Statut fundacji michaelPobieranie 134.58 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar134.58 Kb.


STATUT FUNDACJI MICHAEL

z dnia 9 lutego 2012 roku
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja „Michael", zwana w dalszej części Statutu „Fundacją", działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 г o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

 1. Fundacja została ustanowiona przez:

1) Agnieszkę Maćkówkę,

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 8 lutego 2012 roku, Repertorium A Numer 1151/2012, sporządzonym przez notariusza - Annę Obler - Stybel w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Królewska 7. 1. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym Statutem.


§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 2. Czas trwania Fundacji pozostaje nieokreślony.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej

celów.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, na terenie kraju.

 2. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


§3

 1. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.


§4

1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi fundacji.Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5

Celami Fundacji są:

 1. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, szczególnie osobom starszy, bezrobotnym oraz dzieciom;

 2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w celu pomocy dzieciom osieroconym;

 3. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz dorosłym, dzieciom i młodzieży z rodzin, w których są osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem;

 4. Pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w wejściu na rynek pracy;

 5. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;


§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, wyłącznie poprzez realizację zadań w sferze działań publicznych wskazanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w szczególności poprzez: 1. Diagnozę systemu rodzinnego, czyli wyjaśnienie problemów w funkcjonowaniu danej rodziny i możliwości ich pokonania;

 2. Pracę z rodziną mająca na celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówce

 3. Pracę z rodziną umożliwiająca powrót dzieci do domu rodzinnego

 4. Szkolenia dla rodziców, opiekunów i profesjonalistów

 5. Rozszerzanie metod wspierania rodziny poprzez tworzenie sieci wolontariuszy
  G) Tworzenie centrów pielęgnacyjno-opiekuńczych; psychogeriatrycznych;

 6. Tworzenie rodzinnych domów dziecka; placówek opiekuńczo-wychowawczych; placówek opiekuńczo-terapeutycznych; ośrodków preadopcyjnych, żłobków, klubów dziecięcych

 7. Edukację urzędników i profesjonalistów zajmujących się pomocą rodzinie

 8. Tworzenie nowoczesnego i stabilnego systemu wsparcia dla rodzin

 9. Współpracę z innymi ośrodkami pomocy rodzinie i dziecku, tj. Ośrodki Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia i Fundacje działające na rzecz rodźmy, Sądy Rodzinne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 10. Wspieranie rodzin poprzez edukację, spotkania z zespołami integracyjnymi zaangażowanymi
  w pomoc rodzinie, organizowanie wyjazdów

 11. zastosowanie metod terapeutycznych wspierających rodzinę i poszczególnych ich członków;
  1 3) Zakładanie i prowadzenie domów spokojnej starości; pensjonatów; domów seniora;

 12. organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń
  osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także
  upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci Internetowej tych
  doświadczeń;

 13. organizowanie spotkań integracyjnych;

 14. udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej podopiecznym Fundacji;

 15. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji;

 16. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za granicą - zainteresowanych i wspierających jej cele;

 17. współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz podopiecznych Fundacji;

 18. wspieranie różnych form, osób, instytucji - mające na celu pomoc osobom potrzebującym

 19. organizację eventow;

 20. współpracę z instytucjami, placówkami oraz organizacjami „mediów" w zakresie środków publicznego przekazu

2. Działalność wskazana w pkt. 1, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, jak również innych instytucji, których działalność jest zbieżna z jej celem.


§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy). Z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) przeznaczone jest na działalność gospodarczą oraz inne mienie i fundusze przez Fundację w toku działania.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8

1. Dochodami Fundacji są: 1. darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,

 2. dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji,

 3. dochody ze zbiórek publicznych prowadzonych na podstawie zezwoleń właściwych organów administracji,

 4. odsetki od lokat bankowych,

 5. odsetki od lokat kapitałowych, obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych,

  1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

  2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej łub obcej w bankach krajowych

lub zagranicznych - zgodnie z przepisami polskiego prawa.

4. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni,- alkoholu i papierosów oraz zakładów bukmacherskich.

5. Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:


 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń/ów jej organów, pracownic/ków oraz osób, z którymi członkinie/owie jej organów lub pracownice/y pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub pracownic/ków oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub pracownic/ków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z cełu statutowego Fundacji,

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

7. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, przy czym dochody z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

  1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy

sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

9. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności statutowej fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.10. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Rozdział IV. Działalność gospodarcza
§ 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

 1. (32.40.Z) - Produkcja gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji,

 2. (47.65.Z) - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 3. (47.89.Z) - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

 4. (93.29.Z) - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

 5. (92) - Działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp.,

 6. (47.61 .Z) - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 7. (47.82) - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

 8. (46.49.Z) - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 9. (13.95.Z) _ Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,

 10. (18.2) - Produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej,

 11. (21.2) - Produkcja wyrobów z papieru i tektury,

 12. (22.1) - Działalność wydawnicza,

 13. (22.2) - Działalność poligraficzna,

 14. (13.99.Z) - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

 15. (70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 16. (46.19.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

 17. (71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

 18. (68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 19. (74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nieklasyfikowana,

 20. 21') (68.31 .Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

 21. (78.10.Z) - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

 22. (82.30.Z) - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 23. (69.10.Z) - Działalność prawnicza,

 24. (73.11 .Z) - Działalność agencji reklamowych,

 25. (56.29.Z) - Pozostałą usługowa działalność gastronomiczna,

 26. (56.30.Z) - Przygotowywanie i podawanie napojów,

 27. (74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

 28. (85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację,

 29. (78.20.Z) - Działalność agencji pracy tymczasowej,

 30. (79.11 .A) - Działalność agentów turystycznych,

 31. (79.11 .B) - Działalność pośredników turystycznych,

 32. (58.11 .Z) - Wydawanie książek,

 33. (62.01 .Z) - Działalność związana z oprogramowaniem,

 34. (58.12.Z) - Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych),

 35. (62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

 36. (58.13.Z) - Wydawanie gazet,

 37. (62.03.Z) - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

 38. (69.20.Z) - Działalność rachunkowo - księgowa, doradztwo podatkowe,

 39. (70.21 .Z) - Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,

 40. (64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów,

 41. (56.10.A) - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

 42. (71.11 .Z) - Działalność w zakresie architektury,

 43. (85.59.A) - Nauka języków obcych,

 44. (58.14.Z) - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 45. (62.09.Z) - Pozostałą działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

 46. (58.19.Z) - Pozostałą działalność wydawnicza,

 47. (63.11.Z) - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

 48. (82.11 .Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

 49. (63.12.Z) - Działalność portali internetowych,

 50. (82.19.Z) - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

 51. (93.29.Z) - Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

 52. (56.21.Z) - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 53. (66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

 54. (64.99.Z) - Pozostałą finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

 55. (55.10.Z) - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

 56. (85.59.B) - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane,

 57. (74.30.Z) - Działalność związana z tłumaczeniem,

 58. (46.52.Z) - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, oraz części do niego,

 59. (46.90.Z) - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

 60. (47.19.Z) - Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

 61. (47.91 .Z) - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,

 62. (47.99.Z) - Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siedzą sklepową, straganami i targowiskami,

 63. (66.21 .Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

 64. (66.22.Z) - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

 65. (66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

 66. (61.90.Z) - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

 67. (61.20.Z) - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

 68. (47.42.Z) - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 1. Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust.1 jest podjęcie po porozumieniu z Radą Fundacji stosownej uchwały, przez co najmniej 2/3 członków Zarządu.

 2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd Fundacji, poprzez dokonanie zmiany postanowień niniejszego rozdziału statutu.


Rozdział V. Władze Fundacji
§ 10

Władzami Fundacji są: 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.


§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,

 2. wniesienia aktu oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia publicznego, pełniony z winy umyślnej;

 3. odwołania członka Zarządu;

 4. śmierci członka Zarządu.

 1. Prezes Zarządu składa rezygnację na ręce Fundatora bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak:

 1. działanie na szkodę Fundacji,

 2. naruszenie postanowień niniejszego Statutu,

 3. nienależyte wypełnianie funkcji członka Zarządu,

 4. choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,

 5. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;

 6. zaniechania wykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy pół roku;

 7. przekroczenia 75 roku życia

 1. Uchwała Rady, o której mowa w § 12 ust. 5 podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków, za ówczesną zgodą Fundatora. Sprzeciw Fundatora, co do odwołania członka Zarządu jest dla Rady wiążący.

 2. Ze względów określonych w § 12 ust. 5 oraz z powodu utraty zaufania, prawo odwołania członka Zarządu przysługuje również Fundatorowi.

8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, przy czym wynagrodzenie dla nich ustala Rada w porozumieniu z Fundatorem.

9 W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada.


§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie w sprawach, w których powstanie zobowiązania lub wierzytelności Fundacji przewyższa kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

 3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie czynności niezastrzeżone na rzecz innych organów

Fundacji.

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności. 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;

 3. ustalanie wielkości zatrudnienia

 4. cl) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

 5. realizacja celów statutowych,

 6. sporządzanie planów pracy i budżetu;

 7. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,

 8. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
  rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
  fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

 9. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

 10. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek lub fundacji,

 11. sporządzenie Regulaminu Pracy Zarządu,

 12. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,

 13. tworzenie oraz likwidacja oddziałów, zakładów, filii Fundacji jak również powoływanie oraz odwoływanie członków ich organów;

 14. określanie zasad działania oddziałów, zakładów, filii oraz nadawanie regulaminów działania organów.


§ 13

1. Pierwszy skład zarządu stanowi, jego Prezes w osobie: Jacek Krakowiak, zam. ul. Stawowa 20a,

42-450 Łazy, PESEL 73011917137, Seria i numer dowodu osobistego AJC 501263
§14


 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o ich terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. W szczególnych, uzasadnionych okolicznościach można zwołać posiedzenia Zarządu drogą telefoniczną.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu

 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 7. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.


Rozdział VI. Sposób reprezentacji
§15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach niepowodujących powstania zobowiązania łub wierzytelności Fundacji powyżej kwoty 5000 zł może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 2. W pozostałych sprawach generujących zobowiązania lub wierzytelności ponad kwotę wskazaną w ust.1 oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie prezes zarządu, lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie oświadczenia woli składane są przez Prezesa.

 4. Funkcję osoby, o której mowa w art.31 ustawy kodeks pracy sprawuje zarząd.

 5. Zapisy niniejszego paragrafu nie uchybiają postanowieniom dotyczącym Rady Fundacji.


Rozdział VII. Rada Fundacji
§16

 1. Rada jest organem, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada składa się z od dwóch do pięciu członków powoływanych na pięć lat.

 3. W skład Rady Fundacji wchodzą wybrane przez Fundatora osoby fizyczne lub prawne;

 4. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji
  upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

 6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa "Regulamin Rady Fundacji"


§17

1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.


§18

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

 2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. Przepisy § 11 stosuje się do członków Rady odpowiednio.

 3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn w porozumieniu z Fundatorem. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Fundator po uzyskaniu opinii Rady bądź Rada Fundacji w porozumieniu z Fundatorem - uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

 4. Negatywna opinia Rady nie wiąże Fundatora.§19

    1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.


§20

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.


§ 21

1. Członkowie Rady Fundacji: 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w
  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

2. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
§22

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, przesyłając informację o terminie i porządku obrad pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 1. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.

 2. Z zastrzeżenie wyjątków przewidzianych w Statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał - większością 2/3 głosów w obecności połowy uprawnionej liczby osób. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu, w celu składania wyjaśnień.

6. Fundator lub osoba przez niego w tym celu wskazana ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. 1. Przewodniczącego Rady wybierają jej członkowie na pierwszym jej posiedzeniu.

8. Pierwszego Przewodniczącego wskazuje Fundator.
§23

1. Rada Fundacji przesyła odpis każdej uchwały do wiadomości Fundatora, w terminie 3 dni od chwili

jej podjęcia.

2. Fundator może w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Rady, uchylić ją ze względu na jej sprzeczność z: postanowieniami Statutu; celami działania Fundacji oraz interesami Fundacji.


§ 24

1. Do zadań Rady Fundacji należy: 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa;

 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

 4. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

 5. uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

 6. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;

 7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;

 8. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;

 9. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji;

 10. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych;

 11. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

 12. nadzór nad działalnością Fundacji;

 13. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji

 14. przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium


§25

1. Członkowie Rady mają prawo wziąć udział w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.


§26

 1. Informacja Zarządu w przedmiocie w przedmiocie sprawozdania lub bilansu za poprzedni rok obrotowy winna być przedłożona Radzie do 31 marca roku następującego.

 2. Informację składa Prezes Zarządu.

 3. Rada podejmuję decyzję w przedmiocie absolutorium w terminie do dwóch miesięcy od dnia przedstawienia sprawozdania Prezesa.

 4. W razie braku udzielenia absolutorium Zarządowi, przeprowadza się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Zarządu Fundacji. Uchwała może być podjęta nie wcześniej niż 7 dni od dnia odmowy udzielenia absolutorium.

 5. Uchwała o odwołanie Zarządu z uwagi na brak udzielenia absolutorium musi wskazywać nowy skład Zarządu, w tym jego Prezesa.

 6. Prawo przedstawienia kandydatów posiada każdy członek Rady oraz Fundator.


§27

 1. Rada może odwołać Prezesa Zarządu.

 2. Odwołanie Prezesa Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem Organu


§28

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz składania wyjaśnień,

 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Rozdział VIII. Fundator
§29

1. Funkcja Fundatora pozostaje dożywotnią.

2. Funkcja Fundatora ustaje:


 1. z chwila jego śmierci,

 2. na skutek rezygnacji.
 1. Z chwilą śmierci, funkcje Fundatora pełni osoba wyznaczona przez Fundatora, a gdyby takiej osoby nie było, bądź nie mogła albo nie chciała pełnić wskazanej funkcji, prawo wyznaczenia przysługuje spadkobiercom. W razie niewyznaczenia następcy przez Fundatora lub jego spadkobierców funkcje pełni wspólnie Rada Fundacji. W razie braku zgody osoby mającej pełnić funkcje Fundatora jak również braku organu powyżej wskazanego, sprawę rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

 2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w Statucie Fundator może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 3. Fundator może swoją funkcję łączyć z funkcją członka Zarządu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Fundator staje się Prezesem Zarządu. Dotychczasowy zaś Prezes staje się wiceprezesem.

 4. Do Fundatora będącego Prezesem Zarządu nie stosuje się postanowień Statutu w zakresie możliwości jego odwołania.

 5. Fundator będący Prezesem Zarządu nie traci swoich praw przyznanych postanowieniami Statutu.


§30

1. Niezależnie od postanowień Statutu, do kompetencji Fundatora należy: 1. Wytyczanie - wspólnie z Radą - głównego kierunku działalności Fundacji,

 2. Wybór, powoływanie i odwoływanie członków pierwszego składu Zarządu,

 3. Wybór, powoływanie i odwoływanie członków Rady,

 4. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.


Rozdział IX. Połączenia z inną Fundacją
§31

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 1. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 2. Decyzja w sprawie połączenia podejmuje Zarząd fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji taką sama większością.

 3. W przedmiocie połączenia stanowisko może wyrazić również Fundator. Jego wola jest wówczas decydująca.


Rozdział X. Zmiany Statutu

§32

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu

fundacji bądź Fundatora.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy Członków Rady.


Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§33

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna