Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2Pobieranie 20.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.07 Kb.
Starostwo Powiatowe

w Łańcucie
ul. Mickiewicza 2

37-100 Łańcut
www.powiat-lancut.itl.pl/bip

KARTA USŁUGI

Nr dokumentu:

KT.0143.18.2013

Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego


Wydanie II

z 01.10.2015str. /1
miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Łańcucie ul. Mickiewicza 2

parter budynku A (wejście do Wydziału od dziedzińca)

Wydział pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600


termin i sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie wpisu następuje poprzez wymianę prawa jazdy w drodze czynności administracyjnej. Odmowa wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ (starosta według właściwości miejscowej) wydaje stosowny dokument. W terminie ustawowym 30 dni.wymagane dokumenty

1) wniosek;

2) kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego;

3) kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5) kserokopia posiadanego prawa jazdy;

6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy;

7) kolorowa, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

8) do wglądu dowód osobisty lub paszport;

9) przy odbiorze nowego dokumentu zwrot poprzedniego.


opłaty skarbowe i inne

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100 zł.

Opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy– 0,50 złWymienione opłaty można wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Łańcucie w:

Banku Spółdzielczym w Łańcucie, konto nr 83 9177 0008 2001 0002 9812 0031

Dowód wpłaty można wybrać w siedzibie wydziału.
opłaty skarbowe i inne

Opłatę skarbową pobiera się od: pełnomocnictwa 17,00 zł

Należności z tytułu opłaty skarbowej wpłaca się na konto Urzędu Miasta Łańcuta,

PBS w Sanoku Oddział w Łańcucie, konto nr 62 8642 1126 2012 1114 9273 0001


tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Starosty Łańcuckiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

podstawa prawna

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami);

2) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami);

3) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015, poz. 155 ze zmianami).


prowadzący sprawę

Stanowisko ds. wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami

Wydziału Komunikacji+48 17 225 6968

komunikacja@powiat-lancut.com.pl

uwagi

wzór wniosku o wydanie prawa jazdy

karta usługido pobrania pliki w formacie word pdf

do wydruku format word pdf
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna