Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w zakresie obronności zleconych przez ministra obrony narodowej organizacjom pozarządowym w roku 2009Pobieranie 197.55 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar197.55 Kb.
SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OBRONNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
W ROKU 2009

W roku 2009 podstawę prawną zlecania przez Ministra Obrony Narodowej zadań publicznych w zakresie obronności, organizacjom pozarządowym stanowiły: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), decyzja nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym


(Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 266), Decyzja Budżetowa na rok 2009 r. oraz wytyczne Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i priorytetów zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym, wydawane corocznie do dnia 30 października.

W roku 2009 w budżecie MON na realizację zadań publicznych w zakresie obronności państwa, zwanych dalej zadaniami, przeznaczono kwotę 8 800 000,00 zł.

Oferty realizacji zadań były nadsyłane zgodnie z Otwartymi Konkursami Ofert ogłoszonymi w Biuletynie Informacji Publicznej MON, prasie ogólnopolskiej oraz
w siedzibie MON.

Informacja w BIP MON o znaczącym obniżeniu wysokości kwoty dotacji na zadania w 2009 roku spowodowała mniejszą liczbę ofert nadsyłanych przez organizacje, ale przede wszystkim skutkowała ograniczeniem możliwości sfinansowania lub wsparcia wielu przedsięwzięć oraz niższymi dotacjami na przedsięwzięcia odbywające się cyklicznie.

Komisja ds. Zlecania Zadań w Zakresie Obronności, zwana dalej Komisją,
na 12 posiedzeniach rozpatrzyła 634 oferty o zlecenie zadań na wnioskowaną kwotę 28 140 357,98 zł.

Sekretarz Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - na wniosek Komisji przyznał dotację na realizację 356 zadań


na kwotę 8 849 129,00 zł.

Dyrektor Departamentu - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - podpisał 223 umów na kwotę 8 759 844,00 zł, na realizację zadań wymienionych


w załączniku.

Różnica w wysokości 89 285 zł pomiędzy kwotą przyznanej dotacji, a kwotą wynikającą z podpisanych umów wynika z faktu, iż w pojedynczych przypadkach organizacje pozarządowe nie podjęły się wykonania zadania pomimo przyznanej dotacji.

Zadania zlecono 129 organizacjom pozarządowym, w tym:


 • 16 fundacjom,

 • 110 stowarzyszeniom,

 • inne jednostki organizacyjne – Caritas OP WP.

Zleceniobiorcy dokonali zwrotów na kwotę 457 515,50 zł. Wynikało to przede wszystkim, z:

 • oszczędnego gospodarowania przez zleceniobiorców przyznanymi środkami,

 • rezygnacji poszczególnych organizacji z realizacji zadań przed podpisaniem umowy,

 • prowadzonego przez MON nadzoru realizacji zadań.

Zadania obejmowały różnorodne formy aktywności organizacji pozarządowych kierowane zarówno do małych grup odbiorców np. szkolenia specjalistyczne oraz zawody sportowo-obronne, jak i mające charakter masowy np. uroczystości patriotyczno-wojskowe, festyny, rekonstrukcje historyczne, i inne.

Najpopularniejsze ze względu na liczbę zgłoszonych ofert były następujące obszary zadań: • promocja obronności oraz budowa wizerunku Sił Zbrojnych RP, także poza granicami kraju;

 • upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego;

 • nabywanie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie obronności,
  w tym szkolenia w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych RP;

 • szkolenia ogólnowojskowe młodzieży i żołnierzy rezerwy.

W ramach nadzoru nad realizacją zadań upoważnieni przedstawiciele Dyrektora Departamentu oraz Szefa Sztabu Generalnego WP dokonali 31 kontroli wykonywania zadań:

Kontrole finansowe:

 • Aeroklub Częstochowski,

 • Aeroklub Lubelski,

 • Aeroklub Orląt,

 • Aeroklub Radomski,

 • Fundacja „Cyber”,

 • Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (dwukrotnie),

 • Klub Strzelecki „Agat”,

 • Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „COMANDO”,

 • Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa,

 • Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”,

 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów,

 • Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”,

 • Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”,

 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,

 • Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kontrole merytoryczne:

 • Klub Uczelniany AZS WAT,

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym
  w Wypadkach Komunikacyjnych „TRZEŹWY KIEROWCA”,

 • Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „EGO”,

 • Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”,

 • Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen,

 • Wojskowa Federacja Sportu (pięciokrotnie),

 • Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „SWAT”,

 • Wojskowy Klub Sportowy Flota (dwukrotnie),

 • Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”,

 • Wojskowy Klub Sportowy „Zawisza” Sekcja Strzelecka.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie analizy składanych sprawozdań z realizacji zadań stwierdzono, że organizacje pozarządowe realizowały zadania zgodnie z zawartymi umowami. Przyznane dotacje wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem. Do zdarzających się niedociągnięć można zaliczyć:

 • wydatkowanie środków finansowych przed terminem zawarcia umów,

 • wydatkowanie środków finansowych po terminie określonym w umowie,

 • dokonywanie zmian w umowie bez zgody zleceniodawcy (przenoszenie środków finansowych w poszczególnych pozycjach rzeczowo-finansowych powyżej 5%),

 • rozliczanie poszczególnych wydatków niezgodnie z art. 21 ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości,

 • niewskazanie trybu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy zakupie towarów i usług nie przekraczających 14 000,00 EURO,

 • niewykorzystanie na realizację zadań deklarowanych własnych środków finansowych.DYREKTOR

DEPARTAMENTU WYCHOWANIA

I PROMOCJI OBRONNOŚCI MONZałącznik

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE WYKONAŁY ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE PRZEZ MON
W 2009 ROKULp.
Nazwa stowarzyszenia lub fundacji

Liczba zadań

Kwota dotacji

1

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego

1

143 500,00

2

Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej

1

10 000,00

3

Aeroklub Częstochowski

2

180 894,00

4

Aeroklub Lubelski

1

98 340,00

5

Aeroklub Orląt

3

694 650,00

6

Aeroklub Poznański

2

186 114,00

7

Aeroklub Radomski

2

197 654,00

8

Caritas Ordynariatu Polowego WP

4

228 720,00

9

Centrum Stosunków Międzynarodowych

1

124 317,00

10

Chorągiew Dolnośląska ZHP

1

5 000,00

11

Częstochowska Organizacja Turystyczna

2

30 000,00

12

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP

14

264 496,00

13

Fundacja Historia i Kultura

4

107 050,00

14

Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"

1

20 000,00

15

Fundacja Centrum Historyczno-Edukacyjne

1

70 000,00

16

Fundacja CYBER

1

81 800,00

17

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY"

1

57 000,00

18

Fundacja Filmowa Armii Krajowej

1

80 000,00

19

Fundacja Grunwald

1

20 000,00

20

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus

1

23 020,00

21

Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej

4

31 000,00

22

Fundacja Polonia Militaris

8

314 448,00

23

Fundacja Prawo Europejskie

1

47 700,00

24

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego

2

86 570,00

25

Fundacja Szarża pod Krojantami

1

20 000,00

26

Fundacja Tutaj Przyszłość

2

13 430,00

27

Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza Drążno

1

4 500,00

28

Klub Fort

3

7 000,00

29

Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

1

20 000,00

30

Klub Kolarski LEGIA 1928

1

100 000,00

31

Klub Kombatantów 4 Dywizji Piechoty
im. Jana Kilińskiego


1

5 000,00

32

Klub Sportowy Iskra

2

130 000,00

33

Klub Strzelecki "AGAT"

3

7 820,00

34

Klub Uczelniany AZS WAT

2

77 545,00

35

Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich

1

6 800,00

36

Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

1

5 650,00

37

Liga Morska i Rzeczna

3

21 270,00

38

Liga Obrony Kraju

24

303 800,00

39

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

1

12 200,00

40

Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej

1

10 000,00

41

Ogólnopolski Związek Żołnierzy BCh

1

10 000,00

42

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Trzeźwy Kierowca"

2

26 874,00

43

Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka"

1

6 525,00

44

Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś"

1

3 100,00

45

Polski Czerwony Krzyż

3

14 960,00

46

Polski Związek Krótkofalowców

2

21 482,00

47

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

3

37 180,00

48

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

1

17 210,00

49

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

13

65 590,00

50

Racławickie Towarzystwo Kulturalne

1

4 500,00

51

Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury

1

5 000,00

52

Radzymiński Klub Sportowy "Mazur"

1

23 500,00

53

Ruch Wspólnot Obronnych

1

13 700,00

54

Samodzielne Koło Nr 37 STO

1

10 900,00

55

Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"

1

30 000,00

56

Stowarzyszenie "Gmina Raszyn Razem"

1

14 500,00

57

Stowarzyszenie "Polska Świat"

1

9 350,00

58

Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"

12

77 226,00

59

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSM "Świerkowa"

1

10 000,00

60

Stowarzyszenie B. Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej COMMANDO

1

15 000,00

61

Stowarzyszenie Byłych Pilotów 62(63) plm

1

4 300,00

62

Stowarzyszenie B. Żołnierzy PSZ na Zachodzie Karpatczycy

1

5 792,00

63

Stowarzyszenie Czołgistów Polskich

1

13 500,00

64

Stowarzyszenie Daj Szansę

1

12 420,00

65

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych

1

9 900,00

66

Stowarzyszeni Inicjatyw Edukacyjnych "Delta"

1

13 700,00

67

Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą-Bądź z Nami

2

10 900,00

68

Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5. Pułku Ułanów Zasławskich

1

13 600,00

69

Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcyji Historycznych-FRONT

1

15 000,00

70

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

1

11 159,00

71

Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów

4

26 900,00

72

Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu

1

7 725,00

73

Stowarzyszenie MONAR

1

28 000,00

74

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji

1

27 900,00

75

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

1

4 500,00

76

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"

1

3 060,00

77

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

2

36 400,00

78

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"

1

11 200,00

79

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej "EGO"

2

31 770,00

80

Stowarzyszenie Promocji Kultury Morskiej i Oświaty "TERRA MARIQUE"

2

18 000,00

81

Stowarzyszenie Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia

4

19 150,00

82

Stowarzyszenie Przyjaciół 3. Warszawskiej BR OP

1

7 500,00

83

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa

2

20 000,00

84

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. ks. prał. płk Tadeusz Dłubacza "Memoria et Bonum"

1

10 320,00

85

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

1

9 102,00

86

Stowarzyszenie Saperów Polskich

3

26 000,00

87

Stowarzyszenie Sportowe "Kontra"

3

29 100,00

88

Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP

4

109 100,00

89

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team"

1

60 000,00

90

Stowarzyszenie Wychowawców "ELEUSIS"

1

3 800,00

91

Stowarzyszenie Zachód 1944

1

7 000,00

92

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej "Żandarm"

6

31 091,00

93

Światowy Żwiązek Polskich Żołnierzy Łączności

1

15 140,00

94

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

3

55 860,00

95

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

4

112 690,00

96

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

1

17 500,00

97

Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego

1

55 000,00

98

Towarzystwo Przyjaciół 1. MBA

5

455 480,00

99

Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz

1

7 350,00

100

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej

3

15 390,00

101

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle"

1

4 000,00

102

Towarzystwo Sport Wychowanie Obronność

2

100 000,00

103

Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł"

2

19 150,00

104

Uczniowski Klub Sportowy Strzelec

1

2 310,00

105

WKS Flota

5

314 000,00

106

WKS Grunwald

9

393 884,00

107

WKS Skrzydło

1

100 000,00

108

WKS Śląsk

4

320 000,00

109

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

7

38 908,00

110

WKS Zawisza Sekcja Strzelecka

2

165 000,00

111

Wojskowa Federacja Sportu

8

253 500,00

112

Wojskowe Stow."Turystyka - Kultura - Obronność"

1

4 700,00

113

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "RAWELIN"

1

19 500,00

114

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT"

12

418 458,00

115

Wojskowe Stowarzyszenie Sport-Turystyka-Obronność

6

423 170,00

116

WKB "Meta"

4

49 670,00

117

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy -Górników

1

16 200,00

118

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych

I Oficerów Rezerwy

5

94 095,00

119

Związek Harcerstwa Polskiego

4

117 100,00

120

ZHP Chorągiew Dolnośląska

1

5 400,00

121

ZHP Komenda Chorągwi Łódzkiej

1

14 000,00

122

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

17

84 935,00

123

Związek Młodzieży Wiejskiej

2

64 000,00

124

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

1

5 680,00

125

Związek Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka J. Piłsudskiego


2

9 500,00

126

Związek Piłsudczyków

3

23 700,00

127

Związek Polskich Spadochroniarzy

3

39 200,00

128

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza

1

15 000,00

129

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

1

8 600,00
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna