Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów I oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”Pobieranie 315.01 Kb.
Strona3/3
Data09.05.2016
Rozmiar315.01 Kb.
1   2   3
§ 1

Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem nr KK.KOP.261.10.2015 powierza


a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wymienionego w pkt. 4.1 SIWZ, którego wykaz określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
§ 2
Zadanie …..


 1. Cenę brutto realizacji zamówienia określoną w procedurze przetargowej ustala się na kwotę:

…………………………………….. zł. brutto,


( słownie brutto: …………………………………………………………..zł. ../100)
w tym VAT ………………………%


 1. Stawki wymienione w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:
 1. wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia,

 2. koszt transportu (wraz z rozładunkiem) do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach,
  ul. Kolberga 4

 3. podatek od towarów i usług

 4. wszelkie opłaty


§ 3

  1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

  2. Termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi ………………dni od daty podpisania umowy

§ 4

Obowiązki Koordynatora ze strony zamawiającego pełnić będzie Cezary Kupis: 041/367-11-20


§ 5

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

  2. Faktura płatna w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, po wcześniejszym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

  3. Fakturę należy wystawić dla:

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce

NIP: 959-08-29-453  1. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  2. Strony postanawiają, że wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.


§ 6

   1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji z tym, że okres rękojmi nie może być krótszy niż 2 lata.

   2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. nie używany przed dniem dostawy oraz musi pochodzić z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski.

   3. Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją producenta przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji o którym mowa w pkt. 4.1 SIWZ dla każdego przedmiotu zamówienia.

   4. W przypadku stwierdzenia braków, wad ukrytych lub uszkodzeń dostarczonego sprzętu komputerowego zaistniałych bez winy zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 5 dni od daty dokonania zgłoszenia. Zamawiający odeśle wadliwy produkt na koszt i ryzyko wykonawcy.

   5. W okresie gwarancji wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub utrudniające ciągłą prace dostarczonego sprzętu. Koszty wysyłki uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do siedziby zamawiającego pokrywa wykonawca.

   6. W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.

   7. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa.
    W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego, jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny o tych samych parametrach technicznych.

   8. Zgłoszenie napraw może nastąpić telefonicznie, mailem lub faksem od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00

   9. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

   10. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wszystkie niezbędne karty gwarancyjne najpóźniej
    w dniu realizacji zamówienia.

   11. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u zamawiającego (dot. Zadania nr 1 lp. 5 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem oraz zadania nr 3 Lp.1 Serwer)


§ 7

    1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w terminie ustalonym w umowie w wysokości 0,1 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w umowie terminu wykonania zamówienia.

    2. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego terminu usunięcia wad.

    3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci zamawiającemu kare umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (brutto).

    4. Zamawiający zapłaci wykonawcy kare umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (brutto).

    5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji gdy kary umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody.

    6. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, wówczas wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania a Wykonawca nie może żądać odszkodowania.


§ 8

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.


§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego,


1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna