Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracyPobieranie 253.81 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar253.81 Kb.
  1   2   3   4

Znak sprawy 90/OHP/2010


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UDZIELANEGO PRZEZ KOMENDANTA GŁÓWNEGO
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.), zwanej dalej ustawą.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Informacje ogólne

Zamawiającym jest: Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie ul. Kolejowa 19/21


Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy w postaci poradników, narzędzi i publikacji multimedialnych, niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego i umiejętności planowania dalszej edukacji i kariery dla potrzeb tworzonych Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Specyfikacja istotnych warunków niniejszego zamówienia określa:

 1. opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1),

 2. opis procedury postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział 2),

 3. sposób przygotowania oferty, warunki wymagane w stosunku do oferty, warunki udziału w postępowaniu (rozdział 3),

 4. zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (rozdział 4).


Do specyfikacji załączono:

 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),

 2. wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),

 3. formularz oferty (załącznik nr 3),

 4. formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),

 5. formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),

 6. rozdzielnik – wykaz jednostek Zamawiającego do których należy dostarczyć pakiety materiałów (załącznik nr 6).


1.2. Określenie przedmiotu zamówienia

1.2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy w postaci poradników, narzędzi i publikacji multimedialnych, niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego i umiejętności planowania dalszej edukacji i kariery dla potrzeb tworzonych Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” do wskazanych jednostek Zamawiającego (załącznik nr 6 do SIWZ).


1.2.2. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

1.2.3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

1.2.4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, część zamówienia, które powierza podwykonawcy.


   1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.


1.3. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie przekraczającym


14 dni od daty podpisania umowy.

  1. Termin płatności

Należne wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za odebrany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
1.5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.1.6. Podmioty uprawnione do składania ofert

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i złożyła ofertę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Informacje ogólne

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.2.2. Sposób uzyskania specyfikacji, porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

2.2.1. Sposób uzyskania specyfikacji

Specyfikację można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.ohp.pl   1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, na adres e-mailowy Zamawiającego p.molenda@ohp.pl lub faksem na
nr (022) 578-47-47.

Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie, e-mailem lub faksem i żąda potwierdzania przez Wykonawcę faktu ich otrzymania.   1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:

 1. w sprawach dotyczących strony formalno - prawnej niniejszego postępowania:

 • Katarzyna Wojtaszewska w godz. 08:00-15:00, tel. 0602-69-13-19

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Urszula Kowalska w godz. 08:00 – 15:45, tel. 022/ 578-47-31 wew. 3462.3. Udzielanie wyjaśnień oraz zmiany w treści specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ustawy Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

stronie.


2.4. Sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Komendzie Głównej OHP w Warszawie, przy ul. Kolejowej 19/21, kancelaria III piętro, w terminie do dnia 01.092010 r. do godz. 10:00


  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna