Sponsorzy konferencji sponsors of the conferencePobieranie 62.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar62.33 Kb.
SPONSORZY KONFERENCJI
SPONSORS OF THE CONFERENCE

Metalpol sp. z o.o.

Węgierska Górka

http://www.metalpol.com/


OMEGA Foundry Machinery Ltd.

Peterborough, United Kingdom

http://www.ofml.net/


Hüttenes-Albertus Polska

Lublin


http://www.huettenes-albertus.pl/

Odlewnie Polskie S.A.

Starachowice


http://www.odlewniepolskie.pl/

X Międzynarodowa Konferencja

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ODLEWNICZE

I METALURGICZNE - OCHRONA ŚRODOWISKA

TECHNOLOGIE ENERGO -

I MATERIAŁOOSZCZĘDNE
pod honorowym patronatem

Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH

Profesora Józefa Szczepana SUCHEGO
X International Conference

MODERN FOUNDRY AND METALLURGICAL TECHNOLOGIES - ENVIRONMENTAL PROTECTION
ENERGY AND MATERIAL SAVING TECHNOLOGIES
Projekt finansowany w ramach ścieżki INNOTECH NCBiRFundacja Wydziału Odlewnictwa

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie


Oddział Krakowski Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich

under the auspices of

Dean of Faculty of Foundry Engineering

Professor Józef Szczepan SUCHY
Kraków/Lipowa, 4  6 września 2014

Miejsce konferencji (Place of Conference)

Konferencja odbędzie się w hotelu ZIMNIK w Lipowej koło Żywca.

Lipowa 990

34-324 LIPOWA

GPS N 49 40 E 19 04`30
tel.: 33 860 15 90

fax.: 33 860 15 99


http://www.zimnik.com.pl/


Organizatorzy (Organizers):

 • Fundacja Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej
  im. 
  St. Staszica w Krakowie (Fundation of the Faculty of Foundry Engineering,
  AGH-University of Science and Technology, Cracow, Poland)

 • Oddział Krakowski Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (Polish Foundrymen’s Association, Branch Cracow)

Współorganizatorzy (Co-organizers):

 • Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN

 • Sekcja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy ZG STOP

 • Sekcja Technologii Formy i Rdzenia ZG STOP

 • Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii „HELIOS”

Komitet Organizacyjny Konferencji (Organizing Committee):

Prof. dr hab. Mariusz HOLTZER (Przewodniczący)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz OLSZOWSKI

Dr hab. inż. Jerzy ZYCH, prof. AGH (V-ce Przewodniczący)

Dr hab. inż. Rafał DAŃKO (V-ce Przewodniczący)

Mgr inż. Elżbieta PUDEK

Dr inż. Wiesław JANKOWSKI

Dr hab. inż. Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, prof. AGH

Dr inż. Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON

Dr inż. Joanna KOLCZYK

Mgr inż. Angelika KMITA

Adres ( Address):

X Międzynarodowa Konferencja


"Nowoczesne Technologie Odlewnicze i Metalurgiczne - Ochrona Środowiska"
Prof. dr hab. Mariusz HOLTZER
Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH
ul. Reymonta 23/84a
30-059 KRAKÓW
Tel. 601-291-251

Komitet Naukowy Konferencji (Scientific Committee)
 • Jan Lech LEWANDOWSKI - Honorowy Przewodniczący

 • Józef DAŃKO - Przewodniczący

 • Mariusz HOLTZER – Z-ca Przewodniczącego

 • Andrzej BALIŃSKI


 • Mirosław CHOLEWA

 • Janusz BRASZCZYŃSKI
 • Stasys BOCKUS (LT)

 • Adam BYDAŁEK


 • Rafał DAŃKO

 • Katarzyna GAWDZIŃSKA

 • Janusz GRABIAN
 • Kazimierz GRANAT

 • Zenon IGNASZAK

 • Petr JELINEK (CZ)


 • Maria MAJ

 • Ilia MAMUZIC (HR)

 • Tadeusz MIKULCZYŃSKI

 • Tadeusz OLSZOWSKI

 • Władysław ORŁOWICZ

 • Marcin PERZYK

 • Bogdan PIEKARSKI

 • Alena PRIBULOWA (SK)

 • Ferdynand ROMANKIEWICZ

 • Stanisław RZADKOSZ
 • Jan SZAJNAR

 • Józef Szczepan SUCHY


 • Jerzy ZYCH

 • Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI

INFORMACJA O PROJEKCIE DUST

Projekt INNOTECH w ramach Ścieżki programowej In-Tech (NCBiR)

Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego”

realizowany przez Konsorcjum:

Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Odlewnictwa

Członek Konsorcjum: Zakład Odlewniczy „MODERFORM” Sp. z o.o. Rybnik

Członek Konsorcjum: INPROEL – 3 Sp.z o.o. Inowrocław

W procesie regeneracji mechanicznej mas ze spoiwami organicznymi powstaje 5-10% pyłów w stosunku do ilości regenerowanej masy, które klasyfikowane są jako odpad, często niebezpieczny ze względu na zawarte w tych pyłach substancje organiczne. Z drugiej strony pyły te charakteryzują się wysokim rozdrobnieniem i ich składowanie w postaci naturalnej jest utrudnione, niekiedy niemożliwe. Czynnikiem uzasadniającym racjonalną gospodarkę pyłami z typowych mas ze spoiwami organicznymi jest duża zawartość części palnych oraz ich wysoka wartość opałowa dochodząca do 10 kJ/kg (jest to około 1/3 wartości opałowej węgla kamiennego). Konwencjonalne składowanie takich pyłów na składowiskach prowadziłoby do bezpowrotnej straty materiału o dość wysokiej wartości energetycznej z jednoczesnym naruszeniem istniejących w tym zakresie regulacji unijnych.

Aktualnie brak jest konkretnych rozwiązań utylizacji tych pyłów poregeneracyjnych spełniających oczekiwania środowiskowe i zalecenia odnośnie do racjonalnej gospodarki pyłami.

Realizowany projekt INNOTECH w I etapie obejmuje budowę stanowiska modelowego do spalania (np. w atmosferze gazu) lub współspalania (np. z węglem kamiennym lub brunatnym) pyłów poregeneracyjnych, co pozwala na realizacje badań samego procesu współspalania i analizy jego produktów w aspekcie dalszego wykorzystania.

W II etapie jest budowana innowacyjna instalacja prototypowa do współspalania pyłów poregeneracyjnych z gazem ziemnym lub propan/butan o wydajności około 10 - 12 kg/h pyłów. Instalacja ta będzie spełniać również inne wymogi związane z ochroną środowiska (np. będzie posiadała komorę katalitycznego dopalania gazów odlotowych).

Poniewąż w procesie spalania (współspalania) pyłów poregeneracyjnych będą generowane znaczne ilości energii cieplnej, jest przewidziane zastosowanie specjalnego modułu absorpcyjnego, który zasilany będzie ciepłem zawartym w gazach odlotowych z instalacji. Ciepło to może być wykorzystane w lokalnej sieci ciepłowniczej lub w procesach technologicznych (np. suszenie piasku, suszenie złomu), a w okresie letnim do produkcji tzw. „wody lodowej”.R. Dańko, M. Holtzer, M. Górny (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Ocena wpływu jakości regeneratu na parametry powierzchniowe odlewów.Evaluation of the impact of quality of regenerated sand on the surface parameters of casting.

P. Czapla, R. Dańko (OMEGA Foundry Machinery Ltd., Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica)

Badania wstępne dwustopniowego systemu mechanicznej regeneracji masy zużytej z technologii ALPHASET.

Preliminary studies of two-stage mechanical reclamation of used ALPHASET sand.

M. Skrzyński, R. Dańko (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Ocena wpływu intensywności procesu regeneracji w regeneratorze REGMAS na stopień destrukcji osnowy kwarcowej.Assessment of the influence of intensity of the reclamation treatment carried out in the REGMAS reclaimer on the destruction degree of the quartz matrix.

A. Kmita, B. Hutera (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Metody poprawy jakości ekologicznych mas formierskich ze szkłem wodnym.Methods of quality improvements of ecological moulding sands with water glass.

E. Ziółkowski, P. Śmierciak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Kryteria optymalizacji w systemach sterowania rozmytego piecami odlewniczymi.The optimization criteria in fuzzy control systems of foundry furnaces
14:00 – 15:00 OBIAD (Dinner)
15:30 - 18:00 PROGRAM TURYSTYCZNY (Tourist Programme)
19:00 Kolacja grillowa (barbecue)

06.09.2014 – sobota (Saturday)

8:00 – 9:00 ŚNIADANIE (Breakfast)

PROGRAM KONFERENCJI

(Programme of the Conference)

04.09.2014 – czwartek (Thursday)

10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (Registration of participants)

13:00 - 14:30 OBIAD (Dinner)

14:45 - 15:00 UROCZYSTE OTWARCIE (Opening of conference)

15:00 – 16:15 SESJA REFERATOWA I (Paper session I – 15 min.)

A. Garbacz-Klempka, M. Wardas-Lasoń, S. Rzadkosz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Odpady Hutnicze z Rejonu Złotego Stoku.Metallurgical waste from the Złoty Stok region.

M. Kawalec, H. Krawiec (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Odporność na korozję eutektycznego kompozytu typu Fe-C-V.Corrosion resistance of high-alloyed white cast iron.

J. Zych, J. Mocek, T. Snopkiewicz, Ł. Jamrozowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Przewodność cieplna mas formierskich ze spoiwami chemicznymi, próby jej zwiększenia.The thermal conductivity of the moulding sands with chemical binders, attempts to increase.

B. Betik (OMEGA Foundry Machinery Ltd.)

Jak zredukować ilość składowanych odpadów w odlewni, za pomocą różnych metod regeneracji.How to reduce sand dumping in foundries by using various reclamation solutions .

16:15 – 16:30 PRZERWA (Coffee break)

16:30 – 18:00 SESJA REFERATOWA II (Paper session II – 15 min.)

M. Holtzer, R. Dańko, J. Dańko (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Badania właściwości fizyko-chemicznych i energetycznych pyłów z procesu regeneracji mechanicznej zużytych mas formierskich ze spoiwami organicznymi.Investigations of physicochemical and energy properties of after reclamation dusts of spent moulding sands with organic binding agents

M. Łucarz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Ekologiczne aspekty realizacji regeneracji termicznej.Ecological aspects of the performed thermal reclamation

B. Opyd, M. Stachowicz, K. Granat (Politechnika Wrocławska)

Kompleksowa ocena materiałów na oprzyrządowanie odlewnicze stosowane w polu mikrofalowym.Comprehensive assessment of foundry tooling materials used in microwave heating process of moulding sands.

R. Biernacki, R. Haratym, A. Bałkowiec, P. Wawulska, H. Matysiak, J. Zdunek, K. Kurzydłowski

(Politechnika Warszawska)

Analiza wariantów recyklingu mieszanek modelowych wosków twardych.Evaluation of physical properties of wax mixtures obtained from recycling of patterns used in precision casting.

A. Fontaine, M. Martin (Renotek International Inc., Belgia, Luxemburg)

Regeneracja mas z bentonitem – odzysk składników: piasek, dodatki i bentonit.Green sand reclamation – recovering of materials: sand, additives and bentonite.
19:00 UROCZYSTA KOLACJA

05.09.2014 – piatek (Friday)

8:00 – 9:00 ŚNIADANIE (Breakfast)

9:00 – 11:00 SESJA REFERATOWA III (Paper session III – 15 min.)

J. Łukasik, M. Maj, W. Stachurski (Przed. Techniczne TECHMOD, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica)

Dobór sposobu aplikacji ogniotrwałych materiałów izolacyjnych jako źródło znacznych oszczędności energii.The choice of the refractory insulation materials application method as a source of significant energy savings.

Z. Górny, S. Kluska-Nawarecka, D. Wilk-Kołodziejczyk, K. Regulski (Instytut Odlewnictwa)

Metodyka budowy regułowej bazy wiedzy z zastosowaniem zbiorów przybliżonych, umożliwiającej dobór odpowiednich parametrów obróbki brązów.Methodology for the construction of a rule-based knowledge base enabling the selection of appropriate bronze heat treatment parameters using rough sets.

A.W. Bydałek, A. Bydałek, W. Wołczyński, S. Biernat (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, IMiIM Polska Akademia Nauk w Krakowie)

Koncepcja odmiedziowania żużli z procesu zawiesinowego reagentami złożonymi.The concept for the process of slag decopperisation in the flash furnace process use the complex reagents.

S. Rzadkosz, J. Kozana, A. Garbacz - Klempka, M. Piękoś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Analiza struktury i właściwości mosiądzów bezołowiowych.Structure analysis and properties of unleaded brasses.

E. Ziółkowski (AGH-Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Optymalizacja namiarowania pieców odlewniczych w zróżnicowanych strukturach pól wsadowych odlewni.Burden optimization for foundry furnaces in differential structures of batch fields in foundries.

I. Izdebska-Szanda, M. Żmudzińska, J. Faber, K. Perszewska (Instytut Odlewnictwa)

Ocena ekologiczna mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi.Ecological evaluation of moulding sands with new inorganic binders.)

C. Lenoir (Affival SAS)

Obróbka żeliwa sferoidalnego magnezem: kluczowe elementy pozwalające na osiągnięcie korzyści ze stosowania metody przewodu elastycznego.Ductile iron’s magnesium treatment: key points to reach the benefits of cored wire process.

11:00 – 11:15 PRZERWA (Coffee break)

11:15 – 13:15 SESJA KOMUNIKATÓW (Short presentations session 5 min.)

K. Gawdzińska, M. Gucma (Akademia Morska w Szczecinie)

Dwu-kryterialna analiza oceny metod wytwarzania odlewanych pian metalowych i kompozytowych.Two-criteria analysis of casting technologies of metal and composite foams.

M. Stachowicz, K. Granat, A. Małachowska (Politechnika Wrocławska)

Porównanie metod klasycznych i nowoczesnej mikrofalowej wytwarzania rdzeni z mas ze szkłem wodnym.Comparison of classical and modern microwaves methods of cores manufacturing from water-glass sands.
P. Wawulska-Marek, A. Bałkowiec, H. Matysiak, J. Zdunek, K. J. Kurzydłowski

(Politechnika Warszawska)

Ocena możliwości wtórnego zastosowania odpadowych mas woskowych w technologii odlewania precyzyjnego.Assessment of the possibility of application of waste wax in the investment casting technology.

A. Bobrowski, M. Holtzer, S. Żymankowska-Kumon, R. Dańko (Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica)

Ocena szkodliwości masy formierskiej ze spoiwem geopolimerowym i nowym utwardzaczem w aspekcie emisji związków z grupy BTEX.Harmfulness assessment of moulding sands with a geopolymer binder and a new hardener, in an aspect of the emission of substances from the BTEX group.

A. Mager (Politechnika Poznańska)

Proekologiczny sposób przygotowania ciekłego stopu AlSi11Cu2(Fe) na bazie złomu handlowego.Proecological way for production of liquid AlSi11Cu2(Fe) alloy on the base of market scrap.

K. Perszewska, J. Faber, M. Żmudzińska (Instytut Odlewnictwa)

Badania olfaktometryczne z zastosowaniem elektronicznego nosa w celu stworzenia mapy zapachowej wybranej odlewni krajowej.Olfactometric research to create a fragrance map of selected national foundry.

R. Haratym, R. Biernacki, J. Lewiński (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Politechnika Warszawska)

Odlew precyzyjny czy odkuwka matrycowa w aspekcie ochrony środowiska.Investment casting or forging in the aspect of environmental protection.

P. Schlafka, A.W. Bydałek (Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica)

Analiza środowiskowa warunków topienia brązów aluminiowych.Environmental analysis for the melting of aluminum bronzes process.

M. Brzeziński, K. Smyksy (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Karty kontrolne narzędziem oceny zmienności procesu wytwarzania odlewów.Control charts as the tool for assessment of the variability of the castings manufacturing process.

J. Kozłowski, A. Kochański, M. Perzyk (Politechnika Warszawska)

Zastosowanie PLA jako spoiwa w masach formierskich i rdzeniowych.Application of PLA as a binder in molding and core sands.

Ł. Jamrozowicz, J. Zych, J. Kolczyk, D. Wróblewski (Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica)

Rola kształtu powierzchni formy w procesie wysychania wybranych powłok ochronnych.The role of the surface shape of the mould in the process of drying of selected protective coatings.

S. Żymankowska-Kumon, K. Miś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)

Wpływ parametrów procesu regeneracji mas formierskich z żywicą furanową na właściwości regeneratu i pyłu poregeneracyjnego.Research of influence of the reclamation process for molding sand with furan resin on the properties of the post-reclamation dust.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna