Sprawa nr att/231-789/4/13 Szczecin, dnia 1 sierpnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 34/2013Pobieranie 18.89 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.89 Kb.

Sprawa nr ATT/231-789/4/13Szczecin, dnia 1 sierpnia 2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/2013
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i nadzorem autorskim w celu zainstalowania klimatyzatorów w trzech pokojach 304 – 306 na drugim piętrze
w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie.
I. Zakres robót budowlanych, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w celu zamontowania i uruchomienia


klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych obiektu wpisanego do księgi rejestru
zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 1271.

2. W projekcie należy uwzględnić nowe urządzenia klimatyzatorów o wysokim


współczynniku efektywności energetycznej (klasa energetyczna A), łatwe w obsłudze
i konserwacji, o niskim koszcie eksploatacji i serwisowania, z poziomem hałasu
nie większym niż 40dB na biegu wysokim.
II. Zakres prac projektowych:

W zakresie prac projektowych wchodzi wykonanie:

1. inwentaryzacji poddasza i pomieszczeń biurowych nr 304 – 306 w niezbędnym zakresie
w budynku przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie,

2. projektu koncepcyjnego do uzgodnienia przez użytkownika,

3. projektu wielobranżowego budowlanego wraz z projektem montażu jednostek
zewnętrznych z odprowadzaniem skroplin i instalacji elektrycznej oraz wszelkie
niezbędne ekspertyzy, opinie, decyzje, uzgodnienia i odstępstwa niezbędne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia
od Konserwatora Zabytków.

4. przedmiarów robót,

5. STWiOR zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
u
żytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późń. zm.),

6 kosztorysów inwestorskich


III. Forma przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

1. inwentaryzacja poddasza i pomieszczeń nr 304 – 306 budynku w niezbędnym zakresie,


w tym, projekt koncepcyjny – 3 egzemplarze w formie papierowej oraz 2 egzemplarze
w formie elektronicznej, w programie CAD i w formacie PDF.

2. wielobranżowe projekty budowlane po 5 kompletów w formie papierowej i 2 egz.


w formie elektronicznej w formacie: PDF i w programie CAD,

3. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów: w 2 kompletach


w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, ATH i programie Excel (zestawienie
kosztorysów) - 2 szt.,

4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich branż

w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, programie Word.
IV. Istotne warunki zamówienia:

1. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję.

Ust. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych,


patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy
„lub równoważny”.

2. Wynagrodzenie:

a) do 50 % wartości brutto kwoty za opracowanie za opracowanie dokumentacji projektowej:
za wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowej: za wykonanie
i przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, płatne
po złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

b) do 20 % wartości brutto kwoty za opracowanie dokumentacji projektowej: po wykonaniu


i przekazaniu Zamawiającemu kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót
i STWiOR i innej niezbędnej dokumentacji,

c) do 30 % wartości brutto kwoty za opracowanie dokumentacji projektowej: po uzyskaniu


ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych,

3. W ramach Zamówienia wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi


do opracowanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

4. Za pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca powinien przewidzieć odrębną kwotę


wynagrodzenia brutto w formie ryczałtu uwzględniającego 6 miesięczny okres realizacji
inwestycji. Przewiduje się do 2 pobytów projektanta na budowie w okresie do 4 lat
od daty wydania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać:

a) dokumentację projektową, w tym projekt koncepcyjny i zatwierdzony projekt budowlany,
przedmiary, kosztorysy, STWiOR wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych: w terminie do 60 dni od udzielenia
zlecenia,

b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych należy uzyskać w trybie

administracyjnym, lecz nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku o wydanie
decyzji.

c) nadzór autorski: w okresie do 4 lat od daty wydania ostatecznego i prawomocnego


pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

6. W ofercie należy uwzględnić koszt dojazdu i użycia specjalistycznego sprzętu i materiałów

niezbędnych do wykonania zamówienia.

7. Miejsce wykonania zamówienia: budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego


37 w Szczecinie.

6. Sposób zapłaty: przelew na rachunek bankowy w terminie do 21 dni od podpisania


protokołu odbioru wykonanego etap prac projektowych.

8. Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Pracownik Działu Technicznego


ZUT w Szczecinie, Pan mgr Marcin Winiarczyk, tel. (91) 449-46-41.

9. Forma wynagrodzenia – ryczałt.

10. Okres gwarancji (rękojmii) na wykonany przedmiot zamówienia 48 miesięcy.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

13. Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej.

14. Zamawiający nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasto Szczecin, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji
o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej.

15. Projektowane roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie, który jako „szkoła -


przedogródek”
jest wpisany do księgi rejestru zabytków województwa
zachodniopomorskiego pod nr 1271. Dla danego przedmiotu zamówienia nie zostały
wydane zalecenia ani wytyczne Konserwatora Zabytków.

16. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć materiały I klasy jakości, które posiadają

atesty i znak C lub CE.

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań, średnio raz na dwa


tygodnie z wykonawcą i użytkownikami w celu uszczegółowienia uzgodnień
i monitorowania postępu prac projektowych,

18. Wszelkie uzgodnienia z użytkownikiem należy dokonywać na piśmie, osoby


do uzgodnień zostaną wskazane wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy.

19. Z chwilą zapłaty poszczególny etap prac projektowych wykonawca zamówienia


(projektant) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dzieła
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP”. Szczegółowe warunki korzystania
z praw autorskich będzie określała umowa.
Ofertę zawierającą zryczałtowaną łączną kwotę wynagrodzenia brutto, uwzględniającą wykonanie dokumentacji projektowej oraz okres pełnienia nadzoru autorskiego należy złożyć w formie pisemnej do dnia 08.08.2013 r. do godziny 1300 w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów
17, budynek Rektoratu, I piętro, 70 - 310 Szczecin, pok. 119 lub przesłać faksem
na nr (91) 449 40 72 lub drogą elektroniczną na e-mail: marcin.winiarczyk@zut.edu.pl.
Wynik przeprowadzonego zapytania ofertowego po zatwierdzeniu protokołu z wyboru ofert zostanie przesłany mailem na adres wskazany w ofercie.
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy
si
ę z koniecznością zawarcia przez niego umowy”

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna