Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym naPobieranie 1.07 Mb.
Strona1/9
Data03.05.2016
Rozmiar1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym na

zamówienie o wartości mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH NA POTRZEBY UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY”
Numer sprawy: UKW/BZP-D-21/2015

Zatwierdził:

................................

(pieczęć i podpis)

Bydgoszcz, dnia 30.04.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:


Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

 1. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

  1. Formularz 2.1. Formularz oferty

  2. Formularz 2.2. Formularz cenowy

  3. Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

   1. Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

   2. Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

   3. Formularz 3.2. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

   4. Formularz 3.3. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej


Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY/PROJEKT UMOWY


Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TOM I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI


Rozdział 1.

Instrukcja dla wykonawców (SIWZ)
 1. ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

e-mail: kancelaria@ukw.edu.pl

adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl

Godziny urzędowania: od 7:15 do 15:15. 1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie oznaczone jest znakiem: UKW/BZP–D-21/2015

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Środki własne Zamawiającego

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Główny przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV:

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne


Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 21 dni od dnia podpisania umowy

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ.

   1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ.


   1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    1. Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ

    1. Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ.

   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. SIWZ.

  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.

  2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 7.1.2 - 7.1.4 powinny być spełnione łącznie przez wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawców. Warunki określone w pkt 7.1.1, 7.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:

   1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wg wzoru na Formularzu 3.1.1.
 1. W ZAKRESIE POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 9.1.1. SIWZ) oraz dokumentów (punkt 9.1.1. – 9.1.3 SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

   1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, wg wzoru na Formularzu 3.1.2.

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

   1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 1. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

  1. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Formularz 3.3.,

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Formularz 3.2.

 1. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA:

  1. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty kart katalogowych (lub specyfikacji technicznej) w języku polskim, potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego równoważności. Dodatkowo, w częściach 1, 16 (poz. 3-10), 25 (poz. 1,2,3), 30 (poz. 1) Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest do dołączenia próbek oferowanych produktów.

 2. INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.2. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  2. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

  3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.1 lit a) SIWZ, lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt. 12.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 12.1) lit b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 12.2 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy oraz niżej wymienione dokumenty:

   1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 i 9 SIWZ;

   2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

   3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  6. Oferta musi być podpisana. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę(y) upoważnioną(e)do reprezentowania Wykonawcy. Oferty niepodpisane zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

  7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 8.1.1. i 9.1.1 SIWZ, które muszą zostać złożone w formie oryginałów, zobowiązania o którym mowa w pkt. 7.2 SIWZ, a także listy albo informacji o której mowa w pkt. 10.1. SIWZ), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Tomie I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

  10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd., powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

  11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 13.12. i 13.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

  12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8 i 9 SIWZ powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

  13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  14. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  16. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz,

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz opisane:

„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

Nie otwierać przed dniem 08.05.2015 r., godz. 1230


  1. Wymagania określone w pkt.13.11. – 13.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

  1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami wynikającymi z niniejszej SIWZ.

  3. Cena jednostkowa dla danej pozycji może być tylko jedna.

  4. Nie dopuszcza się wariantowości cen.

  5. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

  6. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.

  7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  8. Cena określona przez Wykonawcę w Formularzu 2.1, nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 3.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

  1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

  1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 3. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

  1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna, pok. 108


w terminie do dnia 8 maja 2015 r., do godziny 12:30 1. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO:Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

w pokoju nr 105, budynek A, I piętro,

w dniu 8 maja 2015 r., o godzinie 13:00


  1. Otwarcie ofert jest jawne.

  2. W przypadku złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 19.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
 1. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

    2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena - waga kryterium 90%

 2. Termin realizacji zamówienia - waga kryterium 10%

  1. Opis kryterium

    1. Cena (C) – według wzoru:

Cena minimalna

Cena (C) = --------------------------- x waga (90) = ………. punktów

Cena badana
    1. Termin realizacji zamówienia:

Znaczenie kryterium (waga) - 10%

Oceniając ofertę wg/ kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał- czas realizacji zamówienia, licząc od dnia podpisania umowy. Czas realizacji zamówienia oznacza czas od dnia podpisania umowy do dnia dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Maksymalny czas realizacji zamówienia – 21 dni.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie formularza ofertowego według wzoru:

Tn

T d = ------------------- x 100pkt. x 10%Tb

Td - otrzymane punkty za termin dostawy

Tn - najkrótszy czas realizacji zamówienia ,

Tb - czas realizacji badanej oferty,Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia
   w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I PODPISANIE UMOWY

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert,

   2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

   3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

   4. terminie, po którego upływie, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  2. Informację, o której mowa w pkt. 21.1, Zamawiający zamieści niezwłocznie, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

  4. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 21.3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

 2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

   1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

   2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

   3. odrzucenia oferty odwołującego.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  5. Terminy wniesienia odwołania:

   1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

    2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

  8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

  9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
   za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 3. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 52 34 192 13) lub mailem zampub@ukw.edu.pl z uwzględnieniem pkt. 23.2.

  2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub mailem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej faksem lub mailem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

  3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
  1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców

  2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 23.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 23.6.

  5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

  6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej.

  8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

  9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

Magdalena Bochniak , tel. 52/ 34 -19 - 165, fax. 52/ 34 -19 – 213, e-mail: magda.bochniak@ukw.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00,

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna