Starosta Raciborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej



Pobieranie 15.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.67 Kb.
Załącznik do Zarządzenia nr 16/2014 Starosty Raciborskiego z dnia 5 lutego 2014r.

Starosta Raciborski,

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży zlokalizowanej przy ulicy Łąkowej w Raciborzu


  1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość położoną w Raciborzu, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1018/121, k.m. 3, obręb Racibórz, o pow. 0,2740 ha.

  2. Działka nr 1018/121 zapisana jest w ewidencji gruntów (G 3206) jako Bi – inne tereny zabudowane i stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego.

  3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu – Wydział V Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00054212/9, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego.

  4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Racibórz działka nr 1018/121 oznaczona jest symbolami: AZ/1KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, AZ/2KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, AZ/1UP – tereny zabudowy usług publicznych, AZ/2PS – tereny produkcji z zabudową techniczno-magazynową, J3UP – tereny usług publicznych.

  5. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość ma nieregularny kształt, stanowi teren płaski, częściowo zadrzewiony. Część działki zabudowana jest parkingiem. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz teletechniczną.

  1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

Przedmiotowa działka została oddana w dzierżawę umową z dnia 9 maja 2013r. zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku na czas określony tj. do dnia 8 maja 2016r.

  1. Obciążenia nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej nr GL1R/00054212/9 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu.

  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 99 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  2. Wysokość wadium wynosi 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  1. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2014r. o godzinie 9 00

w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu

przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad).
12. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest :

- wniesienie wadium w ostatecznym terminie do dnia 5 marca 2014r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na poniższy numer konta bankowego:


Powiat Raciborski

Getin Noble Bank

Nr konta 06 1560 0013 2227 7506 3000 0011

z dopiskiem: wadium, nieruchomość – Racibórz, ul. Łąkowa

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu Raciborskiego.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące);

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.

Pełnomocnicy osób fizycznych i prawnych winni przedstawić stosowne pełnomocnictwo. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem – oświadczenie woli drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają prawo do rekompensaty, w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.). Osoby te zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli dostarczone zostanie pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Osoby, którym przysługują uprawnienia z mocy w/w ustawy obowiązane są do przedłożenia dokumentów urzędowych świadczących o wartości nabytego prawa własności nieruchomości albo wartości nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartości położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, nabytego w ramach realizacji prawa do rekompensaty przez tę osobę lub przez jej poprzedników prawnych. Dokumenty oraz pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy należy złożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (pokój 302) do dnia 28 lutego 2014r.

Nie spełnienie powyższych wymagań skutkować będzie nie dopuszczeniem do przetargu.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość ogłoszona była w wykazie z dnia 13 grudnia 2013r. podanym do publicznej wiadomości.

13. Informacje dodatkowe.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe w terminie trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Podmiot wyłoniony jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy ustala organizator przetargu. Starosta Raciborski może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność tytułem nabycia prawa własności nieruchomości należy uregulować najpóźniej przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (data wpływu na konto bankowe zbywającego).

Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Starosta Raciborski zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.



Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 – 4597330.


Starosta

Adam Hajduk


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna