Sprawozdanie rektora z działalności uniwersytetu ekonomicznego w krakowie w okresie od 01. 2008 r do 31. 08. 2008 rPobieranie 1.43 Mb.
Strona1/18
Data03.05.2016
Rozmiar1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

SPRAWOZDANIE

REKTORA

Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
w okresie od 1.01.2008 r. do 31.08.2008 r.

Kraków 2008

Opracowanie na podstawie materiałów
przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni:

Grażyna Wójcik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Biuro Rzecznika Prasowego
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

Spis treści str.
Wystąpienie Rektora kadencji 2005–2008 prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego na wspólnym posiedzeniu Senatów kadencji 2005–2008 i kadencji 2008–2012 w dniu 22 września 2008 r. 4

Wstęp 11


Rozdział 1. Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora 12

Rozdział 2. Sprawy kadrowe 13

Rozdział 3. Działalność dydaktyczna 16

Rozdział 4. Studenci i absolwenci 36

Rozdział 5. Badania naukowe 48

Rozdział 6. Współpraca międzynarodowa 52

Rozdział 7. Projekty europejskie 60

Rozdział 8. Finanse 71

Rozdział 9. Inwestycje i remonty 83

Rozdział 10. Biblioteka Główna 93

Rozdział 11. Wydawnictwo uczelniane 95

Rozdział 12. Promocja Uczelni 96

Rozdział 13. Fundacje 106

Rozdział 14. Sponsorzy 110


Załączniki 114
WYSTĄPIENIE REKTORA KADENCJI 2005-2008 PROF. DR. HAB. RYSZARDA BOROWIECKIEGO NA WSPÓLNYM POSIEDZENIU SENATÓW KADENCJI 2005-2008 I KADENCJI 2008-2012 W DNIU 22 WRZEŚNIA 2008 r.

Zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” rektor ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z działalności uczelni za miniony rok kalendarzowy. Sprawozdanie to podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.

Rok 2008 jest jednak okresem sprawowania władzy nad uczelnią nie tylko poprzez ustępujące organy jednoosobowe i kolegialne, lecz w okresie czterech ostatnich miesięcy 2008 roku również poprzez nowo wybrane władze. Fakt ten oraz troska o upowszechnianie dobrych obyczajów na Uczelni skłoniły ustępujące i nowe kierownictwo Uniwersytetu do zorganizowania wspólnego posiedzenia Senatów kadencji 2005–2008 i kadencji 2008–2012. Prezentowane na tym posiedzeniu „Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w okresie od 1.01.2008 r. do 31.08.2008 r.” stanowić zapewne będzie znakomitą część „Sprawozdania za cały 2008 r.”. Przedstawia ono bowiem wydarzenia, fakty, inicjatywy i różnorodne przedsięwzięcia z minionych ośmiu miesięcy br., które miały istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój Uniwersytetu, na umocnienie jego pozycji i prestiżu w środowisku akademickim, gospodarczym i samorządowym tak w kraju, jak i za granicą, a tym samym pokazuje warunki startu nowych organów jednoosobowych i kolegialnych naszej Uczelni u progu kadencji 2008–2012.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem przekazane Państwu „Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w okresie od 1.01.2008 r. do 31.08.2008 r.” zawiera dane liczbowe, zestawienia przeglądowe i syntetyczne komentarze. Uwidacznia ono wielość, różnorodności i złożoność przedsięwzięć o charakterze doraźnym i długofalowym (w tym rozpoczętych w 2007 r. lub jeszcze wcześniej), realizowanych przez społeczność akademicką, władze i służby uczelniane.

Efekty działalności Uczelni w minionych ośmiu miesiącach br. są kolejnym potwierdzeniem, że w pełni zasłużyliśmy na miano Uniwersytetu z przymiotnikiem. Decyduje o tym nasz dorobek na polu badań naukowych oraz ich popularyzacji, aktywność w kształceniu pracowników – badaczy, szeroka oferta dla studentów zgodna z założeniami procesu bolońskiego, współpraca międzynarodowa, obecność w środowisku oświaty, kultury, biznesu, polityki i społeczności lokalnych.

W I półroczu 2008 r. na Uczelni realizowano 104 tematy badawcze na łączną kwotę 4 551 365 zł. Na konkurs nr 35 na dzień 31 stycznia br. złożono do MNiSW 11 wniosków (przyznano finansowanie czterech wniosków) na kwotę 180 520 zł, zaś na konkurs nr 36 na dzień 31 lipca br. złożono 13 wniosków (konkurs jeszcze nie rozstrzygnięty). Złożono także 1 wniosek badawczy do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu „Program Ventures”. Na Uniwersytecie w 2008 r. realizowano też 9 prac naukowo-badawczych zamawianych na rzecz praktyki gospodarczej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał naszej Uczelni dotację aparaturową w grudniu 2007 r. i w czerwcu br. na łączną kwotę 420 200 zł. Kolejny nowy wniosek znajduje się w stadium opiniowania.

W minionych ośmiu miesiącach uczestniczyliśmy w 24 projektach europejskich o charakterze naukowo-badawczym, dydaktycznym, z zakresu rozwoju zasobów ludzkich oraz wymiany studentów i pracowników. W większości zakończenie realizacji tych projektów przypadło na I półrocze 2008 r.

Należy zaznaczyć, iż zostało złożonych 16 nowych wniosków do finansowania ze środków europejskich, które znajdują się na różnych etapach oceny i akceptacji. Cieszymy się już, że ponadroczny okres intensywnych prac, wielokrotnych negocjacji i kompleksowych przygotowań prowadzonych przez BPZ został uwieńczony w lipcu br. przyznaniem grantu w ramach projektu konsorcjów na rzecz studiów transatlantyckich (UEK otrzyma dofinansowanie na poziomie 408 000 euro). Mam nadzieję, że gros już złożonych wniosków również otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich. W ramach 7. Programu Ramowego zostały ponadto złożone w 2007 r. 4 wnioski, które były oceniane dopiero w 2008 r. Żaden z tych wniosków nie został jednak przyjęty do finansowania.

W ośmiu miesiącach 2008 r. zorganizowano na Uniwersytecie 43 konferencje, sympozja, kongresy, seminaria, sesje naukowe i warsztaty.

94 pracowników uczestniczyło w konferencjach zagranicznych, zaś w konferencjach krajowych 673 osoby.

Na szczególne wyróżnienie zasługują m.in.: • XV Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości – ERES, w której uczestniczyło 270 osób z całego świata, pilotowana przez prof. Stanisława Belniaka oraz Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego;

 • Międzynarodowa Konferencja pt. „Włoski charakter. Instytucje, ekonomia, przedsiębiorstwa i praca w zmieniającej się Europie”, pod honorowym patronatem premiera Republiki Włoskiej, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem w Mesynie i Włoskim Instytutem Kultury;

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „General Accounting Theory”, zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości, w której uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki rachunkowości z kraju i zagranicy,

 • IV Ogólnopolski Kongres MBA pod hasłem „Efektywne zarządzanie w dobie globalizacji” zorganizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu, w którym wzięło udział ponad 150 menedżerów, dyrektorów programów MBA oraz przedstawicieli klubów MBA z Polski i zagranicy.

W omawianym okresie ośmiu miesięcy 2008 r. na Uczelni przeprowadzono 22 przewody doktorskie i 5 habilitacyjnych. 3 pracowników Uniwersytetu uzyskało stopień doktora poza naszą uczelnią, a 2 pracowników stopień naukowy doktora habilitowanego.

Tytuł naukowy profesora uzyskał 1 pracownik, 2 wnioski przekazano do Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. Ponadto wszczęta została procedura postępowania o nadanie tytułu profesora dla 1 pracownika i 2 pracowników z innych uczelni.

Uniwersytet uhonorował tytułem doktora honoris causa czterech wybitnych przedstawicieli świata nauki:


Doktorat honoris causa to symbol i wyraz akademickości uczelni. Społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nadając tytuł doktora honoris causa konkretnej osobie, jednocześnie określa się sama, bo wybór kandydata akcentuje wartości dla nas najważniejsze, które trzeba nie tylko pielęgnować i chronić, ale i rozwijać.

W 2008 r. profesorowie pracujący na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie otrzymali godność doktora honorowego na innych uczelniach: • prof. Ryszard Tadeusiewicz na Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Politechnice Lubelskiej,

 • prof. Ryszard Borowiecki na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Handlowo-Ekonomicznym.

Uczelnia to przede wszystkim jej nauczyciele, studenci i absolwenci, pracownicy administracyjni, inżynieryjno-techniczni i obsługi. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w ostatnich miesiącach swojego urzędowania kierownictwo Uczelni troszczyło się o warunki pracy i rozwoju wszystkich grup pracowniczych, eliminowało przeszkody i utrudnienia w procesach awansowych, kształtowało klimat wzajemnego zrozumienia, współpracy i rzetelnej oceny dorobku.

W I półroczu 2008 r. z 7 pracownikami, którzy udokumentowali wysoki stopień zaawansowania przewodów doktorskich lub habilitacyjnych zostały przedłużone umowy o pracę. Na stanowisko profesora zwyczajnego mianowano 1 pracownika, na stanowisku profesora nadzwyczajnego 2 pracowników. Ogłoszono 27 konkursów na stanowiska asystentów, 23 konkursy na stanowiska adiunktów, 5 konkursów na stanowiska wykładowców i starszych wykładowców, 1 konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego i 3 konkursy na stanowiska profesora nadzwyczajnego.

W tym roku wystąpiłem do Ministerstwa z 60 wnioskami o odznaczenia państwowe i 9 wnioskami o Medal KEN.

Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, wieloletni kierownik Katedry Studiów Europejskich, rektor Uczelni w latach 1990–1996, został wyróżniony najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Uniwersytet – medalem „Signum Gratiae”. Również w Dniu Święta Uczelni 9 pracownikom naszego Uniwersytetu prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski – wręczył odznaki „Honoris Gratia”.

W marcu br. wysłano do Ministerstwa 6 wniosków o nagrody naukowe indywidualne i 4 wnioski o nagrody zespołowe. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, iż 2 naszych pracowników otrzymało nagrody naukowe, a 1 pracownik nagrodę organizacyjną. Wszyscy będą uczestniczyć w ceremonii wręczenia nagród w dniu 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrodami rektora w 2008 r. za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2007 r. wyróżniono następującą liczbę nauczycieli akademickich: • 117 osób nagrodami naukowymi (w tym 8 nagród zespołowych),

 • 111 osób nagrodami organizacyjnymi,

 • 3 osoby nagrodami dydaktycznymi.

Natomiast pracownicy administracji, inżynieryjno-techniczni i obsługi otrzymali:

 • nagrody specjalne – 44 osoby,

 • nagrody II stopnia – 21 osób,

 • nagrody III stopnia – 145 osób.

Dzięki realizacji w 2007 r. pakietu odpowiednio ukierunkowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, które przyniosły wymierne efekty w różnych sferach i dziedzinach życia naszego Uniwersytetu, mogliśmy w tym roku kalendarzowym dokonać podwyżki płac zasadniczych pracowników. Z dniem 1 stycznia 2008 r. wynagrodzenia zasadnicze wzrosły średnio o 16%, przy czym ze środków własnych uczelni o 12%, a 4% ze środków budżetowych. Skorygowaliśmy także (w górę) stawki dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w godzinach nadliczbowych i zajęć w językach obcych oraz stawki za podróże służbowe odbywane własnym środkiem lokomocji.

Szczególną uwagę w okresie sprawozdawczym przywiązywaliśmy do sprawnej realizacji i stałego doskonalenia procesu dydaktycznego, poszerzania oferty dydaktycznej i stwarzania studentom możliwości ubiegania się o certyfikaty i uprawnienia zawodowe oraz certyfikaty językowe, a także uczestnictwo w różnych konkursach krajowych i zagranicznych.

Wspieraliśmy działalność 36 kół naukowych oraz organizowane przez nich warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dbaliśmy o rozwój studiów podyplomowych prowadzonych na Uczelni oraz studiów MBA i MPA przy współpracy z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, a także na zewnątrz z innymi uczelniami i stowarzyszeniami, otwierając się na nowe wyzwania i potrzeby różnych środowisk zawodowych. To, że kierunek naszych działań i myślenia był słuszny, najlepiej potwierdzają uzyskiwane przez uczelnię granty na prowadzenie studiów podyplomowych oraz różne wyróżnienia i dyplomy, jak np. uhonorowanie MSAP przez Ministra Rozwoju Regionalnego zaszczytnym tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2008”. Odnotować też należy pozytywną ocenę NIK w zakresie organizacji i finansowania studiów podyplomowych prowadzonych na Uczelni w latach 2005–2006 i 2007/2008 (semestr zimowy).

Kontynuując współpracę ze znanymi w świecie firmami przeprowadziliśmy kolejną edycję Akademii Deloitte’a i Akademii Shella oraz pierwszą edycję Akademii Capgemini.

Sukcesem zostały zakończone nasze starania o uzyskanie zgody na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku unikatowym „Gospodarka i administracja publiczna”. Decyzję Ministra otrzymaliśmy w sierpniu.

W okresie od 14 stycznia do 29 lutego br. prowadzona była rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia na wszystkich wydziałach.

W ramach rekrutacji na I rok studiów roku akademickiego 2008/2009 zaproponowaliśmy dwa nowe kierunki studiów: „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” (kierunek unikatowy) oraz „Zarządzanie i inżynieria produkcji”. I choć liczba kandydatów na studia stacjonarne I stopnia była mniejsza w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1779 osób, to jednak była na tyle wysoka, że jako jedna z nielicznych uczelni nie prowadzimy dodatkowego naboru.

W czasie rekrutacji zarejestrowano 7094 kandydatów, a biorąc pod uwagę studia niestacjonarne, liczba kandydatów na studia wyniosła prawie 11 tysięcy. To wymowne świadectwo renomy jaką od kilku lat cieszy się nasz Uniwersytet (mimo negatywnego stosunku kandydatów do kierunku „Informatyka i ekonometria”), to najbardziej obiektywna ocena naszej wspólnej pracy – wysiłku prowadzącego do sukcesów na polu nauki i dydaktyki; świadomego budowania wizerunku uczelni oraz kompetentnie realizowanych działań promocyjnych.

Trzeba również wspomnieć, że w tym roku po raz pierwszy prowadziliśmy nabór na studia stacjonarne III stopnia. Zgłosiło się 34 kandydatów, a na studia niestacjonarne 58 osób.

Na dzień 30 czerwca br. na niestacjonarnych studiach doktoranckich liczba słuchaczy wynosiła 173 osoby. Nadal niezadowalająca jest efektywność tych studiów. W 2008 r. spośród absolwentów studiów doktoranckich pracę doktorską obroniły 2 osoby, a 6 słuchaczy otworzyło przewody doktorskie.

Dużą wagę kierownictwo Uczelni przywiązywało do współpracy i bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem studenckim. Pozostawaliśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi organizacjami studenckimi, wspierając i uczestnicząc w ich przedsięwzięciach, obejmując również patronat honorowy nad licznymi imprezami.

Pomagaliśmy uczelnianemu AZS-owi odnoszącemu od kilku lat sukcesy w rywalizacji ogólnopolskiej i na arenie międzynarodowej. Aktywnie wspieraliśmy projekt Parlamentu Studenckiego „Mosty Ekonomiczne 2008”, w ramach którego studenci naszej uczelni gościli w uczelniach ekonomicznych, uczestnicząc w zajęciach, warsztatach i szkoleniach, z kolei najlepsi studenci z tamtych uczelni byli gośćmi naszego Uniwersytetu. Jest to projekt, który stwarza warunki do integracji środowiska studenckiego wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce.

Z dużym uznaniem należy odnieść się do działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych i aktywności Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych prof. Janiny Filek. Ich zaangażowanie i osiągnięcia w środowisku krakowskich uczelni są godne podziwu i szacunku.

Z uznaniem należy również mówić o licznych, ważnych inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych prawie przez wszystkie organizacje studenckie. Wymienię tylko niektóre przedsięwzięcia: Juwenalia 2008, festyn „Bezpieczna Uczelnia”, Gala Partnerów AIESEC, Bal V Roku, Zjazd Absolwentów UEK, Wampiriada, konkursy, wystawy fotograficzne, Dzień Otwarty UEK, Dni Kariery, Festiwal Nauki, imprezy tematyczne i integracyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Do priorytetów Uniwersytetu w minionych kadencjach należała internacjonalizacja badań naukowych i dydaktyki. W 2008 r. z sukcesem kontynuowano współpracę prawie z 200 partnerami zagranicznymi, podpisano kolejne porozumienia oraz listy intencyjne i programy wykonawcze (m.in. z uniwersytetami w Serbii, Ukrainie, Egipcie, USA, Kanadzie i na Tajwanie).

W roku akademickim 2007/2008 za granicą studiowało 409 studentów naszego Uniwersytetu, natomiast u nas 207 studentów uczelni zagranicznych w ramach międzynarodowej wymiany studentów. Dodatkowo na studiach regularnych (obejmujących cały tok studiów I lub II stopnia) studiowało 153 cudzoziemców. W tym okresie na podstawie zawartych umów uczelnia gościła 61 wykładowców zagranicznych, a 241 pracowników Uniwersytetu przebywało za granicą na różnych czasowych pobytach naukowo-dydaktycznych.

W okresie wakacyjnym BPZ zorganizowało „Szkołę Letnią Języka Niemieckiego”, finansowaną przez rząd Austrii, „Amerykańską Szkołę Letnią” we współpracy z Auburn University oraz „Szkołę Letnią Basenu Morza Bałtyckiego” (finansowaną przez Komisję Europejską) przy współpracy z Uniwersytetami z Finlandii, Łotwy, Litwy i Anglii.

Kolejny rok grupa 15 studentów naszej Uczelni uczestniczyła w Szkole Letniej w Mesynie na Sycylii. Organizatorami Szkoły Letniej obok Uniwersytetu w Mesynie i naszego Uniwersytetu był Uniwersytet Sorbona w Paryżu i Uniwersytet Caen Basse-Normandie. Szkoła ta miała szczególny charakter, gdyż zorganizowana została pod patronatem Komisji Europejskiej, Premiera Republiki Włoskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Francji.

Charakteryzując działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną Uczelni w okresie ośmiu miesięcy 2008 roku trzeba również pokazać jej wysiłek wydawniczy. W tym okresie Wydawnictwo UEK opublikowało 54 tytuły o łącznej objętości 442,8 arkuszy wydawniczych i nakładzie 12 460 egzemplarzy. Wśród publikacji znalazły się m.in. 3 prace habilitacyjne, 22 Zeszyty Naukowe z różnych dziedzin, 2 monografie, 3 publikacje konferencyjne i 14 prac dydaktycznych oraz wydawnictwa okolicznościowe. Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny i edytorski prac publikowanych przez nasze Wydawnictwo oraz stałą obecność na Targach Książki Naukowej organizowanych przez różne instytucje.

W działalności Uczelni w minionych ośmiu miesiącach istotne miejsce zajmowały przedsięwzięcia informacyjne i promocyjne skierowane na zewnątrz, a także różne formy współdziałania z władzami miasta i województwa oraz organami władzy centralnej i samorządowej. Stąd nasza dbałość o obecność Uniwersytetu w mediach, publikowanie profesjonalnych materiałów o uczelni, uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez różne środowiska i ośrodki władzy, udział w komisjach i zespołach eksperckich, podejmowanie licznych inicjatyw mających na celu integrację naszych absolwentów i przyjaciół oraz przyciąganie do współpracy z uczelnią praktyków gospodarczych. W tym nurcie działalności Uniwersytetu mieściły się również otwarte wykłady rektorskie, dyskusje, spotkania organizowane przez katedry i koła naukowe, patronat, wspólne imprezy i gościnne wykłady oraz wzajemne obecności na ważnych dla określonych środowisk uroczystościach.

Niezwykle pozytywnie odebrany został przez środowiska współpracujące z Uniwersytetem fakt honorowania osób spoza Uczelni medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Po raz pierwszy medal ten wręczono na uroczystości „Święta Uczelni” w dniu 28 maja br. Otrzymało je 9 osób z praktyki gospodarczej, które wyjątkowo przyczyniły się do rozwoju, upowszechniania oraz kreowania wizerunku Uniwersytetu.

Rok 2008 był i jest czasem realizacji, ale i kończenia wielu przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych, prac remontowych i porządkowych. Ujęte one zostały w planie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Senat w dniu 16 czerwca br., a realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przyczynią się one do dalszej poprawy warunków pracy i studiowania oraz ogólnego wyglądu kampusu.

Kończąc kadencję 2005–2008 przedkładam Wysokim Senatom podstawowe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Uczelni po 8 miesiącach 2008 r., tj. Bilans na 31.08.2008 r., Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres
1.01–31.08.2008 r. oraz Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za osiem miesięcy 2008 r.

Nie wdając się w szczegółową analizę przedstawionych dokumentów finansowych, pragnę zwrócić uwagę Państwa tylko na zasadnicze wielkości oddające w syntetycznej formie skutki decyzji gospodarczych zaistniałych na Uczelni do dnia ich sporządzenia.

Przychody za 8 miesięcy 2008 r. wyniosły 79 737,7 tys. zł. Głównym składnikiem przychodów była dotacja dydaktyczna, która stanowiła 55,5%, natomiast przychody z czesnego – 31,6%.

Koszty działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie 79 049,7 tys. zł. W ich strukturze największy udział miały wynagrodzenia, które wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników stanowiły 80,2% kosztów ogółem.

Bilans sporządzony na 31 sierpnia br. zamknął się sumą bilansową w wysokości 144 100,7 tys. zł i wykazał dodatni wynik finansowy w wysokości 1601,5 tys. zł. Kapitał (fundusz) podstawowy Uczelni wyniósł 111 890,6 tys. zł.

Należy jeszcze zwrócić uwagę Państwa na dwie wielkości: • stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych – 33 951,9 tys. zł

 • rezerwy na zobowiązania – 10 975,7 tys. zł

Dane bilansowe przedstawione przeze mnie jednoznacznie wskazują, że Uczelnia ma stabilną sytuację majątkowo-kapitałową u progu kadencji 2008–2012. Uwzględniając również wypracowane efekty działalności Uniwersytetu w jego statutowych obszarach można stwierdzić, że stworzone zostały solidne podstawy do dalszego rozwoju naszej Alma Matris jako szkoły wyższej o charakterze uniwersyteckim w latach następnych.

Zachęcam członków Senatu kadencji 2005–2008 i kadencji 2008–2012 do lektury przesłanego Państwu sprawozdania, które zawiera kalendarium wydarzeń oraz imienne wyszczególnienie najważniejszych działań i przedsięwzięć inicjowanych oraz realizowanych w okresie ośmiu miesięcy 2008 r.

Dopełnieniem, rozszerzeniem i uszczegółowieniem tego sprawozdania są sprawozdania dziekanów, materiały komisji senackich, dokumenty opracowane w pionie kanclerza, sprawozdania jednostek ogólnowydziałowych, międzywydziałowych i pozawydziałowych, a także nasz miesięcznik „Kurier UEK” oraz liczne wydawnictwa informacyjne i promocyjne Uczelni.
Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem mojej misji rektora Akademii Ekonomicznej – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pragnę bardzo serdecznie podziękować Kolegium Rektorskiemu, Senatowi i całej społeczności akademickiej za współpracę nie tylko w latach 2005–2008, ale w całym okresie, w którym przyszło mi kierować Uczelnią. Piastowanie funkcji rektora było dla mnie ogromnym wyzwaniem, wyróżnieniem i zaszczytem. Z perspektywy sześciu lat wiem, ile trudu mnie to kosztowało, ile zaangażowania i poświęcenia oraz jak wielka spoczywała na mnie odpowiedzialność. Doskonale zdaję sobie sprawę, że rozwiązywanie wielu nabrzmiałych problemów oraz podejmowanie inicjatyw i decyzji dotyczących Akademii – Uniwersytetu, jego zewnętrznego wizerunku i polityki wewnętrznej nie byłoby możliwe, gdyby nie praca szerokiego grona osób – współpracowników i przyjaciół, dla których – tak jak i dla mnie – celem nadrzędnym było dobro i prestiż naszej Uczelni.

Żegnam się z funkcją rektora Akademii – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z satysfakcją, spokojem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Uważam, iż również Kolegium Rektorskie i Senat mają prawo do takiego godnego pożegnania.

Proszę Panie i Panów Senatorów raz jeszcze o przyjęcie gorących podziękowań za aktywną pracę oraz życzeń wielu dalszych sukcesów zawodowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Niech dzisiejsze wspólne posiedzenie Senatów będzie też kolejną okazją, abym w imieniu Senatu kadencji 2005–2008 oraz własnym wyraził wdzięczność za współpracę z nami pracownikom Uczelni, organizacjom związkowym i zawodowym, Stowarzyszeniu Absolwentów UEK, Parlamentowi Studentów UEK, Klubowi Uczelnianemu AZS, organizacjom studenckim oraz fundacjom, których Uniwersytet jest założycielem, a także ogromnej rzeszy przyjaciół naszej Uczelni. Dziękuję za wspólne spotkania i przedsięwzięcia, przychylną postawę i okazywane wsparcie w trudnych sytuacjach, które niezmiernie wiele dla mnie znaczyło.

Pozwólcie Senatorowie kadencji 2005–2008, że w Waszym i moim imieniu złożę najlepsze życzenia Jego Magnificencji prof. Romanowi Niestrojowi i Senatowi kadencji 2008–2012 – niech nasz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na trwałe wpisze się w regionalną, krajową i międzynarodową przestrzeń edukacyjno-badawczą, niech będzie miejscem przyjaznym społeczności akademickiej i otoczeniu zewnętrznemu, a zarazem przyciągającym wszystko co najlepsze.

OD REKTORA

Niniejsze „Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. Choć ma ono charakter pozaustawowy (gdyż nie dotyczy całego roku sprawozdawczego 2008), to jest jednak ważnym elementem dobrych praktyk w szkołach wyższych. Zamyka bowiem okres sprawowania władzy nad uczelnią przez organy jednoosobowe i kolegialne kadencji 2005–2008 oraz pokazuje warunki startu nowych władz Uniwersytetu u progu kadencji 2008–2012.

Ostatnie osiem miesięcy – podobnie zresztą jak cały okres 6-lecia sprawowania przeze mnie zaszczytnej funkcji rektora – obfitowało w liczne wydarzenia, inicjatywy i różnorodne przedsięwzięcia realizowane przez społeczność akademicką, władze i służby uczelniane. Ujęte one zostały w tym sprawozdaniu w postaci danych liczbowych, zestawień przeglądowych i syntetycznych komentarzy. Ich lektura uwidacznia wielość, różnorodność i złożoność działań podejmowanych w Uczelni w różnych obszarach jej aktywności w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku, środowiska i otoczenia, w których pracujemy.

Wymienione w „Sprawozdaniu” działania i przedsięwzięcia wynikały nie tylko z oceny sytuacji bieżącej, ale i z kontynuacji szeregu zadań i przedsięwzięć podjętych w latach


2002-2007, dostosowanych do kryterium nowoczesnej szkoły wyższej.

Zachęcając Senat kadencji 2005–2008 i kadencji 2008–2012 do lektury niniejszego sprawozdania i sięgnięcia do sprawozdania z lat wcześniejszych pragnę z satysfakcją podkreślić, że wypracowana stabilizacja naszego Uniwersytetu decyduje nie tylko o jego mocnej pozycji w środowisku akademickim, gospodarczym i samorządowym tak w kraju, jak i za granicą, ale także stwarza mu solidne podstawy do dalszego rozwoju w latach następnych.1. UCHWAŁY SENATU I ZARZĄDZENIA REKTORA
Na przestrzeni półrocznej działalności Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyły się cztery posiedzenia, podczas których zostało podjętych 29 uchwał.

Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Senat było utworzenie na Wydziale Zarządzania Katedry Systemów Obliczeniowych. Podstawowym obszarem działalności naukowej nowej jednostki są teoretyczne, technologiczne i aplikacyjne aspekty projektowania, implementacji i wdrażania komputerowych systemów obliczeniowych.

Na tym samym posiedzeniu Senatu zostały zatwierdzone wzory medalu Signum Gratiae i medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zgodnie z obowiązującym logotypem Uczelni.

W lutym podjęto również uchwałę zatwierdzającą założenia strategii rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W marcu 2008 roku Senat, po zapoznaniu się z wnioskami Rad Wydziałów, podjął decyzję o nadaniu tytułów doktora honoris causa UEK prof. Knutowi Bleicherowi, prof. Hansowi H. Bockowi, prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi oraz prof. Jánosowi Kornaiowi.

Na marcowym posiedzeniu zatwierdzono zmiany w regulaminie studiów podyplomowych i studiów wyższych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podjęto również decyzję o utworzeniu Katedry Ekonomii Gospodarstwa Domowego na Wydziale Finansów. Powołanie nowej jednostki oznacza wzmocnienie Wydziału zarówno w obszarze prowadzonych prac naukowo-badawczych, jak i w procesie dydaktycznym.

W pierwszym półroczu 2008 roku zostały podjęte decyzje w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 oraz szczegółowe zasady przyjmowania na pierwszy rok studiów finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego.

Senat zatwierdził również sprawozdanie finansowe za 2007 r., przyjął plan rzeczowo-finansowy na 2008 r. oraz ustalił wysokość środków na wynagrodzenia pracowników w 2008 r. w kwocie 74 158 400,00 zł i wysokość odpisu na uczelniany fundusz stypendialny w wysokości 20% planowanego zysku netto na 2008 rok, tj. 385 600,00 zł.

Senat pozytywnie ocenił pracę Rektora i działalność Uczelni w 2007 roku, zatwierdzając jednocześnie sprawozdanie z działalności Uczelni w 2007 roku.
Do 31 sierpnia 2008 r. Rektor wydał 53 Zarządzenia. Wiele z nich wynikało z potrzeby dostosowania działalności Uczelni do zmieniającego się ustawodawstwa, a także usprawnienia organizacji pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych UEK. Wśród omawianych aktów znajdują się między innymi zmiany w Regulaminie pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych oraz zmiany organizacyjne Uczelni.

Rektor podpisał także zarządzenia w sprawie utworzenia na Uczelni kilku nowych kierunków studiów podyplomowych.

Jak co roku Rektor podpisał Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zasad przeprowadzania egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2008/2009. Powołana została również Uczelniana Komisja Rekrutacyjna i Odwoławcza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
Szczegółowy wykaz Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora wydanych w okresie od 1.01.2008 r. do 31.08.2008 r. zawierają załączniki: Załącznik 3 i Załącznik 4.

2. SPRAWY KADROWE
W sierpniu 2008 r. Uczelnia zatrudniała w pełnym wymiarze czasu pracy 124 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (6 profesorów wizytujących, dla których Uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy): w tym na Wydziale: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – 41, Finansów – 23, Towaroznawstwa – 20 i Zarządzania – 40; 558 pozostałych nauczycieli akademickich oraz 625 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Stan i strukturę zatrudnienia w latach 2004–VIII 2008 przedstawia Załącznik 5. Ponadto w Uczelni zatrudnionych było 26 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 8 nauczycieli akademickich.

W I półroczu 2008 r. z 7 pracownikami, którzy udokumentowali wysoki stopień zaawansowania przewodów doktorskich lub habilitacyjnych, zostały zawarte umowy o pracę na czas ściśle określony na stanowiskach odpowiednio: wykładowców lub starszych wykładowców.Na stanowisko profesora zwyczajnego mianowano 1 pracownika, a na stanowisko profesora nadzwyczajnego 2 pracowników. Tytuł profesora uzyskał 1 pracownik – prof. dr hab. Andrzej Gajewski – kierownik Katedry Metrologii i Analizy Instrumentalnej. Na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudniono 6 pracowników, ze stopniem doktora – 15 pracowników. Stanowisko starszego wykładowcy otrzymał 1 pracownik, wykładowcy – 5 pracowników. W Tabeli 2.1 przedstawione są awanse naukowe w latach 2004–VIII 2008

Tabela 2.1. Awanse naukowe w latach 2004-VIII 2008

Stanowisko, tytuł

2004 r.

2005

2006

2007

I-VIII 2008

Tytuł profesora

2

2

2

-

1

Mianowanych na stanowisko profesora zwyczajnego

9

7

3

4

1

Stanowisko profesora nadzwyczajnego UEK

4

2

5

7

2

Stopień naukowy doktora habilitowanego

4

3

2

7

6

Stopień naukowy doktora

27

18

22

23

15

Źródło: Dział Spraw Pracowniczych
Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 ogłoszono: 27 konkursów na stanowiska asystentów, 23 konkursy na stanowiska adiunktów, 3 konkursy na stanowiska profesora nadzwyczajnego, 1 konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego oraz 5 konkursów na stanowiska starszych wykładowców i wykładowców. Liczbę konkursów ogłoszonych w latach 2004 – VIII 2008 ilustruje Tabela 2.2.
Tabela 2.2. Ogłoszone konkursy w latach 2004-VIII 2008

Stanowisko

2004 r.

2005

2006

2007

I-VIII 2008

Profesor zwyczajny

11

4

4

1

1

Profesor nadzwyczajny

4

5

3

6

3

Adiunkt

31

29

25

27

23

Asystent

20

16

10

13

27

Źródło: Dział Spraw Pracowniczych
Na emerytury lub renty odeszło od 1.01.2008 r. do 31.08.2008 r. 6 nauczycieli akademickich i 10 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Rektor spotkał się dwukrotnie z grupą kilkudziesięciu pracowników, którzy od stycznia do sierpnia 2008 r. osiągnęli jubileusz od 20 do 45-lecia pracy zawodowej. Wręczając uroczyste dyplomy życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.


W marcu 2008 r. wysłano 60 wniosków o odznaczenia państwowe dla pracowników Uczelni oraz 9 wniosków o Medal KEN.
Wysłano 6 wniosków o nagrodę indywidualną MNiSW oraz 4 wnioski o nagrodę zespołową. Z tego przyznano 2 nagrody indywidualne MNiSW.
Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, związany z Uczelnią od 1962 r., wieloletni kierownik Katedry Studiów Europejskich, 28 maja 2008 r. podczas Dnia Uczelni otrzymał z rąk Rektora UEK najwyższe odznaczenie przyznawane przez Uczelnię – medal „Signum Gratiae”, wręczone w dowód uznania za znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych lub pokrewnych, wybitne osiągnięcia w zakresie dydaktyki oraz wkład w rozwój, upowszechnianie i kreowanie wizerunku Uniwersytetu.
W okresie od 1 stycznia 2008 roku stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał prof. Władysław Kędzior (1.05.2008 r.).
Nagrody Rektora w 2008 roku otrzymali nauczyciele akademiccy:

 • nagrody naukowe – 117 osób, w tym 8 nagród zespołowych

 • nagrody organizacyjne – 111 osób

 • nagrody dydaktyczne – 3 osoby

oraz pracownicy administracyjni:

 • nagrody specjalne – 44 osób

 • nagrody II stopnia – 21 osób

 • nagrody III stopnia – 145 osób

W 2008 r. pracownicy Uczelni otrzymali podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r.: • ze środków Uczelni – 6-7% płac zasadniczych,

 • ze środków Uczelni – 4-5% płac zasadniczych,

 • ze środków ministerialnych – 4 % płac zasadniczych (każdy otrzymał w wysokości 4 % płacy zasadniczej).

Pracownicy naszej Uczelni zajmują wysokie stanowiska i pełnią ważne funkcje w towarzystwach naukowych i zawodowych, Komitetach Naukowych PAN, ciałach doradczych i eksperckich (Załącznik 6).


W uznaniu zasług dla miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski wręczył podczas Dnia Uczelni odznaki „Honoris Gratia” dziewięciu pracownikom naszej Uczelni. Otrzymali je: prof. Wacław Adamczyk, prof. Jerzy Hausner, dr Jarosław Kaczmarek, prof. Tadeusz Kudłacz, mgr Cezary Nowaczyński, prof. Aleksy Pocztowski, mgr Tomasz Rojek, prof. Adam Stabryła, prof. Janusz Teczke.

Podczas Święta Uczelni generał dywizji Edward Gruszka, dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego wyróżnił Rektora UEK, prof. Ryszarda Borowieckiego szablą pamiątkową w dowód uznania i zasług na rzecz 2. Korpusu Zmechanizowanego.


W rankingu publikacji polskich ekonomistów, które ukazały się w prestiżowych czasopismach międzynarodowych w okresie minionych 10 lat, pierwsze miejsce zajął prof. Jacek Osiewalski z naszej Uczelni, specjalista w dziedzinie ekonometrii bayesowskiej (artykuł Krzysztofa Rybińskiego – Tygodnik „Wprost” z 20.04.2008 r.).

3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Rekrutacja na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008
W roku akademickim 2007/2008 przeprowadzona była rekrutacja dla tych kandydatów, którzy chcieli podjąć studia od semestru letniego, czyli od marca. Rekrutacja prowadzona była w okresie od 14 stycznia do 29 lutego br. Na ten semestr Uczelnia proponowała:

  1. studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa:

   1. kierunek: Towaroznawstwo.

  1. studia niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziałach:

 1. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – kierunki: Ekonomia, Stosunki międzynarodowe,

 2. Wydział Finansów – kierunek Finanse i rachunkowość,

 3. Wydział Towaroznawstwa – kierunek Towaroznawstwo,

 4. Wydział Zarządzania – kierunki: Informatyka i ekonometria, Zarządzanie.

1. STUDIA STACJONARNE


Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzona była na kierunek Towaroznawstwo. Na te studia zgłosiło się 58 kandydatów i wszyscy chętni zostali przyjęci. Byli to absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego po kierunku Towaroznawstwo. Zostali przyjęci na podstawie średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia.
2. STUDIA NIESTACJONARNE
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia miały osoby posiadające tytuł magistra, licencjata lub równorzędny tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydatów decydowała średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskana w toku studiów pierwszego stopnia.

Statystyka kandydatów i przyjętych na studia niestacjonarne: Tabela 3.1.


Tabela 3.1. Liczba kandydatów i osób przyjętych na studia niestacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2007/2008.

Kierunek

KANDYDACI

PRZYJĘCI

Ekonomia

62

60

Finanse i rachunkowość

183

183

Informatyka i ekonometria

8

0

Stosunki międzynarodowe

65

62

Towaroznawstwo

77

76

Zarządzanie

193

191

Razem:

588

572Źródło: Dział Nauczania

W stosunku do ubiegłego roku akademickiego liczba kandydatów i przyjętych od semestru letniego kształtuje się na takim samym poziomie. Można spodziewać się, że liczba chętnych do studiowania od semestru letniego będzie raczej malała, z uwagi na to, że studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się w czerwcu każdego roku. W poprzednich latach studia licencjackie trwały 7 semestrów, kończyły się w lutym każdego roku i dlatego chętnych było dużo więcej na kontynuowanie studiów od semestru letniego.


Rekrutacja na rok akademicki 2008/2009.

Na rok akademicki 2008/2009 zaplanowano Elektroniczną Rejestrację Kandydatów (ERK). Prace nad przygotowaniem obsługi internetowej i nowego programu rekrutacyjnego rozpoczęły się już od miesiąca marca br. Rekrutacja polega na tym, że kandydaci rejestrują się na studia wyłącznie przez Internet. Dodatkowo muszą dokonać opłaty rekrutacyjnej, wpisując w tytule wpłaty, indywidualny numer ankiety, uzyskany po pomyślnej rejestracji w ERK. Kandydatem na studia może zostać tylko ta osoba i z takim numerem ankiety, do której wpłynie opłata rekrutacyjna.

Tegoroczni maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości w ostatnich dniach czerwca i dopiero wtedy mogli się rejestrować, natomiast maturzyści z lat ubiegłych mieli taką możliwość od 16 czerwca 2008 r. Takie rozwiązanie ograniczyło kolejki na uczelni w okresie rekrutacji, pozwoliło na sprawniejsze obsłużenie tych, którzy chcieli osobiście zasięgnąć informacji o studiach. Dla niektórych kontakt osobisty jest jednak ważniejszy i Dział Nauczania przygotowany był na ich przyjęcie i obsłużenie.

O przyjęciu na studia stacjonarne pierwszego stopnia decydują wyniki matur, dlatego, w celu wyeliminowania błędów, które mogą popełniać kandydaci wpisując wyniki matur do ankiety osobowej – w listopadzie 2007 r. została zawarta umowa z Uniwersytetem Warszawskim, który administruje Krajowy Rejestr Matur (KReM). KReM to zbiór wyników matur i numerów PESEL tych maturzystów, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Nasza Uczelnia podpisując umowę z UW, uzyskała uprawnienia do pobierania z systemu KReM wyników matur kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w naszej Uczelni. W systemie KReM znajdą się natomiast wyniki matur przesłane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Na uczelnię musieli przyjść tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, aby potwierdzić podjęcie studiów, doręczając wymagane dokumenty.

Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2008/2009.
W ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2008/09 znalazły się dwa nowe kierunki studiów, które Uczelnia proponuje kandydatom na studia:

- na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

- na Wydziale Towaroznawstwa: Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Całą ofertę dydaktyczną na rok akademicki 2008/2009 przedstawia Załącznik 7.


W sierpniu 2008 r. Uczelnia otrzymała decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2008 r. nadającą Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych uprawnienie do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Gospodarka i administracja publiczna.
Rekrutacja na I rok studiów roku akademickim 2008/2009 r.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna