Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Pobieranie 490.71 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2016
Rozmiar490.71 Kb.
  1   2   3   4

Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków –LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy

Numer postępowania NJ/57/U/PN/NI/um/13SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Podleśna 61

01- 673 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Podleśna 61

01- 673 Warszawa

faks 22 56 94 267

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych:

http://www.imgw.pl [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne]

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: godz. 7:00 - 15:00.

Działając na podstawie ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów wykonawczych do niej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.:
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków –LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”

Warszawa, SIERIEŃ 2013 r.


 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z ustawą z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej także „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi do niej, w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, o którym mowa w art. 39 ustawy Pzp o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 200 000 euro określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków – LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”
  1. Usługa utrzymania oprogramowania sytemu LEADS w środowisku Zamawiającego, obejmie:

  1. Gotowość personelu, oprogramowania i urządzeń Wykonawcy do wykonania napraw usterek systemu LEADS.

  2. Dostawę oraz wdrożenie aktualnej wersji systemu LEADS oraz dostawę aktualizacji tego oprogramowania, o ile będą one dostępne w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca przetestuje wdrożone wersje systemu LEADS, by zagwarantować, że wersje, które mają zostać uruchomione u Zamawiającego udostępniają funkcje newralgiczne dla działalności operacyjnej Zamawiającego, co najmniej takie same jak dostępne w poprzedniej wersji lub bardziej zaawansowane oraz działają w sposób nie mniej stabilny od obecnie działającej u Zamawiającego.

  3. Dostawę dokumentacji związanej z aktualizacją systemu LEADS. Dokumentacja będzie zawierała podręczniki użytkownika i administratora, oba w języku angielskim lub polskim.

  4. Wsparcie techniczne Wykonawcy w trakcie instalowania przez Zamawiającego aktualizacji i wersji rozwojowych oprogramowania LEADS, w przypadku wystąpienia problemów, w szczególności dotyczących funkcji tego systemu.

  5. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla administratorów, synoptyków i meteorologów lotniczych.

  1. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

50312510-3 Konserwacja oprogramowania technologii informacji

72222300-0 Usługi w zakresie technologii informacji

72310000-1 Usługi przetwarzania danych.

72320000-4 Usługi bazy danych.
  1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego
  1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, za których działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (pkt 2 Formularza oferty) zakresu zamówienia który powierzy podwykonawcom. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151a ustawy Pzp.
  1. Zamawiający nie przewiduje:

 1. zawarcia umowy ramowej,

 2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

 3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 38 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Harmonogramami, o których mowa w § 1 ust. 12 i 13 umowy , w terminie 38 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z czego wdrożenie Systemu zostanie wykonane w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem ust. 2 umowy), a przez kolejne 36 miesięcy (liczone od dnia odbioru potwierdzającego zakończenie wdrożenia Systemu) trwać będzie okres świadczenia przez Wykonawcę usługi wsparcia, o której mowa w § 1 ust. 6 Umowy.
Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

  1. Etap 1 – Po podpisaniu umowy Wykonawca przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy – Etapu 1 – Wdrażanie minimum 70% funkcjonalności opisanych w punkcie 4 „Wymagania ogólne dla rozszerzenia funkcjonalności systemu LEADS” i jego podpunktach. Wykonawca zakończy Etap 1 nie później niż w 60 dni po podpisaniu umowy. W Etapie 1 wykonawca zrealizuje minimum następujące kroki:

 • nie później niż 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonania Etapu 1,

 • nie później niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy program i harmonogram szkoleń,

 • wspólnie z Zamawiającym zainstaluje i skonfiguruje niezbędne oprogramowanie,

 • przystąpi wspólnie z Zamawiającym do testów po uruchomieniu,

 • przeszkoli personel Zamawiającego,

 • wdroży system do pracy operacyjnej w Państwowej Służbie Hydrologiczno Meteorologicznej,

 • dostarczy dokumentację powykonawczą oraz przedstawi do podpisu Protokołu Odbioru Etapu 1.

  1. Etap 2 – Po podpisaniu Protokołu Odbioru Etapu 1, Wykonawca przystąpi do realizowania Etapu 2 – wdrożenie pozostałych (nie wdrożonych w Etapie 1) funkcjonalności opisanych w punkcie 4 „Wymagania ogólne dla rozszerzenia funkcjonalności systemu LEADS” i jego podpunktach. Wykonawca zakończy Etap 2 nie później niż w rok po podpisaniu Protokołu Odbioru Etapu 1. W Etapie 2 Wykonawca zrealizuje minimum następujące kroki:

 • natychmiast po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca przystąpi do świadczenia usługi wsparcia serwisowego na poziomie opisanym w punkcie 8 OPZ .

 • nie później niż 3 dni robocze od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonania Etapu 2,

 • zainstaluje i skonfiguruje niezbędne oprogramowanie,

 • przystąpi wspólnie z Zamawiającym do testów po uruchomieniu,

 • przeszkoli personel Zamawiającego,

 • wdroży pozostałe ( nie wdrożone w Etapie 1) funkcjonalności do pracy operacyjnej w Państwowej Służbie Hydrologiczno Meteorologicznej,

 • zaktualizuje dokumentację powykonawczą oraz przedstawi do podpisu Protokołół Odbioru Etapu 2.

  1. Etap 3 – Utrzymanie Systemu.


 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY

  1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i dołączone do oferty.

  5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną.

  7. Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin składania ofert, jest jawna.

  8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Zamawiającego.

  9. Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć “zmiana” lub “wycofanie”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem na kopercie „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

  10. Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)
   w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych.

  11. W przypadku opisanym w pkt 4.10, do pisma z informacją o wycofaniu bądź zmianie, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji i określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  12. W przypadku gdy wymagania opisane w punktach 4.8, 4.9, 4.10 i 4.11 nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne.

  13. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  14. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty (wzór stanowi załącznik 1 do SIWZ).

  15. Wraz z ofertą (Formularz oferty) należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 SIWZ.

  16. Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone wg wzorów zawartych w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól.  1. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę(y) upoważnioną(e) w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

  2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

  3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane
   lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

  4. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone.

  5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)” i załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji, o których mowa w pkt 11.6 SIWZ. Zgodnie z art. 11 ust. 4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego http://www.imgw.pl [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne].

  7. W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu, Ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie Oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Wykonawcy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy,

ul. Podleśna 61, 01- 673 Warszawa,

Pokój nr 201
OFERTA
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:

Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków –LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”.


Nie otwierać przed 24 września 2013 r. godz. 11:00

4.24 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie Oferty nie oznaczonej zgodnie
z SIWZ.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

Warunek 1.

Zrealizował minimum 3 zamówienia dotyczące wdrożenia systemów informatycznych z zakresu przetwarzania danych meteorologicznych, zgodnych z zaleceniami WMO oraz ICAO, o wartości minimum 2 000 000 PLN netto każdy, oraz świadczył (świadczy) serwis gwarancyjny dotyczący zrealizowanych zamówień w trybie 24/7/365.Warunek 2.

Zrealizował minimum 3 zamówienia dotyczące wdrożenia systemów informatycznych dedykowanych do wizualizacji danych meteorologicznych, o podobnym do opisanego w „Specyfikacji szczegółowej przedmiotu zamówienia” zakresie dostarczanych funkcjonalności, zgodnych z zaleceniami WMO oraz ICAO, z podłączonymi minimum dwustoma stacjami klienckimi, o wartości minimum 2 000 000 PLN netto każdy, oraz świadczył (świadczy) serwis gwarancyjny dotyczący zrealizowanych zamówień w trybie 24/7/365.Warunek 3.

Zrealizował (realizuje) przez okres minimum 1 roku usługę utrzymania na poziomie podobnym jak wymagany w niniejszym zamówieniu.

Wykonawca zobowiązany jest podać przedmiot zamówienia, wartość,  datę wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane  oraz załączy  dowód, określający że dostawy  te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami o których mowa powyżej, są: 1. poświadczenie , z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej. 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w poniższym zakresie:

    1. minimum trzema specjalistami informatykami z doświadczeniem w minimum dwóch projektach w zakresie instalacji i wdrożenia systemów informatycznych w obszarze meteorologii,

    2. minimum trzema specjalistami meteorologami z doświadczeniem w minimum dwóch projektach w zakresie wdrożenia systemów informatycznych w obszarze meteorologii,

    3. minimum jednym specjalistą w zakresie obsługi kompilatorów i programów do tuningu oprogramowania,

    4. minimum dwoma specjalistami z doświadczeniem w zakresie instalacji i administracji oferowanej platformy programowej

    5. minimum jednym specjalistą w zakresie zarządzania projektami posiadającym certyfikat PRINCE 2 lub równoważny.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.Warunek 1

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000PLN (słownie: dwa miliony złotych).


Warunek 2

Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego dotyczy zobowiązanie, w jaki sposób będzie wykonane i jakiego okresu dotyczy.

W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia , taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

  1. Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

  2. Ocena spełnienia warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, wg formuły „spełnia”, „nie spełnia”. 1. INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST.1 ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z ART. 24 UST.1

  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców , w ofercie musi być złożone oświadczenie przez każdego z nich) - wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2) wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień polegających na zrealizowaniu zamówień zgodnie z warunkami określonymi w pkt 5.1.b) SIWZ wraz z podaniem przedmiotu, wartości , dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów , czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

 1. wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkiem określonym w pkt 5.1.c) SIWZ - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ .

4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych),5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej do grupy kapitałowej - wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ

Jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

6.3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2- 4 i 6 ) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert), nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert). Natomiast zamiast dokumentów o którym mowa w pkt 6.2. ppkt.5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert).

  1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2-7) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu.

  1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał:

 • wdrożony system zarządzania jakością w zakresie instalacji i serwisu technologii informatycznych zgodnie z certyfikatem normy ISO 9001:2000 lub równoważnej.


Dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:

 • certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzający, że posiada on wdrożony system zarządzania jakością w zakresie instalacji i serwisu technologii informatycznych, zgodnie z certyfikatem normy ISO 9001:2000 lub równoważnej.


Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu.

  1. Zawartość oferty:

 1. Formularz oferty - wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

 2. Dokumenty wymienione w pkt 6.1-6.6 SIWZ( odpowiednio)

 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania:

    1. wymagane w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;

    2. wymagane w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;

 1. Zobowiązanie, w szczególności pisemne, innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia


(np. konsorcjum), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

8.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:

Kryterium: Cena ofertowa – waga 100%

Oferta maksymalnie może uzyskać 100 punktów


  1. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Według powyższych zasad będą podlegały ocenie oferty Wykonawców nie wykluczonych oraz oferty nie odrzucone. 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż
   do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  3. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie (http://www.imgw.pl). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część SIWZ.
  1. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.imgw.pl).

  2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

  3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10 SPOSÓB OBLICZANIA CENY

10.1 Wykonawca poda łączną cenę oferty w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ.

10.3 Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ uwzględnia wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

10.4 Wykonawca powinien podać cenę netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie oraz instrukcjami zawartymi we wzorze formularza ofertowego. Cenę oferty i wartości podatku od towaru i usług oraz inne wartości wykazane w formularzu ofertowym należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z §9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798).

10.5 Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferty należy składać w budynku IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, I piętro, pokój nr 211, nie później niż do 24 września 2013 r. do godziny 10:30.

11.2 Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta oraz wskazaniem dnia i godziny jej złożenia.

11.3 Zamawiający otworzy oferty w dniu 24 września 2013r. o godzinie 11:00 w budynku
IMGW-PIB, ul. Podleśna 61, 01- 673 Warszawa, I piętro, pok. 234.

11.4 Otwarcie ofert jest jawne.

11.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

11.6 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

11.7 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 11.5 i 11.6.

11.8 Informacje, o których mowa w pkt 11.6. SIWZ nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

11.9 W przypadku oferty złożonej po terminie, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1 Termin związania ofertą ustala się na 60 dni.

12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o okres nie dłuższy niż 60 dni.

12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy.

13.2 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści.

13.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.4 Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

13.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 8 SIWZ, tj. który uzyskał największą liczbę punktów.

13.6 O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert (-y), wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (złożyli oferty) podając informacje zgodne z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

13.7 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

13.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

13.9 W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp)–Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 1. WADIUM

  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

  3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

  1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, właściwa kwota winna zostać przelana na rachunek Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 14 Oddział w Warszawie, nr rachunku 22 1090 1014 0000 0001 2060 2935. O zachowaniu terminu wniesienia wadium świadczy data wpływu wadium na wskazany rachunek Zamawiającego. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

  2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, należy wraz z ofertą złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest zobowiązany w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu.

  4. Jeżeli wykonawca ma zamiar wnieść wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka dla swej ważności winna zawierać:

 1. wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela/banku),

 2. wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu,

 3. określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje - z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany,

 4. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty kwoty wadium na żądanie Zamawiającego,

 5. wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.  1. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy.

  3. Zwrot, zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp. 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ IV USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.15.3 Za zgodą Zamawiającego może być wniesione również :

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.15.4. Wpłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, należy dokonać na konto Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 14 Oddział w Warszawie, nr rachunku 22 1090 1014 0000 0001 2060 2935 z dopiskiem.: „Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków – LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”

15.5. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie warunkiem podpisania umowy. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

16. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

16.1 Wszelką korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres
do korespondencji
:

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

Pani Małgorzata Kajak

ul. Podleśna 61, 01- 673 Warszawa

16.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

16.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania danego dokumentu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, chyba że ustawa stanowi inaczej.

16.4 Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie ze strony Zamawiającego uprawniona jest:

Imię i nazwisko: Małgorzata Kajak tel. +48 22 56-94-230, email: malgorzata.kajak @imgw.pl17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

17.2 Zamawiający zawrze Umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z wyjątkiem okoliczności
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

18 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ VI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Przepisy art. 27 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

18.5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust .2 ustawy Pzp, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

18.6 Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1 Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

19.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści umowy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a w szczególności gdy pojawią się:

 1. nowe technologie umożliwiające skrócenie terminu realizacji zamówienia lub podniesienie jakości usług realizowanych w ramach zamówienia;

 2. zmiany lub wejście w życie przepisów prawa polskiego w zakresie realizowanych prac;

 3. zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto;

 4. zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;

 5. zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;

 6. zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w Załącznikach do Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

 7. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

  1. W przypadkach określonych w punkcie 19.2, lit. a), b), d) – g) powyżej, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac oraz sposobu i terminu ich realizacji a ustalenie kosztu zmiany i terminu realizacji nastąpi w drodze negocjacji, uwzględniających pracochłonność realizacji umowy po uwzględnieniu jej zmiany oraz warunki umowy.

  2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

  3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 1. zmiana danych teleadresowych,

 2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ:

Załącznik nr 1

formularz oferty

Załącznik nr 2

oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4

oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5

Doświadczenie

Załącznik nr 6

Potencjał kadrowy

Załącznik nr 7

Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8

Wzór umowy

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

wz. dr Rafał Bakowski

Zastępca Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej


ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY


........................................................................................

Nazwa wykonawcy

.........................................................................................

adres siedziby

..........................................................................................

nr telefonu, nr faxu, adres e-mail

………………………………………………………………..

NIP, REGON


INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

My, niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków – LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę ryczałtową zgodnie w wysokości :
brutto: ……………………………………. PLN.

(słownie:…………………………….……….………………………………………………...)

netto: ……………………………………. PLN.

Podatek VAT .…………………………………PLN   1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

   2. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców* w zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………..….

(zakres powierzonych prac).

3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami Szczegółowymi realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 7 do SIWZ.

4. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie – 38 miesięcy od dnia podpisania umowy.


 1. Oświadczamy, że udzielamy 36 miesięcznej gwarancji jakości na system od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 1.

 2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i realizacji zamówienia zgodnie z zawartymi warunkami.

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto zgodnie z ofertą.

9. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty zgodnie z warunkami określonymi w pkt 19 SIWZ.

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:……………………………………………………………………………………………………………...

Imię Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………...

Tel., e-mail

 1. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
  na dzień składania ofert.

 2. Do oferty załączono następujące dokumenty:

 1. ........................................................................................

 2. ........................................................................................

 3. ........................................................................................

……………………………………..

Miejsce, data

…………………………………………………………………Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo
*) Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków – LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”

Oświadczmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp spełniamy warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………..

Miejsce, data

…………………………………………………………………Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oświadczenie o braku podstaw

do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków – LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”

Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.)

……………………………………..Miejsce, data

…………………………………………………………………Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków – LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”


Informujemy, że:

 1. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)*

 2. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)*

(*) – niepotrzebne skreślićW przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
……………………………………..

Miejsce, data

…………………………………………………………………Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), w dokumencie upoważniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających(-ej) pełnomocnictwo
Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz usług , w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w IMGW PIB Systemu Wsparcia Synoptyków – LEADS i usługa utrzymania systemu LEADS przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy”

Lp

Wykaz zrealizowanych zamówień ( krótki opis)

(przedmiot zamówienia – muszą potwierdzać spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego)*
Nazwa,

adres, telefon Zleceniodawcy


Nazwa,

wykonawcy przedmiotu zamówienia **


Data rozpoczęcia zamówienia

(dzień, miesiąc, rok)Data zakończenia zamówienia

( dzień, miesiąc, rok)


Wartość (brutto) zamówienia


1

2

3

4

5

6

7

1

Warunek 1
2

Warunek 2
3

Warunek 3
UWAGA:

* Wykonawca zobowiązany jest podać przedmiot zamówienia, wartość, datę wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowód określający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

** W przypadku kiedy Wykonawca przedmiotu zamówienia nie stanowi Wykonawcy ani nie jest członkiem Konsorcjum Wykonawcy, wówczas należy złożyć pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w pkt 5.2. SIWZ.
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna