Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2009/2010 wrzesień, 2010 rPobieranie 3.49 Mb.
Strona1/23
Data03.05.2016
Rozmiar3.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


SPRAWOZDANIE


Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

wrzesień, 2010 r.
SPIS TREŚCI

 1. Działalność Senatu Akademickiego………………………………………. 3

 2. Studia i studenci………………………………..………………………...… 4

 3. Sprawy pracownicze……………………………………………………….. 36

 4. Działalność naukowo-badawcza ………………………………………….. 57

 5. Projekty finansowane z funduszy europejskich…………………………. 82

 6. Współpraca międzynarodowa………………….………………………….. 90

 7. Finanse Uniwersytetu………………………………………………..……. 96

 8. Majątek Uniwersytetu……………………………………..……….…….. 103

 9. Biblioteka Uniwersytecka…………………………………………………. 111

 10. Wydawnictwo UWM……………………………………………………….. 122

 11. Archiwum…………………………………………………………………… 126

 12. Centrum Innowacji i Transferu Technologii………….…………………. 133

 13. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej………..……………………. 149

 14. Działalność medialno-promocyjna………………………..……………… 154


I. Działalność Senatu Akademickiego
W roku akademickim 2009/2010 (1 września 2009 r. – 31 sierpnia 2010 r.) Senat Akademicki przyjął 233 uchwały oraz dwa stanowiska. Dokumenty te cytowane były w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej uczelni. W Biuletynie Informacji Publicznej prezentowane były także teksty Zarządzeń i Decyzji Rektora – ogółem we wspomnianym okresie sprawozdawczym ukazało się 86 zarządzeń i 55 decyzji.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń roboczych, jedno nadzwyczajne oraz dwa uroczyste zebrania Senatu Akademickiego.
Uroczyste posiedzenia Senatu Akademickiego:
30 września 2009 roku w auli Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 w Kortowie odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 oraz nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Hubertowi Orłowskiemu. Wykład inauguracyjny pt. „W przestrzeni czas czytamy ...” wygłosił dr. h. c. prof. dr hab. Hubert Orłowski. Uroczystą inaugurację poprzedzała Msza Święta w intencji pracowników, studentów i przyjaciół Uniwersytetu, która została odprawiona w Kościele Akademickim pw. Św. Franciszka z Asyżu.
31 maja 2010 roku w auli Centrum Konferencyjnego odbyła się uroczystość Święta Uniwersytetu oraz 60. rocznicy istnienia nauki i szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach. Uroczystość również poprzedzona była Mszą Świętą odprawioną w Kościele Akademickim, a następnie odsłonięciem pierwszej bramy na Promenadzie Absolwentów. Podczas uroczystości głównej miała miejsce promocja doktorów habilitowanych i doktorów, a na zakończenie części oficjalnej uroczystości wykład wygłosił prof. dr hab. Jan Kotwica. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w Auli Teatralnej w Centrum Nauk Humanistycznych zostały uroczyście wręczone pracownikom Uniwersytetu: Medale Świętego Jakuba (odznaczenie to wręczał Prezydent Miasta Olsztyna dr. inż. Piotr Grzymowicz) oraz nagrody, odznaczenia i wyróżnienia Rektora.
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademickiego:
W związku z katastrofą samolotu prezydenckiego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, tragiczną śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii oraz 94 osób należących do elity politycznej i kulturalnej Polski, w tym związanego w Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie biskupa polowego Wojska Polskiego gen. dyw. dr hab. Tadeusza Płoskiego zwołane zostało w dniu 12 kwietnia 2010 roku nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. Studia i studenci

ZMIANY W OFERCIE KSZTAŁCENIA

W roku akademickim 2009/2010, Senat Akademicki na podstawie Uchwał: nr 278 z 25 września 2009 r., nr 309 z 27 listopada 2009 r., nr 330 z 22 stycznia 2010 r., nr 386 i 387 z 23 kwietnia 2010 r., nr 456 z 18 czerwca 2010 r. wprowadził zmiany do oferty edukacyjnej Uniwersytetu, w tym zmodyfikował zakres kształcenia zamiejscowego. 1. Utworzono makrokierunek studiów: „Gastronomia - sztuka kulinarna” (na bazie kierunków: rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika) – kształcenie odbywa się na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7- semestralnym okresem nauki. Makrokierunek prowadzony jest przez wydziały: Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności. Podstawową jednostką organizacyjną administrującą makrokierunek studiów jest Wydział Nauki o Żywności.
 1. Utworzono nowe kierunki studiów:

 • „bezpieczeństwo narodowe” - na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, kształcenie odbywa się na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

 • „leśnictwo” - na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w zakresie specjalności ochrona zasobów leśnych, kształcenie odbywa się na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki,

 • „prawo kanoniczne” - na Wydziale Teologii w zakresie specjalności kanoniczno - cywilnej, kształcący na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 - semestralnym okresem nauki,

 • „turystyka i rekreacja” - na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, kształcenie odbywa się na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

 • „zarządzanie i inżynieria produkcji” - na Wydziale Nauk Ekonomicznych w zakresie specjalności zarządzanie innowacjami, kształcenie odbywa się na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki.
 1. Powołano nowe specjalności:

 • na kierunku administracja: kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym, realizowaną w języku polskim i języku angielskim o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 4 - semestralnym okresem kształcenia; oferta kształcenia specjalnościowego w języku polskim realizowana jest także w formie niestacjonarnej,

 • na kierunku biotechnologia: biotechnologia molekularna o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku ekonomia: ścieżkę bezspecjalnościową o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia o specjalności filologia angielska: specjalność nauczycielską w zakresie języka angielskiego o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia o specjalności filologia germańska: specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki oraz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia o specjalności filologia rosyjska z językiem angielskim: specjalność nauczycielską w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia o specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim: specjalność nauczycielską w zakresie języka ukraińskiego i języka angielskiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia o specjalności filologia rosyjska: specjalność nauczycielską w zakresie języka rosyjskiego o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia o specjalności filologia ukraińska: specjalność nauczycielską w zakresie języka ukraińskiego o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia polska: specjalność nauczycielską w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filologia polska: specjalność nauczycielską w zakresie języka polskiego o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku filozofia: specjalność nauczycielską w zakresie filozofii i etyki o statusie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestalnym okresem nauki,

 • na kierunku historia: specjalność nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku historia: specjalność nauczycielską w zakresie historii o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku nauki o rodzinie: specjalność nauczycielską w zakresie wiedzy o społeczeństwie o statusie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku pedagogika: pedagogika pracy socjalnej o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z 4 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku teologia: specjalność nauczycielską w zakresie religii o statusie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10 - semestralnym okresem nauki,

 • na kierunku zarządzanie: ścieżkę bezspecjalnościową o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.
 1. Uruchomiono studia drugiego stopnia - magisterskie (3 - semestralne) na kierunku: inżynieria środowiska w zakresie specjalności zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami.

 2. Uruchomiono niestacjonarną formę kształcenia na kierunkach/makrokierunku:

 • energetyka o statusie studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

 • inżynieria bezpieczeństwa o statusie studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7- semestralnym okresem nauki,

 • mechatronika o statusie studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

 • ratownictwo medyczne o statusie studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,

 • bioinżynieria produkcji żywności o statusie studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 - semestralnym okresem nauki.
 1. Uruchomiono kształcenie z Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie na kierunkach:

 • nauki o rodzinie w zakresie specjalności mediacja rodzinna o statusie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresie nauki,

 • pedagogika w zakresie specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna o statusie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki.
 1. Zmieniono wymiar kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia realizowanych w cyklach:

 • cyklu A – z 3 (trzech) na 2 (dwu-) semestralny,

 • cyklu B – z 5 (pięcio-) na 2 (dwu-) semestralny.
 1. Zlikwidowano kształcenie w zakresie specjalności:

 • systemy bezpieczeństwa publicznego, realizowanej na kierunku administracja na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

 • biotechnologia zwierząt, biotechnologia roślin, realizowanych na kierunku biotechnologia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia -magisterskich,

 • ekonomia przedsiębiorstwa, realizowanej na kierunku ekonomia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich,

 • wiedza o społeczeństwie, realizowanej na kierunku nauki o rodzinie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia - magisterskich,

 • komunikacja społeczno - religijna, edukacja katechetyczno-pedagogiczna, realizowanych na kierunku teologia na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich,

 • zarządzanie przedsiębiorstwem na kierunku zarządzanie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich.
 1. Zlikwidowano kształcenie na makrokierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, realizowane na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich.
 1. Zlikwidowano zamiejscową jednostkę organizacyjną - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrołęce.

W wyniku powyższych zmian, od roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytet będzie świadczył usługi edukacyjne w ramach 55 kierunków kształcenia oraz 4 makrokierunków studiów.

Ogółem, na rok akademicki 2009/2010 oferta edukacyjna Uniwersytetu obejmowała 49 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i 31 kierunków na studiach niestacjonarnych.

Tabela 1


Kierunki/makrokierunki studiów i stopnie kształcenia wg wydziałów

Lp.

Podstawowa

jednostka organizacyjna

Kierunek studiów

Stopień kształcenia

1

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 1. Zootechnika

I st. II st.

 1. Bioinżynieria produkcji żywności*

I st.

2

Wydział Biologii

 1. Biologia

I st. II st.

 1. Biotechnologia

I st. II st.

3

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 1. Geodezja i kartografia

I st. II st.

 1. Gospodarka przestrzenna

I st. II st.

4

Wydział Humanistyczny

1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I st. II st.

2. Filologia, w tym specjalności:
2.1. Filologia angielska

I st. II st.

2.2. Filologia germańska

I st. II st.

2.3. Filologia rosyjska

I st. II st.

2.4. Filologia ukraińska

II st.

2.5. Filologia rosyjska z językiem angielskim

I st.

2.6. Filologia ukraińska z językiem angielskim

I st.

3. Filologia polska

I st. II st.

4. Filozofia

I st. II st.

5. Historia

I st. II st.

6. Stosunki międzynarodowe

I st.

5

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

1. Architektura krajobrazu

I st. II st.

2.Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego*

I st.

3. Ochrona środowiska

I st. II st.

4. Ogrodnictwo

I st. II st.

5. Rolnictwo

I st. II st.

6

Wydział Matematyki i Informatyki

1. Informatyka

I st. II st.

2. Matematyka

I st. II st.

3. Fizyka techniczna

I st.

7

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

1. Weterynaria

Mgr

8

Wydział Nauk Ekonomicznych

1. Ekonomia

I st. II st.

2. Zarządzanie

I st. II st.

9

Wydział Nauk Medycznych

1. Pielęgniarstwo

I st. II st.

2. Lekarski

Mgr

10

Wydział Sztuki

1.Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I st. II st.

2.Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I st. II st.

11

Wydział Nauk Społecznych

1. Pedagogika

I st. II st.

2. Politologia

I st. II st.

3. Socjologia

I st.

4. Pedagogika specjalna

I st.

12

Wydział Nauk Technicznych

1. Budownictwo

I st. II st.

2. Energetyka

I st.

3. Inżynieria bezpieczeństwa

I st.

4. Edukacja techniczno-informatyczna

I st. II st.

5. Mechanika i budowa maszyn

I st. II st.

6. Mechatronika

I st.

7. Technika rolnicza i leśna

I st. II st.

13

Wydział Nauki o Żywności

1. Inżynieria chemiczna i procesowa

I st.

2.Technologia żywności i żywienie człowieka

I st. II st.

3. Towaroznawstwo

I st. II st.

14

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

1. Inżynieria środowiska

I st.

2. Ochrona środowiska

I st. II st.

3. Rybactwo

I st. II st.

4.Akwakultura i bezpieczeństwo żywności*

I st.

15

Wydział Prawa i Administracji

1. Administracja

I st. II st.

2. Prawo

Mgr

16

Wydział Teologii

1. Nauki o rodzinie

I st.

2. Teologia


Mgr


* makrokierunki

I st. - studia pierwszego stopnia

II st. - studia drugiego stopnia

mgr - jednolite studia magisterskie


REKRUTACJA NA l ROK STUDIÓW
W roku sprawozdawczym 2009/2010 rekrutacją objęto ogółem 27 763 osoby, w tym: na studiach stacjonarnych ogółem - 21 135 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 17 877 osób; studia drugiego stopnia - 3 258 osób), na studiach niestacjonarnych ogółem - 6 628 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 4 403 osoby; studia drugiego stopnia - 2 225 osób).

W 2009 roku na l rok studiów przyjęto łącznie 13 435 osób, w tym:

• na studia stacjonarne ogółem - 9 177 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 6 335 osób; studia drugiego stopnia - 2 842 osoby),

• na studia niestacjonarne ogółem - 4 258 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia - 2 489 osób; studia drugiego stopnia - 1 769 osób) – rys. 1Rys. 1 Wyniki rekrutacji na l rok studiów w roku akademickim 2009/2010

W roku sprawozdawczym na l rok studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) przyjęto ogółem 13 435 osób. W porównaniu do roku akademickiego 2008/2009 - liczba kandydatów przyjętych na studia ogółem wzrosła o 1223 osoby, tj. o 10,01%. Zanotowano:


   • ponad 10 % wzrost liczby przyjętych na studia stacjonarne (o 853 osoby), w tym: blisko 2 % (1,91%) wzrost liczby przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (o 119 osób), a także ok. 35% (34,82%) wzrost liczby przyjętych na studia drugiego stopnia (o 734 osoby),

   • ponad 9% wzrost liczby przyjętych na studia niestacjonarne (o 370 osób), w tym: 12,5% wzrost liczby przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (o 277 osób) oraz niewielki 5,5% wzrost liczby przyjętych na studia drugiego stopnia (o 93 osoby).

Z analizy procesu rekrutacyjnego wynika, iż 96,70% liczby przyjętych na studia stacjonarne stanowiły osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury", natomiast na studiach niestacjonarnych kandydaci z „nową maturą" stanowili 81,16% liczby przyjętych na l rok studiów.

Analiza liczby kandydatów wskazuje na jej minimalny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 135 osób (0,5%), w tym: • na studiach stacjonarnych zanotowano blisko 2% wzrost liczby kandydatów ogółem (o 409 osób) przy jednoczesnym 1,5% spadku (o 277 osób) liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz ponad 26 % wzroście (o 686 osób) kandydatów na studia drugiego stopnia,

• na studiach niestacjonarnych zanotowano blisko 4% spadek liczby kandydatów ogółem (o 274 osoby) przy jednoczesnym prawie 11% spadku liczby kandydatów na studia drugiego stopnia (o 267 osób) i utrzymującej się na zbliżonym poziomie liczbie kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (w 2008 roku - liczba kandydatów wyniosła 4410 osób, natomiast w 2009 roku - liczba kandydatów ustaliła się na poziomie 4403 osób).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna