Sprawozdanie merytorycznePobieranie 24.82 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.82 Kb.
Sprawozdanie merytoryczne

Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie

za okres kadencji: od 23 lutego 2009r do 27 lutego 2012r.
Niniejsze Sprawozdanie zawiera opis działalności statutowej Zarządu UTW; czyli: co udało się zrobic, w jakim okresie czasu, kto był beneficjentem – zostało sporządzone na podstawie zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalnosci fundacji i Stowarzyszeń ( Dz.U Nr 50 poz 259 z późniejszymi zmianami).
Na walnym Zebraniu w dniu 23 lutego 2009r zostałi wybrani : Prezes Krystyna Mroczkowska i i Zarząd w składzie Jerzy Dabrowski i Antoni Furtak – Wiceprezesi, Zenobia Bartnicka - Skarbnik, Joanna Zyznowska -Sekretarz oraz członkowie :Jerzy Giezek, Marian Odachowski, Agnieszka Smolicz,Pytlik, Bogdan Ulatowski.
W ciagu trzech lat działalności Zarządu odbyło się 38 zebrań w tym: w roku 2009 – 12 zebrań, w roku 2010 – 13 zebrań w roku 2011 14 zebrań.

W trakcie zebrań ustalano plany pracy i sposoby działania w w poszczególnych latach akademickich oraz organizację i realizację zadań związanych z:

 • Inauguracją Roku akademickiego,

 • zakończeniami Roku akademickiego z uwzglednieniem miejsc ich organizacji

 • obchodami 5-lecia UTW

 • Tematyką i terminarzem wykładów

 • Spotkaniami opłatkowymi, andrzejkowymi i karnawałowymi

 • Walnymi Zebraniami Sprawozdawczymi

 • Planami dotyczącymi budżetu UTW – opracowaniem Preliminarzy budzetowych i ich realizacją.

 • Wycieczek krajoznawczo-turystycznych,

 • wyjazdu do teatrów, opery i filharmonii

 • W okresie 2009 – 2011 powołano do życia trzy nowe sekcje zainteresowań : brydża sportowego, Dyskusyjny KlubKsiązki i Klub Miłosników Opery i Operetki


Na zebraniach podejmowano Uchwały dotyczace pracy UTW i tak : w 2009 r – 20 Uchwał, w 2010r – 23 Uchwały, w 2011 – 21 Uchwał – razem 64 Uchwały w okresie kadencji.

Uchwały te dotyczyły nw spraw:

 • Ukonstytuowania Zarzadu i udzieleniu Pełnomocnictw do podpisywania dokumentów finansowych

 • Przyjęcia nowych członków – 108 członków w okresie kadencji

 • Skreslenia z listy członków ( z róznych przyczyn) – 73 osoby w okresie kadencji – Na dzień 27.02.2012 UTW liczy 264 słuchaczy.

 • Przyjęcia projektów i zmian w Preliminarzu bużetowym na poszczególne lata

 • Przyjecia sprawozdań z realizacji Preliminarzy budżetowych

 • Przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia UTW w Wareszawie,

 • Upoważnienia Wiceprezesa A Furtaka do utworzenia strony internetowej

 • Przyjęcia lokalnego Programu pod nazwą: "Program wspierania aktywności i zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów na lata 2010-20115. " Program ten na wniosek Zarządu UTW został przyjęty przez Radę Miasta Działdowo w dniu 29 kwietnia do realizacji !!!!!!

 • Powierzenia prowadzenia księgowości biegłej księgowej p Elżbiecie Kulczyńskiej.

 • Przystąpienia do Porozumienia UTW Warmii i Mazur

 • Zdjecia z ewidencji i przekazania do utylizacji starego sprzetu komputerowego

 • przeksięgowania kwot pozostałych z rozliczenia wycieczek i rajdów na cele statutowe UTW, zgodnie z upoważnieniem pisemnym uczestników przekazujacych drobne kwoty z rozliczeń na cele statutowe.


Organizowaliśmy wykłady otwarte dla słuchaczy UTW i mieszkańców które dotyczyły różnych dziedzin nauki takich jak: prawo unijne, marketingu, gerontologii, medycyny w tym cykl "szkoła cukrzycy", rehabiltacji ruchem, psychologii, polityki współczesnej, pedagogiki, regionalizmu oraz wspólczesnych przemian społecznych.

Wykłady prowadzili pracownicy naukowi Wyzszej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, historycy, lekarze i rehabilitanci.
W trakcie kadencji uczestniczylismy w Konferencjach i uroczystościach organizowanych przez:

 • Caritas diecezji Toruńskiej

 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie,

 • Akademię Trzeciego Wieku w Olsztynie – Spotkania UTW zza wschodniej granicy,

 • Międzynarodowej Konferencji UTW w Gdańsku w IX . 2010 r

 • Inauguracjach Roku Akademickiego w uczelni patronackiej tj WSIiE TWP w Olsztynie


Ponadto uczestniczylismy w uroczystościach:


 • 10 lecia Centrum Caritas w Działdowie,

 • 90-leciu utworzenia Komitetu Mazurskiego w Działdowie

 • 60-leciu biblioteki gminnej w Burkacie,

 • 15-leciu UTW w Olsztynie

 • 80-leciu Zespołu Szkół w Malinowie

 • Konferencji Naukowej poswięconej Działdowskiemu obozowi zagłady

 • Spotkaniach autorskich poetów działdowskich

 • Spotkaniach z pisarzami: Edwardem Krukiem, Kazimierzem Orłosiem, Katarzyna Enerlich i Edwardem Cyrusem

 • Spartakiadach dla seniorów

 • Festiwalu dojrzałosci w Mrągowie

 • Zebraniu Komisji Oświaty Rady Powiatu działdowskiego

 • Na zaproszenie Starosty powiatu, Krystna Mroczkowska i Aleksandra Odachowska weszły w skład delegacji do zaprzyjaźnionego powiatu Bad Hersfeld w Niemczech w lipcu 2011r.

 • Uczestniczki Sekcji Warsztatów plastycznych i Sekcji Robótek ręcznych uczestniczyły w warsztatach artystycznych zorganizowanych przez UTW przy UWM w Olsztynie,

 • Członkowie Zarzadu Zenobia Bartnicka i Antoni Furtak uczestniczyli w projekcie "Senior liderem społecznym" w Rynie.

 • Antoni Furtak brał udział w dwudniowej Konferencji UTW Warmii I Mazur; w X 2011r w Olsztynie, gdzie objał funkcję Przwewodniczacego Grupy Koordynacyjnej Porozumienia UTW Warmii i Mazur na okres od X.2011 do X. 2012r.


Z okazji 5-lecia UTW zorganizowaliśmy:


 • Wydalismy przy pomocy Starosty i Burmistrza folder upamietaniajacy działalność UTW.

 • Z tej samej okazji posadzono dla upamietnienia rocznicy drzewo (Liliodendron tulipifera) przed budynkiem CKU , gdzie odbywają sie wykłady UTW.

 • Również z okazji 5-lecia , Sekcje Robótek ręcznych i Warsztatów plastycznych, zorganizowały wystawę swoich prac.


Ponadto:

 • W roku 2009 stworzona została nowa strona internetowa UTW, której powstanie sfinansowała WSIiE TWP w Olsztynie. Stronę prowadzą Antoni Furtak, Marian Odachowski i Jadwiga Smółka.

 • W latach 2009 – 2011 słuchacze UTW uczestniczyli w:

 • Wycieczkach : Szlakiem zamków gotyckich", Stakiem na trasie: Ostróda , Elblag, Frombork, Po ziemi mazowieckie, do Gdańska i Torunia;

 • W rajdach: wiosennym, Grunwaldzkim, Po złoty liść jesieni, Z okazji Niepodległości

 • Spływach kajakowych po rzece Wkra,

 • Wyjazdach do Teatrów,Opery Operetki i Filharmonii w Gdyni, Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawy i Olsztyna,

 • Na festiwale: Pinci Country i Kultury kresowej w Mragowie,

 • na balet "Bieriozka" do Płocka

 • na koncert Zespołu Mazowsze do Karolina

Organizowalismy wyjazdy na turnusy rehabiliteacyjne do Ciechocinka, Łeby, Buska Zdroju, Krynicy Górskiej i Ustki. Łacznie uczestniczyło w nich 173 słuchaczy UTW.
W latach 2009 – 2012 działały następujace Sekcje zainteresowań:

Literacka, gimnastyczna, krajoznawczo-turystyczna, nordic walking, pływacka , robótek ręcznych, warsztaty plastyczne, wspólne śpiewanie (Chór Cantiamo), wzajemnej pomocy, Zielarstwa i medycyny naturalnej,Wolontariat na rzecz Caritasu, Lektorat języka niemieckiego. W latach 2009- 2011 powstały nowe sekcje: brydża sportowego, Dyskusyjny Klub Ksiażki i Klub Miłośników Opery i operetki. Ilość sekcji i ich zakres jest taki ze każdy znajdzie w nich interesujacy dla siebie program działania.
Inne działania Zarządu w okresie kadencji to:

 • Przygotowywanie sprawozdań i innych materiałów na Walne Zebrania,

 • Opracowywanie komunikatów do prasy , TV i strony internetowej;

 • Pełnienie dyżurów w biurze UTW w każdy czwartek

 • Przyjmowanie składek i wpisowego

 • Organizowanie: wykładów, zabaw, spotkań opłatkowych, wyjazdów do teatru i opery

 • Pisanie projektów na realizację zadań publicznych ze Starostwa , Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowkiego i innych źródel publicznych

 • Realizowalismy zadania publiczne zlecone przez Starostwo powiatu (Rajdy) i Urząd Miasta ( warsztaty muzyczne)

Kończąc przekazuje wyrazy podziekowania i wdzieczności:


 • Panu Marianowi Janickiemu – Staroście powiatu działdowskiego

 • Panu Bronisławowi Mazurkiewiczowi – Burmistrzowi Miasta Działdowo

 • Pani Annie Kraśniewskiej – Dyrektorowi Działdowskiego CKU

 • Panu Dariuszowi Maćkowiakowi – Dyrektorowi MDK

 • Pani Ewie Sotomskiej Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej

 • Panu Dariuszowi Chełmińskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

 • Panu Michałowi Struzikowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Malinowie

 • Ks. Zdzisaławowi Sildatke – Dyrektori Centrum Caritas

 • Pani teresie Nowakowskiej – Radnej Sejmiku wojewodzkiego;

To dzieki państwa zrozumieniu, pomocy, ogromnej przychylnosci i wsparciu, moglismy przedstawić naszym słuchaczom tak obszerną ofertę działania.
Podziękowania i wyrazy uznania należą sie kolezankom i kolegom z Zarządu UTW: Zenobii Bartnickiej, Jerzemu Dabrowskiemu, Antoniemu Furtakowi, Jerzemu Giezek, Marianowi Odachowskiemu, Agnieszce Smolicz_Pytlik, Bogdanowi Ulatowskiemu, Janinie Zyznowskiej. To państo rganizujac działalność UTW spowodowali ze słuchacze mogli doskonalić swoja wiedzę i umiejetności oraz realizować swoje pasje i zainteresowania.
Słowa podziekowań należą się też Barbarze Chadzyńskiej za prowadzenie Kroniki UTW oraz p Elżbiecie Kulczyńskiej za nieodpłatne prowadzenie księgowosci UTW. Ponadto bardzo dziekuję za duży wkład pracy Opiekunom Sekcji zainteresowań: Bogdanowi Ulatowskiemu, Ewie Sotomskiej, Bogumile Stachowiak, Jerzemu Giezek, Hannie Szewczak, Emilii Wołejszo, Agnieszce Smolicz-Pytlik, Agacie Pstrągowskiej, Annie Rutkowskiej, Marianowi Odachowskiemu, Zofii Utnickiej, Antoniemu Furtakowi, Aleksandrze Odachowskiej, Jadwidze Smółce.

To dzieki Waszemu zaangażowaniu , aktywnosci i pomysłowości słuchacze chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach a nasz Uniwersytet rozwija się z takim rozmachem.

Kończy się moja kadencja jako Prezesa Zarządu, dlatego też nowowybranemu Prezesowi oraz Zarządowi życzę : wiele świetnych pomysłow które stana się inspiracja do pojkazania seniorom ze warto byc aktywnym by realizować swoje marzenia i zwiedzać świat.

Dziękuję Państwu za wieloletnią współpracę i okazaną mi życzliwość.
Prezes UTW

w Działdowie

Krystyna Mroczkowska
Działdowo, dnia 27 lutego 2012r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna