Spis treści obszar I czas realizacji strategii rozwoju lokalnegoPobieranie 0.64 Mb.
Strona4/8
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

kluczowe szanse (obecnie i potencjalne) tkwiące w otoczeniu POWIATU RYCKIEGO– czynniki stymulujące i wspierające JEGO dalszy rowój społeczno-gospodarczy

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

 • Trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie umożliwiająca wzrost eksportu polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce.

 • Realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej z rozwiązaniami Unii Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego struktury instytucjonalnej (jest to wstępny warunek uzyskania środków finansowych z funduszy pomocowych tej organizacji – fundusze strukturalne i Fundusz Spójności).

 • Maksymalne wykorzystanie przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej (kwoty przeznaczonej dla naszego kraju w latach 2007-2013 i w latach następnych) z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 • Decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne regulacje w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

 • Rozwój współpracy sektora publicznego, w tym samorządowego z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa.

OTOCZENIE POWIATU

 • Rozwój transportu kolejowego i modernizacja szlaków kolejowych i wodnych

 • Przyspieszenie niezbędnych zmian w wyposażeniu infrastrukturalnym w wyniku odpowiedniego ukierunkowania wsparcia środkami UE

 • Zapotrzebowanie na usługi turystyczno – rekreacyjne oraz produkty rolnictwa ekologicznego. Rozwój agroturystyki, rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjno-turystycznej. Budowa ścieżek rowerowych i turystycznych szlaków rowerowych

 • Poprawa infrastruktury drogowej

 • Wspólny program gospodarki odpadami opracowany dla całego powiatu

 • Tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm, działalność proinwestycyjna mieszkańców powiatu

 • Tworzenie partnerstw lokalnych

 • Rozwój budownictwa mieszkaniowego (niskie ceny działek, dogodne połączenia komunikacyjne)

 • Szersze wykorzystanie wojskowego lotniska w Dęblinie (do transportu osób i towarów)

 • Złoża kopalin osadowych (piasek, żwir, torf, glina)

 • Istnienie szkół zawodowych o dużych możliwościach kształcenia i dostosowania się do potrzeb rynku pracy

 • Utrzymanie i rozwój Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w kierunku kształcenia cywilnego

 • Rozwój produkcji ekologicznej

 • Rozwój agroturystyki i turystyki w tym lokalnego ruchu turystycznego w oparciu o rzeki: Wisła, Wieprz, Świnka oraz o wyznakowane i nie wyznakowane turystyczne szlaki piesze i rowerowe)

 • Wykorzystanie na terenie powiatu do celów cywilnych terenów powojskowych

KLUCZOWE ZAGROŻENIA (OBECNE i POTENCJALNE) TKWIĄCE w OTOCZENIU POWIATU RYCKIEGO – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE i HAMUJĄCE JEGO DALSZY

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

 • Niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach 2007-20015 (Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności)

 • Niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie).

 • Wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych.

 • Wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim – pauperyzacja osób i rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego.

 • Duże obciążenie zadaniami samorządów lokalnych przy jednoczesnym braku środków finansowych z budżetu państwa

OTOCZENIE POWIATU

 • Niskie walory estetyczne centrów wiejskich i miejskich

 • Ubożenie społeczeństwa w związkiem z małą ilością zakładów pracy

 • Patologie społeczne

 • Likwidacja jednostek wojskowych na terenie powiatu

 • Wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych

 • Ośrodki decyzyjne poza powiatem (MON, PKP, UW i inne centralne instytucje)


9. WNIOSKI i REKOMENDACJE

Istotą planowania strategicznego Powiatu Ryckiego jest podniesienie standardu życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz podniesienie rangi powiatu w zakresie usług turystycznych przy wykorzystaniu położenia w bliskim sąsiedztwie Warszawy i Lublina. Strategiczne działania mające na celu rozwój Powiatu Ryckiego powinny zmierzać w kierunku podniesienia standardu życia mieszkańców powiatu i stworzenia odpowiedniej bazy dla rozwoju przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki i usług towarzyszących oraz produkcji zdrowej żywności . Powiat Rycki znajduje się na obszarach funkcjonalnych określonych w „Strategii Województwa Lubelskiego” jako: • Strefa rozwoju turystyki, rolnictwa ekologicznego i ochrona krajobrazu kulturowego. Obszary tego typu znajdują się na terenie gmin Stężyca i miasta Dęblin.

 • Miasto Ryki powinno pełnić funkcje ośrodka o charakterze ponadlokalnym z rozwiniętym przemysłem rolno – spożywczym w tym ekologicznym .

 • Teren Powiatu Ryckiego jest także przewidziany do częściowego zalesienia (tereny gmin Stężyca, Ryki, Dęblin).


Głównymi wyznacznikami rozwoju Powiatu Ryckiego są następujące elementy:

 • na terenie całego powiatu funkcje wspierającą powinno stanowić rolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego oraz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

 • sfera gospodarcza, która szczególnie w rozwoju przedsiębiorczości wyróżnia 2 ośrodki miejskie – Dęblina i Ryk. Ma to wyraz zarówno w strukturze podmiotów gospodarczych, jak i rodzajach prowadzonej działalności. Tereny rozwoju funkcji usługowej powinny stanowić strefy potencjalnej aktywności gospodarczej,

 • układ komunikacyjny powiatu opiera się na zhierarchizowanym układzie funkcjonalnym dróg, powiat jest dobrze skomunikowany, przez teren powiatu przebiega droga nr 17 Warszawa- Lublin –granica państwa, która będzie miała status drogi ekspresowej,

 • zagospodarowanie i wykorzystanie terenów leżących w obrębie obszarów objętych ochroną prawną na zasadach zrównoważonego rozwoju z  racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego, różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

 1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009-2015
 1. WIZJA i MISJA POWIATU RYCKIEGO

Władze Powiatu Ryckiego przy formułowaniu strategicznych celów rozwoju, a następnie zadań realizacyjnych, kierowały się zasadą zrównoważonego rozwoju, którą uznano za podstawową zasadę warunkującą rozwój gospodarczy i społeczny.

Opracowano katalog celów rozwoju Powiatu Ryckiego zgodnie z następującą metodologią:

Poziom i – Wizja rozwoju powiatu określająca pożądany stan przyszłości powiatu na koniec założonego horyzontu czasowego strategii.

Poziom II - Misja rozwoju powiatu, wyrażająca syntetyczną deklarację intencji władz, określa zasadnicze kierunki dalszego rozwoju, czyli wskazuje „do czego będziemy zmierzać w przyszłości” lub „co będzie podstawą naszego długookresowego działania”. Umożliwia skoncentrowanie wysiłków planistycznych i realizacyjnych na określonej wiązce celów i zadań realizacyjnych. Tak więc, generalny cel kierunkowy to zestaw względnie trwałych dążeń władz powiatu, na które powinny być przede wszystkim zorientowane działania realizacyjne.

Poziom III Cele strategiczne, będące konkretyzacją generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju). Wskazują one priorytetowe dziedziny zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu.

Poziom IV - Cele operacyjne, będące konkretyzacją celów strategicznych. Są one formułowane jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby, które powinny być zaspokojone

w określonym horyzoncie czasu, czyli do 2015 roku.

WIZJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO

Powiat Rycki szansą dla wszystkich jako miejsce przyjazne do życia i pracy, stwarzające dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i rozwijające ofertę rekreacyjno-turystyczną

MISJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO

Wykorzystanie potencjału rozwojowego Powiatu Ryckiego do podniesienia poziomu życia mieszkańców i wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. STRATEGICZNE i OPERACYJNE CELE ROZWOJU
STRATEGICZNE CELE ROZWOJU:

Cel 1: Poprawa infrastruktury społecznej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu.

Cel 2: Rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni wykorzystujący zasoby surowcowe, walory przyrodnicze i potencjał ludzki.

Cel 3: Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do celów turystycznych i rolniczych.

W ramach poszczególnych celów strategicznych zostały zidentyfikowane następujące cele operacyjne:Cel strategiczny 1: Poprawa infrastruktury społecznej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu.

Cele operacyjne:

Modernizacja istniejących obiektów infrastruktury społecznej,
w szczególności placówek oświatowych, pomocy społecznej
i ochrony zdrowia

Wykorzystanie bazy internatów na potrzeby usługowe i turystyczne.

Wdrożenie projektów z zakresu edukacji zawodowej.

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Budowa krytej pływalni powiatowej w Rykach

Poprawa obsługi mieszkańców sferze administracji, oświaty, kultury i ochrony zdrowia.

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Tworzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych.


Stopień realizacji Celu Strategicznego 1 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:

 • Wielkość środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury społecznej, w tym pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

 • Wielkość środków przeznaczonych na modernizację placówek oświatowych

 • Liczba osób korzystających z pływalni powiatowej

 • Liczba wybudowanych boisk, sal gimnastycznych, pływalni.

 • Liczba beneficjentów projektów z zakresu edukacji zawodowej

 • Liczba osób korzystających z bazy internatów na potrzeby usługowe i turystyczne

 • Liczba utworzonych placówek opiekuńczo- wychowawczych

 • Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

 • Liczba korzystających z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

 • Liczba nowych usług świdcznych drogą elektroniczną


Źródła weryfikowania wskaźników: dane powiatowe i gminne, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


Cel strategiczny 2: Rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni wykorzystujący zasoby surowcowe, walory przyrodnicze i potencjał ludzki.

Cele operacyjne:

Budowa i modernizacja dróg powiatowych

Współdziałanie na rzecz modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych

Wydzielenie i  przygotowanie terenów pod inwestycje

Współdziałanie w przygotowaniu i uzbrajaniu terenów pod inwestycje

Działania na rzecz utworzenia międzypowiatowego projektu segregacji i utylizacji odpadów.

Przyjazna polityka wobec inwestorów i przedsiębiorców


Stopień realizacji Celu Strategicznego 2 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:


 • Odsetek dróg publicznych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających

 • Długość dróg powiatowych dofinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • Wielkość terenów wydzielonych pod inwestycje

 • Stopień uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną

 • Liczba nowych zakładów pracy powstałych na terenie Powiatu Ryckiego

 • Liczba sprzedanych działek budowlanych pod inwestycje

 • Liczba utworzonych punktów poradnictwa dla przedsiębiorców

 • Liczba spotkań informacyjno – szkoleniowych dla inwestorów i przedsiębiorców.


Źródła weryfikowania wskaźników: dane powiatowe i gminne, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


Cel strategiczny 3: Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do celów turystycznych i rolniczych.

Cele operacyjne:

Wspieranie rozwoju turystyki przez powiat

Edukacja ekologiczna mieszkańców

Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenów nad rzekami: Wisłą, Wieprz i Świnka

Promocja powiatu

Tworzenie i rozbudowa szlaków turystycznych i ich oznakowanie

Utworzenie lokalnych grup odnowy wsi

Wspieranie stowarzyszeń agroturystycznych

Utworzenie punktów informacji turystycznej

Zagospodarowanie terenów i infrastruktury powojskowej na cele turystyczne

Wspieranie procesu tworzenia grup producenckich w rolnictwie


Stopień realizacji Celu Strategicznego 3 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:


 • Liczba uczestników szkoleń z zakresu turystyki, edukacji ekologicznej i agroturystyki

 • Udział gospodarstw ekologicznych z certyfikatem w liczbie gospodarstw rolnych

 • Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w rolnictwie

 • Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych

 • Liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych

 • Liczba działających partnerstw lokalnych

 • Liczba punktów informacji turystycznej

 • Liczba i długość nowych szlaków turystycznych

 • Liczba i długość zmodernizowanych szlaków turystycznych

 • Liczba imprez promujących powiat

 • Liczba wydanych materiałów promujących powiat

 • Liczba spotkań informacyjno – szkoleniowych wspierających proces tworzenia grup

  producenckichŹródła weryfikowania wskaźników: dane gminne i powiatowe, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO OBEJMUJĄ:


 • rozwój i modernizację infrastruktury komunalnej, społecznej i usługowej, szczególnie w zakresie dróg i usuwania odpadów oraz zabezpieczenia usług dla osób korzystających z rekreacji i turystyki;

 • rozwój turystyki lokalnej (ścieżki rowerowe, turystyczne szlaki piesze i rowerowe, samochodowe trasy wycieczkowe, turystyka kwalifikowana, szlaki historyczne, wykorzystanie dróg krajowych nr 17 i nr 48 oraz drogi wojewódzkiej nr 801 do połączenia powiatu z innymi regionami kraju), rozwój infrastruktury noclegowej i żywieniowej, rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych wspieranie działań związanych z promocją powiatu;

 • wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz rozwoju produkcji rolno-spożywczej, w oparciu o lokalną produkcję rolną;

 • zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez stworzenie partnerstw lokalnych do różnych inicjatyw powiatowych.


3. ZGODNOŚĆ STRATEGII z INNYMI DOKUMENTAMI

Proces planowania rozwoju powiatu odbywa się nie tylko w kontekście uwarunkowań lokalnych, ale również opiera się na czynnikach zewnętrznych obejmujących rozwoju regionu czy kraju. Uwarunkowania te to wieloletnie programy i plany formułowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego (na szczeblu regionalnym), jak również przez poszczególne ministerstwa i Radę Ministrów (na szczeblu centralnym).

Przyjęte cele strategiczne Powiatu Ryckiego na lata 2008-2015 spójne są z celami strategicznymi dokumentów programowych na poziomie kraju, województwa. Są to przede wszystkim:


 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015”,

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013”,

 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”,

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Założenia przyjęte w „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2008-2015” są spójne z celami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO). Cel strategiczny, zawarty w dokumencie wskazuje na konieczność tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. „Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2007-2015” wykazuje najwyższą spójność z następującymi celami NSRO: • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski;

 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wskazuje priorytety wsparcia rozwoju regionu. Generalnym celem RPO jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia
z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.

Cel główny Programu wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Zorientowany jest na przełamanie barier rozwojowych i stanowi podstawę modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej regionu. Realizacja projektów w ramach RPO WL przyczyni się do osiągnięcia celów określonych przez Politykę spójności wspierającej wzrost gospodarczy


i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, 2007-2013 (SWW), a 
także celów zawartych
w dokumentach strategicznych i operacyjnych opracowanych na szczeblu krajowym.

Zadania zawarte w „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2007-2015” są spójne z priorytetami RPO WL oraz ściśle powiązane są z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Powiat Rycki będzie ubiegał się o środki finansowe na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z wyżej wymienionych programów.

„Strategia Rozwoju Lokalnego powiatu Ryckiego” jest kompatybilna z założeniami „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020”. Odwołuje się do między innymi do celów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, podniesieniem poziomu wykształcenia oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Proces planowania strategicznego w Powiatu Ryckiego odbywał się na poziomie powiązania celów strategicznych i operacyjnych z poszczególnymi programami operacyjnymi oraz możliwymi dostępnymi źródłami finansowania. Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2008-2015” misją powiatu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego do podniesienia poziomu życia mieszkańców i wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Realizacja zadań i projektów wskazanych w niniejszym dokumencie jest ściśle powiązana z założeniami dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna