SpecyfikacjaPobieranie 0.75 Mb.
Strona1/6
Data02.05.2016
Rozmiar0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź NIP: 724-000-46-62 Regon: P-000326517

www.cbmm.lodz.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) – zwanej dalej „Ustawą PZP”

na
Dostawę sprzętu komputerowegodla Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

(komputery przenośne)


Nr referencyjny: TZ/214-D/09/12

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

z upoważnienia DYREKTORA


mgr inż. Jerzy Tomczak

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych i Technicznych


Łódź, dnia 5 grudnia 2012


 1. Zamawiający:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź NIP: 724-000-46-62 Regon: P-000326517

www.cbmm.lodz.pl.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 125 000 Euro na zasadach określonych w ustawie Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2012 r. pod nr 491954-2012

- na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku portierni Zamawiającego.


Aukcja elektroniczna
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosował zasad aukcji elektronicznej.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwości składanie ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu udzielenia zamówień uzupełniających.
Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwości zawarcia umowy ramowej.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu możliwości składania ofert częściowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych
wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego w Łodzi.
3.2 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30213100-6 komputery przenośne,

48771000-3 pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego,


3.3 Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące dostawy sprzętu komputerowego


 1. Wymagana wydajność procesorów podawana jest jako wynik osiągany przez dany typ procesora w teście „PerformanceTest”, opracowanym przez firmę PassMark® Software Pty Ltd. – do pobrania ze strony producenta: PassMark® na stronie:

http://www.cpubenchmark.net/laptop.htm.

Ponieważ wyniki testów są na bieżąco uaktualniane i mogą zmieniać się z upływem czasu, Zamawiający udostępni na swojej stronie WWW tabelę w postaci pliku MS Word z dnia 27 listopada 2012 r jako ew. punkt odniesienia (PassMark - CPU MarkLaptop & Portable CPU Performance - Updated 27 th of November 2012) – zał.Nr 6 do SIWZ. 1. W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości, co do wydajności oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji komputera (lub poprawności załączonych wyników testów), zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia egzemplarza testowego wraz z oprogramowaniem testującym Dostarczony sprzęt oraz programy komputerowe muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Do sprzętu należy dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim.

 2. Do każdego sprzętu muszą być dołączone przewody niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

 3. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać, co najmniej parametry wymienione przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nie spełnienie choćby jednego z wymagań postawionych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty). W przypadkach kiedy wskazany jest system operacyjny w wersji „Professional” ewentualne nowsze wersje muszą być w również w wersji „Professional”.

 4. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca do oferty musi dołączyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (potwierdzającą zgodność parametrów każdego z podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spis dodatkowego wyposażenia).

 5. W specyfikacji technicznej muszą być podane: nazwa, model oraz producent oferowanego sprzętu (wszystkich wymaganych podzespołów oraz oprogramowania). Specyfikacja techniczna musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 6. Dopuszcza się złożenie oferty na sprzęt równoważny o konfiguracji równorzędnej lub parametrach lepszych. Za produkt równoważny rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aplikacji Zamawiającego do produktu równoważnego oraz posiada wszelkie funkcjonalności zamawianego oprogramowania. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie opisujące zaoferowany produkt równoważny, podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 7. Do każdego rodzaju zamawianego oprogramowania wymagane jest dostarczenie oryginalnego nośnika instalacyjnego.

 8. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania, na które składa ofertę oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego dostarczonego oprogramowania.

 9. W przypadku zaoferowania równoważnego, funkcjonalnego rozwiązania w stosunku do podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest podać o tym informację w składanej ofercie.

 10. Oferowany sprzęt musi:

  1. spełnić wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, (tj. musi posiadać certyfikat „Energy Star" lub co najmniej równoważny),

  2. posiadać certyfikat zgodności wyrobu z normami europejskimi CE (Conformite Europeenne - Zgodność Europejska).

 11. Zamawiający będzie posiadał wsparcie techniczne producenta w przypadku sprzętu, o którym mowa w przedmiocie zamówienia tj.:

  1. możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela;

  2. dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

 1. Sprzęt powinien pochodzić z bieżącej produkcji nie dopuszcza się oferowania sprzętu pochodzącego z ekspozycji oraz leasingu.

 2. Okres i warunki gwarancji:

  1. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt od podpisania protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) - przez okres wykazany w tabeli stanowiącej załącznik nr 4.,

  2. Wykonawca będzie realizował naprawy gwarancyjne bezpośrednio u Zamawiającego.

  3. Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu.

  4. Czas reakcji serwisu – do następnego dnia od dnia zgłoszenia awarii – wadliwego funkcjonowania.

  5. Maksymalny czas naprawy wyniesie 2 dni, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu awarii urządzenia. Termin ten zostaje przedłużony o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

  6. Jeżeli usterka urządzenia spowoduje konieczność zabrania go do punktu serwisowego, to na jego miejsce na czas wykonania naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny, który nie może mieć gorszej konfiguracji niż ten, który jest zabierany. Transport do i z punktu naprawy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

  7. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego.

  8. Wykonawca musi zapewnić możliwość rozbudowy komputerów tj. Zamawiający może w czasie trwania gwarancji i bez naruszenia jej warunków, dodawać nowe karty rozszerzeń oraz demontować je. Oznacza to, że dostarczony sprzęt nie powinien być zaplombowany przez producenta.

  9. W czasie obowiązywania gwarancji wybrany Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, fireware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).

  10. Wyjaśnienia: Przez czas reakcji serwisu rozumie się okres od momentu przesłania zgłoszenia awarii do momentu określenia przez Wykonawcę:

   1. wstępnej diagnozy usterki,

   2. zakresu czynności naprawczych,

   3. terminu podjęcia czynności naprawczych.


3.4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dotyczący przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – „Zestawienie - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (konfiguracje i parametry wymagane) oraz oferowanego przez Wykonawcę”, gdzie Oferent powinien nanieść odpowiedzi i informacje o spełnianiu warunków technicznych dla wszystkich pozycji , wraz z symbolami, numerami katalogowymi oraz nazwami producentów.
Zamawiający podkreśla co następuje:

 1. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zamawiający posłużył się nazwą własną producenta dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia, w oparciu o przesłanki art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

 2. Zaoferowane artykuły równoważne muszą być kompatybilne ze sprzętem, do którego są przeznaczone, posiadać takie same lub lepsze parametry w stosunku do asortymentu określonego przez Zamawiającego powyżej.

 3. Jeżeli oferowane produkty równoważne będą miały parametry techniczne gorsze od wymaganych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp.

 4. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w zadaniu zostaną odrzucone.


3.5 Podwykonawcy:

Realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca może powierzyć podwykonawcom. W złożonej ofercie Wykonawca wskaże, którą część przedmiotu zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.


3.6 Wymagania dotyczące dostawy:

 1. Realizacja dostawy obejmuje skompletowanie, dostawę - na bazie DAT Łódź, INCOTERMS 2010 (przewoźne i ubezpieczenie opłacone do siedziby Zamawiającego), montaż, uruchomienie, szkolenie obsługi u zamawiającego, serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny. Naprawy gwarancyjne oferent wykonuje u użytkownika – Zamawiającego.

 2. Ze względu na finansowanie przedmiotu zamówienia z różnych źródeł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający wymaga wystawienia osobnych faktur VAT za wskazane elementy Zamówienia (zestawienie zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy). W związku z powyższym Zamawiający wymaga również podania w ofercie cen jednostkowych zaoferowanego sprzętu!


4. Termin wykonania zamówienia
Maksymalnie do 31.12.2012 r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

5.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.3. Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy:

1) w zakresie warunku - „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania” – Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia oferenta wg wzoru jak zał. nr 2a do niniejszej SIWZ.

2) w zakresie warunku - „posiadania wiedzy i doświadczenia” - Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Pod pojęciem dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się dostawy (umowy) dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 80 % wartości oferty.

3) w zakresie warunku – „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” – Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia oferenta wg wzoru jak zał. nr 2a do niniejszej SIWZ.

4) w zakresie warunku - „sytuacji ekonomicznej i finansowej” – Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia oferenta wg wzoru jak zał. nr 2a do niniejszej SIWZ.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć wymagane w rozdziale 6 SIWZ oświadczenia i dokumenty.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), Ustawą i niniejszą SIWZ – potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy).

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły „spełnia” - „nie spełnia”.

Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym przetargu do oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie - oryginał):

  1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. 1 do SIWZ, z podaniem ceny oferty

6.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, podpisane przez osob(ę)y upoważnion(ą)e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik nr 2a (do SIWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Dlatego też w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy), lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie. Wystarczające jest również złożenie oświadczenia przez tego (tych) z Wykonawców, który samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy .
6.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy załącznik nr 2b do SIWZ.

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu członków konsorcjum oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu może złożyć pełnomocnik – z treści tego oświadczenia musi wyraźnie wynikać, że pełnomocnik składa je w imieniu każdego członka konsorcjum).

Osoby fizyczne składają oświadczenie wg. wzoru jak załącznik 2 c do SIWZ.

6.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Aktualny odpis składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu każdego członka konsorcjum dokument ten może złożyć pełnomocnik z treści tego dokumentu musi wyraźnie wynikać, że pełnomocnik składa je w imieniu każdego członka konsorcjum).

6.5 Parafowany przez przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy (zał. 3 do SIWZ )

6.6. Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ)

6.7. Poparty referencjami wykaz co najmniej dwóch dostaw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie (zał. 5 do SIWZ)

6.8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – dokumenty określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Uwaga:

6a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:


 1. nie otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości;

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 3. dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

 5. w przypadku wykonawców (spółki cywilne, konsorcja) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunków ustawowych stosowne dokumenty z wymienionych na początku punktu 6 SIWZ winny być przedłożone przez każdego wykonawcę.

W przypadku braku któregokolwiek z w/w dokumentów zamawiający postąpi zgodnie z art. 24 ust.2, pkt.3 i 4 lub art. 26 ust.3 i 4 Ustawy PZP.

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą:

- telefaksem na nr (0-42) 680 32 61

- elektronicznie na adres e-mail: jotom@cbmm.lodz.pl

lub pisemnie i uważane są za złożone w ustawowym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem tego terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez drugą stronę faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie.


  1. Forma pisemna wymagana jest do:

  1. złożenia oferty wraz z załącznikami,

  2. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu lub zmianie oferty,

  3. uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

  4. złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.7.3. Oświadczenia, zawiadomienia i wnioski oraz informacje przekazane będą za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

7.4. Oświadczenia, zawiadomienia i wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w ustawowym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem tego terminu, w godzinach pracy sekretariatu Zamawiającego tj. poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Przesłanie dokumentów po godzinie 15:30, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma jako poczty przychodzącej w następnym dniu roboczym. Jeżeli dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, to będą one traktowane jako doręczone w dacie najbliższego dnia powszedniego.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.

7.5. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przesłanie papierowej wersji SIWZ. We wniosku należy podać informacje, o których mowa poniżej w pkt.7.5.5. niniejszego rozdziału:

7.5.1. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – budynek B, pokój 102, w godzinach urzędowania Zamawiającego – druki składające się na ofertę Wykonawca może otrzymać zgłaszając uprzednio takie zapotrzebowanie na adres: jotom@cbmm.lodz.pl

7.5.2 Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: jotom@cbmm.lodz.pl

7.5.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, umieści na stronie internetowej, na której umieścił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. (www.cbmm.lodz.pl).

7.5.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.cbmm.lodz.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks 0-42 6803261 lub e-mail: jotom@cbmm.lodz.pl)

7.5.5. Dokonując rejestracji należy podać:


  1. nazwę i adres Wykonawcy,

  2. nr telefonu, faksu, e-mail,

  3. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania.

  4. określenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (pocztą, pocztą elektroniczną),

e. znak postępowania TZ/214-D/09/12

7.5.6. Zamawiający na swojej stronie internetowej będzie publikował zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: 1. zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego,

 2. modyfikacje treści SIWZ,

 3. informacje o przedłużeniu terminu składania ofert,

 4. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

 5. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


8. Wykaz osób ze strony zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami w godzinach od 11:00 do 14:00 są:

Jerzy Tomczak– tel. (42) 680-32-18;


e-mail: jotom@cbmm.lodz.pl

Odpowiedzi udzielane będą w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.9.Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Wykonawca zapozna się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2 Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (bez wariantów) pod rygorem wykluczenia z przetargu.

10.3 Na ofertę składają się wszystkie wymienione w pkt. 6 SIWZ oświadczenia, dokumenty oraz załączniki uzupełnione o wymagane przez zamawiającego informacje. Dokumenty, oświadczenia, informacje powinny być ułożone wg podanej poniżej kolejności:

a) Formularz ofertowy - zał. 1 do SIWZ;

b) Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika ( o ile dotyczy );

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 i 2 – zał. 2a, 2b, 2c do SIWZ;

d) Aktualny wypis /odpis z właściwego rejestru

e) Parafowany przez przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy zał. 3 do SIWZ

f) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zał. 4 do SIWZ

g) Poparty referencjami wykaz co najmniej dwóch dostaw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie (zał. 5 do SIWZ)

10.5 Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

10.6 Dokumenty ułożone w kolejności podanej w pkt 10.3 SIWZ. Zaleca się, żeby Wszystkie strony/karty oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

10.7 Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie będące oryginałami (odpisy i kserokopie dokumentów) winny być uwierzytelnione w formie pisemnej „za zgodność z oryginałem” własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela firmy.

10.8 W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

10.9 Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

10.10 Wszelkie poprawki w treści oferty powinny zostać dokonane przez Wykonawcę w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osób podpisujących ofertę.

10.11 Zamawiający, w toku dokonywania badania i oceny ofert może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

10.12 Zgodnie z art. 87 ust.2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.13 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

10.14 Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie wymaga oświadczenia Wykonawcy na piśmie.

10.15 Zmiany dotyczące treści oferty lub dokumentów dołączonych do oferty powinny zostać przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

10.16 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

10.17 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA- znajduje się na stronach…..”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.18 Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w żadnej wysokości, związanych z udziałem wykonawcy, które ten poniósł w związku z przystąpieniem do postępowania, o ile nie zaistniała przesłanka wynikająca z art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.

10.19 Załączniki dołączone do Specyfikacji stanowią formularze aktywne. Zamawiający rekomenduje ich użycie przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca przedstawi załączniki według własnego układu graficznego, muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach.

10.20 Oferta winna być spakowana w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie lub podobnym opakowaniu i zaadresowana do Zamawiającego:Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN,

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź.

oraz opatrzona opisem:

Przetarg – Dostawa sprzętu komputerowego – nie otwierać przed godz. 10:15, dnia 12 grudnia 2012r.”

Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta winna posiadać nazwę, adres
i telefon wykonawcy.
11. Termin związania ofertą
11.1 Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1 Miejsce składania ofert – w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Ogólny Centrum – budynek administracji (B) pok. 102

12.2. Termin składania ofert – do dnia 12 grudnia 2012 do godz. 10:00

12.3. Termin otwarcia ofert – siedziba Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 112- budynek B, pok.106 w dniu 12 grudnia 2012 o godz.10.15
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do siedziby zamawiającego nastąpi nie później niż do dnia 12 grudnia 2012r. do godz. 10:00.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Cena oferty ma być określona w złotych polskich jako całkowita CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) w PLN (także słownie).


  1. Cenę za przedmiot zamówienia zgodnie z formularzem oferty należy podać jako cenę netto, stawkę VAT, wartość VAT oraz cenę brutto wykonanej usługi dostawy.

  2. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

  3. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki jakie Zamawiający poniesie przy realizacji niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT oraz ewentualne upusty i rabaty.

13.5 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.


 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą i sposobu tych rozliczeń

W niniejszym postępowaniu rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN).


15. Kryteria i ocena ofert
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym przetargu cenę.
cena (koszt) - 100%

15.1. Ocena ofert
W zakresie kryterium : cena, oferta może uzyskać od Komisji:

0 - 100 pkt,Ocena punktowa zostanie dokonana w następujący sposób:


 1. Oferta oceniana uzyska liczbę punktów A wyliczoną wg wzoru:

cena najniższej oferty

A = --------------------------------------- X 100 pkt.

cena oferty ocenianej
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po wyliczeniu wskaźnika oceny oferty (W) wg wzoru:

W = (A x 1,00)
Oferta najkorzystniejsza będzie miała największą wartość wskaźnika W.
16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty.

Zgodnie z art. 92 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści powyższe informacje, również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
17. Tryb zawarcia umowy
17.1 Do wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie skierowane zawiadomienie określające termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach jak we wzorze załączonej umowy (zał. nr 3 do SIWZ). Umowa może zostać uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego.
17.2. W przypadku gdy, wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:

nie stawi się w siedzibie Zamawiającego, w określonym czasie i terminie lub

nie odeśle podpisanej umowy do określonego dnia i godziny,

Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy i postąpi zgodnie z art. 94 ust 4 ustawy PZP.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Ochrona prawna przysługująca oferentowi w toku postępowania
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI art. od 179 do 198 Ustawy PZP; „Środki ochrony prawnej” określające przepisy wspólne, zasady odwołań i skarg do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
20. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
20.1 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

20.2 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

20.3 Ujawnienie treści protokołu, wraz z załącznikami, odbywać się będzie wg poniższych zasad:

udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów będzie możliwe po złożeniu wniosku (forma pisemna lub faks),

Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów,

udostępnienie dokumentów może odbywać się tylko w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania.

20.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Załączniki do specyfikacji:


 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. nr 2a, 2b, 2c

 3. Wzór umowy – zał. nr 3

 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 4

 5. Wykaz dostaw – zał. nr 5

 6. PassMark - CPU Mark – zał nr 6Zał. 1 do SIWZ str. 1

..........................................

...................................

(nazwa i adres oferenta) (miejscowość i data)

Tel.:...........................

Fax: ...........................

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Badań Molekularnych i MakromolekularnychCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

90-363 Łódź , ul. Sienkiewicza 112

W związku z ogłoszeniem z dnia 05.12.2012 o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiamy n/ofertę:1. Oferujemy koszt realizacji zamówienia określonego w Państwa SIWZ w cenie oraz okresy gwarancji jak niżej :

Notebook Nr 1 –2 szt.

netto: ..................... zł .; (VAT ..... %) zł. .................; brutto ................ zł.; gwarancja … miesięcy


Notebook Nr 2 – 1 szt.

netto: ..................... zł .; (VAT ..... %) zł. .................; brutto ................ zł. .; gwarancja … miesięcy


Notebook Nr 3 – 1 szt.

netto: ..................... zł .; (VAT ..... %) zł. .................; brutto ................ zł. .; gwarancja … miesięcy


Notebook Nr 4 – 1 szt.

netto: ..................... zł .; (VAT ..... %) zł. .................; brutto ................ zł. .; gwarancja … miesięcy


Notebook Nr 5 – 1 szt.

netto: ..................... zł .; (VAT ..... %) zł. .................; brutto ................ zł. .; gwarancja … miesięcy


Notebook Nr 6 – 1 szt.

netto: ..................... zł .; (VAT ..... %) zł. .................; brutto ................ zł. .; gwarancja … miesięcy


Tablet Nr 7 – 1 szt.

netto: ..................... zł .; (VAT ..... %) zł. .................; brutto ................ zł. .; gwarancja … miesięcy


Ogółem Brutto .............................zł

(słownie złotych: ..............................................................................................)


zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) stanowiącym integralną część oferty
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do bieżącego kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem: ___________________________________________; tel.______________________
2. Oświadczamy , że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń

oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania;b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od daty składania ofert.

c) przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2012r.

Zał. 1 do SIWZ str. 2


d) przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okresy wymienione powyżej w pkt 1 od dnia odbioru (bez zastrzeżeń).

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia wykonywać będzie:

......................................................................................................................................................................

f) czas usunięcia usterki/awarii od chwili otrzymania zgłoszenia: nie dłużej niż 2 dni przy czasie reakcji 24 godzin od zgłoszenia

g) w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

h) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte we wzorze (zał. 3 do SIWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

i) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się na stronach .............. oferty (jeżeli dotyczy),

j) integralną część oferty stanowią następujące załączone dokumenty:
1.
2.
3.

..................................................................(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna