Statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. Jakuba Kani w DomaradzuPobieranie 0.6 Mb.
Strona1/12
Data01.05.2016
Rozmiar0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

im. Jakuba Kani

w Domaradzu

Spis treści


Spis treści 1

ROZDZIAŁ I 2

Informacje ogólne o placówce 2

ROZDZIAŁ II 2

Misja szkoły i model absolwenta 2

ROZDZIAŁ III 3

Cele i zadania Szkoły 3

ROZDZIAŁ V 11

Sposoby realizacji zadań szkoły 11

ROZDZIAŁ VI 15

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 15

ROZDZIAŁ VII 24

Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym 24

ROZDZIAŁ VIII 27

Nauczanie indywidualne 27

ROZDZIAŁ IX 28

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 28

ROZDZIAŁ X 30

Organy szkoły i ich kompetencje 30

ROZDZIAŁ XI 39

Organizacja nauczania i wychowania 39

§ 86. 39


ROZDZIAŁ XII 43

Organizacja wychowania i opieki 43

ROZDZIAŁ XIII 46

Organizacja szkoły 46

ROZDZIAŁ XIV 56

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 56

Zadania pomocy kuchennej:  65

Zadania pomocy nauczyciela przedszkola: 66

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne o placówce
§ 1.

Niniejszy statut określa cele i za sady funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani z siedzibą w Domaradzu nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /DZ.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm./§ 2.


 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani

 2. Siedziba Szkoły: Domaradz 3

 3. Ustalona nazwa używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.


§ 3.

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani jest publiczną szkoła podstawową o sześcioletnim cyklu nauki; świadectwo jej ukończenia uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum.

 2. Organem prowadzącym jest Gmina Pokój.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Domaradz, Fałkowice, Kopalina, Jagienna, Kozuby, Żabieniec, Świerczowskie, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów, Paryż, Markowo /gm. Wołczyn/, Kołoczek /gm. Wołczyn/, Wałda /gm. Wołczyn/, Święciny /gm. Murów/.

Ilekroć w statucie jest mowa o:
 1. Szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,

 2. Gminie – rozumie się przez to Gminę Pokój,

 3. Kuratorze - rozumie się przez to Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu.

 4. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,

 5. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,

 6. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,

 7. Radzie Rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,

 8. Oddziale Przedszkolnym - rozumie się przez to Oddział Przedszkolny utworzony przy Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu Uchwałą nr XVIII/127/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 13 maja 2008r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im Jakuba Kani w Domaradzu polegającego na zmianie jej struktury organizacyjnej.

 9. Uczeń- rozumie się przez to Dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu.

ROZDZIAŁ II

Misja szkoły i model absolwenta§ 4.
Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

Misja szkoły


 1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

 3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

 4. Przygotowujemy dzieci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

 5. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

 6. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.

 7. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.Model absolwenta Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu 1. Absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu to obywatel Europy XXI wieku, który:
 1. w swoim postępowaniu dąży do prawd,

 2. jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

 3. wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów,

 4. jest otwarty na wartości kultury,

 5. zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
 1. Absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna