Stowarzyszenie pszczelarzy polskich „palonka”Pobieranie 54.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar54.24 Kb.
Danuta Dąbrowska

ul. Skibińska 26


Lublin 20-303 www.danutadabrowska.ebiznes.fm


tel/ +48 81 746 24 90
kom. + 48 609 607 988 danutadabrowska@interia.pl

Oferta UBEZPIECZENIA dla PSZCZELARZY na 2011 rok
UBEZPIECZYCIEL


SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

Zarząd: Adam H. Pustelnik, Rainer Schönberg, Jurgen Reimann.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS:0000042793, NIP: 583-27-58-112, REGON 192566592

Kapitał zakładowy: 35.710.000 zł opłacony w całości
UBEZPIECZAJĄCY

STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY POLSKICH „PALONKA”

OKRES UBEZPIECZENIA


12 miesięcy


CZĘŚĆ I - UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCHZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan oraz szkody powstałe wskutek powalenia przez huragan części budynku, drzew lub innych przedmiotów na mienie objęte ochroną ubezpieczeniową, powódź, grad, napór śniegu, lawinę, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, uderzenie pojazdu, zalanie, deszcz nawalny, pękanie rur.


PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
SUMY UBEZPIECZENIA

(sumy ubezpieczenia do wyboru) SKŁADKA

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

WARUNKI UBEZPIECZENIA
1. Budynki, budowle (magazyny, pracownie pszczelarskie)
Suma ubezpieczenia Składka

50.000 PLN 50 PLN

100.000 PLN 100 PLN

150.000 PLN 150 PLN

200.000 PLN 200 PLN

300.000 PLN 300 PLN


Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcji naliczania odszkodowania.
2. Mienie ruchome (maszyny, urządzenia, sprzęt pszczelarski, ule, pnie pszczele,)
Suma ubezpieczenia Składka

20.000 PLN 20 PLN

40.000 PLN 40 PLN

60.000 PLN 60 PLN

100.000 PLN 100 PLN

3. Środki obrotowe (miód i produkty pszczelarskie)
Suma ubezpieczenia Składka

10.000 PLN 10 PLN

30.000 PLN 30 PLN

50.000 PLN 50 PLN

80.000 PLN 80 PLN

100.000 PLN 100 PLN


W przypadku wznawiania umowy ubezpieczenia przez poszczególne Stowarzyszenia na rok 2010/2011 od podanych składek przysługuje 5% zniżka. Warunkiem otrzymania zniżki just bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA w roku poprzednim.

OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zatwierdzone uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 08.08.2007
CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEIM I ROZBOJU

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA


SUMY UBEZPIECZENIA (sumy ubezpieczenia do wyboru) / SKŁADKA

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

WARUNKI UBEZPIECZENIAMienie ruchome (maszyny, urządzenia, sprzęt pszczelarski, ule)
Suma ubezpieczenia Składka
10.000 PLN 100 PLN

20.000 PLN 200 PLN

50.000 PLN 450 PLN

80.000 PLN 720 PLN

100.000 PLN 900 PLN
Środki obrotowe (miód i produkty pszczelarskie)
2.000 PLN 25 PLN

5.000 PLN 64 PLN

10.000 PLN 112 PLN

20.000 PLN 200 PLN

W przypadku wznawiania umowy ubezpieczenia przez poszczególne Stowarzyszenia na rok 2010/2011 od podanych składek przysługuje 5% zniżka. Warunkiem otrzymania zniżki just bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA w roku poprzednim

Warunkiem ubezpieczenia mienia ruchomego oraz środków obrotowych od kradzieży z włamaniem i rabunku jest spełnianie minimalnych wymagań przeciw kradzieżowych zgodnych z OWU pomieszczeń, w których to mienie się znajduje. Nie obejmuje rodzin pszczelich stojących na wolnej przestrzeni.


OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju zatwierdzone uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.nr 44/Z/2007 z dnia 08.08.2007CZĘŚĆ III - UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMUPRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA / SKŁADKAPień (ul wraz z pszczołami, plastrami, czerwiem i zapasem pokarmu)
Suma ubezpieczenia dla jednego pnia – 250 PLN.
Składka roczna za każdy pień – 2 PLN


ZAKRES UBEZPIECZENIA
WARUNKI UBEZPIECZENIA

Uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie i zwierzęta
OWU mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju zatwierdzone uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.nr 44/Z/2007 z dnia 08.08.2007

CZĘŚĆ I V - OFERTA UBEPZIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJWariant IUBEZPIECZONA DZIAŁALANOŚĆ


Wykonywanie zawodu pszczelarza, gospodarka stacjonarna i wędrowna: posiadanie pasieczysk, ustawianie pni pszczół poza terenem pasieczysk

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie OC deliktowej z tytułu szkód osobowych w związku z prowadzoną działalnością, z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i utraty mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną za skutki nietypowego użądlenia przez pszczoły będące własnością ubezpieczonych.SUMA GWARANCYJNA

15.000 PLN na jedno i 30.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonegoKLALZULE DODATKOWE

OC osób wykonujących zawód pszczelarza z sublimitem – 15.000 PLN na jedno i 30.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonegoTERYTORIALNY ZAKRES OCHRONY

RPFRANSZYZA INTRGRALNA

100 PLN na każdą szkodęSKŁADKA

13 PLN od każdej pasieki

Za jedną pasiekę uznaje się 80 rodzin.Każde następne rozpoczęte 80 rodzin uznaje się za kolejną pasiekę.WARUNKI UBEZPIECZENIA

OWU OC zatwierdzone Uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 08.08.2007 r. wraz z klauzulą OC osób wykonujących zawód pszczelarza
Wariant III


UBEZPIECZONA DZIAŁALANOŚĆ

Wykonywanie zawodu pszczelarza, gospodarka stacjonarna i wędrowna: posiadanie pasieczysk, ustawianie pni pszczół poza terenem pasieczyskZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie OC z tytułu szkód osobowych w związku z prowadzoną działalnością, z włączeniem odpowiedzialności za produkt (miód, propolis, pyłek, jad pszczeli, pierzga ). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną za skutki nietypowego użądlenia przez pszczoły będące własnością ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu utraty mienia. Wyłączone są uczulenia powstałe na skutek spożywania i stosowania w/w produktówSUMA GWARANCYJNA

20.000 PLN na jedno i 60.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonegoKLALZULE DODATKOWE

  1. OC osób wykonujących zawód pszczelarza z sublimitem – 20.000 PLN na jedno i 60.000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego

  2. OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy z sublimitem – 10.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdego ubezpieczonegoTERYTORIALNY ZAKRES OCHRONY

EuropaFRANSZYZA INTEGRALNA

100 PLNSKŁADKA

50 PLN od każdego ubezpieczonegoWARUNKI UBEZPIECZENIA

OWU OC zatwierdzone Uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 08.08.2007. wraz z klauzulą OC osób wykonujących zawód pszczelarza oraz oc pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy
Luty 2011-02-22


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna