Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPobieranie 0.57 Mb.
Strona1/5
Data02.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia URE-BDG- 260/06/2014

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.), którego przedmiotem jest


Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych
dla Urzędu Regulacji Energetyki

Zatwierdzam


Dyrektor Generalny URE
znak postępowania:
URE-BDG-260/06/2014


Warszawa, listopad 2014 r.


 1. INFORMACJE OGÓLNE.

  1. Zamawiającym jest:

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Strona internetowa www.ure.gov.pl

Godziny urzędowania (pracy): 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.


  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.

  3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

 1. „ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),

 2. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 3. „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w rozdziale 2 niniejszej SIWZ,

 4. „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,

 5. „Wykonawca” – przez wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy,

 6. „Zamawiający” – Urząd Regulacji Energetyki,

 7. „usługa” – dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożenie systemu rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego i systemu monitoringu stanu urządzeń, wdrożenie sytemu rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń i wdrożonych systemów.

  1. Wymaga się, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się z niniejszą SIWZ i złożył ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożenia systemu rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego i systemu monitoringu stanu urządzeń, wdrożenia sytemu rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń i wdrożonych systemów przez okres 36 miesięcy dla Urzędu Regulacji Energetyki.

  2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


  1. Usługa obejmuje dzierżawę nowych i nieużywanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

  4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

  1. Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń wszystkich protokołów odbioru dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń i systemów będących przedmiotem zamówienia.

  2. Nieprzekraczalny termin uruchomienia usługi to 02.01.2015 r.

  3. W przypadku Oddziału Terenowego w Lublinie Zamawiający wymaga aby urządzenie wielofunkcyjne znajdujące się w tej lokalizacji było objęte wdrożonymi systemami, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, Zamawiający wymaga aby Wykonawca pokrył koszty związane z rozwiązaniem obecnej umowy na urządzenie wielofunkcyjne. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  2. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek określony w pkt. za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto odrębnie dla każdej usługi (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł brutto).

Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć:

- usługi dzierżawy, najmu lub leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji usługi, a w przypadku zamówień realizowanych a niezakończonych na dzień złożenia oferty.   1. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

   1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

  2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

  3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt od 4.2 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 4.1.5 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.

  4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w rozdziale 5 SIWZ.

  5. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

   1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku, Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

   1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert albo składania ofert.

   2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których zamówienia zostały wykonane. Do każdego zamówienia wskazanego w wykazie należy załączyć dowody potwierdzające, że to zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie.

Dowodami potwierdzającymi czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:

 • poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia,

 • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający – Urząd Regulacji Energetyki jest podmiotem na rzecz, którego zamówienia wskazane w wykazie zamówień zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego zamówienia były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.     • Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

     • w rubryce „wartość” należy podać wartość zamówienia w PLN w kwocie brutto,

     • w rubryce „przedmiot” należy podać co najmniej przedmiot zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem tego, iż na podstawie opisu Zamawiający będzie stwierdzał czy przedmiot danego zamówienia odpowiada wymogom określonym w opisie dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 4 pkt 4.1.2. i 4.3,

     • w rubryce „daty wykonania” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia,

     • w rubryce „odbiorca” należy podać nazwę, dane teleadresowe odbiorcy wykonanego lub wykonywanego zamówienia.

  1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ).

  2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. pkt 5.1.3. – 5.1.5. i 5.1.7. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 1. pkt 5.1.6. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3. a) lub b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

  1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

  2. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.3. – 5.1.7. (i odpowiednio pkt 5.3.) należy złożyć odrębnie dla każdego Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.2. mogą być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenia na jednym dokumencie.

  3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.2. należy złożyć w formie oryginału, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 5.1.3. - 5.1.8., 5.2., 5.3., należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 4 pkt 4.6., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

  5. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

  6. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

  7. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8. i 5.9. oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

  8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.8. w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

  9. Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ, działając w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty w formie, o której mowa w pkt 5.6. SIWZ.

 1. INFORMACJA O INNYCH OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, ma obowiązek złożyć oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

 1. WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  5. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

  7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  8. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

  9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny.

  10. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści oferty przez Wykonawcę po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.

  11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  12. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać załączone do oferty.

  13. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

  14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  15. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

  16. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

  17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  1. Oferta musi zawierać:

   1. formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionym formularzem specyfikacji technicznej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3a do SIWZ,

   2. w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (Wykonawca winien ten fakt zaznaczyć w treści formularza ofertowego),

   3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

   4. dokumenty, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ.

  2. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

  3. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna