Starostwo powiatowe w końskichPobieranie 413.78 Kb.
Strona1/14
Data08.05.2016
Rozmiar413.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

STAROSTWO POWIATOWE w KOŃSKICH


Kielce, sierpień 2007 r.


SPIS TREŚCI

STAROSTWO POWIATOWE w KOŃSKICH 1

1.WSTĘP. 5

2.założenia wyjściowe programu. 5

2.1. Cele polityki ekologicznej województwa świętokrzyskiego 63.Charakterystyka powiatu koneckiego. 8

3.1. Położenie geograficzne 8

3.2. Sytuacja demograficzna 8

3.3. Sytuacja gospodarcza 94.Zasoby środowiska przyrodniczego. 10

4.1.Warunki klimatyczne 10

4.2.Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody. 10

4.2.1. Lasy. 10

4.2.2. Formy ochrony przyrody. 11

4.3.Powietrze atmosferyczne. 14

4.4.Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa. 15

4.4.1. Wody powierzchniowe. 15

4.4.2. Wody podziemne. 16

4.4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. 17

4.5.Zasoby surowców mineralnych. 19

4.6.Gleby. 19

4.7.Edukacja ekologiczna 20

5.Zagrożenia środowiska 22

5.1.Hałas i wibracje. 22

5.2.Promieniowanie elektromagnetyczne 23

5.3. Gospodarka odpadami. 23

5.3.1. Odpady komunalne. 24

5.3.2. Odpady przemysłowe. 24

5.3.3. Odpady niebezpieczne. 25

5.4.Tereny przemysłowe. 26

5.5.Tereny narażone na powódź. 26

5.6.Poważne awarie przemysłowe i drogowe. 266.Zarządzanie środowiskiem 27

7.Priorytety i cele ekologiczne powiatu koneckiego. 28

8.STRATEGIA (kRÓTKOTERMINOWYCH) DZIAŁAŃ NA LATA 2008-2011. 30

8.1.Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa. 30

8.2.Powietrze atmosferyczne. 31

8.3.Środowisko przyrodnicze. 31

8.4.Zasoby surowców mineralnych. 32

8.5.Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 32

8.6.Poważne awarie przemysłowe i drogowe. 32

8.7.Edukacja ekologiczna. 329.STRATEGIA długoterminowych działaŃ do roku 2015. 33

9.1.Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa. 33

9.2.Powietrze atmosferyczne. 33

9.3.Środowisko przyrodnicze. 33

9.4.Zasoby surowców mineralnych. 33

9.5.Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 33

9.6.Poważne awarie przemysłowe i drogowe. 33

9.7.Edukacja ekologiczna. 3410.Realizacja Programu 34

10.1.Szacunkowe koszty realizacji Programu 34

10.2.Źródła i struktura finansowania. 35

10.3.Wdrażanie i monitoring „Programu...”. 3811.Wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. 41

12.Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 43

13.Spis literatury i wykorzystanych materiałów. 44


Załącznik graficzny:

Mapa kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego powiatu koneckiego


w skali 1:50 000 (wydruk w skali 1:100 000)

 1. WSTĘP.


W celu realizacji polityki ekologicznej państwa Zarząd Powiatu Koneckiego zobligowany jest do sporządzania powiatowego programu ochrony środowiska (art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity z 4 lipca 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902) i ich aktualizacji co 4 lata (art.14 ustawy poś).

„Program ochrony środowiska dla powiatu koneckiego” został opracowany w trybie


i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Program został uchwalony przez Radę Powiatu w Końskich w dniu 10.03.2004 r. uchwałą nr XII/8/2004. W 2007 roku Zarząd Powiatu Koneckiego przystąpił do aktualizacji „Programu ...”.

"Program ochrony środowiska dla powiatu koneckiego na lata 2008-2015" przedstawia cele, priorytety i kierunki działań dopasowane do obecnego stanu środowiska i wymagań wynikających z nowych przepisów ochrony środowiska oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu i planów rozwojowych w tym zakresie.

Program określa:


 • aktualną sytuację ekologiczną w powiecie,

 • ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu,

 • priorytetowe działania w podziale na krótkoterminowe (lata 2008 – 2011)
  i długoterminowe (do roku 2015),

 • harmonogram konkretnych zadań w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem, aktywizacji prośrodowiskowej społeczeństwa i wzrostu świadomości ekologicznej z podziałem na:

 • uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdrożenie i monitoring.

Szczególne rozwinięcie Programu stanowi „Plan gospodarki odpadami dla powiatu koneckiego na lata 2008-2015”.

Program opracowany jest z uwzględnieniem ustrojowej pozycji samorządu powiatu


i jego kompetencji wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska, a więc ograniczonych własnych możliwości realizacyjnych i finansowych.

Niniejsze opracowanie wykonano w Zakładzie Ochrony Środowiska „INWEST-EKO” w Kielcach na zlecenie Zarządu Powiatu w Końskich.


 1. założenia wyjściowe programu.


Głównym celem Programu jest określenie polityki ekologicznej powiatu koneckiego, realizując politykę ekologiczną państwa, rozumianą jako zjednoczenie celów ochrony środowiska z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju Europy i rozszerzania ogólnoświatowej troski o Ziemię i jej przyszłych mieszkańców. Najważniejsze problemy i cele zawierają następujące, dokumenty krajowe:

 • ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z projektu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”,

 • Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015

 • Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013

Program uwzględnia również uwarunkowania wojewódzkie wynikające z:

 • Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku – projekt,

 • ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego,

 • Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2015 - projekt,

 • Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2011 – projekt.

Głównym celem polityki ekologicznej państwa, ustanowionym w krajowych dokumentach programowych jest „zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI w oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju”.

Zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna