Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego roku szkolnego 2010 -2011 teresa bartośPobieranie 208.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar208.88 Kb.

Teresa Bartoś, nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa w Kepie Piotrawińskiej


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI


PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

roku szkolnego 2010 -2011


TERESA BARTOŚ

NAUCZYCIEL MIANOWANY

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2009 r.

Data zakończenia stażu: 31 V 2012 r.

Kępa Piotrawińska, 14 styczeń 2011 r.

SprawozdanieZagadnienia organizacyjne

ZadaniaFormy realizacji


Termin


Uwagi


Uzyskane efekty

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.


 • Analizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
 • Analizowałam zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela Rozp. MEN z dn. 01.12.2004r.,

Rozp. MEN z dn. 14.11.2007r. broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe.)


VIII/IX


2010 r.Poszerzyłam wiedze dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego.


Przygotowanie sprawozdania


 • Dokonałam autorefleksji, analizy, opisu realizacji planu zawodowego za okres IX 2010 do I 2011 r.Styczeń 2011 r.


§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
ZadaniaFormy realizacjiTermin


Uzyskane efekty

Systematyczne pogłębianie wiedzy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


 • Udział w kursach:

  • ”Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować? ”

- „Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu”

- „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego”


- „Trudna klasa- jak sobie z nią poradzić?”

 • Udział w konferencji „Rok przedszkolaka – i co dalej...”

  • Co nauczyciel powinien wiedzieć o pracy z dzieckiem z dysleksją?

  • Diagnoza dojrzałości szkolnej

  • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego – problemy interpretacji i sposoby rozwiązywania
   • Udział w szkoleniach

„Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych”

„Krok w stronę kreatywności. Jak rozwijać dyspozycje twórcze u dzieci w wieku przedszkolnym?”

 • Udział w warsztatach

„Indywidualizacja pracy z uczniem w klasie pierwszej szkoły podstawowej”

26 październik 2010


22 listopad 2010


7 grudzień 2010


15 grudzień 2010

27 październik 2010

21 luty 2011

23 maj 2011

22 marca 2011


Celem szkolenia było nabycie wiedzy na temat zachowań trudnych rodziców oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie w kontakcie z takimi rodzicami.


Celem kursu było planowanie i realizowanie zadań w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, poznanie nowych gier i zabaw badawczych, zapoznanie z zabawami i ćwiczeniami kształtującymi postawy proekologiczne oraz opracowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Celem kursu było nabycie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz doskonalenie umiejętności prezentowania własnego dorobku zawodowego.

Na kursie tym nauczyłam się jak rozpoznać trudną klasę. Jakie czynniki mogą sprawić ze klasa staje się trudna., Jakie błędy popełniają nauczyciele przy „radzeniu” sobie z trudną klasą. Poznałam różne podejścia do problemu trudnej klasy


Na konferencji podsumowano „Rok przedszkolaka”. Poznałam sposoby pracy z dzieckiem z dysleksją.. Przedstawiono zasady przeprowadzania diagnozy dojrzałości szkolnej. Omówiono realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz problemy interpretacji i sposoby ich rozwiązywania.

Celem szkolenia było nabycie przez nauczyciela umiejętności odczytywania informacji zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz umiejętności opracowywania indywidualnego programu pracy z uczniem z dysfunkcją.


Celem szkolenia było poznanie sposobów rozwoju dyspozycji twórczych u dzieci w wieku przedszkolnych aby poszerzać świadomość muzyczną u dzieci. Pobudzać w nich umiejętność wyrażania emocji poprzez sztukę plastyczną i ruch. Rozwijać motywacje do podejmowania aktywności poznawczej i twórczej. Inspirować twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji ruchowej, plastycznej i muzycznej w celu wyrażania własnych przeżyć i kształtowanie otoczenia.

Celem indywidualizacji pracy ucznia jest poprawianie wyników uczenia się dzięki wykorzystaniu indywidualnych właściwości uczącego się


i zwiększaniu jego indywidualnych możliwości. Indywidualizacja procesu nauczania - uczenia się polega na tym, aby nauczanie - uczenie się było dostosowane do możliwości ucznia,
wykorzystywało te możliwości w największym stopniu i rozwijało je.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.


 • Przeprowadziłam wywiady środowiskowe (kart sześciolatka)
 • Systematyczne kontaktowanie się z rodzicami dzieci.
Całe rok szkolny


Bliski kontakt z rodzicami pozwolił mi dobrze poznać psychikę dziecka oraz pozytywnie wpłynęło na proces jego wychowania.


Włączenie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.


 • Aktywnie i systematycznie współpracowałam z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej. • Współdziałałam z rodzicami w organizowaniu wycieczki do Warszawy • Podnosiłam pedagogizację rodziców, wygłosiłam referat na temat: „Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej – Dojrzałość szkolna”


 • Zajęcia otwarte dla rodziców „Najlepiej z rodzicami”


 • Spotkanie z rodzicami

Wyniki Diagnozy za II Półrocze roku szkolnego 2010/2011


 • Spotkanie z rodzicami: zapis dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2010/2011. • Przy współpracy z rodzicami zorganizowałam wycieczkę w Góry Świętokrzyskie


 • Zajęcia otwarte „Pożegnanie przedszkola” – Inscenizacja przygotowana przez dzieci


Spotkania z rodzicami:

23.09.2010r.

16.12.2010r.

05.01.2011r.

10 wrzesień 2010r.


5 styczeń 2011r.

1 marzec 2011r.

18 maj 2011r.


27 maj 2011r.

1 czerwiec 2011r.

22 czerwiec 2011r

Przeprowadzone spotkania z rodzicami miały na celu wskazanie rodzicom racjonalnych sposobów pomocy dziecku napotykającemu trudności.

Rodzice wspierali mnie przy organizowaniu wycieczki klasowej, organizowaniu imprez klasowych oraz pokrywania wydatków na rzecz naszej klaso pracowni, w celu pełnej integracji zespołu klasowego oraz wdrożenia dzieci do właściwego spędzania czasu wolnego. Podjęte przez mnie działania wpłynęły na wzmocnienie więzi emocjonalnej rodziców ze szkołą.

Wygłoszony referat miał na celu pomóc rodzicom zrozumieć pojęcie dojrzałości szkolnej i poznać dobre i złe strony wcześniejszego rozpoczęcia nauki przez dziecko.

Celem zajęć otwartych było utrwalenie i sprawdzenie posiadanych przez dzieci wiadomości o rodzinie. Rodzice mieli możliwość obserwacji dziecka podczas nauki i zabawy.

Poinformowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej diagnozy.


Celem wyprawy było poznanie walorów krajobrazowych Gór Świętokrzyskich, poznanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii regionu oraz upowszechnienie form aktywnego wypoczynku


Inscenizacja miała na celu ukazanie zdobytych przez dzieci umiejętności. Stworzenie rodzicom możliwości podziwiania umiejętności aktorskich dzieci.

Pożegnanie rodziców przez nauczyciela, podziękowanie za współpracę. Życzenie rodzicom i dzieciom dobrej współpracy z nauczycielem i szkołą oraz dalszych sukcesów w nauce


Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych dzieci.


 • Prowadziłam rozmowy indywidualne, pogadanki.
 • Współpracowałam z rodzicami.
 • Wdrażam „Harmonogram działań profilaktycznych dla klasy „0” ”.

Całe rok szkolny


.

Wszystkie te działania służyły promowaniu zdrowego stylu życia oraz wdrażaniu do przestrzegania podstawowych norm obowiązujących w relacjach międzyludzkich, a co za tym idzie wpływały na uzyskanie pozytywnych efektów w pracy wychowawczo – opiekuńczej.


Opracowanie i wdrożenie „Planu działań wychowawczych”.


 • Opracowałam i wdrożyłam „Plan działań wychowawczych dla oddziału przedszkolnego” w którym jestem wychowawcą.

Wrzesień 2010r.


Na terenie klasy wszystkim dzieciom zapewniałam poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji, sprzyjałam tworzeniu się pozytywnej samopomocy postaw w stosunku do innych ludzi.

Podjęte przez mnie działania wpłynęły na pozytywne zachowanie dzieci wobec innych w szkole i poza nią. Dzieci na miarę swoich możliwości i umiejętności, podejmowały decyzję i dokonywały trudnych wyborów.

Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.


 • Stosowałam metody aktywizujące w czasie zajęć dydaktycznych

Cały okres stażu


Dzięki stosowaniu metod aktywizujących moje zajęcia stały się ciekawsze, atrakcyjniejsze.Prowadzenie indywidualizacji nauczania.


 • Wprowadziłam na zajęciach indywidualizację nauczania:

 • przygotowałam indywidualne kart pracy,

 • przygotowałam zadania dodatkowe.

Cały okres stażu


Tego typu działania wdrażają dzieci do systematycznej pracy oraz stwarzają warunki do maksymalnego wykorzystania i rozwoju ich możliwości intelektualnych.Czynne uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji szkolnej.


 • Brałam aktywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu:

 • „Planu współpracy ze środowiskiem lokalnym”,

 • Rocznych planów rozwoju szkoły.

Cały okres stażu


Uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji szkoły służy mojemu własnemu rozwojowi ale tez podnosi jakość pracy szkoły, w której pracuje.

Zastosowałam zdobytą wiedzę w swojej pracy z dziećmi.

Diagnoza dziecka 5- 6 letniego.


Przeprowadziłam badania gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich za I półrocze roku szkolnego 2010 – 2011r.

Przeprowadziłam badania gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich za II półrocze roku szkolnego 2010 – 2011r.


Styczeń


2011r.

Maj 2011r.


Diagnoza pozwoliła mi określić poziom gotowości dziecka do szkoły. Ogólne wyniki diagnozy dojrzałości szkolnej pozwalają spojrzeć na dziecko w zakresie jego wszechstronnego rozwoju. Pozwalają na określenie mocnych i słabszych stron dziecka, a tym samym na orientację, którym dzieciom i w jakim zakresie należy pomagać w ścisłej współpracy z rodzicami

§ 8 ust. 2 pkt. 2. Rozporządzenia:

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZadaniaFormy realizacji


Termin


Uzyskane efekty

Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym.


 • Opracowałam scenariusze zajęć, scenariusze imprez i uroczystości, Karty pracy dla dzieci przy użyciu technik komputerowych.
 • Przygotowałam materiały na gazetki tematyczne w klasie.
 • Wykonałam zaproszenia dla dzieci na Dzień Babci i Dziadka,


 • Dzień Mamy i Taty

Cały okres stażu

Styczeń 2011r.

Maj 2011r.


Dzięki znajomości technologii komputerowej wzbogaciłam swój warsztat pracy o: • tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji zawodowej korzystając z programów (Microsoft Office – Word, Exel, Power Point i inne),

 • stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym w pracy – dostęp do stałego łącza,
 • przygotowanie materiałów i pomocy wykorzystywanych do pracy z dziećmi (teksty, ćwiczenia dodatkowe i inne),

 • przygotowanie materiałów niezbędnych na spotkania z rodzicami,

 • zapisywanie planów pracy dydaktyczno – wychowawczej w formie elektronicznej,

 • opracowanie w formie elektronicznej scenariuszy zajęć, zabaw,

 • dostarczałam materiały do strony internetowej naszej szkoły.

Znajomość technologii komputerowej znacznie podniosła efektywność i jakość mojej pracy oraz wpłynęła na promocję przedszkola i szkoły. Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były estetyczniejsze, budziły ciekawość dzieci, podnosiły skuteczność procesu edukacyjnego.

Wdrożenie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami podczas zajęć dydaktycznych).


 • Wykorzystanie programu:

 • „Klik uczy liczyć”,

 • „Klik uczy czytać”,

 • „Klik uczy śpiewać”,

 • „Matematyka na wesoło”

Wydawnictwa WSIP

 • „Adibu – Czytam i liczę – 4-5lat”,

 • „Adibu – Czytam i liczę – 6-8lat”,

 • „Adibu – Odkrywam tajemnice przyrody – 4-8lat”, wydawnictwa MINDSCAPE.

.

Cały okres stażu

2010r.

Wykorzystywanie tych programów w czasie zajęć pozwala dzieciom na utrwalenie i wzbogacenie wiedzy, atrakcyjności zajęć. Trwalsze zapamiętywanie przekazywanych treści, wpływała na podniesienie jakości procesu dydaktyczno – wychowawczego.Śledzenie publikacji nauczycieli, zamieszczonych na stronach internetowych.


 • Systematyczne śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczone na stronach internetowych.
 • Prowadziłam wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami drogą elektroniczną.

Cały okres stażu

2010r.

Korzystając z możliwości jakie daje Internet samodzielnie zgłębiłam swoją wiedzę, korzystając z programów i portali internetowych. Dzięki temu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących i wykorzystywanych w procesie wychowawczym i dydaktycznym, jak również możliwość znacznego ułatwiania sobie pracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia:
Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZadaniaFormy realizacji


Termin


Uzyskane efekty

Udostępnianie nauczycielom scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych.


 • Upowszechniałam:

 • ciekawe rozwiązania,

 • własne pomysły związane z wykonywaną pracą,

 • wystawa prac uczniowskich: „Nasi Dziadkowie” „Kwiaty dla Mamusi dla Tatusia”.


 • Udostępniałam nauczycielom samodzielnie wykonywane dekoracje do uroczystości szkolnych.
 • Przeprowadziłam radę szkoleniową dla nauczycieli pt. „Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować. • Uczestniczyłam w radzie szkoleniowej pl.: „Multimedia i Internet w szkole”Cały okres stażu

17 listopad 2010
21marzec 2011

Opracowując i udostępniając materiały dotyczące różnych obszarów działalności dydaktyczno – wychowawczej dołączyłam do tego by, wykorzystywane przez innych nauczycieli, wpływały na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.

Przedstawienie nauczycielom wiedzy na temat zachowań trudnych rodziców oraz sposobów radzenia sobie w kontaktach z takimi rodzicami.
Celem rady szkoleniowej było poznanie nowych technologii multimedialnych. W jaki sposób z nich korzystać i przekazywać dzieciom.§ 8 ust. 2 pkt. 4c Rozporządzenia:
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktyczno wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania


Formy realizacji


Termin


Uzyskane efekty

Organizowanie imprez masowych dla społeczności szkolnej


Wspólnie z opiekunami Samorządu Uczniowskiego organizowałam „Święto Pieczonego Ziemniaka”


Pomagałam koleżankom podczas:

Zabawa andrzejkowa

„Choinka Noworoczna”

Bal Przebierańców


Dzień Dziecka

8 październik 2010r.

25.listopad 2010r.

13 styczeń 2011r.


16 luty 2011r

2 czerwiec 2011rRodzice mieli możliwość włączenia się w działania prowadzone przez szkołę.

Szkoła została zaprezentowana w szerokim środowisku

Przygotowywanie uroczystości szkolnych


Przygotowałam i przeprowadziłam następujące uroczystości szkolne: • Dzień Edukacji Narodowej • Dzień Górnika
 • Dzień Kobiet


 • Dzień Ziemi • Dzień Mamy i Taty


14październik 2010r.

08 grudzień 2010r
4 luty 2011r.

8 marzec 2011r.

18 kwiecień 2011r.
26 maj 2011r.
.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej miał na celu wyrażenie wdzięczności i podziękowania za trud włożony w ich pracę oraz skłonienie do refleksji nad swym zachowaniem.

Uroczystości sprzyjały wymianie doświadczeń, ukształtowały pozytywny wizerunek naszej szkoły, promowały osiągnięcia dzieci, aktywizowały rodziców. Wzmacniały więzi emocjonalne z rodziną. Kształtowały uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców i dziadków. Dzieci nabywały umiejętności starannej recytacji, publicznego zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach oficjalnych.

Uczestniczenie w akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz ludzi potrzebujących pomocyUdział w akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Góra grosza”

Udział w akcji „Wielka orkiestra świątecznej pomocy „


listopad- grudzień 2010r.


styczeń 2011r.


W efekcie podjętych działań dzieci miały okazję uświadomić sobie jak ważna jest pomoc dla drugiego człowieka, że nie można pozostawić obojętnym na cudzą krzywdę, dostrzegały takie wartości jak: dzielenie się z potrzebującymi , dawanie radości innym.Integracja ze środowiskiem uczniów


Udział w teatrzykach profilaktycznych: • Studio artystyczne „Magik” spektakl profilaktyczny pt. „Wybryki Klauna Kleofasa”

 • Studio artystyczne „Magik” spektakl profilaktyczny pt. „W krainie cudowności , czyli przygody PIPI”

 • Teatrzyk profilaktyczny pt. „Bazyliszek” Teatr ART.-RE • Spektakl teatrzyku PINOKIO pt: „Niezwykły Przyjaciel”

29wrzesień 2010r.

15 listopad

2010r.


29 listopad 2010r.
11 kwiecień 2011r.

Dzieci uwrażliwiały się na potrzeby innych.

Podczas tych spotkań oddział przedszkolny integruje się ze środowiskiem szkolnym.

Sztuki te uczyły dzieci tolerancji i szacunku, a także pokazywały jak mają się zachować, by swoim postępowaniem nie sprawić innym przykrości, by swoim zachowaniem nie krzywdzić innych, jak również, by nie ulegać presji otoczenia i postępować zawsze zgodnie z własnym sumieniem Spektakl „Bazliszek” uczył odpowiedzialności za bliskich. Przybliżył dzieciom często zapomniane zawody, jak zdun, snycerz, bednarz, kołodziej. Przedstawienie było interaktywne z pięknymi strojami, scenografią i muzyką..


Przygotowanie uczniów do odnoszenia sukcesów będących miarą sukcesów nauczyciela.


Przy mojej pomocy uczniowie uzyskali osiągnięcia w konkursach: • Konkurs plastyczny kartka na Boże Narodzenie; Aleksandra T. – I miejsce

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ph. „Zapobiegajmy pożarom”

etap gminny: Katarzyna Ś – I miejsce, Wiktoria M – III miejce

etap powiatowy: Wiktoria M –I miejsce

etap wojewódzki: Wiktoria M – II miejsce


 • Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Powódź, pożar, dniem czy nocą strażak przyjdzie Ci z pomocą”

Etap gminny Wiktoria M-I miejsce, etap powiatowy – II miejsceGrudzień 2010 r.

Listopad 2010r.Umożliwienie dzieciom odnoszenia sukcesów, rozwijanie uzdolnień dzieci, satysfakcja z osiągnięć dzieci. Rodzice orientują się co dzieje się w szkole, maja możliwość włączenia się w działania prowadzone w oddziale przedszkolnym.
§ 8 ust. 2 pkt. 4a Rozporządzenia:
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania


Formy realizacji


Termin


Uzyskane efekty

Realizacja Programu Ekologicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Mali Ekoldzy”.Akcja „Sprzątanie Świata” -zorganizowanie sprzątania przedszkolnego ogrodu lub wybranego terenu np. wokół szkoły


Wykonanie sałatki owocowej i surówki do obiadu.

Zabawa muzyczno-ruchowa „ Polowanie na owoce”

Zabawa ruchowa „Jabłuszka”
Wycieczka do lasu.

Jesienna kompozycja- wykorzystanie materiału przyrodniczego


Kalkowanie i kolorowanie

Wyszukiwanie w atlasach i czasopismach dziecięcych grzybów.


Wycieczka do lasu, sadu- zmiana wystroju kącika przyrody

Przyporządkowanie „darów” do ilustracji


Obserwowanie i porównywanie różnych rodzajów deszczu ( kapuśniaczek, ulewa) i opadów atmosferycznych ( grad, śnieg)
Wykorzystanie programu „Encyklopedia przyrody”

Przedszkolny konkurs ekologiczny „Mali Ekolodzy

Opowiadanie H. Łochockiej pt.” O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”

Segregowanie obrazków z ptakami na te, które odlatują na zimę do Afryki i te, które pozostają

„Wróbelek” wyklejanka z szarych gazet
„Zwierzęta zimą” wyszukiwanie w albumach przyrodniczych ilustracji

„Zwierzęta i ich przysmaki” poznanie pokarmów różnych zwierząt

„Zwierzęta leśne” kolorowanie obrazków konturowych

Wiersz Włodzimierza Sciłowskiego „Kran” połączone z omawianiem schematu „Droga wody do domu”

„Wędrówka wody” – rysowanie flamastrami

Wiersz Danuty Klimkiewicz i Wiesława Drabika „Co to jest ekologia?”

Zakupy – zabawa dydaktyczna

„Torba ekologiczna „ wycinanie z kolorowego papieru


Przedstawienie pt.: "Bajka o dobrej królowej, złym królu, pracowitych ekoludkach i mądrych dzieciach"

Inscenizacja pt: "Leśne spotkanie".

Wyjazd do Szkoły Podstawowej w Kamieniu z przedstawieniem "Bajka o dobrej królowej, złym królu, pracowitych ekoludkach i mądrych dzieciach"

Inscenizacja pt: "Leśne spotkanie".

Wrzesień 2010r..

Wrzesień 2010r.
Wrzesień 2010r.
Październik 2010r.

Październik 2010r.

Listopad 2010r.

Grudzień 2010r.

Grudzień 2010r.

Styczeń 2011r.

Styczeń 2011r.

18 kwiecień 2011r.


19 kwiecień 2011r.


Dzieci rozumieją potrzebę ochrony środowiska i zachowania porządku w miejscu przebywania

Znają problem niszczenia środowiska poprzez jego zaśmiecanie.

Przygotowując sałatkę zachowują zasady higieny, potrafią skomponować zdrowy posiłek.

Zbierają owoce drzew, wzbogacają nimi kącik przyrody, wykorzystują owoce w działalności plastycznej, technicznej i matematycznej.

Zdobył informacje o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji.


Zwracają uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią.

Potrafią obserwować przyrodę różnymi zmysłami.

Zrozumiały przyczynę zjawisk atmosferycznych np. topnienie śniegu, wiatr to ruch powietrza.

Dostrzegają i rozpoznają zjawiska atmosferyczne.

Dostrzegają potrzebę odpowiedniego ubierania się do panujących warunków w danej porze roku

Zrozumiały potrzebę dbania o środowisko naturalne człowieka. Potrafią ułożyć z rozsypanki sylabowej wyrazy ekologiczne.

Zgodnie rywalizują w dyscyplinach zręcznościowych. Czerpią radość ze wspólnej zabawy.

Dzieci z pomocą rodziców potrafią wykonać karmnik dla ptaków. Dostrzegają potrzebę dokarmiania ptaków w czasie zimy.


Wykazują postawę opiekuńczą w stosunku do zwierząt żyjących w otoczeniu. Dzieci szanują inne żywe stworzenia, pomagają im przetrwać zimę, dokarmiając je.. Zwracają uwagę na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami.

Wiedzą, jaką drogą woda dociera do naszych kranów. Rozumieją znaczenie wody w życiu człowieka. Znają możliwości oczyszczania wody poprzez filtrowanie.

Stosując w praktyce zasady oszczędnego używania wody.

Dzieci Znają i rozumieją pojęcie „ekologia”. Dziecko wie teraz, że dokonując zakupów należy kierować się także korzyścią dla środowiska; kupuje artykuły w opakowaniu zwrotnych, bezpiecznych dla środowiska lub wykonanych z produktów wtórnych. Rozumie potrzebę korzystania z toreb ekologicznych


Dzieci szerzą wiedzę proekologiczną , dzielą się swoimi wiadomościami ze społecznością szkolną. Prezentują swoje umiejętności aktorskie.

Zawieranie nowych znajomości.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e Rozporządzenia:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania


Formy realizacji


Termin


Uzyskane efekty

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną


Moja współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Opolu Lubelskim dotyczy : • nawiązałam współpracę z logopedą, pracującym w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, panią Małgorzatą Mroczkowską.

 • Zorganizowałam indywidualne konsultacje logopedyczne dla dzieci wymagających pomocy logopedycznej.Styczeń 2011r.


Współpraca z Poradnią pozwala na uniknięcie wielu pomyłek i niejasnych sytuacji wobec dzieci.

Spotkanie z logopedą dało pozytywne efekty, ponieważ zostały wyłonione dzieci z wadami wymowy. Rodzice natomiast zostali uświadomieni o trudnościach napotykanych przez dzieci w dalszej nauce.

Praca w Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Od 2006 jestem członkiem komisji ZFŚS:


Cały okres stażu


Dzięki tej działalności mogłam poznać współpracowników, tym samym w większym stopniu mogę realizować ich potrzeby.Współpraca z przedstawicielem handlowym firmy P.Z.Sz.iP. „PEGAZ”.


Z własnej inicjatywy zebrałam pieniądze i dokonałam zakupu pomocy dydaktycznych i zabawek.


Listopad 2010 r.


W efekcie podjętych działań oddział przedszkolny został wzbogacony w nowe pomoce, gry i zabawki, które wykorzystywane są podczas zajęć. Dzięki nowym pomocom dzieci z większym zaangażowaniem i chętniej biorą udział w zajęciach.
Współpraca z Kopalnią Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Łęcznej

Zorganizowałam spotkanie z górnikiem panem Piotrem Bujnowskim z kopalni „Bogdanka”

8 Grudzień 2010r.

Dzieci podczas spotkania poznały historię powstania złóż węgla, ciężką pracę górników. Miały możliwość obejrzenia z bliska munduru galowego i czapki górniczej.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim

Spotkanie z policją BEZPIECZNI NA DRODZE – prezentacja multimedialna

st. sierżant Sabina Piłat i sierżant Jarosław Krowisz z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.9 Listopad 2010r.

Tematem spotkania była bezpieczna droga do szkoły, zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożenia w ruchu drogowym. Nasi uczniowie doskonale wiedzą, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym miejscu. Rozumieją na jakim świetle można przejść, a na jakim trzeba stać-czekać!

Współpraca z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia „ESKULAP’’

Spotkanie z pielęgniarką „Dbamy o higienę ciała”

17. marzec 2011

Dzięki rozmowie z pielęgniarką dziecko wie , kim jest pielęgniarka , czym się zajmuje, gdzie możemy ją spotkać,
poszerza wiadomości i wypowiada się na temat higieny jamy ustnej , rąk , zmysłów , całego ciała
wie po jakich czynnościach należy myć ręce. Wie , jak należy postępować gdy mamy katar , demonstruje etapy korzystania z chusteczek higienicznych
Opowiada co sprzyja zdrowiu- odpowiednie odżywianie, uprawianie sportu, sen
Wskazuje produkty które należy spożywać, aby prawidłowo rosnąć „Piramida zdrowia”
Wie ,jaka jest rola szczepień w ich prawidłowym rozwoju
Rozmawia o tym dlaczego dorośli nie powinni przy nich palić papierosów
- Prezentuje wiersze i piosenki o tematyce zdrowotnej młodszym kolegom

Współpraca z Nadleśnictwem Kraśnik

Spotkanie z leśnikiem z Leśnictwa Wrzelowiec

18 kwiecień 2011r.

Celem spotkania było poznanie pracy leśniczego. Pan Leśniczy opowiedział dzieciom W jaki sposób można dbać o las i otaczającą nas przyrodę? Jak pomagać zwierzętom?©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna