Starostwo powiatowe w opoluPobieranie 70.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar70.12 Kb.

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
I N S T R U K C J AW SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I TRYBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU

Opole, kwiecień 2001r.
SPIS TREŚCI
Strona
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 3

ROZDZIAŁ II


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Organizacja archiwum zakładowego. 5
2. Lokal archiwum zakładowego i jego wyposażenie. 5
3. Zakres działania archiwum zakładowego. 6
4. Obowiązki pracowników archiwum zakładowego. 7
5. Przyjmowanie dokumentacji przez archiwum zakładowe. 8
6. Ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym. 8
7. Sposób przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym. 9
8. Udostępnianie dokumentacji w archiwum. 9
9. Odpowiedzialność osób korzystających z udostępnionej dokumentacji. 10
10. Wydzielanie dokumentacji. 11
11. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. 12
12. Przeznaczenie dokumentacji kategorii “B” na makulaturę. 12
13. Nadzór nad archiwum zakładowym. 12
14. Wzory formularzy. 14

I N S T R U K C J A

w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Opolu.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Opolu, zwanym dalej “urzędem” oraz zasady i tryb postępowania z powstającą w urzędzie, nadsyłaną i składaną do niego dokumentacją.


2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:
1/ kierowniku wydziału – należy przez to rozumieć również naczelnika wydziału lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej w urzędzie,
2/ kierowniku archiwum zakładowego – należy przez to rozumieć również pracownika, któremu powierzono prowadzenie ekspozytury archiwum zakładowego,
3/ wydziale - należy przez to rozumieć również równorzędną komórkę organizacyjną o innej nazwie, występującą w strukturze organizacyjnej urzędu,
4/ archiwum zakładowym – należy przez to rozumieć również ekspozyturę archiwum zakładowego,
5/ jednolitym rzeczowym wykazie akt – należy przez to rozumieć jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu stanowiący załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu /Dz.U. Nr 102, poz. 1187/.
§ 2.
1. Dokumentacja powstająca, nadsyłana i składana w urzędzie dzieli się na::
1/ dokumentację stanowiącą materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego, zwaną dalej “materiałami archiwalnymi”,
2/ dokumentację inną niż określona w pkt. 1, nie stanowiąca materiałów archiwalnych, zwaną dalej “dokumentacją niearchiwalną”.
2. Materiałami archiwalnymi są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, bez względu na sposób ich wytworzenia.

3. Odrębnie uregulowane jest postępowanie z :


1/ dokumentacją niejawną,
2/ dokumentacją projektową, geologiczną, geodezyjno–kartograficzną i audio–wizualną – jeżeli dla tej dokumentacji prowadzi się odrębne archiwa.
4. Oznaczenie kategorii dokumentacji:
1/ kategorię dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne, oznacza się symbolem “A”,
2/ kategorię dokumentacji niearchiwalnej, oznacza się symbolem “B”, z tym że:
a) symbolem “B” z dodaniem cyfr arabskich oznacza się dokumentację niearchiwalną, o czasowym znaczenie praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu; okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb urzędu oraz dla celów kontrolnych,
b) symbolem “Bc” oznacza się dokumentację niearchiwalną posiadającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę,
c) symbolem “BE” oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie, ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza właściwe archiwum państwowe.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, właściwe archiwum państwowe może dokonać zmiany kategorii dokumentacji, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) lit. a), uznając ją za materiały archiwalne.

§ 3.
1. Materiały archiwalne (“A”) przechowuje się w archiwach zakładowych przez 25 lat; po upływie tego okresu materiały archiwalne przekazuje się do właściwego archiwum państwowego.


2. Dokumentację niearchiwalną “B” archiwa zakładowe przechowują przez okresy ustalone dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.


Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
1.Organizacja archiwum zakładowego
§ 5.
1. Archiwum zakładowe stanowi wewnętrzną komórkę organizacyjną wydziału określonego przez Starostę.

Szczegółowe usytuowanie archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu.


2. Jeżeli poszczególne wydziały urzędu są zlokalizowane w odrębnych budynkach mogą posiadać ekspozytury archiwum zakładowego (jedną dla wszystkich wydziałów mieszczących się w budynku), obsługiwane przez pracowników wyznaczonych przez kierowników zainteresowanych wydziałów.
3. Dla ekspozytur urzędu (oddziałów zamiejscowych itp.) nie tworzy się oddzielnych archiwów zakładowych lub ich ekspozytur.
2.Lokal archiwum zakładowego i jego wyposażenie
§ 6.
1. Lokal archiwum zakładowego powinien posiadać:
1/ pomieszczenie biurowe służące do pracy biurowej pracowników archiwum zakładowego i do udostępniania materiałów archiwalnych,
2/ magazyn, służący do przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
3/ pomieszczenie służące do składowania dokumentacji wydzielonej na makulaturę.
2. Lokal archiwum zakładowego powinien posiadać co najmniej magazyn, służący do przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej. Prace biurowe mogą być wykonywane przez pracownika obsługującego archiwum zakładowe w miejscu jego pracy.
3. Lokal archiwum zakładowego powinien być suchy, widny i w zasadzie mieścić się na parterze. W suchej suterenie może mieścić się magazyn i skład dokumentacji.

Lokal powinien posiadać mocne drzwi i zamki, okratowane okna, powinien posiadać instalację elektryczną i dobrą wentylację. Okna magazynu powinny być, w miarę możliwości, skierowane na północ lub na południowy – wschód. Zaleca się gładką fakturę podłóg. Temperatura powietrza powinna mieścić się w granicach 14 – 18O C.


4. Wyboru lokalu na archiwum zakładowe należy dokonać w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym.
5. Umeblowanie archiwum zakładowego powinno składać się z biurek, szaf, stołu do prac archiwalnych, półek, regałów, drabin, schodków itp.
6. Półki w magazynie powinny być dostosowane do wymiarów dokumentacji (stelaż z żelaza lub z odpowiednio impregnowanego drewna).
7. Regały powinny być ustawione wzdłuż ścian prostopadle do otworów okiennych oraz środkiem parami zwrócone szczytami do ściany okiennej. Odstępy między regałami powinny wynosić co najmniej 70 cm. Pierwszą od dołu półkę regału umieszcza się co najmniej 12 cm nad podłogą. Odległość między ustawioną na ostatniej górnej półce z dokumentacją a sufitem powinna wynosić co najmniej 15 cm. Wymaga tego konieczność przepływu powietrza.
8. W magazynie nie wolno ustawiać żelaznych pieców, otwartych grzejników ani też palić tytoniu. Otwory palenisk pieców kaflowych lub ceglanych powinny znajdować się na zewnątrz pomieszczeń magazynowych.
9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lokal archiwum zakładowego musi być wyposażony w niezbędny sprzęt i materiały ratunkowe, jak: gaśnice, hydronetki, drabiny, bosaki, koce azbestowe, piasek, itp., ustalone w porozumieniu z miejscową komendą straży pożarnej.
10. W archiwum zakładowym nie wolno przechowywać żadnych innych przedmiotów poza przedmiotami stanowiącymi jego wyposażenie.
11. W magazynie należy sprawdzać codziennie temperaturę powietrza; wyniki pomiarów należy rejestrować w specjalnej książce kontrolnej. Co najmniej dwa razy do roku w magazynie przeprowadza się gruntowne odkurzanie dokumentacji przy pomocy odkurzacza. Magazyn dokumentacji powinien być systematycznie wietrzony. Okna pomieszczeń magazynowych powinny być zasłaniane lnianymi zasłonami.
3.Zakres działania archiwum zakładowego
§ 7.
Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:
1/ przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych wydziałów urzędu,
2/ prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji,
3/ udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
4/ przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
5/ inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego.

4.Obowiązki pracowników archiwum zakładowego
§ 8.

1. Za działalność archiwum zakładowego i jego ekspozytur odpowiada kierownik archiwum zakładowego.


2. Kierownik i pozostali pracownicy archiwum zakładowego odpowiedzialni są za zachowanie tajemnicy służbowej.
3. Do obowiązków pracowników archiwum zakładowego należy dbanie o całość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczącymi środków chemicznych i przed szkodnikami.
4. Kierownik archiwum zakładowego składa roczne sprawozdanie z wykonania czynności i zadań archiwum zakładowego i jego ekspozytur. W szczególności sprawozdanie powinno wykazać ilość dokumentacji w metrach bieżących:
1/ przyjętej do archiwum zakładowego,
2/ przekazanej do archiwum państwowego (Kategoria “A”),
3/ wydzielonej na makulaturę,
4/ przekazanej do zbiornic makulatury,
5/ udostępnionej – w liczbie kart udostępnienia.
Przez metr bieżący (mb) dokumentacji rozumie się taką ilość materiałów, jaka mieści się w jednym metrze bieżącym półki, przy ułożeniu dokumentacji ściśle przy sobie systemem bibliotecznym, tj. w pozycji stojącej, zwróconej grzbietem teczki do frontu półki.
5. W razie zmiany na stanowisku kierownika archiwum zakładowego przekazanie archiwum zakładowego nowemu kierownikowi odbywa się protokolarnie.
6. Kierownik oraz pracownicy archiwum zakładowego obowiązani są znać strukturę organizacyjną urzędu, instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, według którego wydziały prowadzą akta.
7. Do obowiązków pracowników archiwum zakładowego – poza czynnościami związanymi z jego prowadzeniem – należy stałe pogłębianie kwalifikacji zawodowych.
5.Przyjmowanie dokumentacji przez archiwum zakładowe
§ 9.
1. Okres przechowywania dokumentacji w wydziałach oraz sposób przekazywania jej do archiwum zakładowego określają postanowienia Rozdziału XI instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

2. Szczegółowy terminarz przekazywania przez wydziały dokumentacji do archiwum zakładowego opracowuje kierownik archiwum zakładowego, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym.


3. Poszczególne wydziały przekazują uporządkowaną dokumentację do archiwum zakładowego według ustalonego terminarza, na podstawie spisu zdawczo – zbiorczego, sporządzonego w trzech egzemplarzach (Wzór Pu A-30) przez wydział przekazujący; dwa egzemplarze zatrzymuje archiwum zakładowe, trzeci zaś pozostaje w wydziale przekazującym dokumentację. Spis podpisują: kierownik wydziału przekazującego dokumentację lub upoważniony do tego pracownik oraz kierownik archiwum zakładowego.

Dokumentację należy ujmować w spisie według kolejności haseł klasyfikacyjnych zawartych w jednolitym rzeczowym wykazie akt.


4. Kierownik archiwum zakładowego przekazuje do archiwum państwowego 1 egzemplarz spisów zdawczo – odbiorczych dokumentacji kategorii “A” przyjętej przez archiwum zakładowe.
5. Archiwum zakładowe przechowuje tylko dokumentację przekazaną przez wydziały własnego urzędu.
6.Ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym
§ 10.
1. Archiwum zakładowe oznacza przyjętą dokumentację swoją sygnaturą składającą się z numeru spisu zdawczo - odbiorczego, łamanym przez numer pozycji danego spisu (np. dokumentację kat.B wymienioną w spisie Nr 40 poz. 71 – oznacza się sygnaturą 40/71, a dokumentację kat.A wymienioną w spisie Nr V poz. 2 - oznacza się sygnaturą V/2).
2. Jeden egzemplarz spisów zdawczo – odbiorczych wszywa się w kolejności numerów spisów zdawczo – odbiorczych do specjalnej teczki, która stanowi podstawową ewidencję dokumentacji znajdującej się w osobnych teczkach prowadzonych dla poszczególnych wydziałów.
3. Środkami ewidencyjnymi w archiwum zakładowym są:
1/ spisy zdawczo – odbiorcze (Wzór Pu A-30 załącznik Nr 1),
2/ wykaz spisów zdawczo – odbiorczych (Wzór Pu A-31 załącznik Nr 2), do którego wpisuje się poszczególne spisy zdawczo – odbiorcze w kolejności ich wpływu i nadaje się im kolejną numerację,
3/ karty udostępniania dokumentacji na miejscu w archiwum zakładowym lub wypożyczenia jej poza jego obręb (Wzór Pu A-32 załącznik Nr 3),
4/ protokoły o braku lub uszkodzeniu udostępnionej dokumentacji,

5/ spisy zdawczo – odbiorcze materiałów archiwalnych przeznaczonych do archiwum państwowego (Wzór Pu A-35 załącznik Nr 4) i protokoły zdawczo – odbiorcze,


6/ protokóły brakowania dokumentacji niearchiwalnej wraz ze spisami przekazywanej dokumentacji kategorii “B” (Wzór Pu A-33a i Pu A-34 załączniki Nr 5 i 6) oraz odpowiednimi orzeczeniami archiwum państwowego.
Środki ewidencyjne wymienione w punktach 1, 2, 4, 5 i 6 należą do dokumentacji kategorii “A”.
7.Sposób przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym
§ 11.
1. Jeżeli wielkość magazynu na to pozwala, na dokumentację każdego wydziału przeznacza się oddzielne miejsce w archiwum zakładowym. Z braku miejsca, dokumentację należy układać w kolejności napływu z różnych wydziałów w nieprzerwanej kolejności numerów spisów zdawczo – odbiorczych.
2. Dokumentację układa się na półkach bądź pionowo systemem bibliotecznym, bądź poziomo jedną na drugiej, od dołu ku górze i od lewej strony ku prawej w kolejności sygnatur.
3. Mapy i rysunki techniczne należy przechowywać rozłożone. Jedynie mapy o dużych wymiarach mogą być zwinięte na rolkach i przechowywane w specjalnych szafach –futerałach.
4. Regały i półki powinny być oznaczone odpowiednią numeracją.
5. W magazynie archiwum zakładowego powinien być wywieszony szkic sytuacyjny, wskazujący sposób rozmieszczenia dokumentacji.
8.Udostępnianie dokumentacji w archiwum
§ 12.
1. Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację kategorii “A” i “B” dla celów służbowych i naukowo – badawczych.
2. Udostępnianie dokumentacji dla celów służbowych odbywa się za zgodą kierownika tego wydziału, z którego dokumentacja pochodzi, na podstawie kart udostępnienia (Wzór Pu A-32). Na udostępnienie dokumentacji wydziału zlikwidowanego zgodę wyraża kierownik wydziału, który przejął jego zakres działania lub – jeżeli takiego wydziału nie można ustalić – bezpośredni przełożony kierownika archiwum.
3. Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo – badawczych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniach biurowych archiwum zakładowego pod nadzorem kierownika archiwum lub wyznaczonego przez niego pracownika.
5. W uzasadnionych wypadkach dokumentacja może być wypożyczona poza lokal archiwum zakładowego na teren pomieszczeń biurowych urzędu. Należy wówczas dokumentację znajdującą się w wypożyczonej teczce ponumerować (spaginować) oraz sporządzić jej spis i opis (np. załączniki w postaci planów, plansz itp., dokumenty luźne, stan zachowania materiałów, braki itd.).
6. Poza biura urzędu nie wolno wypożyczać żadnej dokumentacji.
7. Poza lokal archiwum zakładowego nie wolno wypożyczać:
1/ dokumentacji zastrzeżonej przez kierownika wydziału, który ją przekazał,
2/ dokumentacji uszkodzonej,
3/ środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.
8. Poszukiwania dokumentacji w archiwum zakładowym przeprowadzają wyłącznie pracownicy tego archiwum.
9. W miejsce wyjętej z półek dokumentacji wkłada się kartę zastępczą (Wzór Pu A-6).
9.Odpowiedzialność osób korzystających z udostępnionej dokumentacji
§ 13.


  1. Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą pełną odpowiedzialność za całość udostępnionej im dokumentacji i jej zwrot w wyznaczonym terminie.

2. Kierownik archiwum zakładowego potwierdza odbiór udostępnionej dokumentacji na karcie wypożyczenia w obecność osoby zwracającej.


3. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń w zwracanej dokumentacji, kierownik archiwum zakładowego sporządza protokół, który podpisują:
1/ kierownik archiwum zakładowego,
2/ wypożyczający dokumentację,
3/ kierownik wydziału, którego pracownikiem jest wypożyczający dokumentację,
4/ kierownik wydziału, który wydał zezwolenie na wypożyczenie dokumentacji.
4. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wkłada się w miejsce zagubionych lub dołącza się do uszkodzonych materiałów, drugi – przechowuje się w archiwum zakładowym w specjalnej teczce, a trzeci – przekazuje się kierownikowi wydziału, który wydał zezwolenie na wypożyczenie dokumentacji.
5. Kierownik wydziału, który wydał zezwolenie na wypożyczenie dokumentacji, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu pociągnięcia winnego do odpowiedzialności służbowej.
10.Wydzielanie dokumentacji
§ 14.
1. Co roku kierownik archiwum zakładowego dokonuje przeglądu i wydzielenia dokumentacji. Przez wydzielenie należy rozumieć:
1/ wyłączenie dokumentacji kategorii “A”, podlegającej przekazaniu do archiwum państwowego ,
2/ wyłączenie dokumentacji kategorii “B” na makulaturę,
3/ wyłączenie dokumentacji oznaczonej symbolem “BE”, przeznaczonej do ekspertyzy.
2. Wydzielenie dokumentacji odbywa się komisyjnie.

Komisja składa się z: przewodniczącego, wyznaczonego przez Starostę, z przedstawiciela zainteresowanego wydziału, obeznanego z całością pracy tego wydziału oraz kierownika lub pracownika archiwum zakładowego. Termin przystąpienia do wydzielenia dokumentacji ustala kierownik archiwum zakładowego, w porozumieniu z kierownikiem zainteresowanego wydziału oraz bezpośrednim przełożonym.


3. Wydzielenie dokumentacji wydziałów odbywa się na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Przy wydzielaniu dokumentacji komisja dokonuje konfrontacji zgodności opisu teczek z ich zawartością.
4. Komisja nie może zmienić kwalifikacji dokumentacji kategorii “A”, natomiast ma prawo przekwalifikować dokumentację kategorii “B” do kategorii “A”, przedłużyć lub skrócić termin przechowywania dokumentacji kategorii “B”.
5. Z czynności związanych z wydzielaniem dokumentacji komisja sporządza protokół, do którego dołącza się spisy dokumentacji kategorii “A” i “B”.
6. Spisy dokumentacji podpisane przez członków komisji wraz z protokołem przedkłada się do zatwierdzenia kierownikowi wydziału, z którego dokumentacja pochodzi oraz bezpośredniemu przełożonemu kierownika archiwum.

11.Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
§ 15.
1. Po upływie terminu określonego w § 3 instrukcji – archiwum zakładowe przekazuje materiały archiwalne całego urzędu do właściwego archiwum państwowego, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
2. Materiały archiwalne przekazuje się na podstawie spisu zdawczo – odbiorczego (Wzór Pu A-35), sporządzonego przez archiwum zakładowe w trzech egzemplarzach i podpisanego przez kierownika urzędu; jeden egzemplarz spisu zatrzymuje archiwum zakładowe, dwa zaś egzemplarze przesyła się wraz z wnioskiem do archiwum państwowego.
3. Przy pierwszym przekazywaniu materiałów archiwalnych urzędu do archiwum państwowego należy do spisów materiałów dołączyć krótką notatkę, zawierającą datę powołania urzędu i zasięg jego działania oraz strukturę organizacyjną i jednolity rzeczowy wykaz akt. Przy następnym przekazywaniu materiałów do spisu dołącza się jedynie informację o zmianach w strukturze organizacyjnej lub w jednolitym rzeczowym wykazie akt, jeżeli takie zmiany zostały wprowadzone w okresie między jednym a następnym przekazaniem materiałów archiwalnych.
4. Datę przekazania materiałów wpisuje archiwum zakładowe w odpowiednich pozycjach spisu zdawczo – odbiorczego.
5. Koszty przekazania materiałów archiwalnych ponosi przekazujący.
12.Przeznaczanie dokumentacji kategorii “B” na makulaturę
§ 16.
1. Spisy dokumentacji zakwalifikowanej na makulaturę należy przesłać do właściwego archiwum państwowego dla uzyskania zezwolenia na jej zniszczenie. Spisy te wraz z protokołem brakowania sporządza się w dwóch egzemplarzach.
2. Po uzyskaniu zgody archiwum państwowego dokumentacja przeznaczona na makulaturę, powinna być doprowadzona do stanu uniemożliwiającego odtworzenie jej treści i przekazana do zbiornicy surowców wtórnych.
13.Nadzór nad archiwum zakładowym
§ 17.
1. Prawo kontroli archiwum zakładowego mają osoby upoważnione przez Starostę /kierownika urzędu/ oraz organy wyższego stopnia.
2. Co najmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola wewnętrzna archiwum zakładowego, mająca na celu skonfrontowanie stanu zawartości dokumentacji z prowadzoną ewidencją i ustalanie prawidłowości pracy archiwum zakładowego.

3. Prawo kontroli archiwum zakładowego mają również przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i właściwego wojewódzkiego archiwum państwowego, którzy sprawują nadzór nad sposobami zabezpieczenia, gromadzenia i ewidencji dokumentacji oraz nad metodami jej porządkowania, inwentaryzacji i brakowania w archiwach zakładowych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna