SprawozdaniePobieranie 112.49 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar112.49 Kb.
SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI W 2013 r.

PROGRAMU WSPÓŁPRACYPOWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK”


MIKOŁÓW, 2014r.

WSTĘP

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy. Na mocy art. 5a ust. 1 na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Powiatu uchwala corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który określa zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Mikołowskiego z trzecim sektorem, a także zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowywaniem z budżetu Powiatu.

Program na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXIV/162/2012 dnia 29 listopada 2012r. po uprzedniej konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu.


Sprawozdanie sporządzone zostało w podziale na realizatorów zadania.Realizator zadania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z organizacjami pozarządowymi w okresie sprawozdawczym realizowało następujące zadania :
 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie pomocy społecznej
  i pieczy zastępczej:

 1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej – Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych
  oraz Domu Pomocy Społecznej A - Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych,
  w Mikołowie – Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366

Dotacja celowa – 2 469 692,00 zł 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodka wsparcia dla osób psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo w Łaziskach Górnych,
  ul. Staszica 4 – Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie – Borowej Wsi. Dotacja Celowa – 267 810,00 zł
 1. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” Organizacji Pożytku Publicznego –prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – Dotacja celowa – 15000 zł
 1. Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „SZANSA” Bytom – Stolarzowice,
  Plac Jana 13 – 8 100,00 zł – szkolenie rodzin zastępczych,
 1. Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” Mikołów, ul. Żwirki
  i Wigury 4 – bezpłatne udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia porad prawnych oraz rejestracja klientów.
 1. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

1) Finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez

- Polskie Stowarzyszenie na Rzeczy Osób z Upośledzeniem Umysłowym

40 uczestników – 591 840,00 zł ( środku PFRON)

65 760,00 zł ( środki Powiatu)
- Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”

739 800,00 zł ( środki PFRON)

82 200,00 zł ( środki Powiatu)

2) Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury i rekreacji osóbniepełnosprawnych – rocznie z pomocy korzystają
- Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi - 6 146,00 zł – organizacja

imprezy integracyjnej „Dnia otwartych drzwi”

- Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych
„ Wystarczy Być” – 6 000,00 zł – organizacja „Spartakiady dla osób

niepełnosprawnych,

- Polski Związek Niewidomych Koło w Mikołowie - 1 354,00 zł – organizacja
„Dnia białej laski”,

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Białe Misie” - 5 000,00 zł – organizacja „Wieczoru adwentowego”,

- Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego - 2 500,00 zł.- organizacja

wycieczki.Realizator zadania – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
I. Działania służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i edukacji na terenie powiatu mikołowskiego:
- w zakresie kultury:

festiwale, konkursy, przeglądy, wystawy, warsztaty i konferencje promujące kulturę powiatu mikołowskiego na łączną kwotę – 30 000 zł- w zakresie kultury fizycznej:

imprezy sportowo-rekreacyjne, współzawodnictwo sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę – 25 000 zł

- w zakresie turystyki:

imprezy turystyczne, krajoznawcze i rekreacyjne, złazy górskie, rajdy rowerowe na łączną kwotę – 15 000 zł.


Starostwo Powiatowe Mikołowie współpracuje między innymi ze stowarzyszeniami, związkami i klubami sportowymi, które organizują atrakcyjne imprezy zamieszczane w corocznie przygotowywanym „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych”.
Starostwo Powiatowe współorganizowało imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne oraz wsparło finansowo miedzy innymi :

- Polski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Mikołowski z siedzibą w Orzeszu,

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,

- Powiatowy Uniwersytet III Wieku,

- Dom Kultury w Gostyni,

- Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych,

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Łaziska Górne

- PZW Koło Wędkarskie Nr 82 w Łaziskach Górnych,

- PZW Koło Wędkarskie Nr 35 w Mikołowie

- Powiatowy Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie,

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych,

- Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” w Mikołowie,

- Szkolny Związek Sportowy w Mikołowie,

- Sekcja Skata w Łaziskach Górnych,

- Liga Darta w Mikołowie

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Mikołów,

- szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowe

działające na terenie powiatu.


Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe na organizację konkursów w zakresie kultury, sportu oraz na organizację imprez turystycznych. Większość tych imprez odbywała się pod patronatem Starosty Mikołowskiego.
II. Działania w zakresie edukacji:
- promowano kształcenie, wychowanie, opiekę i profilaktykę społeczną w szkołach i placówkach oświatowych;

- promowano potencjał edukacyjny mający na celu zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych szkołami ponadgimnazjalnymi działającymi na terenie powiatu poprzez:

a) przygotowanie „Informatora – Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu

mikołowskiego”

b) organizację „Giełdy Edukacyjnej”;

c) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w nauce i sporcie ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski poprzez fundowanie Stypendium Starosty Mikołowskiego

- wspierano edukację mającą na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;

Realizator zadania – Wydział Promocji i Rozwoju
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Mikołowie prowadzi szereg zadań mających na celu bezpośrednią lub pośrednią promocję Powiatu Mikołowskiego, zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej bądź międzynarodowej.
Do kluczowych zadań należą realizowane i / lub koordynowane przez Wydział projekty finansowane ze środków własnych i / lub źródeł zewnętrznych. Każdy z tych projektów wymaga odpowiedniej promocji, a przez to automatycznie promowany jest Powiat Mikołowski, jako jednostka samorządu terytorialnego aktywna w wielu dziedzinach życia społecznego.

Niektóre z projektów realizowane są we współpracy z innymi podmiotami, między innymi ze stowarzyszeniami, co stanowi pozytywny przykład modelowej współpracy „samorząd – stowarzyszenie”.


W 2013 r. prowadzono szereg przedsięwzięć międzynarodowych, w które zaangażowane są organizacje pozarządowe zarówno z Polski jak i z zagranicy. Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane:Lp.

Projekt:

Źródło dofinansowania:

Wartość projektu:

Treść projektu:


Etap realizacji:

1.

EuKeyCom- Europejskie kompetencje Kluczowe
Koordynator Projektu: Powiat Mikołowski
Region Partnerski 1
Powiat Mikołowski

ZSP OrnontowiceStowarzyszenie DOGMA
Region Partnerski 2
Miasto Tarragona (Hiszpania- Katalonia)

2 szkoły


Kuratorium w Tarragonie

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio”

84 428 EUR, w tym dla Powiatu Mikołowskiego: 39 458,00 EUR
W tym: dotacja: 34 593,50 EUR, ok.

148 146.66 PLNProjekt ten ma na celu stworzenie wspólnej wizji stosowania kluczowych kompetencji europejskich w kontekście programów edukacyjnych. Przewiduje się osiągnięcie pozytywnych rezultatów dla kształcenia uczniów w oparciu o kompetencje kluczowe,

w szczególności w obszarach komunikacji w języku obcym, kompetencji cyfrowych, angażowanie wszystkich uczniów w umiejętność uczenia się.


Główny cel projektu, który będzie realizowany w ramach działań projektowych: szkoły w ramach Regionów Partnerskich opracują wspólne programy nauczania w oparciu o kluczowe kompetencje, które będą przetwarzane i oceniane przez władze lokalne i partnerów trzecich w obu Regionach Partnerskich.
Wprowadzenie zajęć z rozszerzonego j. angielskiego, umożliwienie uczniom korzystania z programów komputerowych w tym międzynarodowym języku, jak również zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów profilowych / przedsiębiorczości (umożliwiające przyszłym absolwentom szkół technicznych znalezienia swojego miejsca na rynku pracy) - pozwoli współpracującym organizacjom partnerskim z Powiatu Mikołowskiego oraz Miasta Tarragona upowszechnianie efektywnego modelu wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i promowanie ich w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.
Przewiduje się, że wsparcie Projektu obejmie 60 uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz 60 uczniów szkół z Tarragony, w ramach grup eksperymentalnych w każdym uczestniczącym Regionie.
Uczniowie będą mieć możliwość inicjowania i motywowania własnego procesu uczenia się poprzez tworzenie działań dostosowanych do ich wieku (poziomu), które będą realizować wspólnie z uczniami szkół partnerskich za pośrednictwem VLE, strony internetowej, portali społecznościowych, itp.

Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji:

01.08.2013 – 31.07.2015 r.
2.

Ostre pióra na rzecz demokracji i młodzieży
Koordynator: Stowarzyszenie EUROACCION (Hiszpania)
Partnerzy: Powiat Mikołowski oraz organizacje pozarządowe z Bułgarii, Francji, Turcji, Włoch

EACEA- Europejska Agencja Wykonawcza

20 000 EUR

Projekt zgromadził europejską młodzież, trenerów i animatorów młodzieży i decydentów, promując aktywne postawy obywatelskie oraz życie demokratyczne poprzez dyskusje, debaty, kreatywność i działalność wydawniczą. Spotkania młodzieży i decydentów w Hiszpanii wraz z Europejskim Szczytem Młodzieży, który odbył się w czerwcu 2013 roku, poruszały tematy demokracji dzisiaj, obywatelstwa europejskiego, systemów decyzyjnych oraz roli młodych ludzi w procesie demokratycznym.

Jako rozszerzenie spotkań młodzieży, zostały zorganizowane warsztaty twórczego pisania, aby dać młodym ludziom narzędzia do wyrażania swoich poglądów poprzez słowo pisane. Poprzez stworzenie platformy do pisania, młodzi ludzie mogą "zaprezentować" swój głos, uczestnicząc w demokracji przedstawicielskiej. Teksty opracowań zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu wraz z zaangażowanymi instytucjami i wysłane do decydentów politycznych.
Projekt zakończony

Okres realizacji:

01.03.2013 – 28.02.2014 r.


3.

Nasze dziedzictwo”
Koordynator Projektu: Hiszpania (Urząd Miasta Aranjuez)
Region Partnerski 1: Urząd Miasta Aranjuez, 9 szkół, Fundacja Dziedzictwa Aranjuez
Region Partnerski 2: Powiat Mikołowski, I LO, II LO, Dogma

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio”

85 304 EUR, w tym dla Powiatu Mikołowskiego: 33 898,00 EUR
W tym: dotacja: 30 423,50 EUR, ok.

127 778 PLNZadaniem tego międzynarodowego partnerstwa jest aktywizacja i rozwój działań na rzecz dbałości o dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Zaplanowane działania: opracowanie i wdrożenie portalu społecznego, prowadzonego przez JST, przeprowadzenie dwudniowych międzynarodowych konferencji w każdym z regionów partnerskich, których głównym tematem i motywem będzie „Dziedzictwo jako zasób edukacji”, wdrożenie działań proponowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie (I LO i II LO) w celu zaangażowania uczniów z klas o różnym profilu, do działań na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturowego Powiatu Mikołowskiego oraz Aranjuez, np. wystawy fotografii, przedstawienia teatralne, wykłady dla uczniów w Miejskim Domu Kultury, spotkania z ludźmi świata kultury i nauki, wycieczki dydaktyczne nt. dziedzictwa historycznego i kulturowego, konkursy gwary śląskiej, historyczne gry terenowe.Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji:

01.08.2012-31.07.20144.

Outdoor therapy
Koordynator: SEYF (Włochy)
Partner: Powiat Mikołowski

Program Młodzież w Działaniu

10 000 Eur

Dwustronna wymiana młodzieży, która objęła 20 młodych osób w wieku 18-25 lat + 2 liderów. Działania były realizowane w Oliveto Lucano (MT), małej miejscowości w

Parku Przyrody "Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane", rezerwacie przyrody pomiędzy prowincjami Matera i Potenza, od 6 do 13 października 2013.Cele ogólne wymiany to:

- Promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi w ogóle, a europejskich postaw obywatelskich w szczególności;

- Rozwój solidarności i wspieranie tolerancji wśród młodych uczestników z Włoch i Polski, do wspierania spójności społecznej w UE.

Główne i szczegółowe cele projektu to:

- Propagowanie rekreacji na świeżym powietrzu, jako sposób promowania zdrowego stylu życia, a także do wspierania integracji społecznej, aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie, poprzez świadome doświadczenia wchystkich pięciu zmysłów w kontekście otaczającej przyrody;

- Organizacja stałej wystawy w parku, w pełni zrealizowanej przez młodych uczestników z materiałów stworzonych w trakcie działań projektowych.

Tytułowa wymiana pozwoli młodym uczestnikom odnaleźć wartość edukacyjną działalności na rzecz środowiska naturalnego.


Metodologie zastosowane podczas wymiany, to zajęcia na łonie natury i edukacja ekologiczna, jedna z najstarszych metod empirycznej edukacji, która łączy nieformalne nowoczesne sposoby pracy ze środowiskiem naturalnym.
Rezultatem działań młodzieży będzie organizacja stałej wystawy w miejscowym muzeum, która zreasumuje proekologiczne działania realizowane przez młodych uczestników w trakcie trwania projektu.

Projekt zakończony

Okres realizacji: 6-13.10.2013 r.5.

Zielona Edukacja- powrót do natury
Koordynator: Uniwersytet Ludowy w Ajdowszczynie (Słowenia)
Lider: Powiat Mikołowski
Partnerzy z: Turcji, Wlk. Brytanii, Hiszpanii, Włoch

Program „Uczenie się przez całe życie „ Grundtvig

476 700 PLN, w tym dofinansowanie dla Powiatu Mikołowskiego : 98 497 PLN

Głównym celem projektu jest nawiązanie bezpośredniej współpracy w zakresie upowszechniania i przekazywania informacji dotyczących edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych tak , aby ich „zielony” charakter stał się atrakcyjnym i dostępnym dla uczących się dorosłych, zwłaszcza dla osób z grup szczególnie wrażliwych, tj. osoby starsze, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Zajęcia dla osób dorosłych będą organizowane w oparciu o wspólny mianownik - doświadczenie w edukacji ekologicznej - i będą bazować się na czterech głównych tematach:
- Różnorodność biologiczna, gleba i percepcja przyrody

- Zdrowy styl życia

- Odnawialne źródła energii

- Zmiany klimatu.
Wspólne działania pozwolą nam stworzyć szeroką gamę zasobów edukacyjnych, które są spuścizną centrów lub jednostek Edukacji Przyrodniczej w organizacjach partnerskich.
Planuje się, że każdy z partnerów opracuje pięć edukacyjnych "zielonych" programów, które będą testowane w praktyce, a następnie rozpowszechniane- najlepsze pięć staną się częścią ostatecznego "Podręcznika Zielonej Edukacji", które stanie się poradnikiem dla tych, którzy są chcą ponownie odkryć "zielone oblicze" naszej planety.
W/w zielone programy nauczania będą dotyczyły m.in. zagadnień dot. podstaw komputerowych i Internetu, sportu na świeżym powietrzu i rekreacji w parkach i ogrodach, nauki angielskiego, korzystania z natury jako narzędzia edukacji i terapii, itp.

Projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji:

01.08.2013 – 31.07.20156.

R.O.C.K. – Narzędzie do Rozwiązywania Konfliktów- kurs szkoleniowy dla liderów młodzieżowych
Koordynator: SEYF (Włochy)
Partnerzy: Powiat Mikołowski oraz organizacje pozarządowe z Bułgarii, Malty, Azerbejdżanu, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Albanii

Działanie 3.1 Europejskiego Programu Młodzież w Działaniu.

20 000 EUR

Realizatorem i gospodarzem kursu był włoski SEYF - Forum Młodzieży Południowej Europy.
Głównym tematem Kursu szkoleniowego było zarządzanie konfliktem, badanie sposobów, w jaki sposób interweniować w rozwiązywaniu konfliktów, jak zarządzać sprzecznymi sytuacjami młodzieży i ruchu wolontariatu oraz jak rozwiązać konflikt w jak najlepszy sposób, tak że stałby się pozytecznym doświadczeniem edukacyjnym dla stron, a następnie został zażegnany.
W ciągu 5 dni działań projektowych, wszyscy zaangażowani uczestnicy mieli możliwość poznania sposobów i przykładów, dlaczego i jak konflikty mogą pojawić i w jaki sposób mogą one być zażegnane.
W miejscu projektu uczestnicy mieli możliwość wyćwiczenia umiejętności, zdobytych w trakcie warsztatów zajmujących się praktycznymi rozwiązaniami konfliktów, które mogą się zdarzyć w czasie np. projektów młodzieżowych.
Cały kurs szkoleniowy został oparty jest na platformie pozaformalnej edukacji i uczenia się w ramach tejże metody.

Na koniec projektu, został wydany podręcznik zarządzania konfliktami w języku angielskim i włoskim.Projekt zakończony

Okres realizacji: 7-12.05.2013 r.7.

Full Monty
Koordynator: SEYF (Włochy)
Partnerzy: Powiat Mikołowski oraz organizacje pozarządowe z Bułgarii, Grecji, Węgier, Rumunii, Hiszpanii i Malty

Program Młodzież w Działaniu

20 000 EUR

Wymiana Młodzieży "Full Monty" odbyła się w Specchii, malowniczej miejscowości położonej w południowej części regionu Apulia. Działania projektowe były realizowane od 15 do 22 września 2013 roku.

Projekt zebrał 41 młodych ludzi, członków organizacji młodzieżowych, z Bułgarii, Grecji, Włoch, Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Malty i Polski.


Głównym tematem projektu stała się walka z bezrobociem wśród młodzieży i wspieranie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Metody zajęć zastosowane w " Full Monty " miały znamiona kształcenia pozaformalnego: młodzi uczestnicy znali lokalne realia w swoich krajach, które ukształtowały twórcze strategie rozwoju nowych możliwości pracy dla młodych ludzi: to właśnie oni będą głównymi testującymi i propagatorami pomysłów na temat ZATRUDNIENIA.
Warsztaty i wizyty w lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach rozwinęły nowe pomysły na pracę dla młodych ludzi, pokonywanie barier, budowanie zespołu i rozwiązywanie problemów.

Projekt zakończony

Okres realizacji: 15-22.09.2013 r.


Oprócz projektów międzynarodowych prowadzone były także przedsięwzięcia w kraju. Pozwoliła na to ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz poradnictwa obywatelskiego DOGMA. W 2013 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Lp.

Projekt:

Źródło dofinansowania:

Wartość projektu:

Treść projektu:


Etap realizacji:

1.

@mbasadorzy języków obcych
Lider Projektu: Stowarzyszenie DOGMA
Partner: Powiat Mikołowski


Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

42.900 PLN

W tym:


Europejski Fundusz Społeczny:
42.900 PLN

Celem projektu było pobudzanie aktywności minimum 40 osób w gminach do 25 tysięcy mieszkańców w Powiecie Mikołowskim w wieku 45 + na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu znajomości języków obcych.

W ramach projektu powstały 4 grupy 10-osobowe, które uczestniczyły w zajęciach z j. angielskiego przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Ze wsparcia skorzystało 40 mieszkańców powiatu.
Projekt zakończony. Okres realizacji:

01.10.2012 – 31.03.20132.

@mbasadorzy nowych technologii
Lider Projektu: Stowarzyszenie DOGMA
Partner: Powiat Mikołowski


Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

42.900 PLN

W tym:


Europejski Fundusz Społeczny:
42.900 PLN

Celem projektów było pobudzanie aktywności minimum 40 osób w gminach do 25 tysięcy mieszkańców w Powiecie Mikołowskim w wieku 45 + na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji oraz poziomu wykształcenia.

W ramach projektu powstały 4 grupy 10-osobowe, które uczestniczyły w warsztatach komputerowych poświęconych nowoczesnym technologiom informatycznym. Ze wsparcia skorzystało 40 mieszkańców powiatu.
Projekt zakończony. Okres realizacji:

01.10.2012 – 31.03.2013


Należy podkreślić, że współpraca naszego samorządu ze stowarzyszeniem DOGMA oraz jego aktywność w powiecie mikołowskim w ciągu ostatnich 10 lat zaowocowały tym, że stowarzyszenie to stało się powiatowym centrum informacji, w którym organizacje pozarządowe z terenu powiatu mogą uzyskać różnego rodzaju wsparcie, w tym szkoleniowe, doradcze, consultingowe. Ponadto stowarzyszenie prowadzi ciągłą działalność badawczą wśród powiatowego Trzeciego Sektora, co pozwala na bieżące monitorowanie potrzeb NGO w powiecie mikołowskim.


Ponadto Wydział Promocji i Rozwoju współpracuje z organizacjami pozarządowymi poprzez prowadzenie promocji działalności stowarzyszeń na łamach miesięcznika powiatowego „Aktualności Powiatu Mikołowskiego” oraz udostępniając materiały promocyjne

Realizator zadania – Powiatowy Urząd Pracy
W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie realizował zadania wpisujące się w Program współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym zakresie Rozdziału VI pkt.2.8. Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego: Wykaz priorytetowych zadań publicznych przewidzianych do realizacji w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy:


 1. Wykaz umów dotyczących skierowania bezrobotnego do organizatora w celu odbycia stażu na podstawie art. 53, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)Lp.

Organizator – organizacje pozarządowe

Forma wsparcia

Liczba osób

Kwota

1

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Mikołów

staż

1

15260,16

2

Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń, Mikołów

staż

4

18564,84

3

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów

staż

2

15260,16

4

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka, Łaziska Górne

staż

1

9961,76

RAZEM

59046,92 1. Wykaz przedsięwzięć z zakresu upowszechniania oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie :

1) Dnia 18.04.2013r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie zorganizowano X Targi Pracy i Ekonomii Społecznej, w ramach których osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mogły spotkać się z pracodawcami z terenu Powiatu Mikołowskiego i miast ościennych. Osoby odwiedzające targi mogły zapoznać się także z wolnymi miejscami pracy w ramach sieci EURES, Agencji Pośrednictwa Pracy, Biur Karier oraz wielu innych instytucji. Podczas Targów istniała możliwość uzyskania informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez urząd pracy tj.: staży, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Osoby mogły także skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi. Targi dały również możliwość spotkań z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej oraz uzyskania informacji o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością.

Wykaz przedstawicieli ekonomii społecznej uczestniczących w opisanym wyżej przedsięwzięciu: 1. Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

 2. Zakład Aktywności Zawodowej – Ośrodek dla Osób

Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi

 1. Polski Związek Niewidomych – Koło w Mikołowie

 2. Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych

 3. Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego

 4. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach

 5. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

w Mikołowie

 1. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Mikołowie

 2. Fundacja Razem Raźniej działająca przy Domu Dziecka w Orzeszu

 3. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

w Katowicach

 1. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach

2) W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie wprowadził nowe usługi dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy tj. wstępnej rejestracji (pre-rejestracji) przez internet oraz pełnej rejestracji elektronicznej. Usługi dostępne są za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej urzędu. Ponadto dla upowszechnienia w/w usług Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie w 2013 roku udostępnił specjalnie wyposażone stanowiska komputerowe w następujących miejscach:


- Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie

ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne

Parter – pokój 111
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wejście B – sala obsługi interesantów
- Biblioteka Miejska w Orzeszu

ul. św. Wawrzyńca 23, 43-180 Orzesze


- Urząd Gminy Ornontowice

ul. Zwycięstwa 26 a, 43-178 Ornontowice

III piętro – pokój 412 (Centrum Edukacji Informatycznej)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

ul. Dąbrowszczaków 107, 43-175 Wyry

Parter – pokój pracowników socjalnych
- Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych

ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne

II piętro – pokój 24.
3) Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie współpracuje z system Zielona Linia – Centrum Konsultacyjno Informacyjne Służb Zatrudnienia, gdzie osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz inni partnerzy rynku pracy mogą w ramach rozmowy konsultantem dowiedzieć się o wszystkich usługach oferowanych przez urząd.

Ponadto system Zielona Linia oferuje zarejestrowanym użytkownikom skorzystanie z możliwości otrzymywania powiadomień e-mail o ofertach pracy, szkoleń oraz o dostępnych pracownikach dla zarejestrowanych pracodawców. Konsultanci systemu oferują klientom pomoc zredagowaniu poprawnego i atrakcyjnego wizualnie dokumentu CV. Prowadzone są także  4 newslettery tematyczne: dla pracodawców, poszukujących pracy, dla osób zainteresowanych powrotem do Polski oraz ogólny.

Wszystkie usługi oferowane w systemie Zielona Linia są bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników.

Obowiązują dwa numery telefonu:

Numer telefonu 19510 – dla osób zarejestrowanych w systemie, połączenia bezpłatne oraz numer telefonu 19524 - dla osób niezarejestrowanych, koszt jak za połączenia lokalne.

4) Pracownicy urzędu Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie na bieżąco aktualizują stronę internetową pod adresem www.pup-mikolow.pl. Strona posiada również panel „wirtualna wycieczka”, dzięki któremu osoby zainteresowane mogę zapoznać się z rzeczywistym obrazem urzędu, dowiedzieć się co oferuje urząd w poszczególnych pomieszczeniach. Moduł ten pomaga osobom bezrobotnym, pracodawcom i innym klientom sprawnie poruszać się po urzędzie.


5) W siedzibie Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie funkcjonuje „Punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnością”. W 2013 roku w punkcie udzielono wsparcia 107 osobom posiadających różne stopnie niepełnosprawności w zakresie:

- ofert pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- udziału w projektach,

- formalności w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- wszelkich informacji na temat ulg i uprawnień, które przysługują osobom z niepełnosprawnością.

Punkt informacyjny współpracuje m.in. z:

- Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR),

- Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich,

- Stowarzyszeniem Amazonek Powiatu Mikołowskiego,

- Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma",

- Centrum Społecznego Rozwoju,

- Stowarzyszeniem "MOST",

- Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych O/Śląsk.

-Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach – w ramach projektu "Sprawni niepełnosprawni na rynku pracy. Nieograniczona energia do życia sprawdza się w pracy" (wydano poradnik "Poradnik dobrych praktyk", uruchomiono stronę internetową www.sprawni-niepelnosprawni.pl).


6) W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie dokonał zakupu E-Infomatu. Jest to urządzenie, które pozwala na przeglądanie ofert pracy, przy pomocy ekranu dotykowego i mobilnej aplikacji. Wybrane oferty można wydrukować dzięki wbudowanej drukarce termicznej w postaci paragonu/etykiety.
7) W ramach projektu „Gwarancja Jakości” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie w okresie od sierpnia 2009 r. do lutego 2011r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” odbyło się wiele spotkań z uczestnikami projektu, którzy pracując nad Programem Wsparcia Ekonomii Społecznej Powiatu Mikołowskiego wystąpili z inicjatywą stworzenia w Powiecie Mikołowskim Platformy Informacyjnej, służącej do wymiany informacji pomiędzy jednostkami lokalnymi. Celem powyższej platformy jest elektroniczna wymian danych służąca sprawnej i kompleksowej obsłudze klientów poszczególnych instytucji, a także poprawa wizerunku urzędów naszego powiatu w opinii lokalnej społeczności. Dla zgłębienia założeń oraz możliwości i uwarunkowań technicznych powyżej inicjatywy w dniu 08.02.2013r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie odbyło się spotkań połączone z prezentacją produktu SEPI – Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, a także przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze szczegółami oferty, korzyściami płynącymi zarówno dla pracowników korzystających z platformy jak również z korzyściami dla swoich klientów. W związku z faktem, iż powyższa inicjatywa zyskała duże uznanie wśród potencjalnych użytkowników Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie złożył wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie środków finansowych na zakup i wdrożenie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacji w Powiecie Mikołowskim. We wrześniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie podpisał porozumienia o udostępnieniu danych osobowych wspólnych beneficjentów z następującymi jednostkami:

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrach,

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornontowicach

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu,- Urząd Miasta w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 2.
W październiku 2013r. decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej PUP otrzymał środki na sfinansowanie mechanizmu elektronicznej wymiany danych. Do grudnia 2013r. przeprowadzono wszystkie niezbędne etapy wdrożenia tj. szkolenia, przekazanie modułów itp., jednakże obecnie prace zostały wstrzymane i oczekują unormowania prawnego w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podsumowanie
Podkreślić należy, że w ramach realizacji „Programu” Powiat Mikołowski był inicjatorem większości działań na rzecz zbliżenia współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. Zaoferowano organizacjom szereg konkretnych działań i ofert pomocy
w obszarach leżących zarówno w kompetencjach jak i możliwościach organizacyjnych oraz finansowych Powiatu.
Sprawozdanie sporządzono na podstawie informacji dostarczonych przez wydziały

oraz jednostki organizacyjne powiatu.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna