla całego oferowanego asortymentu. Do obliczeń nie powinien być brany pod uwagę czas krótszy niż 7 dni.
Cena- Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zmówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Zamawiający przyjmuje, iż z zastrzeżeniem akapitu następnego, przedmiot zamówienia jest objęty stawką VAT 23%. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej stawki VAT, Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację organu podatkowego. W przeciwnym wypadku podanie innej stawki podatku VAT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 punkt 3 ustawy Pzp.

Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny (wykonawca podaje jedynie wartość netto) podatek od towarów i usług.

Wartość podatku VAT płaconego przez zamawiającego zostanie doliczona do podanej przez Wykonawcę wartości netto w przypadku: 1. wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

 2. mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak
  i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT,

 3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.Cena oferty - 95 pkt

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe

oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

Gdzie:


– ocena punktowa badanej oferty– cena najniższa– cena badanej ofertyCzas realizacji dostawy - 5 pkt

Zamawiający będzie punktował kryterium pn. „czas realizacji dostawy” w następujący sposób:
 • do 21 dni – 0 pkt

 • do 14 dni – 2,5 pkt

 • do 7 dni – 5 pkt


Czas realizacji dostawy – maksymalny czas realizacji dostawy, którego wymaga Zamawiający to 21 dni. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu pośredniego, realizacji dostawy, Zamawiający wydłuży go do najbliższego mu okresu dłuższego
z wymienionych powyżej.


  1. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów, stosując stupunktową skalę ocen z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

  2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną
 1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż
   5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu w przypadkach wskazanych w art. 94 ust 2 ustawy Pzp.

  3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie
   i miejscu podpisania umowy.

  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana, zobowiązani są do przedłożenia – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – umowy regulującej ich współpracę.

  5. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do: przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych „za zgodność z oryginałem” kserokopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego.
 1. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

  1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.  1. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań określają art. 180 i następne ustawy Pzp.
 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Postanowienia przyszłej umowy określa załącznik nr 6 (projekt umowy).


 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami przetargowymi, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZATWIERDZAM
Prorektor ds. Edukacji i Studentów

 

dr hab.  Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEPZałączniki

 • formularz oferty – zał. nr 1

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Pzp – zał. nr 2

 • oświadczenie wymagane od Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp – zał. nr 3

 • oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 4

 • specyfikacja techniczno - cenowa – zał. nr 5

 • projekt umowy- załącznik nr 6


Załącznik nr 1

……………………………………………….…..

/nazwa i adres Wykonawcy/

……………………………………………………

/nr faksu oraz adres mailowy do korespondencji/ …………………………………..

miejscowość i data


FORMULARZ OFERTY
Do

Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:


Dostawa sprzętu AVT dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.
1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:Nazwa

Cena brutto za całość (PLN)


Czas realizacji dostawy :

( 7 dni, 14 dni lub 21 dni)

Zgodnie ze specyfikacją techniczno -cenową

– załącznik nr 5

do SIWZCena brutto – słownie: ……………………….……………………………..…… złotych
 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

 2. Za wykonany przedmiot zamówienia oczekujemy zapłaty wynagrodzenia przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z umową faktury VAT.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 4. Adres mailowy Wykonawcy do korespondencji………………………………………

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
  w SIWZ.

 6. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez Zamawiającego projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

 7. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:

  1. wykonać sami

  2. następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom:

1/…………………………………………………………………………

2/………………………………………………………………………… 1. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 2. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający będzie uważał niestawienie się uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy, za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego ze wszystkimi tego konsekwencjami zgodnie z art. 94 ust. 3 oraz art. 46 ust. 5 Pzp. W tej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że znajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy Pzp.

 3. Oferta została złożona na …............. kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …… do nr ……...

 4. Informuję/jemy, że złożona oferta prowadzi*/ nie prowadzi*, do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.)

 5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (jeśli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy):

 1. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 2. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 3. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 4. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 5. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 6. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 7. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 8. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 9. ……………………………………………………………str. oferty…………...

 10. ………………………………………………………….str. oferty…………...

.....................................................................................

podpis Wykonawcy • niepotrzebne skreślić

……………………………………………….…..

/nazwa i adres Wykonawcy/

Załącznik nr 2

…………………………………..

miejscowość i data
Do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa sprzętu AVT dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.”

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

....................................................................

podpis Wykonawcy

……………………………………………….…..

/nazwa i adres Wykonawcy/Załącznik nr 3
…………..................................................

miejscowość i data


Do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Niniejszym oświadczam, że firma

................................................,

którą reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawa sprzętu AVT dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.”

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności nie posiada zaległości:


 1. w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

 2. w opłacaniu podatków

lub firma uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

....................................................................

podpis Wykonawcy……………………………………………….…..

/nazwa i adres Wykonawcy/

Załącznik nr 4…………………………………..

miejscowość i data


Do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sprzętu AVT dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.”


zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję w niniejszym postępowaniu:

 1. Nie należy do żadnej grupy kapitałowej*
 1. Należy do grupy kapitałowej* ………………………..……………………..……

Lista pozostałych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

 • …………………………………………………. ,

 • …………………………………………………. ,

 • …………………………………………………. ,

 • …………………………………………………. ,

 • …………………………………………………. ,

 • …………………………………………………. ,

 • …………………………………………………. ,

 • …………………………………………………. ,

……………………………….
Podpis Wykonawcy niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna