Strategia rozwoju gminy kamieniec na lata 2002-2011 powstała w ramach prac doradczych wielkopolskiego ośrodka kształcenia I studiów samorządowych urząd gminy w kamieńcu ul. 1000-lecia Państwa PolskiegoPobieranie 299.37 Kb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar299.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


STRATEGIA ROZWOJU
GMINY KAMIENIEC

NA LATA 2002-2011

POWSTAŁA W RAMACH PRAC DORADCZYCH
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

URZĄD GMINY W KAMIEŃCU

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego

64-061 KAMIENIECCZERWIEC 2002 - CZERWIEC 2004


Szanowni Państwo,

W grudniu 2001 roku Zarząd Gminy w Kamiencu podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju Gminy. Do współpracy w tworzeniu tego ważnego dokumentu zaprosiliśmy doradców z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania. Wkrótce potem rozpoczęliśmy zbieranie materiałów potrzebnych do opracowania kompleksowego raportu o stanie Gminy, a następnie strategii jej rozwoju.
Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych statystycznych, przygotowaniem raportu o stanie Gminy, formułowaniem misji, celów i projektów realizacyjnych były prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy, radnych, jak i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami współpracują.
Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych wiosną 2002 roku, powstały konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju Gminy w latach 2002-2011, które bazują na istniejących, rzeczywistych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.
Zespół przygotowujący strategię zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego udoskonalania powstałego programu strategicznego. Strategia nie jest bowiem dokumentem zarządzania operacyjnego, który tak jak budżet gminy, musi być wykonany. Jest to plan zamierzeń pokazujący kierunki rozwoju gminy. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników. Pokazuje on jednak faktyczny stan zasobów Gminy w roku 2001 i stanowi początek nowego, wieloletniego procesu rozwoju. Wyznaczone projekty realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne, ale zawsze powinny być zbieżne z misją Gminy, która mówi o rozwoju rolnictwa oraz zapewnieniu dobrych warunków dla rozwoju edukacji i poprawy warunków życia wszystkim mieszkańcom.
Za powstanie tego dokumentu składam serdeczne podziękowania konsultantom z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Kamieniec, którzy uczestniczyli w pracach nad strategią.


Wójt Gminy Kamieniec
OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PRACACH NAD OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY KAMIENIEC
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU STRATEGICZNEGO –Krzysztof Mazurek, WÓJT GMINY
Uczestnicy spotkań organizowanych w trakcie prac nad strategią:
Andrzejewski Roman sołtys Maksymilianowo

Bendowski Jan radny, członek Zarządu

Biały Roman Parafia św. Wawrzyńca

Bosy Roman radny, rolnik

Budziński Andrzej sołtys Konojad

Czyżak Bogumiła Kier. Gminnej Biblioteki

Drąg Dorota Ośrodek Pomocy Społecznej -kierownik

Dziwak Grażyna SP Konojad

Fornalik Aldona dyr. SP Kamieniec

Garcon Maciej RKS Kamieniec, Zastępca Prezesa

Gawron January radny, członek Zarządu

Gawron Tadeusz Komendant Posterunku Policji w Kamieńcu

Górny Sławomir Dyrektor Gimnazjum w Kamieńcu

Jurga Robert sołtys Szczepowice

Juskowiak Krzysztof dyr. SP Parzęczewo

Kędzierski Roman radny Zastępca Wójta

Klapa Zbigniew radny, rolnik

Kossowska Aleksandra sołtys Cykówiec

Koźlik Paweł sołtys Goździchowo

Majorczyk Władysław sołtys Karczewo

Mania Jerzy radny, Prezes Gminnej OSP

Materna Czesław sołtys Wolkowo

Nowak Stanisław radny Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Owczarzak Sylwester sołtys Jaskółki

Pasikowski Adam sołtys Kotusz, Prezes LOK

Piechocka Maria Starostwo Powiatowe Grodzisk

Rabiega Henryk sołtys Puszczykówiec

Roesler Zenon sołtys Lubiechowo

Skoradzki Eugeniusz radny, rolnik

Szczepaniak Piotr Przewodniczący Rady Gminy

Śliwa Eugeniusz Parafia św. Michała w Parzęczewie

Tomkiewicz Czesław radny, Prezes SPRP Kamieniec

Tulinski Maciej Prezes GS Kamieniec

Urban Zbigniew radny, członek Zarządu

Zatwarnicka Maria Dyr. Gminnego Zespołu Przedszkoli

Zieliński Stanisław sołtys Sepno


Pracownicy Urzędu Gminy i innych jednostek zaangażowani w prace nad dokumentem Strategii:

Feldgebel Genowefa Kierownik ODR Sielinko

Flis Wiesław Inspektor do spraw ochrony środowiska

Kaczmarek Stefania

Kurkiewicz Sławomir ODR Sielinko

Maciejak Ryszard

Papierz Jerzy Prezes Stowarzyszenia Sportowego Gm. Kamieniec

Ptak Genowefa

Szafarz Halina

Halasz Piotr Sekretarz Gminy


Osoby biorące udział w aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego w okresie kwiecień-czerwiec 2004 r.:

  • Przewodniczący Komitetu – Wójt Gminy Piotr Halasz

  • Radni Rady Gminy Kamieniec

  • Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.NADZÓR MERYTORYCZNY:

Bartłomiej Kustoń, Radosław Szarleja, Waldemar Pruss

Konsultanci Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI 6

1. PROCES I METODA OPRACOWANIA STRATEGII 8

1.1. Proces tworzenia strategii Gminy 8

1.2. Struktura strategii 10

2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY 13

3. MISJA I CELE STRATEGICZNE 18

3.1. Deklaracja misji Gminy 18

3.2. Cele strategiczne 18

Cel strategiczny nr 1 19

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 19Cel strategiczny nr 2 19

WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA 19Cel strategiczny nr 3 20

INFRASTRUKTURA I USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW 20Cel strategiczny nr 4 21

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I DOSTĘP DO KULTURY 21

3.3. Schemat – struktura budowy strategii rozwoju gminy Kamieniec 22

4. PROJEKTY STRATEGICZNE 23

4.1. Założenia i kryteria przyjęte w czasie prac nad identyfikacją projektów do strategii 23

4.2. Prezentacja i uzasadnienie projektów strategicznych 24

Cel strategiczny nr 1 24

1.1. Podłączanie gospodarstw domowych do istniejących i budowanych oczyszczalni oraz modernizacja sieci wodociągowej 24

1.2. Rozwój systemu oczyszczalni przydomowych 26

1.3. Rozwój systemu selekcji odpadów stałych 27

1.4. Porządkowanie cieków podstawowych i szczegółowych, melioracja, drenowanie 28

1.5. Zalesiania na terenie gminy 30Cel strategiczny nr 2 32

2.1. Wspieranie małych gospodarstw rolnych (przekwalifikowanie, promocja produkcji ekologicznej, wsparcie prób organizacji grup producenckich itp.) 32

2.4. Stwarzanie warunków do inwestowania – wyznaczanie i promocja terenów 33

inwestycyjnych, ulgi podatkowe 33

2.5. Działania na rzecz rozbudowy i modernizacji linii energetycznych 33

2.6. Opracowanie i wdrożenie programu promocji gminy 34Cel strategiczny nr 3 37

3.1. Utwardzanie dróg gminnych i działania na rzecz poprawy stanu dróg i nośności mostów na odcinkach powiatowych i wojewódzkich 37

3.2. Ścieżki rowerowe i chodniki przy najruchliwszych drogach 39

3.3. Pomoc w organizacji dojazdu do niektórych miejscowości w dni wolne 41

3.4. Komunikacja z mieszkańcami i poprawa obsługi w urzędzie 41

3.5. Rozwój działań skierowanych do osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 42Cel strategiczny nr 4 43

4.1. Budowa boisk przy szkołach 43

4.2. Lepsze wykorzystanie wyremontowanych świetlic wiejskich 44

4.4. Program rozwoju kultury i sportu na terenie gminy – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców 44

4.7. Poprawa bezpieczeństwa na drogach (programy edukacji społecznej oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych) 46

4.8. Rozwój dostępności internetu na terenie gminy 46

4.9. Rozszerzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej w szkołach 46

5. WDRAŻANIE STRATEGII GMINY 48

5.1. Instytucja Zarządzająca Strategią Rozwoju Gminy 48

5.2. Instytucja Wdrażająca Strategię Rozwoju Gminy 48

6. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 49

6.1. System monitorowania Strategii Rozwoju Gminy oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 49

6.2. Sposoby oceny Strategii Rozwoju Gminy 51

6.3. Public Relations Strategii Rozwoju Gminy 51
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna