Sprawy cywilnePobieranie 351.02 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar351.02 Kb.
  1   2   3
Załącznik do zarządzenia

Ministra Sprawiedliwościz dnia 29 czerwca 2011 r.
WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJISPRAWY CYWILNErep. "C" - sprawy o:


 


rozwód


0041 i 6


- z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego


004a6


- z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.


004b6


unieważnienie małżeństwa


0056


roszczenia z art. 231 k.c.


009


opróżnienie lokalu mieszkalnego


010m


opróżnienie lokalu użytkowego


010u


wydanie nieruchomości


011


ochronę naturalnego środowiska człowieka


0132


odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych


014


naruszenie posiadania (art. 344 k.c.)


017


roszczenia związane z rękojmią i gwarancją


018


roszczenia z tytułu umów kontraktacji


019


zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 k.p.c.)


020


pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 k.p.c.)

021odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Edukacji Narodowej


026


odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia:
- przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej


027


- przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.)


027a


- przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną)


027b


odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez:
funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości:
- zakładów karnych


028


- innych


029


funkcjonariuszy innych resortów, z wyłączeniem spraw o symbolu 026


030


ochronę dóbr osobistych


031


ochronę praw autorskich


033


roszczenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późń. zm.)


034


uchylenie uchwał organu spółdzielni, z wyłączeniem uchwał dotyczących spółdzielczego stosunku pracy


035


separację


0403


z zastosowaniem art. 58 § 2 k.r.o. bez zdania pierwszego


040a3


z zastosowaniem art. 58 § 3 k.r.o.


040b3


ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa


0416


roszczenia wynikające z prawa prasowego


042


spory na tle waloryzacji (art. 3581 k.c.)


043


spory na tle obrotu:
- akcjami


044a


- innymi papierami wartościowymi


044


ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.)


045


roszczenia z umowy spółki cywilnej


046


roszczenia z umów ubezpieczenia, z wyłączeniem wypadków komunikacyjnych (s.014)


047


roszczenia z umowy komisu


048


roszczenia z umów bankowych:
- poręczenia


049a


- innych


049


odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego - przy wykonywaniu zadań:
- własnych (art. 4201 k.c.)


050


- zleconych (art. 4202 k.c.)


050z


unieważnienie aktu notarialnego


051


uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym


052


roszczenia z umowy darowizny


053


roszczenia o zachowek


054


odszkodowania za szkody na osobie


055


odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c.:
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę


056


- na cel społeczny


056s


bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.)


057


roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń(art. 222 § 2 k.c.)


058


odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 § 1 k.c.):
- Skarbu Państwa


059


- jednostki samorządu terytorialnego


060


- inne osoby prawne


060a


solidarna odpowiedzialność na podstawie porozumienia za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej (art. 417 § 2 k.c.):
- Skarbu Państwa


061


- jednostki samorządu terytorialnego


062


- inne osoby prawne


062a


odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą oraz za niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa(art. 4171 § 1 i 4 k.c.)


063


odpowiedzialność za wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji oraz za niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa(art. 4171 § 2 i 3 k.c.)


064


żądanie naprawienia szkody wyrządzonej na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.)


068


żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za szkody wyrządzone na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 k.c.)069


roszczenia wniesione na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843)


070ustalenie czy podwyżka jest niezasadna albo zasadna w innej wysokości [art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późń. zm.)]


071


roszczenia z umowy leasingu


072


uchylenie wyroku sądu polubownego


073


wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 41 k.p.c.)


074


roszczenia z walutowych transakcji instrumentami pochodnymi (opcje walutowe, swapy walutowe, CIRS, forward i inne)
roszczenia z art. 1891 k.p.c.
roszczenia z weksla
roszczenia z umowy sprzedaży
roszczenia z umowy dostawy
roszczenia z umowy o dzieło
roszczenia z umowy o roboty budowlane
roszczenia z umowy najmu lub dzierżawy
roszczenia z umowy pożyczki
roszczenia z umowy zlecenia
roszczenia z umowy agencyjnej
roszczenia z umowy przewozu
roszczenia z umowy spedycji
roszczenia z umowy składu
roszczenia z umowy poręczenia
roszczenia z umowy renty lub dożywocia
roszczenia wzajemne między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy (art. 229 k.c.)
naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego z wyłączeniem spraw o symbolach 014, 026, 027, 027a, 027b, 028, 029, 030, 050, 050z, 055, 056, 056s, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069
naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego
uznanie umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.)
uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (art. 527 k.c.)
unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.)
wydanie rzeczy ruchomej (art. 222 § 1 k.c.)
wstrzymanie budowy (art. 347 k.c.)
rozstrzygnięcie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.)
żądania z tytułu wyzysku (art. 388 k.c.)
zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.)
orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym (art. 412 k.c.)
upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika (art. 480 k.c.)
żądanie odmowy wykonania tytułu wykonawczego (art. 8403 k.p.c.)
zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
uznanie za niegodnego dziedziczenia
o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 17 pkt. 42 k.p.c.)
roszczenia pieniężne z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c.
skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Ca)
wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni (art. 17 pkt 41 k.p.c.)075

086
087


088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
301

302

303

304


305m
305u
306
307
308
309
310
311
312
313
314

315
316


317
318
319
320
321

322


323
324rep. "CG-G"
sprawy o naprawienie szkód w:
- budynkach i lokalach


350


- obiektach budowlanych i infrastrukturze technicznej (z wyłączeniem budynków i lokali)


351


- gruncie i zasobach wodnych (z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych)


352


- plonach


353


- gruntach rolnych i leśnych


354


inne roszczenia


355


rep. "C-upr"
sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oznacza się właściwymi symbolami dla spraw z rep. "C"
rep. "Ns" - sprawy o:
zabezpieczenie spadku
sporządzenie spisu inwentarza spadku

214
215
złożenie do depozytu


216


rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego


217


stwierdzenie nabycia spadku


2184


dział spadku


2194


podział majątku wspólnego


2204


zasiedzenie


222


ustanowienie drogi koniecznej


223


zniesienie współwłasności


2244


rozgraniczenie


225


ubezwłasnowolnienie
uchylenie ubezwłasnowolnienia


232
232a


separację na podstawie zgodnego żądania małżonków


2336

zniesienie separacji


2346

uznanie za zmarłego


248

stwierdzenie zgonu


249

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w inny sposób niż przez zasiedzenie


2504


przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego (art. 6101 k.p.c.)


251


przyznanie kompensaty (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw)
uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej (art. 199 k.c.)
upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu (art. 201 k.c.)
rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości zarządu rzeczą wspólną (art. 202 k.c.)
uchylenie zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem
wyznaczenie zarządcy rzeczą wspólną
ustanowienie służebności przesyłu
odebranie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku
nakazanie złożenia oświadczenia w celu stwierdzenia czy istnieje testament i gdzie się znajduje
otwarcie i ogłoszenie testamentu
nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych
przesłuchanie świadków testamentu ustnego
odebranie oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązków wykonawcy testamentu
ustanowienie kuratora spadku
uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 678 k.p.c.)
uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (art. 679 k.p.c.)
zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu
zwrot depozytu sądowego (art. 69311 k.p.c.)
wydanie depozytu sądowego (art. 69314 k.p.c.)
o założenie księgi wieczystej
o wpis do księgi wieczystej
o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą (art. 11a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
sprawy w trybie wyborczym (wybory prezydenckie)
sprawy w trybie wyborczym (wybory parlamentarne)
sprawy w trybie wyborczym (wybory samorządowe)


252

260


261

262
263

264
265
266
267
268

269
270


271
272
273
274

275
276

277
278
279
280
281
282

290
291


292

rep. "Nc"
sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także w europejskim postępowaniu nakazowym oznacza się odpowiednimi symbolami ustalonymi dla spraw z rep. "C"
rep. "Co" - sprawy:
dotyczące nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 k.p.c.)


102


w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.)
o rozstrzygnięcie w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (art. 773 k.p.c.)


103
103a


o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw o symbolach 104b i104E


104


o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym
o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym


104b
104E


o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata


105

  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna