Sportu i Rekreacji w BrzezinachPobieranie 58.8 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar58.8 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr XIX/04
z sesji Rady Gminy Brzeziny
odbytej w dniu 30 grudnia 2004 r w sali Gminnego Ośrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji w Brzezinach.
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.

Radny – Karol Bakacz nie uczestniczył w obradach sesji.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:


1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny

2. Marian Kasperski - Z-ca Wójta

3. Ewa Wabnik - Skarbnik Gminy

4. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności

5. Zaproszeni goście wg. załączonej listy obecności.

P O R Z Ą D E K O B R A D

 1. Otwarcie sesji

a/ stwierdzenie kworum

 1. Wybór sekretarza sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    • zmian w budżecie gminy na 2004 r.

    • ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

    • zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach na 2005 r.

    • przyjęcia planów pracy Komisji

    • w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

    • uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny
 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 rok.

   1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

   2. Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów

   3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

   4. Odczytanie wniosków komisji przez Wójta

   5. Dyskusja nad wnioskami

   6. Wniesienie poprawek i ich przegłosowanie

   7. Głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej

 2. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

 3. Odpowiedzi na interpelacje .

 4. Wolne wnioski i informacje.

 5. Zakończenie obrad.Ad.1.
Otwarcia XIX sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Słodowy. Powitał przybyłych na sesję: sołtysów, Wójtów, Panią Skarbnik Gminy, radnych gminy, przedstawicieli zaproszonych gości, przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie gminy.


Przewodniczący zapoznał wszystkich z porządkiem obrad. Do porządku zaproponował wprowadzić dodatkowy punkt 4 – prezentacja przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie gminy Brzeziny i ich osiągnięć i pozycji jakie w poszczególnych rankingach zajęli.

Porządek obrad został przyjęty wraz z proponowaną zmianą jednogłośnie.


Przewodniczący obrad Zbigniew Słodowy - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Andrzeja Molkę .

Zaproponowany radny został jednogłośnie wybrany sekretarzem sesji.

Ad.3

Przewodniczący obrad poinformował, że tradycyjnie protokół z ostatniej sesji nr XVIII/04 został wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy. Na posiedzeniach poszczególnych Komisji była także możliwość i obowiązek zapoznania się z jego treścią, w związku z tym Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania na sesji.
Protokół nr XVIII/04 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.12.2004 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki. Poinformował, że na terenie gminy prężnie działają 3 sekcje – Klub Piłkarski OLIMPIA Brzeziny, sekcja kick-boxingu oraz sekcja tenisa stołowego. Sekcje działają w ramach GOKSiR w Brzezinach, finansowane są z budżetu gminy. Wójt poprzez zaproszenie przedstawicieli sekcji wyraził chęć przedstawienia pożytków płynących z faktu działania i reprezentowania gminy Brzeziny na forum powiatu, kraju, a także na arenie międzynarodowej. Wójt wśród działających wymienił także międzyszkolny Klub Sportowy w Szkole Podstawowej. Zaproszeni goście reprezentują gminę na zewnątrz. Każda z sekcji ma swoje sukcesy, drużyna seniorów piłkarzy jest w klasie okręgowej, młodzież wykazuje zainteresowanie treningami, uczestniczy w wyjazdach co także jest dużym sukcesem. Największe sukcesy osiąga sekcja kick-boxingu, nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej , trener tej sekcji Mariusz Ziętek zdobył kilkakrotnie Puchar Świata i Mistrzostw Świata. Sekcja tenisa stołowego również odnosi sukcesy m.in. w turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Brzeziny I miejsce zdobył Krzysztof Adamus.

Grupy w/w zdobywają laury dla gminy Brzeziny. Wójt poprosił przedstawicieli zaproszonych grup zawodników o przedstawienie swych sekcji i osiągnięć sportowych.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes Klubu Piłkarskiego OLIMPIA przedstawiając krótką historię istnienia Klubu od 1992 r. Klub miał dwóch trenerów Pana Andrzeja Wojciechowskiego i Pana Sławomira Szmaj. W chwili obecnej Klub boryka się z dużymi kłopotami kadrowymi poszukuje trenera w związku z rezygnacją Pana Wojciechowskiego. Drużyna zdobyła wiele czołowych miejsc w rozgrywkach co pozwoliło jej uzyskać w 2003 r. awans na klasę A. 6 zawodników wystąpiło w reprezentacji powiatu kaliskiego.

Obecnie zespół występuje nadal w klasie okręgowej, zajmuje niestety jedno z ostatnich miejsc. Prezes Klubu wyraził jednak nadzieję na poprawę. Najlepsi zawodnicy to Radosław Sikora, Jakub Buczkowski Paweł Zmyślony i Remigiusz Zmyślony. Klub ma 3 drużyny- seniorów, juniorów i orlików, trenuje 86 zawodników.


Trener sekcji kick-boxingu Mariusz Ziętek podziękował za zaproszenie. Sekcja zaczęła działalność w 2002 r. Od 2004 r. zawodnicy zaczęli uczestniczyć w zawodach rangi mistrzowskiej. Najlepsi – Tomasz Głąb zdobył 2 złote medale na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, a Łukasz Głąb 3 złote medale, Adrian Jurek zdobył srebro na Mistrzostwach Polski i Anna Kolibska zdobyła 2 brązowe medale, Adam Kupajczyk srebro na Mistrzostwach Polski. W sekcji trenuje 40 osób, a ponad 100 uczestniczyło w zajęciach, które odbyły się przez cały okres działalności.
W 2002 roku zainicjowano sekcję tenisa stołowego. Trenerem jest Przemysław Kasperski. Obecnie trenuje 16 zawodników. Sekcja odniosła również wiele sukcesów uczestnicząc w turniejach tenisa stołowego m.in. Grand Prix Ziemi Kaliskiej, Turnieju o Puchar Wójta Gminy Brzeziny, I miejsce zajął wówczas Krzysztof Adamus, III Bartek Kasperski, a w kategorii seniorów I miejsce zajął Przemysław Kasperski.

Przemysław Kasperski podziękował Wójtowi i Radzie za wspieranie sekcji. Dzięki ich przychylności była możliwość częściowego wyposażenia sekcji w niezbędny sprzęt. Przemysław Kasperski zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w 2005 r. Podziękował dyr. Władysławowi Grabowskiemu za udostępnienie sali do treningów.

Trener planuje zorganizować w 2005 r. turnieje: międzyszkolny, o Puchar Wójta Gminy Brzeziny, o mistrzostwo sekcji, turniej gminny.
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że poszczególne sekcje złożyły wnioski do budżetu sekcja kick-boxingu 7.000 zł, sekcja tenisa stołowego – 5.000 zł, Klub sportowy tak jak w roku poprzednim. Zdaniem Wójta przeznaczane pieniądze na działalność sportową są dobrze spożytkowane. Sekcje osiągają sukcesy, promują gminę, sprawiają, że coraz więcej młodzieży interesuje się sportem, co jest przeciwwagą dla niekorzystnych zjawisk wśród młodzieży.

Wójt podziękował za poświęcony czas zarówno Prezesom, trenerom jak i zawodnikom, którzy wielokrotnie poświęcają swój prywatny czas wykonując wiele prac w czynie społecznym, zaangażowanie tych osób zasługuje na uznanie władz samorządowych, a jednocześnie skupia wielu młodych ludzi i przyczynia się do rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy.

Wójt wręczył stosowne podziękowania i życzenia dalszych osiągnięć, sukcesów w działalności społecznej, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podziękowania otrzymali: Prezes Klubu OLIMPIA Mirosław Żurawski, Zbigniew Żurawski - Członek zarządu, Lucjan Olczak skarbnik Klubu, Bogdan Głąb - gospodarz Klubu, Andrzej Wojciechowski – trener, zawodnicy – Radosław Sikora, Paweł Zmyślony, Andrzej Garncarek, Remigiusz Zmyślony, Jarosław Bryś, Krzysztof Malinowski, Roberta Kusz, Jakub Buczkowski, trener sekcji kick-bixingu – Mariusz Ziętek, zawodnicy- Anna Kolibska, Tomasz Głąb, Łukasz Głąb, Adrian Jurek, Adam Kupajczyk, Marcin Witczak, Przemysław Kasperski zawodnik i trener sekcji tenisa stołowego, Krzysztof Adamus, Bartłomiej Kasperski.

Ad.5

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej przedstawił Przewodniczącego Komisji Sylwester Salamon ( załącznik nr 1 do protokołu).

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Krystyna Wachowska (załącznik nr 2 do protokołu).

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła w/z Przewodniczącego Komisji Ewa Nowak. Treść sprawozdania w załączeniu ( załącznik nr 3 do protokołu).

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przedstawiła Przewodnicząca Komisji Krystana Wachowska ( załącznik nr 4 do protokołu).
Sprawozdania poszczególnych Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.6
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.


 • w tygodniu przed świętami nastąpił odbiór i rozliczenie wykonania ulic Czarnieckiego i Taczanowskiego na osiedlu Gen.Zajączka w Brzezinach

 • w hydroforni w Brzezinach trawa modernizacja, wymieniane są filtry i czyszczone rury, wymienia się żwiry. W związku z tym podpisano umowę z firmą Pana Kubasika, która opiewa na kwotę 29.000 zł. Środki pochodzą ze zwrotu dotacji na kotłownię przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach. Hydrofornia wymagała remontu ze względu na złą jakość wody.

 • w m-ści Dzięcioły nastąpiła wymiana linii energetycznej, słupy, które znajdowały się w drodze zostały przestawione na prywatne posesje

 • przeniesiono przystanek w Świerczynie, drugi przystanek zostanie wykonany wiosną. Kierownik Rejonu Dróg w Ostrowie Wlkp. zapewnił, że przy przystankach zostaną wykonane zatoczki. W celu poprawy bezpieczeństwa Wójt deklaruje w porozumieniu z Nadleśnictwem wykonanie dojść do przystanków, ścieżek w lesie oraz wykonania przejścia dla pieszych

 • Wójt odniósł się do wniosków poszczególnych Komisji:

- wniosek dot. poniesionych przez gminę kosztów na finansowanie orkiestry dętej; Wójt odpowiedział, że orkiestrze udzielono pomocy w formie dotacji 2.000 zł dla GOKSiR i bezpłatnego udostępniania autokaru

- wniosek dot. zamontowania listew spowalniających przy Szkole Podstawowej w Brzezinach; Wójt zwróci się z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyjaśnienia co do możliwości zainstalowania i ewentualnego sfinansowania tego przedsięwzięcia.

- Wójt poparł wniosek o instalowanie lamp oświetleniowych na niebezpiecznych zakrętach, ale również na przejściach dla pieszych i na przystankach autobusowych. W sumie w 2004 roku zostało zamontowane ponad 25 lamp oświetleniowych, dalsze prace będą kontynuowane w 2005 r.

- wniosek dot. zasad przyznawania zasiłków z pomocy społecznej oraz jakie są zasady zabraniające ujawniania komisjom rady list osób korzystających z zasiłków.

Wójt w związku z tym wnioskiem poinformował, że odczuwa brak zaufania ze strony rady co do procedury przyznawania zasiłków. Zasady przyznawania zasiłków określa ustawa z marca 2004 o pomocy społecznej, a ustawa z 1997 r. o ochronie danych osobowych obliguje do tego, aby nie ujawniać danych osobowych osób korzystających z zasiłków. Zasiłków nie przyznaje się uznaniowo, korzystający z zasiłków muszą spełniać określone przepisami ustawy kryteria.

Gmina wypłaca: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i są to zadania zlecone gminie, zasiłki stałe wyrównawcze oraz w części na dożywianie również mieszczą się w zasiłkach, na które gmina otrzymuje środki od Wojewody. Około 40.000 zł gmina z własnych środków przeznacza na dożywianie. Pozostałe wydatki stanowią zadania własne gminy, do nich należą wydatki na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe. Na zasiłki celowe jednorazowe przeznacza się kwotę 30.000 zł. Osoby ubiegające się o taki zasiłek muszą spełnić określone kryteria tj. dochód nie przekraczający 316 zł na jedną osobę, musi wystąpić przyczyna ubiegania się o zasiłek np. długotrwała choroba, niepełnosprawność, trudna sytuacja materialna, do wniosku muszą być przedłożone stosowne zaświadczenia dokumentujące sytuację tj. orzeczenie lekarskie zaświadczenie o statusie bezrobotnego. Osoby korzystające z zasiłków są znane w GOPS-ie od wielu lat. Z uwagi na ilość wniosków zasiłki są skrajnie niskie i wynoszą od 30 zł do maksymalnie 200 zł w niewielu skrajnych przypadkach.

Wójt poinformował, że udostępni listy korzystających z zasiłków radnym na komisjach, aby przekonali się, że zasiłek jest przyznawany osobom, którym się on należy i nie ma nieprawidłowości w ich przyznawaniu.
Radny Marek Cieślarczyk poprosił Wójta, aby nie ujawniał list z poszczególnych wsi, gdyż jest to zabronione. Temat przyznawania zasiłków został wyjaśniony wcześniej. Nie zrozumiałym jest więc dla radnego fakt, że nadal pojawiają się wśród radnych głosy w powyższej sprawie. Radny zaznaczył, że nie chce widzieć list ze swojej miejscowości ani z innych z terenu gminy, gdyż radni nie są osobami do tego powołanymi.

Sprawozdanie Wójta za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad.7 Podjęcie uchwał: • zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Projekt uchwały nr 122/XIX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik, uzasadnienie do powyższej uchwały przeczytał Przewodniczący obrad Zbigniew Słodowy.

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały.

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.


Uchwała Nr 122/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami za.


 • ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Projekt w/w uchwały 123/XIX/04 przeczytał Przewodniczący obrad Zbigniew Słodowy

Nie było pytań ani uwag co do w/w projektu.
Uchwała Nr 123/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego została podjęta jednogłośnie.


 • zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach na 2005 r.

Projekt uchwały 124/XIX/04 wraz z uzasadnieniem przeczytał Zbigniew Słodowy.


Nie było pytań, ani uwag co do w/w projektu.
Uchwała nr 124/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach na 2005 r. została podjęta 14 głosami za. • przyjęcia planów pracy Komisji

Projekt w/w uchwały przeczytał Zbigniew Słodowy – Przewodniczący Rady.


Uchwała nr 125/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji została podjęta jednogłośnie.

 • ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

Projekt w prawidłowym brzmieniu przeczytał Przewodniczący Rady Zbigniew Słodowy.


Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zabrał głos w sprawie w/w projektu uchwały.

Poinformował, że zaszły zmiany w kwestii przyznawania dodatków za wychowawstwo klasy. Do chwili obecnej ten dodatek był jednakowy dla wszystkich wychowawców, po uzgodnieniach ze Związkami Zawodowymi proponuje się wychowawcom w szkołach podstawowych klas 4-6 i w gimnazjum klas 1-3 przyznać dodatek 25 zł do 20 uczniów w klasie, powyżej 20 uczniów 30 zł, poprzednio było 10 zł. Za wychowawstwo w szkołach podstawowych w klasach 1-3 i oddziale przedszkolnym proponuje się przyznać dodatek do 20 uczniów 30 zł, powyżej 20 uczniów 35 zł. Wychowawcy tych klas pracują pełną godzinę, zajmują się wychowankami przez cały czas.

Do samego końca uzgadniane było stanowisko dotyczące dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Do tej pory i dyrektorzy i nauczyciele korzystali z dodatków w ramach posiadanych środków nie więcej niż 4% środków planowanych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. W w/w regulaminie proponuje się zmianę, oddzielną pulę dla nauczycieli i oddzielną dla dyrektorów. Związki zaproponowały aby było to 6% środków planowanych na wynagrodzenie zasadnicze, Wójt początkowo zaproponował 5%, po komisjach stwierdzono, że kwota 4% będzie wystarczająca na dodatki motywacyjne. Dla dyrektorów planuje się 8% , dodatek będzie przyznawał Wójt. Zmiana także nastąpiła w przypadku dodatku za warunki pracy związane z nauczaniem indywidualnym, a więc za pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, dotychczas był dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, proponuje się 25%.

Proponowane zmiany obciążą budżet na około 70.000 zł.

Wójt podkreślił, że gmina inwestuje w szkoły, prowadzone są remonty, inwestycje różnego rodzaju, a tym samym przyczynia się do poprawy warunków pracy nauczycieli i dzieci kształcących się w szkołach.
Nie było dodatkowych pytań i uwag co do w/w projektu uchwały.
Uchwała Nr 126/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego z dnia 30 grudnia 2004 r. została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami za.


 • uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny

Projekt w/w uchwały przeczytał Przewodniczący Rady Zbigniew Słodowy.


Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że Plan Rozwoju Lokalnego będzie stanowił załącznik do wniosków o pozyskanie środków unijnych. W palnie zawarto zamierzenia dot. realizacji w przyszłości inwestycji na terenie gminy, a także gospodarki wodno-ściekowej. Plan jest ruchomy, zawsze można dokonywać w nim zmian, jednak zdaniem Wójta zawiera realny obraz zadań, które na terenie gminy są niezbędne do wykonania. Wójt wyraził nadzieję, że uda się złożyć wniosek o dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na inwestycję budowy drogi w Piegonisku Pustkowie. Sołtysi i radni otrzymali wykazy planowanych inwestycji w rozbiciu na poszczególne wsie i lata realizacji.
Radny Henryk Maciuszczak zgłosił potrzebę nawiezienia żwirem dwóch dróg od mostu do Raduchowa i w Przystajni Zasinek.
Wójt odpowiedział, że zawsze można dokonać zmian w Planie Rozwoju Lokalnego, a zawarte w nim zadania są najpilniejsze do wykonania.
Ad. 8 Uchwalanie budżetu gminy na 2005 rok.
ad 1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Skarbnik Gminy w związku z opinią RIO o projekcie budżetu i zaciągniętym kredytem przedłożyła radnym zmieniony załącznik nr 5 do w/w uchwały, stan zaciągniętych zobowiązań oraz wysokości spłat rat i odsetek w poszczególnych latach, a także prognozę wydatków oraz długu wg stanu na koniec danego roku Gminy Brzeziny w latach 2004 – 2011.

Projekt uchwały nr 128/XIX/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik.


ad 2) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów
Opinię o projekcie budżetu na 2005 rok przeczytała Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Krystyna Wachowska. Opinia ta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
ad 3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik przeczytała uchwałę nr SO – 1/5-PB/Ka/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2004 r. wyrażającą opinię o projekcie budżetu Gminy Brzeziny na 2005 rok. Opinia ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
ad 4) Odczytanie wniosków komisji przez Wójta
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki na wstępie przeczytał wnioski, które wpłynęły w minionym roku o uwzględnienie w budżecie na 2005 r.:

- wniosek dot. budowy drogi w m-ści Przystania Kolonia od skrzyżowania do torfowni – Wójt powiedział, że jeżeli pozwolą środki to planuje się wykopać rów i wywieźć drogę żwirem, być może tłuczniem oraz oświetlić w/w odcinek.

- wymiana podłogi w remizie OSP w Świerczynie – na zakupy i remonty można wydatkować pieniądze ze środków straży pożarnych

- LKS na działalność klubu, sekcja kick-boxingu, sekcja tenisa stołowego – uwzględniono środki

- Komenda Miejska Policji na zakup radiowozu w roku przyszłym nie będzie to możliwe, planuje się remont pomieszczeń Komisariatu w roku przyszłym, natomiast w 2006 r. być może pomoc w zakupie radiowozu.

- zainstalowanie lamp w m-ści Moczalec będą realizowane w 2005 r.


- wniosek Pani Jadwigi Zadaka i mieszkańców wsi Pieczyska dotyczący:

a) wykonania drogi asfaltowej Ostrów Kaliski Pieczyska- zaplanowano na 2007 r.

b) założenia oświetlenia drogowego - przewiduje się w 2006 roku,

c) wykonania barierek przy zjeździe z szosy Ostrów Kaliski – Pieczyska Wójt poinformował, że zadanie leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich, dlatego Wójt zwróci się z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon w Ostrowie Wielkopolskim o wykonanie tego zadania w roku 2005.

- Orkiestra Dęta OSP w trakcie roku budżetowego będą przekazywane środki na remont i zakup instrumentów, nie będzie to jednak wnioskowana kwota w wysokości 30.000 zł.

- OSP Aleksandria – o naprawę motopompy, została naprawiona

- OSP Jamnice – o środki na wykonanie łazienki w sali OSP wsparcie być może będzie pochodziło ze środków Prezesa Gminnego OSP, jeżeli pozwolą na to środki

- planuje się zwiększenie punktów oświetleniowych


Wójt powiedział, że największą pozycję w dochodach własnych stanowią środki

z SAPARD-u , dzięki którym można zainwestować, kolejną pozycję stanowią środki z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych.

Największe wydatki stanowią wydatki na oświatę, stanowią prawie 47% dochodów na 2005 r. natomiast wydatki inwestycyjne około 12 %. Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 3.411 tyś zł., około 1.200 tyś zł gmina dokłada na oświatę z własnego budżetu.

Drugą pozycję w wydatkach zajmuje pomoc społeczna 1.435.910 tyś zł. większość z tej kwoty otrzymuje się z dotacji celowej

Trzecią pozycję stanowią wydatki inwestycyjne i majątkowe i wynoszą 1.050 tyś zł.

Najwyższą z kolei pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki na infrastrukturę drogową, infrastrukturę wodociągową, zakupy materiałów w szkołach.

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 300 tyś zł na inwestycję budowy drogi w m-ści Piegonisko Pustkowie.

Dług gminy w stosunku do dochodów wynosi 29,23%, jest to spadek około 6% w stosunku do roku ubiegłego.

Wójt stwierdził, że w projekcie budżetu gwarantuje się zapewnienie środków dla większości wniosków.

Wójt odniósł się do wniosku Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów dot. zapewnienia środków na dokumentację na budowę przepompowni w m-ści Sobiesęki. Zdaniem Wójta koszt sporządzenia dokumentacji będzie wynosił około 4 tyś, tak więc może być pokryty z bieżących środków.


ad 5) Dyskusja nad wnioskami
Nie było dyskusji nad wnioskami, gdyż nie było ani pytań, ani uwag ze strony radnych.
ad 6) Wniesienie poprawek i ich przegłosowanie
Nie wniesiono poprawek do projektu budżetu na 2005 r.
ad 7) Głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej
Przewodniczący Rady Zbigniew Słodowy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Uchwała Nr 128/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004 r. została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami za.

Ad.9 i 10
W interpelacjach i zapytaniach głos zabrali:


Radny Marek Cieślarczyk zwrócił się z pytaniem do Wójta kto jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg zarówno powiatowych jak i wojewódzkich w przypadku nagłego ataku zimy. Radny zwrócił uwagę, że szczególnie złe warunki panują na tych drogach, które przebiegają przez kompleksy leśne. Ostatnio podczas niekorzystnych warunków pogodowych na terenie innego powiatu drogi nie były śliskie, na naszym terenie z kolei zalegał śnieg, drogi były bardzo śliskie, nie posypane ani piaskiem, ani solą.

Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się gmina, wykonano mapkę z naniesionymi drogami i planem odśnieżanie. Radni na ostatniej sesji zapoznali się z tymi planami. Pracownicy ZOK-u mieli wyznaczone dyżury i wykonywali prace zgodnie z kolejnością. Zajęli się odśnieżaniem i posypywaniem solą. Za drogi powiatowe odpowiedzialny jest Inspektor Powiatowy Pan Jezierski, urząd gminy został poinformowany o planach odśnieżania dróg powiatowych, podano również do wiadomości numery telefonów kontaktowych. Wójt powiedział, że zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z zapytaniem jak będzie wyglądała sprawa utrzymania dróg wojewódzkich oraz poinformuje o monitach zgłaszanych przez radnych w w/w sprawie.

Radny Marek Cieślarczyk powiedział, iż argumentem dla służb wojewódzkich powinno być to, że większość dróg naszej gminy przebiega przez las, a tam najdłużej zalega śnieg tworząc w końcu pokrywę lodową, co jest szczególnie niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Sołtys wsi Aleksandria Cecylia Jarych – podziękowała Wójtowi w imieniu Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Aleksandria za prace wykonane na terenie ich miejscowości. Podziękowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy podziękował za życzenia.
Ad.11

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki.

Poinformował, że miniony okres obfitował w spotkania opłatkowe i noworoczne w związku z tym Wójt podziękował podczas tych spotkań w imieniu swoim i rady emerytom i rencistom, działaczom, sympatykom kultury za ich wkład i zaangażowanie w promowanie i reprezentowanie gminy.

Wójt złożył podziękowania pracownikom urzędu, radnym, Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącym Rady, sołtysom, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych za otrzymane w 2004 rok wsparcie, wspólne owocne działania oraz jednomyślność w podejmowaniu uchwał.Wójt zaprosił wszystkich na planowane na 2005 rok imprezy kulturalne tj. Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Seniora, Dożynki Gminne, Estradę Folkloru i inne imprezy, a także powiadomił, że gmina otrzymała życzenia noworoczne z zaprzyjaźnionego Zöblitz i zaproszenie do Niemiec.


Ad.12
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1215.

Przewodniczący obrad Protokolant
....................................... .................................................

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna