Starosty chrzanowskiegoPobieranie 16.5 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.5 Kb.
AGN.JM.III.7011/022/2010

OGŁOSZENIE

STAROSTY CHRZANOWSKIEGO

z dnia 14 lutego 2011 r.


Starosta Chrzanowski działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Libiążu, obręb Libiąż Mały, składającej się z działek: nr 499/1 o pow. 0,0691 ha, nr 499/2 o pow. 0,0687 ha, nr 500 o pow. 0,0701 ha oraz nr 501 o pow. 0,0723 ha.
1. Opis nieruchomości.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Wymienione wyżej działki wpisane są do ksiąg wieczystych nr KRC1/00051028/6, KRC1/00015574/4 i KRC1/00049484/3 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

Nieruchomość położona jest w centralnej części Libiąża przy ul. Harcerskiej w rejonie zabudowy mieszkaniowej. Od centrum administracyjnego i handlowego oddalona jest ok. 400m. Składa się z 4 działek tworzących obszar o kształcie prostokąta o wym. ok.95mx30m i łącznym obszarze 0,2802 ha. Nieruchomość położona jest przy wąskiej drodze dojazdowej o nawierzchni asfaltowej.

Widok od strony ul. Harcerskiej strona lewa i prawa działki.


Kopia mapy

z zaznaczoną nieruchomością

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Działka zostaje przeznaczona do sprzedaży wg. stanu w ewidencji gruntów tj. bez geodezyjnego odtworzenia granic. Działka stanowi teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art.558 Kodeksu cywilnego w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość zbywana będzie w stanie istniejącym.


2.Ustalenia planu zagospodarowania.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż uchwalonym w dniu 30-10-1998r. uchwałą nr IV/30/98 nieruchomość położona na terenie rozwoju funkcji mieszkaniowo- usługowych do adaptacji, modernizacji intensyfikacji zabudowy w obrębie terenów zainwestowanych i oznaczona jest na rysunku studium symbolem 1 MU.


3. Wartość nieruchomości:

Zgodnie z wyceną wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości wynosi 114 181,00 zł.


4. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza wynosi 170 000,00 zł. Do wylicytowanej w przetargu kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia aktu notarialnego.


5. Termin przetargu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (sala nr 219 II piętro) w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 900.


6. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu.

  • W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.


  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w kwocie 10 000,00 zł ustalonego zgodnie z § 4 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207.z 2004 r. poz.2108).

  • Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 22 marca 2011 r. na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie nr 23 84440008 0000 0080 5429 0007 z dopiskiem PRZETARG – Harcerska.

  • Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

  • Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej wadium podlega przepadkowi.

  • Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Właściciel nieruchomości może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

  • Cudzoziemiec zamierzający przystąpić do przetargu powinien dostarczyć do dnia 8 lutego 2011 r. zezwolenie uprawniające do nabycia nieruchomości wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. Nr 167 z 2004 r. poz. 1758 z późn. zmianami).

W dniu przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych oraz aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.


7. Akt notarialny.

Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca, nastąpi po uzyskaniu zgody wojewody (art.23 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010 r. z późn. zm.).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

8. Szczegółowe informacje.

udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 w pok.009 oraz pod nr tel./0-32/ 625-79-26 lub /0-32/ 625-79-63.STAROSTA

Adam Potocki


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna