Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych st – 00/01 Dane ogólne Nazwa I adres obiektuPobieranie 55.27 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar55.27 Kb.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST – 00/01


Dane ogólne

Nazwa i adres obiektu

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Pałacowa, 59-600 Lwówek Śląski


Nazwy i kody CPV:

  • grupa: roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1,

  • klasa: roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7,

  • kategoria: roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 przedmiot główny zamówienia: instalowanie okien z tworzyw sztucznych 45421125-6

Lwówek, lipiec 2008 1. Wymagania odnoszą się do wymagań wspólnych i dotyczą wszystkich robot związanych z wymianą okien.
  1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robot jest wymiana zużytej technicznie drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami drewnianymi wewnętrznymi na okna i parapety PCV oraz wymianę przegród z drzwiami zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim.
1.2. Zakres robót objętych ST


 1. Zakres i rodzaj robot budowlanych:

  • demontaż starych drewnianych okien i parapetów,

  • wywiezienie gruzu powstałego z demontażu na lokalne składowisko odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych na odległość do 9 km,

  • montaż wraz z regulacją nowych okien i parapetów przy zastosowaniu uchwytów stalowych (elementów blaszanych ocynkowanych) oraz kotew stalowych ocynkowanych,

  • uzupełnienie murów pod parapetami materiałami izolacyjnymi,

  • uszczelnienie okien i parapetów poliuretanową pianką montażową,

  • uszczelnienie styku parapetów zewnętrznych i ram okiennych silikonem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne,

  • obrobienie okien - kompletna naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych ościeży otworów okiennych oraz tynków pod parapetami z przetarciem (tynki zewnętrzne należy naprawiać materiałami odpornymi na warunki atmosferyczne),

  • uzupełnienie ubytków parapetów zewnętrznych kamiennych i cementowych,

  • malowanie ościeży tynków zewnętrznych farbą emulsyjną elewacyjną, ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną do wnętrz,

  • sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robot w obrębie prowadzonych prac.
 1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.

Dostawa okien, parapetów oraz materiałów montażowych i wykończeniowych na miejsce montażu.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

   1. Przekazanie placu budowy, organizacja robót, zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich.
   1. Przekazanie placu budowy. Zamawiający w terminie określonym w umowie na wykonanie zamówienia przekaże Wykonawcy teren budowy.
   1. Organizacja robót. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robot w sposób zapewniający ciągłość wykonania prac, dokładając wszelkich starań do uzyskania maksymalnie krótkiego czasu wykonania wymiany stolarki,
   1. Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robot w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.
   1. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robot bezpieczeństwa osób postronnych Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.
   1. Zabezpieczenie chodników, jezdni. Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie poprzez wykonanie odpowiednich wynagrodzeń i ustawienie tablic ostrzegawczych w miejscach prowadzenia robot.
 1. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Wymagania dotyczące ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości i właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
  1. Wymagania dotyczące okien i parapetów, wymagane jest zachowanie istniejącego podziału stolarki, Funkcja okien (sposób otwierania okien), powinna być zgodna z podaną w załączonym zestawieniu okien do wymiany:

 1. przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży otworów okiennych i podziału okien oraz wymiarów parapetów. Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien,

 2. stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja okien i wykonanie powinny zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne Użytkowanie,

 3. szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkła typu „float” o grubości 4 mm, muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż 1,1 W/Km2 oraz muszą spełniać warunek izolacyjności akustycznej min. Rw=29 dB, r

 4. ramy i skrzydła okien należy wykonać z białego PCV nie wydzielającego substancji toksycznych a profile wielokomorowe ram, powinny być wzmocnione wewnętrznymi, ocynkowanymi kształtownikami stalowymi dobranymi do wielkości okien zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile ram muszą być wykonane jako minimum pięciokomorowe,

 5. szprosy należy wykonać z białego PCV szerokości 20-25 mm, montowane wewnątrz szyb,

 6. okna należy wyposażyć w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte białym PCV),

 7. wymagana jest odporność elementów metalowych na korozję zarówno okuć okien jak i łączników służących do mocowania okien,

 8. skrzydła uchylne mają spełniać funkcję „mikrowentylacji”,

 9. parapety należy wykonać, jako elementy z białego nietoksycznego komorowego PCV grubości około 3 cm,

 10. należy stosować nawiewniki (nawietrzaki) ciśnieniowe , montowane w górnej części ościeżnicy okna, sterowane ręcznie w sposób bezpośredni (bez stosowania elementów dodatkowych takich jak np. cięgno), o nominalnym przepływie powietrza w granicach 22 - 30 m3/h.
  1. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw. Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.


  1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu na polecenie przedstawiciela Zamawiającego.


  1. Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.


 1. SPRZĘT.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość robot.


 1. TRANSPORT

Wymagania dotyczące Śródków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do Używania takich Śródków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.
 1. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania dotyczące właściwości wykonania robot budowlanych:


  1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.


  1. Wymagania producenta okien

Wykonawca musi uwzględnić przy montażu okien wymagania stawiane przez producenta okien.
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami, które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowej zarówno wykonanej z drewna, PCV. Właściwy montaż ma bardzo istotny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie i użytkowanie.
a) Montaż ościeżnic (futryn) okien - drzwi

 • Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna, futryny będą pasowały do wymiarów otworu okiennego , drzwiowego - szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna.

 • Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze np. odkurzaczem.

 • Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.

 • Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.

 • Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na jej narożach. Zabrania się klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej elementów.

 • Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy.

 • Ościeżnicę należy zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble.

 • Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem zabezpieczyć powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy większych gabarytach okien i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej.

 • Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską.

 • Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

 • Po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie okien.

Wymiary zewnętrzne stolarkiLiczba punktów mocowaniaRozmieszczenie punktów mocowania

wysokość

w cm


szerokość

w cm


w nadprożu i progu

w ościeżnicach bocznych

do 150


do 150

4

nie mocuje się

w 2 punktach w odległości 33 cm od nadproża i 33 cm od progu


150-200

6

po 1 punkcie w nadprożu i progu w połowie szerokości

powyżej 200

8

po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone co 1/3 szerokości okna

powyżej 150


do 150

4

nie mocuje się

w 3 punktach

- w odległości 33 cm od nadproża

- w 1/2 wysokości

- w odległości 33cm od progu
150-200

8

po 1 w nadprożu i progu w połowie szerokości

powyżej 200

10

po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone co 1/3 szerokości okna

b) Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Od prawidłowego osadzania parapetów w dużej mierze zależy izolacyjność okien. W celu wyeliminowania zbędnych mostków cieplnych, powstających przy nieodpowiednim i nieumiejętnym montażu, należy w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła.

Przestrzeń między ościeżnicą a ścianą znajdującą się pod oknem powinna być wypełniona pianką montażową, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepła. W żadnym przypadku nie powinno się pozostawiać tej przestrzeni pustej lub wypełniać jej "zimną" zaprawą wykorzystywaną do mocowania parapetu zewnętrznego.

Styk okna i parapetu wewnętrznego również uszczelniamy masą silikonową.
 1. KONTROLA ROBÓT

  1. Opis kontroli i odbioru robót

 • Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot, jakości wyrobów i materiałów budowlanych.

 • Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości danej części robot zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.

 • Odbiór końcowy. Zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robot na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz ewentualnie niezbędnych pomiarów i prób.
  1. Kontrola obejmuje:

 • poprawność wykonania mocowania za pomocą kotew: rozstaw

 • ciągłość wykonanie izolacji z pianki

 • poprawność montażu podokiennika: szczelność połączeń

 • zachowanie pionów i poziomów

 • spadki podokienników

 • umieszczenie izolacji termicznej pod parapetami zewnętrznymi


6.3. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru robot będą wymagane: • pozwolenie na budowę,

 • umowy,

 • protokóły odbioru robót,

 • korespondencja na budowie,

 • certyfikaty,

 • aprobaty techniczne,

 • dziennik budowy,

 • książka obmiarów (nie dotyczy robót ryczałtowych)
 1. OBMIAR ROBÓT

  1. Zasady obmiaru

 • powierzchnię zamontowanej stolarki budowlanej oblicza się w metrach kwadratowych (m2) z dokładnością do 0,10 m2.

 • zamontowane parapety oblicza się w (szt.) z dokładnością do 1 sztuki.


7.2. Jednostka obmiaru

 • m2 - okna i przegrody z drzwiami w świetle osadzonych ościeżnic,

 • sztukościeżnice, parapety
 1. ODBIÓR

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i ST
 1. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:


Stolarka okienna i przegrody z drzwiami za (m2) :

 • obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

 • wykonanie robót przygotowawczych,

 • wykonanie robót montażowych

 • ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

 • oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

 • likwidacja stanowiska roboczego.


Ościeżnice, parapety (szt.) :

 • przygotowanie stanowiska roboczego,

 • dostarczenie materiałów i sprzętu,

 • obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

 • wykonanie robót przygotowawczych,

 • wykonanie robót montażowych,

 • oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

 • likwidacja stanowiska roboczego.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań

PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie

miękkim ciałem ciężkim.


PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl

4/92 poz. 18


PN-88/B-10085 Zmiana 2. Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i

wykonywania przeszkleń z szyb zespolonychInstrukcja ITB 269/2002 Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna