Statgraphics opis ogólny Ogólne cechy. Wprowadzanie DanychPobieranie 22.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.82 Kb.
STATGRAPHICS

Opis ogólny
1. Ogólne cechy.

2. Wprowadzanie Danych.

3. Praca z Danymi oraz Transformacja danych
1. Ogólne cechy.

Po wejściu do programu można powiedzieć, że Statgraphics posiada następującą strukturę: “analyses,” “folios,” and “galleries.”


Analyses: “Analysis” (nazwa robocza) jest pojedynczym oknem, które jest tworzone podczas uruchamiania statystycznej procedury które zawiera raporty i rysunki związane z uruchomioną procedurą. Dla przykładu przy „Analizie” w przypadku regresji okno będzie zawierało raporty tekstowe na temat współczynników, prognozy, etc. oraz dołączony zbór rysunków. Każdą „szybkę” (pane) analizowanej procedury można przeglądać w detalach przez maksymalizowanie okienka poprzez dwukrotne klikniecie lewym przyciskiem myszy i powrotu do oryginalnego rozmiaru poprzez dwukrotne ponowne klikniecie. Dodatkowo w niektórych okienkach poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy istnieje możliwość modyfikacji wybranej procedury bądź to poprzez pane options lub Analysis options. Dla przykładu przy wyborze rozkładu prawdopodobieństwa Analysis options daje nam możliwość wyboru pracy z danym rozkładem z pięcioma różnymi parametrami.W przypadku, gdy chcemy wygenerować próbkę z danego rozkładu możemy posłużyć się opcją Pane Options w celu wyboru liczebności próby.

Statfolios: “Statfolio” zawiera zbór wszystkich wykonywanych analiz wykonywanych podczas sesji. Kiedy zapisujemy “Statfolio”, zachowujemy wówczas całą analizę wykonanych wcześniej procedur. Jest to dobra własność gdyż nie musimy zapamiętywać całej sekwencji operacji wykonanych w celu uzyskania konkretnego wyniku przy ponownym otwarciu sesji lub istnieje możliwość otrzymania dodatkowych wyników przy wprowadzeniu nowych danych.
StatAdvisor: Statgraphics zawiera bardzo pożyteczną własność, jaką jest “StatAdvisor”, który jest rodzajem tekstowego raportu podsumowujący rezultaty otrzymanych analiz zawierający specyficzne komentarze o znaczeniu statystycznym wykonanej procedury oraz wskazówek związanych z wykonywaną procedurą. Analiza podsumowująca jest generowana z wbudowanego systemu statystycznych ekspertyz. Oczywiście nie gwarantuje to ostatecznego zdania na temat wykonanej analizy ale może być przydatna jako pewna wskazówka do dalszej analizy.
The Statgallery: W galerii można umieścić równocześnie od 1 do 9 rysunków. Poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy wybierając opcje Modify Arrangement istnieje możliwość odpowiedniego doboru rozmieszczenia okienek. Istnieją również możliwości nakładania,zamiany rysunków poprzez opcję Overlay, Replace etc.
2. Wprowadzanie danych.

Podczas uruchamiania programu pojawia się okno dialogowe Statwizard, który oferuję pomoc w celu wprowadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy. Przy wyborze Cancel i Yes startujemy z pustym arkuszem “untitled”. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek analizy należy wprowadzić dane ręcznie lub załadować dane do arkusza z plików zewnętrznych. Można to zrobić w następujący sposób :

  1. Wprowadzić dane ręcznie do arkusza:

Każda kolumna w arkuszu “untitled” odpowiada jednej zmiennej o nazwie Col_1,Col_2 etc. Dane przeznaczone do analizy można wprowadzać ręcznie do kolumn. Aby przypisać nazwę wprowadzonym danym lub zmienić atrybuty należy podświetlić wybraną kolumnę klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Modify Column. Aby zachować wprowadzone dane należy wybrać z panelu menu “File/Save Data File” w celu zachowania danych.


  1. Skopiować dane z innego arkusza do arkusza Statgraphics:

Zadanie polega na standardowym skopiowaniu danych np. z programu excel poprzez Ctrl-C i wklejeniu w odpowiednią kolumnę po wcześniejszym ustawieniu kursora komórki docelowej.  1. Otwarcie istniejącego pliku z danymi:

Przy wyborze z menu “File/Open Data File” można otworzyć pliki z gotowymi danymi. Pliki z danymi dla programu Statgraphics można zidentyfikować za pomocą rozszerzenia .SF lub .SF3.

Istnieje również możliwość otwarcia pliku excelowego lub bazodanowego (np. Acces, Oracle).


3. Praca z danymi.

Po wprowadzeniu danych lub załadowaniu do arkusza “untitled” istnieje możliwość modyfikacji lub generowania nowych danych za pomocą poniżej wymienionych operatorów (przykładowych, obszerniejszą listę można przeglądać wybierając opcję Generate Data). Aby otrzymać zmodyfikowane dane należy wybrać pustą kolumnę i prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Generate Data. W polu Expression wpisać żądane wyrażenie. Mając dane oznaczone zmiennymi X i Y można wykonywać następujące operacje:

• Operatory arytmetyczne: X+Y, X-Y, X*Y, X/Y, X^Y

LOG(X), EXP(X), LOG10(X), EXP10(X), SQRT(X), ABS(X)

• Funkcję statystyczne: AVG(X), SD(X), VARIANCE(X)

X=2, X>=2, X<>2, etc.

• Logiczne: X>2&X<10

• Logiczne "lub" (vertical bar): X<2|X>10

• Logiczna negacja (tilde symbol): ~(X<2)

•Generator 100 liczb losowych z rozkładu jednostajnego na odcinku od 0 do 1: RUNIFORM(100,0,1)

•Generator 100 liczb losowych z rozkładu normalnego o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1: RNORMAL(100,0,1)

• Podobnie: REXPONENTIAL, RGAMMA, RLOGNORMAL, RINTEGER, RWEIBULL

• Wartość dystrybuanty rozkładu N(0,1) w punkcie x NORMAL(x, mean, stddev)

• Wartość kwantyla rzędu p rozkładu N(0,1) INVNORMAL(p, mean, stddev)

• Podobnie: CHISQUARE(x,df), INVCHISQUARE(p,df), STUDENT(x,df), INVSTUDENT(p,df), etc.

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu StatgraphicsZadanie 1

  • utworzyć zmienną x1 i wypełnić 10 przypadków dowolnymi cyframi

  • Utworzyć x2=x1^2. Utworzyć zmienną

Wsk. Zmienną x2 utworzyć używając formuły 1*(x1<=3)+2*((x1>3) &(x1<=7))+3*(x1>7)Wsk. Skopiować zawartość kolumny x1 do kolumny x4 (Ctrl C Ctrl V) i prawym przyciskiem myszki uruchomić Recode Data. Porównać wyniki x3 i x4 .
Zadanie 2

  • Wygenerować 100 realizacji zmiennej losowej o rozkładzie {tu wybrać jeden z rozkładów dostępnych). Przedstawić histogram dla wygenerowanego zbioru danych i na tym przykładzie przećwiczyć opcje graficzne


Zadanie 3

Wsk. Kąty w mierze stopniowej Utworzyć zmienną pomocniczą t formułą Count(1;90;1) a następnie dwie zmienne xt sin(2*t)*cos(t) i yt sin(2*t)*sin(t). W mierze łukowej formułą t0,005*Count(1;100;1)*3,14 a następnie dwie zmienne xt  sinr(2*t)*cosr(t) i yt  sinr(2*t)*sinr(t).

  • Narysować wykres linii śrubowej lub krzywej Vivaniego

  • Na jednym rysunku narysować funkcje gęstości rozkładu N(0,1) i t30 ( to samo dla dystrybuant)


Wsk. Dla dystrybuant Wybrać PlotScatterplotsMultiple X-Y Plot i bezposredni0 z linii poleceńDla gęstości Utworzyć zmienną x -3+0,06*Count(1;100;1)

Utworzyć Zmienną NCDF Normal(x;0;1) i zmienną StudentCDFStudent(x;30)

Utworzyć dwie nowe zmienne Dnorm i Dstud jako przyrosty dystrybuant (CTRL C, CTRL V)

Utworzyć wykres gęstości PlotScatterplotsMultiple X-Y Plot
Inny sposób przez nałożenie utworzonych przez program rysunków

PlotProbability Distributions Utworzyć wykres gęstości N(0,1)

Skopiować rysunek do galerii

Utworzyć wykres gęstości t 30 zmienić kolor linii i nałożyć na pierwszy rysunek©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna