Stomatologia zachowawcza z endodoncją Przedmiot obowiązkowyPobieranie 23.51 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar23.51 Kb.
1. Nazwa przedmiotu: Stomatologia zachowawcza z endodoncją
2. Przedmiot obowiązkowy
3. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
4. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: III rok
5. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1- go studenta):

Wykłady: 30 godzin

Seminaria:

Ćwiczenia: 70 godzin


6. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Klinika Stomatologii Zachowawczej
i Periodontologii

Adres jednostki: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań

Numer telefonu: 061 854 70 27

Numer faxu: 061 854 70 27, 061 854 71 26

Adres e-mail: stomzach@amp.edu.pl
7. Kierownik jednostki: prof. dr hab. Janina Stopa
8. Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof. dr hab. Janina Stopa

Kontakt:

Numer telefonu: 061 854 70 26

Adres e-mail: stomzach@amp.edu.pl
  1. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):

Regulamin i zasady zaliczania zajęć z zakresu stomatologii zachowawczej
z endodoncją

Do zaliczenia zajęć na III roku konieczne jest odbycie:

1. ćwiczeń klinicznych ze stomatologii zachowawczej z endodoncją w V i VI semestrze

2. wykładów i/lub seminariów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.Podstawą zaliczenia jest:

1. obecność na ćwiczeniach (każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona


a następnie odrobiona z inną grupą)

2. Wykazanie się wiadomościami teoretycznymi na ćwiczeniach i umiejętnościami praktycznymi z zakresu leczenia stomatologicznego osób dorosłych

3. Wykonanie obowiązującej normy zabiegów
Ćwiczenia kliniczne poprzedzone są krótkim repetytorium, do którego studenci są zobowiązani przygotowywać się. Ćwiczenia odbywają się pod opieką asystenta w podgrupach, a przyjmowanie pacjentów prowadzone jest zgodnie z zasadami „pracy na cztery ręce”. Studentów obowiązuje prowadzenie zeszytu pracy klinicznej, w którym podpisem asystenta potwierdzony jest każdy dzień pracy i każdy efektywnie wykonany zabieg.

Każdy etap pracy klinicznej musi być uzgodniony z lekarzem prowadzącym. Samodzielne podejmowanie leczenia przez studenta jest niedopuszczalne.


Studentów stomatologii obowiązuje przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, tajemnicy zawodowej i ogólnie przyjętych zasad poprawności w kontaktach z pacjentami, personelem Kliniki i kolegami.

Ubiór i wygląd studenta podczas zajęć klinicznych musi spełniać standardy stawiane personelowi oddziałów zabiegowych.


10. Cele kształcenia: ugruntowanie wiedzy na temat promocji zdrowia jamy ustnej, zapoznanie się z gabinetem stomatologicznym, badaniem pacjenta, zabiegami profilaktycznymi i leczeniem próchnicy zębów; opanowanie umiejętności „pracy na cztery ręce” w pozycji leżącej pacjenta, zakładanie koferdamu
11. Opis przedmiotu: Wstępne doświadczenia kliniczne obejmujące promocję zdrowia jamy ustnej, zapoznanie się z gabinetem stomatologicznym. Badanie pacjenta, zabiegi profilaktyczne, leczenie próchnicy zębów i wykonywanie skalingu u pacjentów dorosłych.
12. Tematyka wykładów i seminariów

1. Wykład wstępny

2. Postępowanie lekarsko-stomatologiczne. Wywiad, badanie przedmiotowe. Rozpoznanie, plan profilaktyczno-leczniczy, dokumentacja medyczna.

3. Promocja zdrowia jamy ustnej (ochrona zdrowia, edukacja prozdrowotna, wykładniki zdrowia jamy ustnej)

4. Epidemiologia próchnicy zębów.

5. Etiologia próchnicy.

6. Patologia szkliwa, zębiny i cementu korzeniowego w przebiegu próchnicy (wykład)

7. Przebieg kliniczny i podział próchnicy zębów

8. Diagnostyka próchnicy zębów.

9. Leczenie próchnicy zębów.

10. Nieprawidłowości zębów (zaburzenia liczby, wielkości kształtu, budowy, struktury tkanek, barwy) – etiologia, patomechanizm, obraz kliniczny, różnicowanie, postępowanie terapeutyczne.

11. Ubytki twardych tkanek niepróchnicowego pochodzenia i abrazja, afryzja, erozja, abfrakcja. Etiopatomechanizm, częstość występowania, obraz kliniczny, postępowanie lecznicze, zapobieganie.

12. Materiały plastyczne w stomatologii zachowawczej. Amalgamaty srebra, właściwości fizyczne, rodzaje, postępowanie kliniczne – kontrowersje wokół amalgamatów. Zasady bezpieczeństwa pracy z rtęcią (wykład)

13. Materiały wypełniające w stomatologii zachowawczej cd. Materiały kompozytowe i cementy szklano-jonomerowe, skład, rodzaje, właściwości, czynniki łączące ze szkliwem i zębiną. Zastosowanie w klinice.

14. Wrażliwość zębiny (nadwrażliwość) etiopatomechanizm, obraz kliniczny, postępowanie termiczne, efektywność.

15. Metody zwalczania bólu.

Rola premedykacji przed zabiegiem stomatologicznym. Znieczulenie miejscowe i znieczulenie ogólne.
Tematyka ćwiczeń

Ćwiczenie 1.

Diagnostyka kliniczna i radiologiczna próchnicy. Podziały próchnicy.

Leczenie nieinwazyjne i inwazyjne próchnicy zębów. Przyjmowanie pacjentów.

Ćwiczenie 2.

Podstawowe leki i materiały stomatologiczne w leczeniu próchnicy zębów (repetytorium z ćwiczeń fantomowych ze stomatologii zachowawczej). Przyjmowanie pacjentów.Ćwiczenie 3.

Pulpopatie odwracalne – diagnostyka, obraz kliniczny, leczenie.

Pulpopatie nieodwracalne – diagnostyka, obraz kliniczny, leczenie.

Przyjmowanie pacjentów.Ćwiczenie 4.

Choroby tkanek okołowierzchołkowych zęba – podział i diagnostyka różnicowa.

Przyjmowanie pacjentów.

Ćwiczenie 5.

Podstawowe leki i materiały stomatologiczne w leczeniu endodontycznym (repetytorium z ćwiczeń z endodoncji przedklinicznej).

Leczenie zębów z martwą miazgą i chorób tkanek okołowierzchołkowych.

Przyjmowanie pacjentów.Ćwiczenie 6.

Postępowanie kliniczne z pacjentami obciążonymi chorobami przewlekłymi ogólnoustrojowymi.

Przyjmowanie pacjentów.

Ćwiczenie 7.

Prezentacje przypadków w podgrupach (historia choroby i przedstawienie zaplanowanego postępowania profilaktyczno-leczniczego).

Przyjmowanie pacjentów.

Ćwiczenie 8.

Prezentacje przypadków w podgrupach (historia choroby i przedstawienie zaplanowanego postępowania profilaktyczno-leczniczego).

Przyjmowanie pacjentów.

Ćwiczenie 9.

Prezentacje przypadków w podgrupach (historia choroby i przedstawienie zaplanowanego postępowania profilaktyczno-leczniczego).

Przyjmowanie pacjentów.

Ćwiczenie 10.

Kolokwium końcowe; sprawdzian testowy i ustny. Zaliczenie ćwiczeń.Norma zabiegów po 5 i 6 semestrze:

Historia choroby – 2

Leczenie próchnicy – 5

Usunięcie złogów nazębnych – 5

Motywacja i instruktaż higieny jamy ustnej – 10

Plan postępowania profilaktyczno-leczniczego – 2


13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu: sprawdzian ustny i praktyczny (zaliczenie).
14. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

Arabska-Przedpełska B. (red). Endodoncja Współczesna. Med.Tur.Press Intern. Warszawa, 2004

Jańczuk Z. (red) Stomatologia zachowawcza: zarys kliniczny, podręcznik dla studentów stomatologii. WL PZWL, Wyd. III 2004

Piątkowska D. Zarys kariologii Med.Tour Press. Intern, Warszawa 2002

Ketterl W. (red) Stomatologia Zachowawcza I. Urban i Partner, Wrocław 1994

Ketterl W. (red) Stomatologia Zachowawcza II Urban i Partner, Wrocław 1995


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna