Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 24 września 2013 rPobieranie 2.42 Mb.
Strona1/24
Data03.05.2016
Rozmiar2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

24 września 2013 r.

SPIS TREŚCI
 1. Działalność Senatu Akademickiego……………………………………… 3

 2. Studia i studenci ………………………………..………………………... 4

 3. Kształcenie ………………………………..………………………...……. 38

 4. Sprawy pracownicze……………………………………………………… 67

 5. Działalność socjalna ……………………………………………………… 85

 6. Działalność naukowo-badawcza ………………………………………… 86

 7. Współpraca międzynarodowa …………………………………………… 102

 8. Biuro ds. Projektów Zagranicznych …………………………………….. 107

 9. Centrum Innowacji i Transferu Technologii ……………………………. 112

 10. Finanse Uniwersytetu …………………………………………………….. 121

 11. Gospodarka majątkiem……………………………………..……….……. 127

 12. Dział Zamówień Publicznych …………………………………………….. 137

 13. Biblioteka Uniwersytecka………………………………………………… 138

 14. Wydawnictwo UWM…………………………………………………….... 150

 15. Archiwum i Muzeum Uniwersyteckie………………………………....… 152

 16. Promocja Uniwersytetu…………………………………………………… 159

 17. Regionalne Centrum Informatyczne ……………………………………. 164


I. DZIAŁALNOŚĆ SENATU AKADEMICKIEGO
W roku akademickim 2012/2013 (1 września 2012 r. – 31 sierpnia 2013 r.) Senat Akademicki przyjął 261 uchwał oraz jedno stanowisko. Dokumenty te cytowane były w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej Uczelni. W Biuletynie Informacji Publicznej prezentowane były również teksty Zarządzeń i Decyzji Rektora – ogółem we wspomnianym okresie sprawozdawczym ukazało się 111 zarządzeń i 89 decyzji.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń roboczych, 3 uroczyste zebrania Senatu Akademickiego i jedno nadzwyczajne wspólne posiedzenie Senatu z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uroczyste posiedzenia Senatu Akademickiego:
1 października 2012 roku w auli Centrum Konferencyjnego w Kortowie odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013. Wykład inauguracyjny pt. „Dziedzictwo naukowe ziem pruskich” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Uroczystą inaugurację poprzedzała Msza Święta w intencji pracowników, studentów i przyjaciół Uniwersytetu, która została odprawiona w Kościele Akademickim pw. Św. Franciszka z Asyżu.
22 marca 2013 roku w auli Centrum Konferencyjnego w Kortowie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von Bar. Prof. Ch. von Bar wygłosił wykład pt. „Rola prawa porównawczego w tworzeniu europejskiego prawa prywatnego”.
29 maja 2013 roku w auli Centrum Konferencyjnego odbyła się uroczystość Święta Uniwersytetu oraz nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zygmuntowi Litwińczukowi, który wygłosił wykład pt. „Zwierzęta w życiu człowieka”. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą odprawioną w Kościele Akademickim. Podczas uroczystości głównej miała miejsce promocja doktorów habilitowanych i doktorów, a także wręczenie odznaczeń państwowych i uczelnianych. Po raz pierwszy również wręczono Statuetkę „Nicolaus Copernicus”, która jest specjalnym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe. Premierowo został wykonany przez Chór Uniwersytecki również utwór „Homini Honorando”, ku czci laureata tej nagrody. Statuetkę „Nicolaus Copernicus” jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk weterynaryjnych, w szczególności z immunologii oraz dotychczasowy wkład w rozwój naukowy Uniwersytetu otrzymał prof. dr hab. Andrzejowi Krzysztofowi Siwickiemu z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademickiego:
27 listopada 2012 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kortowie odbyło się wspólne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas wspólnego posiedzenia poruszano m.in. tematykę programu rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2014-2020, miejsca Wydziału Nauk Medycznych UWM w strategii rozwoju Warmii i Mazur oraz aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.
II. STUDIA I STUDENCI
W roku sprawozdawczym Biuro ds. Studenckich kontynuowało prace nad dostosowaniem wewnętrznych aktów prawnych do przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń ministra nauki i szkolnictwa wyższego poprzez:

 1. opracowanie projektów uchwał Senatu w sprawie:

  1. zmiany Uchwały Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku,

  2. zmiany Uchwały Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku,

  3. zmian w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie,

  4. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię,

  5. ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014,

  6. zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat,

  7. zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku,

  8. zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2014 roku,

  9. planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014,

 2. opracowanie projektów zarządzeń Rektora w sprawie:

  1. określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013,

  2. określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku,

  3. zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”,

  4. wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014,

  5. rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/2014,

  6. zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie,

 3. opracowanie projektów decyzji Rektora w sprawie:

  1. powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2012-2016,

  2. powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/2013,

  3. wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/2013,

  4. wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2013/2014,

  5. powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/2014,

  6. ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

  7. powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,

  8. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014,

  9. opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2013/2014,

 4. opracowanie projektu regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

 5. opracowanie i wprowadzenie nowych wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych ze studentami.


REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW
W roku sprawozdawczym 2012/2013 rekrutacją objęto ogółem 25 269 osób, w tym: na studiach stacjonarnych ogółem – 20 995 (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia – 17 844; studia drugiego stopnia – 3 151), na studiach niestacjonarnych ogółem – 4 274 (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia – 2 877; studia drugiego stopnia – 1 397).

W 2012 roku na I rok studiów przyjęto łącznie 12 844 osoby, w tym: • na studia stacjonarne ogółem – 9 831 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia – 7 139 osób; studia drugiego stopnia – 2 692 osoby),

 • na studia niestacjonarne ogółem – 3 013 osób (studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia – 1 873 osoby; studia drugiego stopnia – 1 140 osób) – rys. 1
Rys. 1. Wyniki rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013
W porównaniu do roku akademickiego 2011/2012 – liczba kandydatów przyjętych na studia ogółem zwiększyła się o 32 osoby (o 0,25%). W 2011 roku - liczba kandydatów przyjętych wyniosła 12 812 osób, natomiast w 2012 roku – liczba kandydatów przyjętych ustaliła się na poziomie 12 844 osób.

Zanotowano: • zwiększenie liczby przyjętych na studia stacjonarne o 3,35% (o 319 osób), w tym wzrost liczby przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie o 8,51% (o 560 osób) oraz spadek liczby przyjętych na studia drugiego stopnia o 8,22% (o 241 osób)

 • zmniejszenie liczby przyjętych na studia niestacjonarne o 8,7% (o 287 osób), w tym: 3,7% spadek liczby przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie (o 71 osób), oraz 15,9% spadek liczby przyjętych na studia drugiego stopnia (o 216 osób).

Z analizy procesu rekrutacyjnego wynika, że w porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby kandydatów o 4,75% (o 1 261 osób), w tym: • na studia stacjonarne aplikowało ogółem 20 995, przy czym w porównaniu do roku poprzedniego jest to liczba mniejsza o 126 osób (0,6%) przy jednoczesnym wzroście liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie o 135 osób (0,76%), oraz spadku liczby kandydatów na studia drugiego stopnia o 261 osób (7,64%),

 • na studia niestacjonarne aplikowało ogółem 4 274, przy czym w porównaniu do roku poprzedniego była to liczba mniejsza o 1 135 osób (20,98%) przy jednoczesnym spadku liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie o 766 osób (21,02%), oraz spadku liczby kandydatów na studia drugiego stopnia o 369 osób (20,89%).

Każdego roku proces rekrutacji poprzedzany jest przez podejmowaną na szeroką skalę w Uniwersytecie– promocję oferty kształcenia oraz zasad rekrutacji.

W roku sprawozdawczym promocja ta odbywała się poprzez:


 • współorganizację ogólnopolskiej akcji promującej ofertę dydaktyczną Uniwersytetu - „Salon Maturzystów‘ 2012”, który odbył się w siedzibie Uniwersytetu,

 • udział w ogólnopolskich targach edukacyjnych na terenie regionu i całego kraju (m.in. Gdańsk, Toruń, Białystok, Bydgoszcz, Poznań, Łomża, Ostrołęka, Warszawa),

 • udział w targach pracy i edukacji na terenie regionu (18 ośrodków),

 • organizacja Dnia Otwartych Drzwi Uniwersytetu w siedzibie uczelni i na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,

 • promocję bezpośrednią, prowadzoną w szkołach ponadgimnazjalnych w formie spotkań przedstawicieli Uniwersytetu z młodzieżą,

 • publikowanie informatorów i folderów reklamujących ofertę dydaktyczną (informator o uczelni, ofercie kształcenia oraz kryteriach kwalifikacji – wydawnictwa cykliczne),

 • promocję oferty edukacyjnej w czasopismach i dziennikach, informatorach ogólnopolskich i zagranicznych (np. Perspektywy, Informatory UKA, wydawnictwa branżowe dla maturzystów),

 • współorganizacja (z MNiSzW) spotkania promującego tzw. kierunki zamawiane,

 • promocję oferty kształcenia na internetowych portalach edukacyjnych, np. „studia.biz”, perspektywy.pl, uczelnie.pl,

 • wykorzystanie wiadomości tekstowych sms do kontaktu z kandydatami,

 • udział w internetowych targach edukacyjnych,

 • dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych do 1000 szkół ponadgimnazjalnych z województw: warmińsko - mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz kuratoriów oświaty na terenie całego kraju,

 • Przeprowadzenie konkursu wśród kandydatów na hasło promujące studiowanie w Uniwersytecie,

 • przygotowanie i wykonanie materiałów reklamowych (gadżetów) dla młodzieży.


STUDENCI

Liczba studentów ogółem w roku akademickim 2012/2013 (tab. 1 i 2, rys. 2 i 3) wynosiła 30 337 osób, w tym na studiach stacjonarnych - 22 796 osób (75,14 % ogółu studentów), a na studiach niestacjonarnych – 7 541 osoby (24,86 % ogółu studentów). W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiło niewielkie zmniejszenie liczby studentów ogółem o 4,2 % (1 330 osób), przy czym zanotowano zmniejszenie liczby studentów studiów stacjonarnych na poziomie 0,29% (67 osób) oraz spadek liczby studentów studiów niestacjonarnych na poziomie 14,35% (1 263 osoby).

W ogólnej liczbie studentów (30 337 osób), studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, realizujący kształcenie:

- na poziomie studiów jednolitych magisterskich - stanowili 11,35% (3 444 osoby) ogółu studentów,

- na poziomie studiów drugiego stopnia – stanowili 21,76% (6 601 osób) ogółu studentów,

- na poziomie pierwszego stopnia (licencjackim lub inżynierskim) - stanowili 66,89 % (20 292 osoby) ogółu studentów.

Liczba studentów ogółem realizujących kształcenie na poziomie magisterskim (jednolitym i drugiego stopnia) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku sprawozdawczym ustaliła się na poziomie 10 045 osób. Z analizy danych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym (11 347 osób), nastąpił zarówno spadek liczby ogółem studentów realizujących kształcenie na poziomie magisterskim – 11,47% (1302 osoby) oraz spadek liczby studentów odbierających kształcenie na poziomie jednolitym magisterskim -2,1% (o 74 osoby).

Liczba studentów realizujących naukę na studiach drugiego stopnia – 6601 osób była niższa w porównaniu do roku ubiegłego o 1228 osób (15,69%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym, nastąpiło niewielkie zmniejszenie liczby studentów realizujących kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) o 0,14% - 28 osób.
Tabela 1

Liczba studentów ogółem w roku 2012/2013 wg formy i poziomu kształcenia

(stan na 30.11. 2012 roku - GUS)


Lp.

Wyszczególnienie


Liczba studentów


Liczba studentów - ogółem


30 337

1.


Studia stacjonarne - ogółem


22 796

1.1.


pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie)


15 511

1.2.


jednolite magisterskie


3 097

1.3.


drugiego stopnia (magisterskie)


4 188

2.


Studia niestacjonarne - ogółem


7 541

2.1.


pierwszego stopnia (inżynierskie/licencjackie)


4 781

2.2.


jednolite magisterskie


347

2.3.


drugiego stopnia (magisterskie)


2 413
7541


Rys. 2 Struktura studentów UWM w Olsztynie wg formy studiów


22796

Rys. 3 Struktura studentów UWM w Olsztynie wg poziomu kształcenia

Tabela 2


Liczba studentów wg kierunków i poziomu kształcenia

(wg stanu na dzień 30 listopada 2012 roku - GUS)


Lp.

Kierunek studiów

Liczba studentów


Ogółem

Studia stacjonarne


Studia niestacjonarne

I stopnia
jednolite

mgr


II stopniaI stopnia
jednolite mgr

II stopnia
1

Administracja


596

-

363

370

-

284

1613

2

Architektura krajobrazu


255

-

50

-

-

-

305

3

Bezpieczeństwo narodowe

narodowe


398

-

-

151

-

-

549

4

Bezpieczeństwo wewnętrzne

541

-

77

488

-

44

1150

5

Bioinżynieria produkcji żywności

249

-

-

-

-

-

249

6

Biologia


118

-

50

-

-

-

168

7

Biotechnologia


282

-

182

-

-

-

464

8

Budownictwo


752

-

69

356

-

143

1320

9

Dietetyka

142

-

-

-

-

-

142

10

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


462

-

197

92

-

28

779

11

Edukacja art.

w zakresie sztuki muzycznej
65

-

32

-

-

-

97

12

Edukacja art. w zakresie sztuk plastycznych

92

-

55

-

-

-

147

13

Edukacja techniczno-informatyczna


131

-

-

35

-

-

166

14

Ekonomia


628

-

289

216

-

223

1356

15

Energetyka

220

-

-

82

-

-

302

16

Filologia


606

-

173

-

-

76

855

16.1

sp. filologia angielska

201

-

39

-

-

45

285

16.2

sp. filologia germańska

84

-

33

-

-

31

148

16.3

sp. filologia rosyjska

94

-

38

-

-

-

132

16.4

sp. filologia rosyjska z jęz. angielskim

79

-

-

-

-

-

79

16.5

sp. naucz. w zakresie jęz. angielskiego

77

-

27

-

-

-

104

16.6

sp. naucz. w zakresie jęz. niemieckiego i wiedza o kulturze

17

-

-

-

-

-

17

16.7

sp. naucz. w zakresie jęz. niemieckiego

18

-

10

-

-

-

28

16.8

sp. naucz. w zakresie jęz. rosyjskiego

11

-

26

-

-

-

37

16.9

sp. naucz. w zakresie jęz. ang. i wiedza o kulturze

25

-

-

-

-

-

25

17

Filologia polska

150

-

131

14

-

39

334

18

Filozofia

61

-

32

-

-

-

93

19

Gastronomia – sztuka kulinarna

137

-

-

-

-

-

137

20

Geodezja i kartografia

666

-

160

586

-

122

1534

21

Gospodarka przestrzenna


492

-

99

103

-

42

736

22

Historia


123

-

98

10

-

18

249

23

Informatyka


632

-

120

194

-

93

1039

24

Inżynieria bezpieczeństwa

253

-

-

39

-

-

346

25

Inżynieria chemiczna i procesowa


89

-

-

-

-

-

89

26

Inżynieria środowiska

364

-

27

-

-

-

391

27

Lekarski

-

425

-

-

-

-

425

28

Leśnictwo

235

-

-

-

-

-

235

29

Matematyka


156

-

74

-

-

17

247

30

Mechanika i budowa

maszyn319

-

82

141

-

66

608

31

Mechatronika

299

-

-

40

-

-

339

32

Nauki o rodzinie

310

-

179

87

-

21

597

33

Ochrona środowiska *


221

-

70

-

-

24

315

34

Ochrona środowiska **


373

-

99

97

-

45

614

35

Ogrodnictwo


90

-

6

-

-

-

96

36

Pedagogika


664

-

471

319

-

403

1857

37

Pedagogika specjalna

401

-

-

169

-

-

570

38

Pielęgniarstwo


152

-

71

130

-

89

442

39

Politologia


139

-

111

21

-

22

293

40

Praca socjalna

196

-

-

91

-

-

287

41

Prawo


-

1374

-

-

347

-

1721

42

Prawo kanoniczne

-

73

-

-

-

-

73

43

Ratownictwo medyczne

100

-

-

20

-

-

120

44

Rolnictwo


335

-

46

207

-

19

607

45

Rybactwo


79

-

14

-

-

-

93

46

Socjologia

157

-

-

34

-

-

191

47

Stosunki międzynarodowe


374

-

67

58

-

22

521

48

Technika rolnicza
i leśna

100

-

31

90

-

-

221

49

Technologia żywności i żywienie człowieka


463

-

187

137

-

71

858

50

Teologia

-

217

-

-

-

-

217

51

Towaroznawstwo


239

-

62

36

-

-

337

52

Turystyka i rekreacja

261

-

-

-

-

-

261

53

Weterynaria


-

1008

-

-

-

-

1008

54

Zarządzanie


579

-

294

198

-

470

1541

55

Zarządzanie i inżynieria produkcji

333

-

-

68

-

-

401

56

Zootechnika


432

-

120

102

-

32

686

OGÓŁEM

15511

3097

4188

4781

347

2413

30337

* Wydział Nauk o Środowisku

** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna