Strategia rozwoju powiatu nowosolskiegoPobieranie 0.75 Mb.
Strona1/15
Data04.05.2016
Rozmiar0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWOSOLSKIEGO

NA LATA 2015-2025Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

ul. Moniuszki 3B

67-100 Nowa Sól

`

Spis treściWprowadzenie 4

1. Diagnoza układu lokalnego 7

1.1. Historia ziem powiatu nowosolskiego 7

1.2. Uwarunkowania ekologiczno-przestrzenne 13

1.3. Uwarunkowania społeczne 19

1.3.1. Ludność 19

1.3.2. Rynek pracy i bezrobocie 23

1.3.3. Oświata i wychowanie 27

1.3.4. Ochrona zdrowia 32

1.3.5. Kultura 36

1.3.6. Sport i rekreacja 40

1.3.7. Pomoc społeczna, wsparcie rodziny i osób niepełnosprawnych 45

1.3.8. Bezpieczeństwo publiczne 51

1.3.9. Organizacje pozarządowe 53

1.4. Uwarunkowania gospodarcze 64

1.4.1. Struktura gospodarki lokalnej. Rolnictwo, leśnictwo, przemysł i usługi 64

1.4.2. Turystyka i walory turystyczne 71

1.5. Infrastruktura techniczna 80

1.5.1 Drogi i komunikacja 80

1.5.2. Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe 83

1.5.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ciepłownictwo 86

1.6. Wnioski i rekomendacje wynikające z diagnozy 93

2. Analiza SWOT 97

3. Misja i wizja rozwoju strategicznego 103

4. Cele strategiczne, operacyjne i zadania 105

5. Zgodność z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla 116

6. System wdrażania i monitoringu 124

Podsumowanie 127
Wprowadzenie


Zarządzanie strategiczne jednostką samorządu terytorialnego jest współcześnie niezbędne do prawidłowej realizacji zadań samorządowych. Niezbędne jest dziś bowiem profesjonalne diagnozowanie i planowanie działań w obrębie świadczenia usług publicznych i zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lokalnej dla ich profesjonalnej realizacji oraz racjonalizacji wydatków budżetowych. Dobre strategiczne zarządzanie wpływa na jakość i sprawność działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie społecznym, prawnym i ekonomicznym.

Strategiczne zarządzanie publiczne można określić jako „proces dostosowywania celów organizacji publicznej i rozwiązywania jej problemów zarządzania związanych z wpływem otoczenia na jej działalność przez wdrażanie polityk, planów i procedur posiadających racjonalność polityczną (tj. akceptowalność przez istniejący układ polityczny), wykonalność techniczną oraz zgodność z prawem


i normami etycznymi”1. Jest to ukierunkowany na przyszłość „proces planowania
i wyboru celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych, wdrażania przyjętych postanowień, a także monitorowania i kontroli wykonania przyjętych ustaleń”2. Podstawę dla dobrego i efektywnego zarządzania strategicznego stanowi strategia.

Strategia to „dokument kompleksowy określający uwarunkowania (selektywna i dynamiczna diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej lub przestrzennej kraju)


i kierunki rozwoju kraju lub jego części albo danego sektora gospodarki, określający cele strategiczne i działania służące osiągnięciu założonych celów przy pomocy różnych instrumentów prawnych, finansowych, organizacyjnych itd. Strategia, zawierając konkretne i wyselekcjonowane cele i priorytety, tworzy ramy dla systemu monitorowania”3. Wśród strategii kluczowe miejsce zajmują strategie rozwoju, a więc dokumenty kompleksowe, określające podstawowe uwarunkowania (diagnozę sytuacji), cele i kierunki rozwoju w danych obszarach, odnoszące się do rozwoju przestrzennego, rozwoju regionów, sektorów lub określonych dziedzin4. W tym kontekście strategię rozwoju powiatu można zdefiniować jako długookresowy plan rozwoju powiatu, opracowywany przy współudziale mieszkańców i partnerów społeczno-gospodarczych, zawierający syntetyczny opis uwarunkowań i kierunków rozwoju powiatu oraz celów strategicznych i działań służących ich osiągnięciu5. Takim dokumentem jest właśnie Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025.

Stworzenie dobrej strategii nie jest możliwe bez prawidłowego diagnozowania stanu wyjściowego oraz określenia potrzeb i preferencji mieszkańców. Analiza uwarunkowań ekologiczno-przestrzennych, społecznych, gospodarczych


i infrastrukturalnych pozwoliła na określenie silnych i słabych stron powiatu nowosolskiego oraz szans i barier (zagrożeń) rozwojowych. Istotne jest również prawidłowe określenie celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań, które przyczynią się do realizacji założeń strategii.

Niniejszy dokument jest wynikiem wspólnej pracy przedstawicieli władz powiatu, radnych, przedstawicieli placówek, instytucji i organizacji działających


w powiecie, lokalnych liderów, mieszkańców oraz ekspertów zajmujących się rozwojem lokalnym i zarządzaniem strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Opracowana Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025, zaakceptowana przez społeczność lokalną i uchwalona przez Radę Powiatu, powinna stać się kluczowym dokumentem generującym dynamiczny rozwój społeczny powiatu nowosolskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015-2025 jest dokumentem kierowanym do dwóch głównych kategorii adresatów. Pierwsi adresaci są „wewnątrz” powiatu: to społeczność lokalna, poszczególne gminy, organizacje, interesariusze, podmioty gospodarcze, drudzy adresaci są zaś „na zewnątrz” – strategia pokazuje potencjalnym inwestorom, partnerom powiatu, samorządowi województwa spójny wizerunek powiatu i jego misję, a przez to uwiarygodnia jego obraz jako partnera i potencjalnego projektodawcę.

Strategia składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy jest obszerną diagnozą sytuacji w powiecie nowosolskim w aspektach: ekologiczno-przestrzennym, społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym. Jest ona podstawą zaprezentowanej w rozdziale drugim analizy SWOT. Rozdział trzeci formułuje misję i wizję powiatu, natomiast rozdział czwarty zawiera określenie celów strategicznych, operacyjnych


i zadań, które przyczynią się do realizacji misji powiatu. W związku z tym, iż działalność powiatu powinna być spójna z założeniami strategicznych dokumentów unijnych i krajowych – w rozdziale piątym wskazano na zgodność strategii
z kluczowymi dokumentami strategicznymi. Strategia, w rozdziale szóstym, zawiera również opis systemu wdrażania i monitorowania jej postępów.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna