Statut fundacjiPobieranie 44.58 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar44.58 Kb.


STATUT
Fundacji

Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

§1
Postanowienia ogólne

 1. Marek Rusakiewicz, Tomasz Marcinkowski i Jarosław Urbański, zwani dalej Fundatorami, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 28 stycznia 2011 r. w Gorzowie Wlkp. przed notariuszem Marzanną Marią Korolewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pocztowej 13, Fundację o nazwie:

Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych
zwaną w dalszej części Statutu Fundacją.


 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 2


 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wlkp.

 3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja tworzy oddziały.

 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.§ 3

Cele i zasady działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:

  1. rozwój regionu poprzez prowadzenie badań społecznych i ekonomicznych i popularyzacje oraz implementacje ich wyników

  2. diagnozowanie istniejących problemów społecznych

  3. wspieranie rozwoju naukowego w regionie

  4. wspieranie budowania społeczeństwa wiedzy§ 4 1. Fundacja, inicjując, wspierając i samodzielnie prowadząc działania, realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. promocję idei „Uspołecznienia zarządzania instytucjami publicznymi”,

 2. prowadzenie badań społecznych i ekonomicznych

 3. wydawanie publikacji książkowych, zeszytów naukowych, w tym także publikacji elektronicznych

 4. organizowanie konferencji i seminariów naukowych i popularnonaukowych

 5. realizowanie projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa lub innych źródeł zewnętrznych

 6. opracowywanie raportów badawczych i analiz społecznych i ekonomicznych

 7. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem problemów ekologicznych i społecznych

 8. działania na rzecz równości płci,

 9. działania na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego

 10. działania promujące lokalne inicjatywy mające na celu popularyzację i wykorzystanie wiedzy społeczno-ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi i społecznymi, prywatnymi i publicznymi,

 11. działania promujące wiedzę społeczną i ekonomiczną w społecznościach lokalnych i środkach społecznego przekazu,

 12. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami środowisk akademickich i naukowych, służących nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych oraz wymiany informacji,

 13. tworzenie i prowadzenie programów informacyjnych, służących krzewieniu, w różnych kręgach społecznych, wiedzy na tematy związane z celami statutowymi,

 14. tworzenie i prowadzenie programów stypendialnych dla specjalistów różnych dziedzin, głównie pracowników nauki, oświaty i kultury, podejmujących działania zgodne z celami statutowymi Fundacji,

 15. publikację i dystrybucję związanych z realizacją celów Fundacji raportów, opracowań naukowych i badawczych, analiz, czasopism i książek oraz innych publikacji, przy pomocy wszystkich mediów znanych obecnie i wynalezionych w przyszłości,

 16. występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach związanych z celami statutowymi,

 17. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych.

 1. Fundacja może wykonywać działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.

 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działania innych osób.


§ 5.

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, w kwocie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Dochody fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  1. darowizn, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,

  2. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,

  3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,

  4. odsetek i depozytów bankowych,

  5. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,

  6. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację,

  7. dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie:

  • 85.60.Z Działalność wspomagającą edukację,

 • 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (PR)  i komunikacja,

 • 70.22. Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 • 90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza,

 • 58.11.Z  Wydawanie książek,

 • 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza,

 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • 63.12.Z Działalność portali internetowych

 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

 • 79.11.B  Działalność pośredników turystycznych,

 • 79.11.A  Działalność agentów turystycznych. 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 2. Cały dochód Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.


§ 6 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.


§ 7

Władze Fundacji 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.

 3. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym i wspierającym działalność Zarządu w zakresie działalności Fundacji.


§ 8
Zarząd Fundacji

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.

 2. Zarząd może składać się z 1 do 3 osób.

 3. Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na okres pięciu lat.

 4. Członek zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Fundacji.

 5. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego jego członek pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 6. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Rada Fundacji wskazuje spośród tego grona osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu.

 7. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego jest on reprezentowany na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 9 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

  1. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  3. ustalanie regulaminów,

  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

  5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

  6. podejmowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji,

  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§ 10.


Rada Fundacji

 1. Ustala się Radę Fundacji w składzie 3 osób.

§ 11. 1. Skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy.

 2. Każdy Fundator powołuje jednego członka Rady Fundacji.

 3. Kadencja Członka Rady trwa trzy lata.

 4. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora, który go powołał.

 5. Rada Fundacji wyłania ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

 6. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 2. mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 12.
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele

organizacji, których działalność może wspomagać cele Fundacji.

3.Rada Fundacji może powołać Radę Naukową Fundacji.

§ 13.
1. Do zadań Rady Fundacji należy  1. przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom zarządu absolutorium,

  2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji

  3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

  4. nadzór nad działalnością Fundacji.

  5. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 14.


Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwóch Członków Zarządu, (w tym Prezes Zarządu) łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego.

§ 15.


Zmiany Statutu

1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć celu Fundacji.

2. Zmian w Statucie dokonują Fundatorzy.

§ 16.


Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inna fundacją podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji


§ 17.

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.

2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Rady Fundacji.
§ 18.
1. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:  1. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisie otwarcia likwidacji,

  2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

  5. ściągnięcie wierzytelności , wypełnienie zobowiązań, oraz spieniężenie majątku Fundacji,

  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzyciela,

  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

  8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 19.
1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna