Sprawozdanie Prezesa Zarządu Polsko–Francuskiej FundacjiPobieranie 170.31 Kb.
Strona1/4
Data05.05.2016
Rozmiar170.31 Kb.
  1   2   3   4

Sprawozdanie
Prezesa Zarządu

Polsko–Francuskiej Fundacji

Nowych Praktyk Demokratycznych

im. Michela de Montaigne
z działalności Fundacji

za rok 2010

Sprawozdanie przedstawia:


Prezes Fundacji – dr Grażyna Olszewska-Baka

Polsko - Francuska Fundacja

Nowych Praktyk Demokratycznych
im. Michela de Montaigne

DANE ORGANIZACJI:

 1. Pełna nazwa: Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych

im. Michela de Montaigne

 1. Forma prawna: Fundacja

 2. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000155634

 3. Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 31.03.2003 r.

 4. Nr NIP: 542 28 01 854, nr REGON: 052202000

 5. Dokładny adres, miejscowość: Białystok, ul. Świętojańska 12

 6. Gmina: Białystok, powiat: białostocki

 7. Województwo: podlaskie

 8. Tel: + 48 /085/ 732 46 42 faks: + 48 /085/ 732 46 42

 9. e-mail: fondation@wp.pl, http:// www.nowademokracja.pl

 10. Nazwa banku i numer rachunku: Bank PKO S.A I Odział Białystok

67 1240 1154 1111 0000 2150 0130

 1. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego: dr Grażyna Olszewska-Baka – Prezes Fundacji;

 2. Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:

Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych

im. Michela de Montaigne

ul. Świętojańska 12, 15 – 082 Białystok

tel: /0-85/ 732 46 42


 1. Przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna:

 • instytucjonalne wspieranie procesów demokracji w kraju i zagranicą;

 • kształtowanie mechanizmów demokracji międzykulturowej;

 • edukacja do rozwiązania konfliktów międzykulturowych i społecznych;

 • inspirowanie i popieranie tworzenia demokracji lokalnej;

 • rozwój współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej i udzielenie jej niezbędnej pomocy doradczej;

 • kreowanie edukacji, partnerstwa i rzetelnej informacji;

 • rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;

 • przystosowanie mechanizmów rozwoju demokracji do zmieniającego się otoczenia społecznego i gospodarczego;

 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna w zakresie ochrony kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności i ochrony zdrowia.


Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się rozwojem demokracji i edukacji;

 • współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową w zakresie budowy realizacji strategii rozwoju demokracji;

 • działalność szkoleniowo-doradczą dla potrzeb rozwoju demokracji oraz edukacji w kraju i za granicą;

 • wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, organizowanie aktywnych form promocji demokracji oraz edukacji międzykulturowej;

 • wspieranie demokracji lokalnej;

 • współpraca z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.


b) działalność statutowa odpłatna

 • prace badawczo-rozwojowe (PKD 73);

 • pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74);

 • edukacja (PKD 80);

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna (PKD 85);

 • działalność organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 91);

 • działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92);

 • działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
 1. Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

16. Dane dotyczące członków organizacji:

I. ZARZĄD:

Grażyna Olszewska–Baka - Prezydent Fundacji – doktor nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu w Białymstoku, założyciel i dyrektor Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji i Resocjalizacji, autorka koncepcji kształcenia dyrektorów socjalnych i pedagogów resocjalizacyjnych akredytowanej przez Unię Europejską oraz wielu publikacji z dziedziny patologii społecznej.

Alexandre Kurc - Wiceprezydent Fundacji - Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Psychologii i Edukacji Międzykulturowej, lider Stowarzyszenia Impatiences Democratiques, emeryt. wykładowca Uniwersytetu Nancy2 i innych uniwersytetów francuskich, autor wielu publikacji z zakresu edukacji międzykulturowej, wybitny intelektualista francuski działający aktualnie na rzecz porozumienia międzykulturowego.

II. LIDERZY FUNDACJI:

Grażyna Olszewska-Baka, Alexandre Kurc, Gérard Toussaint, Charles Rojzman, prof. Hanna Malewska – Peyre,

III. RADA FUNDACJI


Andrzej Bałandynowicz, Karol Andrzej Penson, Gérard Toussaint, Wojciech Gasik,

IV. RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA FUNDACJI:

Przedstawiciele środowisk naukowych, społeczno-politycznych i kościołów, m.in. profesorowie:Dr Grażyna Olszewska – Baka- Prezydent Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych Michel de Montaigne, Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku; Dr Alexandre Kurc - V-ce Prezydent Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne, Katedra Psychologii Wielokierunkowej, Uniwersytet Nancy 2, Francja; Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Profesor Prawa, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie; Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - Profesor Pedagogiki, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku; Prof. dr hab. Adam Jamróz - Profesor Prawa, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP; Prof. dr hab. Hanna Malewska-Peyre - Profesor emerytowany Polskiego Instytutu Nauki w Paryżu, Francja; Prof. Karol Penson - Profesor Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie Pierre i Marie Curie w Paryżu, Francja; Prof. Cezary Kuklo - Profesor Historii, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku; Charles Rojzman - Psychoterapeuta, Założyciel Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne; Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Terapii Społecznej w Paryżu, Francja; Gérard Toussaint  - Dyrektor CREAI (Centre Regional d’Etudes et d’Action en Faveur des Personnes Inadaptees) de Lorraine, Nancy, Francja; Jean-Marc Gilbon - Dyrektor Ecole Nationale de la Santé Publique (Narodowa Szkoła Zdrowia Publicznego), Rennes, Francja; Dr Irena Milewska - Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu”, Paryż; Dr Vincent Peyre - Doktor socjologii, honorowy dyrektor badań w Narodowym Centrum Badań Naukowych, Paryż, Francja; Dr Margalit Cohen-Emerique - Doktor Psychologii Społecznej, Stowarzyszenie Badań Interkulturowych, Francja; Prof. Didier Francfort - Profesor Hstorii Współczesnej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Nancy 2, Francja; Prof. dr hab. Irena Pospiszyl - Profesor Pedagogiki, Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej – Pedagogium, Warszawa; Prof. dr hab. Lesław Pytka - Profesor Pedagogiki, Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSIR Uniwersytetu Warszawskiego; Prof. dr hab. Marek Konopczyński - Profesor Pedagogiki, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium”, Warszawa; Prof. dr hab. Wojciech Przybylski - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; Prof. dr hab. Jadwiga Izdebska - Profesor Pedagogiki, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; Prof. dr hab. Janusz Gęsicki - Profesor Pedagogiki, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Prof. dr hab. Andrzej Giryński - Profesor Pedagogiki Specjalnej, Kierownik Katedry Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Dr Wojciech Gasik - Doktor Pedagogiki Specjalnej, Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewski w Warszawie, Dyrektor Niepublicznego Kolegium Nauczycielskiego TPD im. Dr J. Serajskiego w Warszawie; Dr Jan Jerzy Milewski - Doktor Historii, wykładowca akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, Biuro Edukacji Historycznej Instytut Pamięci Narodowej, Białystok; Lech Rutkowski - Wydawca, działacz społeczny, były Prezydent Miasta Białystok.


STRUKTURA SPRAWOZDANIA
I. Posiedzenia Zarządu Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych

im. Michela de Montaigne: ……………………………………………………………………...……....6
 1. Posiedzenie Zarządu Fundacji Michela de Montaigne – Białystok, 03.03.2010 r. ………......….….6

 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji Michela de Montaigne – Białystok, 16.05.2010 r. ………………....6

 3. Posiedzenie Zarządu Fundacji Michela de Montaigne - Tel Aviv, 14.11.2010 r. ………………… 6
  1. Uchwały Zarządu Polsko- Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela

de Montaigne …………………………………………………………………………………………….7
III. Działania Polsko-Francuskiej Fundacji im. Michela de Montaigne w 2010 r. w ramach realizacji

 1. Powołania Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku - 17.05.2010 r. Białystok …………………………………………………………... 8

  • Forma organizacji Instytutu ………………………………………………………………... 8

  • Misja i cele …………………………………………………………………………………... 8

  • Obszar działania ……………………………………………………………………………....8

  • Miejsce powołania Instytutu ………………………………………………………………….8

  • Założyciele Instytutu ………………………………………………………………………….8

  • Komitet Honorowy ……………………………………………………………………….…..9

  • Rada Naukowa ……………………………………………………………….…….............. 9

  • Podstawy powołania Instytutu ……………………………………..……………….............. 9

  • Program ceremonii …………………………………………………………………………..10

  • Działania promocyjne ……………………………………………………………………... 10
 1. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poszukiwanie Pamięci i Dialog. Białystok jako Model Żydostwa Wschodnioeuropejskiego”, Yehud – Tel Aviv – Jerozolima, 15-17 listopad 2010 r… 11

 • Cele i opis …………………………………………………………………………..…...… 11

 • Komitet Naukowy ………………………………............................................................... 12

 • Komitet Organizacyjny ………………………………………………………………......... 12

 • Instytucje dofinansowujące Konferencję …………..……………………………………… 12

 • Program Konferencji ……………………………………………………………………..…12

 • Imprezy towarzyszące …………………………………………………….……………...…18

 • Działania promocyjne Konferencji …………………………………………….…………. 18

 • Złożone wnioski i prośby o dofinansowanie Konferencji ……………….…………………19

 • Efekty Konferencji …………………………………………………………………..……..19
 1. Działania Polsko-Francuskiej Fundacji im. Michela de Montaigne w 2010 r. w ramach realizacji IDEI ODKRYWANIA PAMIĘCI ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ - konsultacje społeczne, naukowe, edukacyjne ………………………………………………………………………………… 20

 • Konsultacje społeczne i debaty naukowe w Izraelu …………………………………….. 20

 • Konsultacje Społeczne i debaty naukowe w Polsce …………………………………...... 21


I. POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKO – FRANCUSKIEJ FUNDACJI NOWYCH PRAKTYK DEMOKRATYCZNYCH IM. MICHELA DE MONTAIGNE – 2010 R.
W 2010 r. odbyły się trzy Posiedzenia Zarządu Fundacji:

 1. Posiedzenie Zarządu Fundacji Michela de Montaigne – Białystok, 03.03.2010 r.

 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji Michela de Montaigne – Białystok, 13.05.2010 r.

 3. Posiedzenie Zarządu Fundacji Michela de Montaigne – Tel Aviv, 14.11.2010 r.  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna