Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy kęsowo na lata 2008 – 2015Pobieranie 411.72 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar411.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6


GMINA KĘSOWO

PROJEKT
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

GMINY KĘSOWO

NA LATA 2008 – 2015


SPIS TREŚCI

Rozdział I – OPIS STRATEGII

 1. WSTĘP…………………………………………………………………………………..5

 2. POSTAWA PRAWNA………………………………………………………………….5

 3. ZGODNOŚC Z PRAWEM WSPÓLNOTOWYM STRATEGIAMI EUROPEJSKIMI, NARODOWYMI, REGIONALNYMI I LOKALNYMI…….6

 4. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ……………………………………8

 5. PODSTAWOWE ETAPY BUDOWANIA STRATEGII…………………………..8

 6. OFICJALNE PRZYJĘCIE STRATEGII……………………………………..9

Rozdział II - CHARAKTERYSTYKA GMINY

 1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE…………………………………………………..10

 2. DEMOGRAFIA ………………………………………………………………………11

 3. RZEŹBA TERENU…………………………………………………………………..14

 4. KLASYFIKACJA GLEB…………………………………………………………….15

 5. DOMINUJĄCA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA………………………………15

 6. TRENDY GOSPODARCZE - SPOŁECZNE…………………………………….17

 7. INFORMACJA O KOMPLEKOWEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY……17

 8. PODSTAWOWE KIERUNKI ROZWOJU ZAPISANE W KOMPLEKSOWEJ STRATEGII ROZWOJU…………………………………………………………….18

 9. ]INFORMACJE O INNYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH DOTYCZĄCYCH GMINY……………………………………………………………18

Rozdział III – SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ POMOCĄ SPOŁECZNĄ ( Z UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POWIATOWYCH)……………………………………………………………………19

 2. REJONY PRACY SOCJALNEJ…………………………………………………..23

 3. CHARAKTERYSTYKA GRUP OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W

GMINIE………………………………………………………………………………..23

 1. DOTYCHCZASOWE FORMY POMOCY ŚWIADCZEŃ………………………29

 2. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI ( W TYM ZLECANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ)……………………………………………34


Rozdział IV - ŹRÓDŁA PODSTAWOWYCHPROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

I ICH I IDENTYFIKACJA


 1. KWESTIA MIESZKANIOWA……………………………………………………..35

 2. SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ………………………………………………36

 3. EDUKACJA I OPIEKA NAD DZIECKIEM…………………………………….37

 4. SYSTEM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI

………………………………………………………………………………………….39

 1. RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE……………………………………………..42

 2. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PATOLOGIE SPOŁECZNE………….46

 3. KATALOG ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ZIDENTYFIKOWANY I WYBRANY PODCZAS WARSZTATÓW

…………………………………………………………………………………………..46

 1. OSOBY Z RODZIN DOKNIĘTYMI PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ……….49

 2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ORGANIZOWANE PROBLEMÓW ŚRODOWISKU LOKALNYM………………………………………………………51

10. ZASOBY ŚRODOWISKOWE DLA CELÓW PROFILAKTYKI

INTERWENCJI I POMOCY………………………………………………………52

11. HIERARCHIZACJA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH UZNANYCH ZA

DOMINUJĄCE……………………………………………………………………….54

12. SKUTKI BRAKU ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

W GMINIE KĘSOWO……………………………………………………………..55
Rozdział V – KAPITAŁ SPOŁECZNY


 1. INWENTARYZACJA MOCNYCH STRON GMINY ( W ZAKRESIE

SPRAW SPOŁECZNYCH, W TYM ZASOBY W POSTACI ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAKRESU WSPÓŁDZIAŁANIA

Z NIMI……………………………………………………………………………..56

2. OKREŚLENIE POZIOMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ

POŻĄDANEGO STANU W TYM ZAKRESIE……………………………….58
Rozdział VI – KIERUNKI ROZWOJU GMINY

1. WIZJA ROZWOJU GMINY W PERSPEKTYWIE CZASOWEJ (10 - 15

LAT) – OKREŚLENIE POŻĄDANEGO STOPNIA ROZWOJU Z

UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

SPOŁECZNEGO………………………………………………………………………60

2. ZAŁOŻENIA STRATEGII A KONCEPCJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO..61

3. CELE GŁÓWNE STRATEGII, CELE SZCZEGÓŁOWE I ICH

REALIZACJA………………………………………………………………………….61

 1. DOKONANIE HIERARCHIZACJI CELÓW ROZWOJU……………………..68ROZDZIAŁ VII – ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII


 1. OKREŚLENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KOORDYNACJE REALIZACJI STRATEGII…………………………………………………………69

 2. WSKAZANIE SPOSOBÓW MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII…………………………………………………………………………..69

 3. WSKAZANIE OSÓB, CZĘSTOTLIWOŚCI I SPOSOBÓW DOKONYWANIA ZMIAN (AKTUALIZACJI) STRATEGII………….……………………………..72

 4. ZDEFINIOWANIE WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA STRATEGII……72

 5. FINANSOWANIE STRATEGII…………………………………………………...73ZAKOŃCZENIE


Rozdział I – Opis strategii

1.Wstęp

Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze pomocy społecznej powinny być realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem administracji powinny być organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze). Szczególnie istotna rola przypada w tym systemie samorządowi lokalnemu, a zwłaszcza gminom.

Niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji pomocy dla mieszkańców gminy Kęsowo jest: rzetelna diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz długofalowy plan działań. Odpowiedzią na te postulaty jest niniejsza Strategia, która określa najważniejsze działania, które należy zrealizować, aby zapewnić mieszkańcom tej gminy jak najkorzystniejsze warunki, sprzyjające rozwojowi społecznemu oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w wymiarze społecznym.
2. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) nakłada na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia nawiązuje i korzysta z rozwiązań innych aktów prawnych, a w szczególności:


 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

 3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi;

 1. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

 2. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

 3. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

 4. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 5. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 6. ustawy o spółdzielniach socjalnych;

 7. ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;

 8. ustawy o zasiłkach rodzinnych;

 9. ustawy o finansach publicznych


3. Zgodność z prawem wspólnotowym, strategiami europejskimi, narodowymi, regionalnymi i lokalnymi.

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna