Spis treśCI: 1 wprowadzenie 1Pobieranie 0.82 Mb.
Strona1/17
Data04.05.2016
Rozmiar0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Gmina DMOSIN
Program Ochrony Środowiska

dla

Gminy Dmosin

Łódź, lipiec 2004 r.
SPIS TREŚCI:

1 WPROWADZENIE 1

1.1 Podstawa prawna „Programu ochrony środowiska Gminy Dmosin” 1

1.2 Nadrzędny cel Programu i kryteria polityki ekologicznej 2

1.3 Podstawa formalno-prawna „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dmosin” 7

1.4 Instytucje uczestniczące w realizacji „Programu ...” 7

1.5 Metodyka opracowania „Programu ...” 82 Ogólna charakterystyka gminy oraz ocena zasobów i walorów środowiska przyrodniczego 10

3 DIAGNOZA STANU OBECNEGO ŚRODOWISKA 14

3.1 Powietrze atmosferyczne 143.1.1 Źródła zanieczyszczeń powietrza. 14

3.1.2 Stan zanieczyszczenia powietrza w gminie Dmosin. 16

3.2 Gospodarka wodna 173.2.1 Wody powierzchniowe 17

3.2.2 Charakterystyka wód powierzchniowych 17

3.2.3 Stan zanieczyszczenia wód powierzchniowych 19

3.2.4 Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 19

3.2.5 Podsumowanie 20

3.2.6 Wody podziemne 21

3.2.7 Charakterystyka wód podziemnych 21

3.2.8 Wodociągi i kanalizacja 23

3.3 Gospodarka odpadami 30

3.4 Pola elektromagnetyczne 31

3.5 Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, poważne awarie 33

3.6 Przeobrażenia środowiska przyrodniczego, obszary i obiekty prawnie chronione, bioróżnorodność 34

3.7 Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 36

3.8 Powierzchnia ziemi 36

3.8.1 Charakterystyka morfologiczna 36

3.8.2 Charakterystyka geologiczna podłoża gruntowego 37

3.8.3 Gleby- charakterystyka i ich stan zanieczyszczenia 38

3.9 Zasoby surowców mineralnych 41

3.10 Hałas 41

3.10.1 Charakterystyka szlaków komunikacyjnych 41

3.10.2 Stan zanieczyszczenia środowiska hałasem 43

4 ROZWÓJ GMINY DMOSIN 48

4.1 Informacje ogólne 48

4.2 Tendencje rozwojowe 50

4.3 Działania w zakresie ochrony środowiska i ich odniesienie do głównych problemów ekologicznych Gminy 524.3.1 Ochrona przyrody 52

4.3.2 Ochrona zasobów leśnych 53

4.3.3 Surowce mineralne 56

4.3.4 Powietrze atmosferyczne 56

4.3.5 Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 59

4.3.6 Gospodarka wodna 59

4.3.7 Gospodarka odpadami 63

4.3.8 Poważne awarie przemysłowe 64

4.3.9 Edukacja ekologiczna 65

5 Cele i kierunki działaŃ proekologicznych 69

5.1 Wstęp 69

5.2 Krótkoterminowe (2004-2007) cele i kierunki działania 70

5.4 Długoterminowe (2004-2011) cele i kierunki działania 71

5.5 Niekonwencjonalne źródła energii 71

6 Narzędzia i instrumenty realizacji Programu 72

6.1 Regulacje ustawowe 73

6.2 Prawo lokalne 74

6.3 Możliwości finansowania przedsięwzięć 756.3.1 Opłaty i kary 75

6.3.2 Pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska 77

6.3.3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 77

6.3.4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 79

6.3.5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 79

6.3.6 Ekofundusz 82

7 Harmonogram i nakłady na realizację programu 85

7.1 Założenia szacunku kosztów na realizację Programu 85

7.2 Szacunkowe koszty realizacji Programu 86

8 Zarządzanie środowiskiem oraz kontrola realizacji Programu 87

8.1 Instrumenty zarządzania środowiskiem 878.1.1 Instrumenty prawne 87

8.1.2 Instrumenty finansowe 88

8.1.3 Instrumenty społeczne 88

8.1.4 Instrumenty strukturalne 90

8.1.5 Systemy zarządzania środowiskiem 90

8.2 Struktura zarządzania środowiskiem –zadania administracji publicznej 918.3 Zarządzanie Programem w tym procedury kontroli, mierniki realizacji Programu i procedury jego weryfikacji 93

8.3.1 Zarządzanie programem 93

8.3.2 Mierniki realizacji programu 95

8.3.3 Weryfikacja programu 97

9 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 97

WYKAZ RYSUNKÓW:

Rysunek nr 1 Mapa administracyjna terenu gminy Dmosin (w skali 1:~50 000) z naniesionymi: granicami gmin, przebiegiem tras komunikacyjnych oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Rysunek nr 2 Przebieg rzek, usytuowanie istniejących i projektowanych zbiorników wodnych oraz tereny zmeliorowane na terenie gminy Dmosin (mapa poglądowa w skali 1:~50 000)

Rysunek nr 3 Topograficzna mapa terenu gminy Dmosin (w skali 1:~50 000) z naniesionymi obszarami leśnymi, gruntami ornymi, złożami kopalin, wyrobiskami oraz elementami krajobrazu (obszary chronione parki, pomniki żywej przyrody).

Rysunek nr 4 Lokalizacja ujęć wód podziemnych i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dmosin na mapie poglądowej w skali 1: ~50 000

Rysunek nr 5 Lokalizacja „dzikich” składowisk odpadów na mapie poglądowej w skali 1:50 000

Rysunek nr 6 Stan zakwaszenia i zasobności gleb w podstawowe składniki mineralne w Powiecie Brzezińskim na tle pozostałych powiatów województwa Łódzkiego

Spis Tabel:

Tabela 1 Limity określone w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. 5

Tabela 2 Struktury użytkowania gruntów, zasiewów i pogłowie zwierząt Gminy Dmosin. 13

Tabela 3 Klasy bonitacyjne gruntów ornych Gminy Dmosin 13

Tabela 4 Struktura agralna gospodarstw rolnych Gminy Dmosin 13

Tabela 5 Ilości pyłów i gazów wprowadzonych do powietrza z terenu Gminy Dmosin w 2002r. 14

Tabela 6 Charakterystyka ujęć wód podziemnych na terenie Gminy Dmosin 22

Tabela 7 Wodociągi i kanalizacja gminy Dmosin na podstawie Rocznika Statystycznego (2002 r ). 24

Tabela 8 Charakterystyka urządzeń wodociągowych 24

Tabela 9 Eksploatacja wodociągu 24

Tabela 10 Dane o wodociągach otrzymane z Urzędu Gminy Dmosin 24

Tabela 11 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągach publicznych na terenie gminy Dmosin (wyniki badań za 2002 r.) 26

Tabela 12 Powierzchnia gruntów leśnych oraz procentem zalesienia dla gminy Dmosin 34

Tabela 13 Powierzchnia lasów według sołectw. 34

Tabela 14 Wykaz “Pomników Przyrody” 35

Tabela 15 Klasy bonitacyjne gruntów ornych w gminie Dmosin 38

Tabela 16 Dopuszczalne poziomy hałasu 44

Tabela 17 Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku. 46

Tabela 18 Obligatoryjne zadania gminy 70

Tabela 19 Wykaz krótkoterminowych celów i kierunków działania na terenie Gminy Dmosin 70

Tabela 20 Wykaz długoterminowych celów i kierunków działania na terenie gminy Dmosin 71

Tabela 21 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. 96


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna