Spis treści polsko rosyjska wspóŁpraca gospodarcza 2Pobieranie 441.11 Kb.
Strona1/11
Data05.05.2016
Rozmiar441.11 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Przegląd Gospodarczo-Rynkowy nr 78Spis treści


1.POLSKO ROSYJSKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 2

1.1Podstawy prawno-traktatowe polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej oraz działania dwustronne w dziedzinie doskonalenia warunków jej rozwoju 2

1.2Podstawowe tendencje społeczno-gospodarczego rozwoju Federacji Rosyjskiej w 2002 roku 4

1.3Obroty handlowe z zagranicą Federacji Rosyjskiej w 2002 roku. 5

1.4Inwestycje zagraniczne napływające do Federacji Rosyjskiej 6

1.5Polsko-rosyjska wymiana handlowa 7

1.6Polsko-rosyjska współpraca gospodarcza i inwestycyjna 10

1.7ZAŁĄCZNIKI 13

Zał. Nr 1 - PODSTAWY TRAKTATOWE WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKA-ROSJA 13

Zał. Nr 2 -


Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne osiągnięte przez gospodarkę rosyjską w okresie styczeń-listopad 2002 roku i aktualnie prognozowane wskaźniki na koniec 2002 roku w porównaniu do wielkości ubiegłorocznych (dane Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR). 17

2.REGIONY FEDERACJI ROSYJSKIEJ 18

2.1Terytorialno – administracyjny podział Rosji 18

2.2Handel zagraniczny regionów Rosji 19

2.3Struktura handlu zagranicznego regionów 24

2.4Relacje finansowo-budżetowe regionów z Centrum 24

2.5Inwestycyjna atrakcyjność regionów 25

2.6Współpraca gospodarcza Polski z regionami FR 25

2.7KONTAKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYREGIONALNE 28

2.8Wnioski: 31

3.NOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE IMPORTU MIĘSA DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ W 2003 ROKU 33

3.1Mięso drobiowe 33

3.2Mięso wołowe mrożone 34

3.3Mięso wieprzowe. 35

3.4Wnioski: 36

4.NOWE ZASADY WYDAWANIA POZWOLENIA NA PRACĘ NA TERYTORIOUM FR. 37

5.POLSKI EKSPORT WARZYW I OWOCÓW DO FR 39

6.SEMINARIUM SUW - 2000 40  1. POLSKO ROSYJSKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
    1. Podstawy prawno-traktatowe polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej oraz działania dwustronne w dziedzinie doskonalenia warunków jej rozwoju

Podpisane i ratyfikowane traktaty, umowy i porozumienia dwustronne regulują prawie wszystkie sfery polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Wykaz podstawowych obowiązujących traktatów, umów i porozumień dwustronnych, a także tych które nie zostały ratyfikowane oraz przygotowywanych do podpisania zamieszczono w zał. Nr 1.

W 2001 roku, szczególnie w końcu roku oraz w 2002 roku, nastąpiło ożywienie kontaktów prezydentów obu krajów, premierów, wicepremierów, przewodniczących polskiej i rosyjskiej części Wspólnej Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej, które w znacznej części poświęcone były sprawom gospodarczym. Deklaracja Prezydenta Putina na II Forum Gospodarczym w Poznaniu o wszechstronnym wsparciu ze strony rosyjskiej polskich przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia naszej obecności na rynku rosyjskim i zwrócenie przy tym uwagi na duże ujemne po polskiej stronie saldo we wzajemnych obrotach oraz podpisanie Deklaracji Rządu Federacji Rosyjskiej i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy handlowej, gospodarczej, finansowej i naukowo-technicznej między Federacją Rosyjską i Rzecząpospolitą Polską w grudniu 2001 r. przez premierów obu państw stwarzają pozytywne uwarunkowania polityczne dla zdynamizowania rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Deklaracja określa sfery działalności, w których zdaniem stron możliwy jest rozwój współpracy: wydobycie, dostawy i tranzyt ropy naftowej i gazu, modernizacja zakładów metalurgicznych i górniczych, przemysł motoryzacyjny, kompleks rolno-przemysłowy, rybołówstwo i przemysł maszyn rolniczych, produkcja materiałów budowlanych, przemysł drzewny i meblarski, przemysł lekki, przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektroenergetyka, transport, elektrotechnika i elektronika, modernizacja środków łączności, farmaceutyki i ich produkty, urządzenia medyczne, produkcja artykułów powszechnego użytku.

Problemy dotyczące dwustronnej współpracy gospodarczej rozpatruje Wspólna Polsko-Rosyjska Komisja ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej, której VI posiedzenie odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2002r. Są one również rozważane podczas cyklicznych spotkań współprzewodniczących Komisji (wicepremiera M. Pola i ministra S. Franka) oraz operatywnej grupy ds. handlu (kierowanej przez wiceprzewodniczących Komisji).

Funkcjonuje również współpraca dwustronna pomiędzy instytucjami nadzorującymi szereg sfer gospodarki (inwestycje, finanse, rolnictwo, komunikacja, gazownictwo, budownictwo, turystyka) w oparciu o porozumienia dwustronne lub decyzje Wspólnej Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej.

Rezultatem dwustronnych rozmów i kontaktów było wzbogacenie umownej bazy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej:  • podpisano Deklarację Rządu Federacji Rosyjskiej i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy handlowej, gospodarczej, finansowej i naukowo-technicznej między Federacją Rosyjską i Rzecząpospolitą Polską (grudzień 2001 r),

  • po latach starań, w 2001 roku udało się wynegocjować tekst nowej Umowy między Rządem RP a Rządem FR o współpracy w dziedzinie turystyki. Zawarta ona została w styczniu 2002 roku w trakcie oficjalnej wizyty w Polsce Prezydenta FR,

  • w transporcie lotniczym, po parafowaniu projektu nowej umowy podczas wizyty Prezydenta Putina w Polsce, nastąpiło jej podpisanie 26 lipca 2002 roku w Kaliningradzie,

  • podpisano 11 czerwca 2002 roku porozumienie między Generalnym Inspektorem Celnym RP i Federalną Służbą Policji Podatkowej FR o współpracy w walce z przestępstwami w sferze gospodarczej.

Obowiązujące umowy i porozumienia międzyrządowe i międzyresortowe są w zasadzie wypełniane i przestrzegane przez obie strony. Wiele zapisów protokołów kolejnych posiedzeń Wspólnej Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej pozytywnie ocenia ich realizację. Niemniej:

- nadal nieratyfikowana jest przez stronę rosyjską Umowa między Rządem RP a Rządem FR w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 2 października 1992 r. W czerwcu 2001 roku Rząd FR podjął Uchwałę o nowej typowej umowie w tym zakresie (motywując zmiany koniecznością dostosowania do wymagań WTO) polecając jednocześnie stosownym resortom doprowadzenie w procesie negocjacji do zgodności z nią istniejących już umów międzyrządowych. Odbyły się w tej sprawie dwukrotne polsko-rosyjskie rozmowy ekspertów, którzy uznali, iż w Umowie z 1992 r. zmianie będzie podlegać tylko art.4. W związku z niemożliwością przyjęcia przez stronę polską propozycji strony rosyjskiej dotyczącej zapisu zmian tego artykułu, zaproponowała (lipiec 2002 r.) ona przyjęcie zasady stosowania umowy z 1992r. do czasu wynegocjowania nowych zapisów. Strona rosyjska odpowiedziała jednak, że przyspieszenie wejścia w życie Umowy wymaga wniesienia do niej uzgodnionych poprawek w formie dwustronnego protokołu międzyrządowego będącego jej nieodłączną częścią, a następnie we wrześniu 2002 roku zaproponowała projekt Memorandum Rządów obu krajów o współdziałaniu w dziedzinie realizacji inwestycji i projektów. Uzgodnione Memorandum mogłoby, według strony rosyjskiej, zostać podpisane podczas wizyty Premiera Kasjanowa w Warszawie. Aktualnie trwa procedura opiniowania polskiego stanowiska,

- do tej pory nie powołano (w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem FR o współpracy transgranicznej z 2.10.1992 r.) Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy Międzyregionalnej - ze względu na brak wyznaczenia przewodniczącego po stronie rosyjskiej,

- od 2 marca 2001 roku weszło w życie Rozporządzenie Państwowego Komitetu Ceł FR Nr 1219 z 27.12.2000 r. określające miejsca odprawy celnej i wywozu złomu i odpadów metali kolorowych i czarnych. Wyłączyło ono wszystkie przejścia kolejowe wykorzystywane dotychczas w dostawach wyżej wymienionych towarów do Polski. Nie zostały przy tym zachowane zasady określone w art. 7 Umowy międzyrządowej o współpracy w sprawach celnych z 18.02.1995 r. Pomimo wielokrotnych interwencji na różnych szczeblach, a nawet przyznania przez Departament regulacji taryfowych i środków ochrony rynku wewnętrznego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR iż Rozporządzenia Nr 1219 nie odpowiada uznawanym przez FR zasadom handlu zagranicznego postanowienia Rozporządzenia dotychczas nie uległy zmianie. Strona rosyjska zaproponowała w ostatnim czasie konsultacje w tej sprawie.


Wykorzystanie możliwości rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej zależy w dużej mierze od rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i w Rosji oraz od podjętych z polskiej strony decyzji wspierających systemowo polskich przedsiębiorców, eksporterów i inwestorów w realizacji ich zamierzeń na rynku rosyjskim.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna