Sprawozdanie zespołu dziekańskiego za okres od 01. 09. 2008 roku do 30. 06. 2012 roku warszawa, czerwiec 2012Pobieranie 1.21 Mb.
Strona1/12
Data08.05.2016
Rozmiar1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
SPRAWOZDANIE ZESPOŁU DZIEKAŃSKIEGO

ZA OKRES OD 01.09.2008 ROKU DO 30.06.2012 ROKU

Warszawa, czerwiec 2012
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Wysokiej Radzie i całej społeczności wydziałowej sprawozdanie
z działalności władz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012. Załączone poniżej dane szczegółowe, przedstawione na tle wyników z poprzednich lat, pozwalają wyciągnąć wnioski na temat stanu i tendencji rozwojowych naszego Wydziału w ostatnich latach. Okres ostatniej kadencji był czasem wejścia w życie nowych zapisów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, przyspieszonych zmian programowych
i organizacyjnych w procesie dydaktycznym i sposobie finansowania nauki. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pozostaje wciąż czołową akademicką jednostką dydaktyczną i naukową w Polsce. Można też powiedzieć, że nasza działalność znajduje uznanie i jest pozytywnie oceniana w skali międzynarodowej. Kontynuacja naszej misji edukacyjnej i naukowej na wysokim poziomie będzie wymagała jednak dalszych reform w zakresie jakości i sposobów kształcenia studentów wszystkich trzech stopni, poszerzania oferty dydaktycznej, ciągłego dostosowywania treści programowych czy tematyki badawczej do potrzeb rynku pracy i światowych standardów naukowych. W sytuacji, w której dotacja ministerialna na badania statutowe zmniejsza się, a uposażenia pracowników nie rosną, konieczne jest dalsze inicjowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym państwowych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, źródeł prywatnych, międzynarodowych, w tym europejskich na różnorodne projekty badawcze, inwestycyjne czy edukacyjne. W tym kontekście konieczne jest dalsze doskonalenie struktur wspierania aplikacji grantowych
i przygotowanie kadr zdolnych do zarządzania dużymi projektami i przedsięwzięciami.
Współczesna chemia jest zdecydowanie nauką interdyscyplinarną,
a najważniejsze współczesne odkrycia i opracowania w tej dziedzinie mają swoje miejsce na pograniczu chemii, fizyki i biologii. Ma to oczywiście swoje przełożenie na realizowane wspólnie z Wydziałem Biologii przedsięwzięcie w kierunku tworzenia nowych rozwiązań i zaawansowanych technologii, jakim będzie nowoczesny budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBC). Podobnie wygląda współpraca
z Wydziałem Fizyki, w ramach, której powstaje Centrum Nowych Technologii (CeNT), mające również charakter dydaktyczny, zwłaszcza w zakresie kształcenia przyszłych kadr naukowych. Z pewnością będzie również zacieśniać się współpraca Wydziału Chemii UW z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a także z grupami badawczymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym w ramach istniejącego już Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się nasze studia podyplomowe i sądzimy, że ta forma działalności powinna być dalej rozwijana. Czekające nas ambitne zadania naukowe muszą być w centrum uwagi naszego środowiska. Również i w tym kontekście konieczne będzie prowadzenie otwartej i aktywnej polityki kadrowej prowadzącej do zatrudniania, obiektywnego oceniania, a także szybkiego rozwoju młodych doktorów i doktorów habilitowanych.
Sądzimy, że wspólnym celem naszego środowiska jest dalsze umocnienie dotychczasowej wysokiej pozycji Wydziału na otwartym i konkurencyjnym rynku kształcenia i nauki zarówno w kraju, jak i za granicą. Będziemy dążyć do tego, aby Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego należał nie tylko do grupy najlepszych jednostek akademickich w Polsce, ale także, aby był jeszcze lepiej rozpoznawany
i doceniany w skali międzynarodowej.


W imieniu Zespołu Dziekańskiego,
prof. dr hab. Paweł Kulesza
SPIS TREŚCI


NAUKA I SPRAWY OSOBOWE 4

Sprawy osobowe - zestawienie 4

Badania naukowe i współpraca z zagranicą 9

Studia doktoranckie 13

Praca Komisji Rady Wydziału i Komisji Dziekańskich 14

Komisja RW do spraw Badań Naukowych 14

Komisja RW do spraw Rozwoju Kadry Naukowej i Dydaktycznej 14

Komisja RW do spraw Studenckich i Dydaktyki 14

Komisja RW do spraw Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi 15

Komisja Dziekańska do spraw Nagród i Odznaczeń 16

Komisja Dziekańska do spraw Biblioteki 16

Komisja Dziekańska do spraw BHP 17

Komisja do spraw Nostryfikacji Dyplomów 17

SPRAWY DYDAKTYCZNE 19

Jakość kształcenia 21

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia 21

Działania ukierunkowane na zachęcenie uzdolnionej młodzieży do studiowania na Wydziale Chemii UW 21

Urozmaicenie oferty kształcenia 25

Aplikacje o granty z Funduszy Unii Europejskiej 26

Sprawy regulaminowe 27

Inicjatywy studentów Wydziału Chemii UW 28

Samorząd Studencki 28

Komisja Stypendialna 28

Koła naukowe 28

Studia podyplomowe 30

FINANSE WYDZIAŁU CHEMII UW 32

Dotacja MNiSW 32

Środki pozabudżetowe w latach 2008-2012 33

Wpływy ze źródeł zewnętrznych w latach 2008-2012 /zł 39

Wydatki ze źródeł zewnętrznych 40

Podział funduszy BST 40

Granty indywidualne BW 41

Środki w gestii władz dziekańskich 41

Finansowanie dydaktyki 41

Inwestycje i remonty przeprowadzone w okresie czerwiec 2008 – czerwiec 2012 46

Realizacja Projektów CeNT III i CePT 47

Lista zakupów aparaturowych realizowanych w ramach projektu CePT 49

Uwagi końcowe 50
NAUKA I SPRAWY OSOBOWE

Sprawy osobowe - zestawienie


Dane statystyczne dotyczące uzyskanych stopni i tytułów naukowych w okresie 16.06.2002 – 30.06.2012.

Rok

Doktoraty

Habilitacje

Przewody profesorskie

zakończoneOgółem

Uzyskane przez osoby

ogółem

Uzyskane przez osoby

ogółem

Uzyskane przez osoby

z Wydziału

spoza Wydziału

z Wydziału

spoza Wydziału

z Wydziału

spoza Wydziału

2002

17

17

0

3

2

1

3

2

1

2003

26

26

0

1

1

0

2

1

1

2004

20

20

0

3

2

1

5

4

1

2005

24

22

2

2

2

0

1

1

0

2006

22

22

0

5

4

1

2

2

0

2007

29

28

1

3

2

1

3

2

1

2008

23

22

1

3

3

0

2

0

2

2009

23

21

2

1

1

0

2

1

1

2010

13

13

0

3

0

3

9

5

4

2011

11

10

1

3

2

1

2

2

0

do 30.06.2012

6

6

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

214

207

7

27

19

8

31

20

11

W okresie sprawozdawczym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora piętnastu nauczycielom akademickim, których postępowania kwalifikacyjne prowadzone były przez Radę Wydziału Chemii UW:


dr hab. Piotrowi Cieplakowi

dr hab. Krzysztofowi Winklerowi


dr hab. Janowi Augustyńskiemu

dr hab. Krzysztofowi Maksymiukowi

dr Ludwikowi Adamowiczowi

dr hab. Wiesławowi Gołębiewskiemu

dr hab. Waldemarowi Iwankowi

dr hab. Markowi Orlikowi

dr hab. Ewie Góreckiej

dr hab. Sławomirowi Filipkowi

dr hab. Andrzejowi Orzeszko

dr hab. Robertowi Konckiemu

dr hab. Rafałowi Sicińskiemu

dr hab. Magdalenie Skompskiej

dr hab. Wiktorowi Koźmińskiemu
Sprawa nadania tytułu naukowego zakończona na szczeblu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:

wniosek dr hab. Agaty Michalskiej-Maksymiuk o nadanie tytułu naukowego profesora został przekazany do Kancelarii Prezydenta R.P.
Sprawa nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Aleksandrze Misickiej-Kęsik, prof. UW jest w toku.
W okresie sprawozdawczym Rada Wydziału Chemii UW nadała stopień doktora habilitowanego dziesięciu osobom:
dr Michałowi Cyrańskiemu

dr Wojciechowi Dzwolakowi

dr Barbarze Pałys

dr Tatianie Koronie

dr Monice Musiał

dr Edycie Proniewicz

dr Maciejowi Mazurowi

dr Rafałowi Podeszwie

dr Sławomirowi Sękowi

dr Dorocie Pawlak

Zostały wszczęte dwa przewody habilitacyjne:

dr Katarzyny Skorupskiej

dr Jacka Jemielitego

W okresie sprawozdawczym Rada Wydziału Chemii UW nadała 44 osobom stopień doktora nauk chemicznych.


W okresie od 01.09.2008 r. do 30.06.2012 r. nastąpiły pewne zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli akademickich, które ilustruje przedstawione poniżej zestawienie:
Stan na

2007


Stan na

2008


Stan na

2009


Stan na

2010


Stan na

2011


Stan na 30.06.12

Profesorowie zwyczajni

15

15

14

14

18

21

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

14

15

14

19

21

17

Prof. nadzw. UW

5

4

4

7

4

4

Wykładowcy

1

1

1

0

0

0

St. wykładowcy

31

31

29

25

24

24

Adiunkci –mianowani

35

32

32

29

35

35

Adiunkci -umowa o pracę

31

29

30

35

41

40

Asystenci - umowa o pracę

2

2

3

8

11

10

ŁĄCZNIE

136

131

129

137

154

151

Jej Magnificencja Rektor UW w okresie sprawozdawczym mianowała na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony następujące osoby:

prof. dr hab. Marka Orlika
prof. dr hab. Huberta Lange

prof. dr hab. Magdalenę Maj-Żurawską

prof. dr hab. Krzysztofa Maksymiuka

Jej Magnificencja Rektor UW w okresie sprawozdawczym mianowała na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony:

dr hab. Aleksandrę Misicką-Kęsik, prof. UW (przedłużenie mianowania)
dr hab. Tomasza Bauera

dr hab. inż. Andrzeja Huczko

dr hab. Marcina Pałysa

prof. dr hab. Roberta Konckiego

prof. dr hab. Magdalenę Skompską

prof. dr hab. Rafała Sicińskiego


Jej Magnificencja Rektor UW w okresie sprawozdawczym mianowała na stanowisko profesora zwyczajnego następujące osoby:

prof. dr hab. Ewę Bulską

prof. dr hab. Zbigniewa Czarnockiego

prof. dr hab. Roberta Moszyńskiego

prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka

prof. dr hab. Krystynę Jackowską

prof. dr hab. Mariannę Kańską

prof. dr hab. Karola Jackowskiego


Dnia 7 maja 2012 roku został ogłoszony konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego w zakresie chemii organicznej, nieorganicznej i analitycznej, chemii fizycznej, chemii teoretycznej i krystalografii, fizyki i radiochemii, technologii chemicznej.
Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymali:

2005

2007

2008

2009

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

prof. dr hab. Karol Grela

prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

prof. dr hab. Paweł Kulesza

Program START – Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Stypendia dla młodych uczonych – otrzymali:2007

2008

2009

2010

2011

mgr Michał Bystrzejewski,

mgr inż. Joanna Ewa Zachara-Horegladmgr Krzysztof Kazimierczuk,

dr Joanna Kowalska,

mgr Anna Makal,

dr Łukasz Tymecki,

dr Michał Bystrzejewski-przedłużenie stypendium


dr Joanna Kowalska – przedłużenie stypendium

dr Krzysztof Kazimierczuk-przedłużenie stypendium,

dr Łukasz Tymecki-przedłużenie stypendium


mgr Łukasz Jaremko,

dr Barbara Kowalewskamgr Łukasz Jaremko

(przedłużenie stypendium)


mgr Mariusz Jaremko

Stypendia konferencyjne na wyjazdy zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców otrzymali:2007

2008

2009

2010

dr Paulina Dominiak (USA)

dr Iwona Rutkowska (USA)

mgr Dorota Matyszewska (Hiszpania)

dr Agnieszka Więckowska (Hiszpania)


mgr Urszula Wawrzyniak (USA)

mgr Anna Makal (USA)

dr Rafał Jurczakowski (Chiny)


Dr Anna Nowicka (Francja)

Stypendia naukowe UW przyznane dla doktorów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r.:

1) dr Kowalewska Barbara

2) dr Nowicka Anna

3) dr Stolarczyk Krzysztof
Pracownicy Wydziału Chemii UW, którzy otrzymali odznaczenia państwowe:

2007

2008

2009

2010

2011

Złoty Krzyż Zasługi

--

mgr Adam Myśliński

--

prof. Józef Mieczkowski

prof. Andrzej Koliński
prof. Rafał Siciński

Srebrny Krzyż Zasługi

--

dr Ewa Stryjewska,

dr Jacek Nowacki

dr Hanna Wilczura-Wachnik


prof. Marek Orlik

----


Medal Komisji Edukacji Narodowej


Prof. Lucjan Piela

--

prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UWprof. Krystyna Pyrzyńska

prof. Joanna Sadlejprof. Magdalena Maj-Żurawska

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

--

--

Prof. Bogumił Jeziorski
prof. Jolanta Borucka-Bukowska--


prof. Marek Trojanowicz

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

--

--

prof. Jolanta Borucka-Bukowska

prof. Bogumił Jeziorskiprof. Renata Bilewicz


prof. Grzegorz Chałasiński
prof. Jerzy Szydłowski


Medal Złoty za Długoletnią Służbę

--

prof. Ewa Bulska,

prof. Paweł Krysiński

prof. Paweł Kulesza

dr Piotr Romiszowskiprof. Karol Jackowski,

prof. Jan Jaworski

dr Joanna Ruszkowska

dr Jadwiga Skupińskadr hab. Mikołaj Donten

dr hab. Bożena Gadomska

dr hab. Marek Pękała

Elżbieta Piotrowskadr hab. Andrzej Huczko, prof. UW

dr Jolanta Jaroszewska-Manaj

dr hab. Adam Krówczyński

Iwona Witkowska
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

--

dr Małgorzata Jeziorska

prof. Robert Moszyński

dr hab. Magdalena Skompska

prof. Krzysztof Woźniakdr hab. Wiktor Koźmiński, prof. UW

--


prof. Ewa Górecka

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi


15 czerwca 2008

31 marca 2009

31 grudnia 2010

31 grudnia 2011

31 maja 2012

Pracownicy inżynieryjno- techniczni

41 osób

48 osób

55 osób

61 osób

64 osoby

Pracownicy administracji

23 osoby

24 osoby

33 osoby

35 osób

34 osoby

Pracownicy obsługi

44 osoby

45 osób

37 osób

34 osoby

39 osób

Łącznie

108 osób

117 osób

125 osób

130 osób

137 osób
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna