Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Pobieranie 440.69 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar440.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.

Załączniki

 • Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

 • W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

 • Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)
A. Sprawozdanie okresoweB. Sprawozdanie roczneC. Sprawozdanie końcowe2. Okres sprawozdawczy

Rok 2008
  3.


VI,VII,VIII,IX


  4.

  Nazwa Instytucji Pośredniczącej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  5.

  Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.

  w części finansowej

  Priorytet VI i VII:

  Sylwia Kramarz

  Priorytet VIII i IX:

  Adam Hahn  Priorytet VI i VII:

  Sylwia Kramarz

  Priorytet VIII i IX:

  Adam Hahn  Nr telefonu

  071 776 96 12

  071 776 96 14  071 776 96 12

  071 776 96 14  Sylwia.Kramarz@umwd.pl

  Adam.Hahn@umwd.pl  Sylwia.Kramarz@umwd.pl

  Adam.Hahn@umwd.pl

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna