Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego Część I diagnoza stanu istniejącego I dotychczasowych procesów rozwoju Racibórz – Opole, marzec 2000 Spis treściPobieranie 4.48 Mb.
Strona1/51
Data08.05.2016
Rozmiar4.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51Strategia

Rozwoju Powiatu Raciborskiego

Część I

Diagnoza stanu istniejącego
i dotychczasowych procesów rozwojuRacibórz – Opole, marzec 2000

Spis treści

I. Wprowadzenie 6

I.1. Podstawa opracowania 6

I.2. Źródła opracowania 6

I.3. Zespół autorski opracowania 7

I.4. Założenia metodyczne i programowe 8

II. Ogólny opis powiatu raciborskiego 11

II.1. Położenie – geograficzne, gospodarcze, komunikacyjne 11

II.2. Podział administracyjny i przynależność organizacyjna 14

II.3. Z przeszłości Ziemi Raciborskiej 17

II.4. Osadnictwo powiatu raciborskiego 20

II.5. Gospodarka powiatu raciborskiego 24III. Warunki naturalne obszaru powiatu raciborskiego 29

III.1. Ukształtowanie powierzchni terenu. 29

III.2. Wody powierzchniowe. 32

III.3. Charakterystyka warunków klimatycznych. 33

III.4. Gleby i użytkowanie terenów 36

III.5. Budowa geologiczna. 40

III.6. Zasoby surowcowe 42

III.7. Wody podziemne. 45IV. Ludność i zatrudnienie 48

IV.1. Przyrost rzeczywisty ludności 49

IV.2. Przyrost naturalny ludności 51

IV.3. Migracje wewnętrzne i zagraniczne 52

IV.4. Struktura wieku i płci 55

IV.5. Zatrudnienie i bezrobocie 56V. Działalność gospodarcza 69

V.1. Liczba i struktura podmiotów gospodarczych 69

V.2. Pracujący w gospodarce narodowej 73

V.3. Działalność gospodarcza osób fizycznych 77

V.4. Zasoby środków trwałych powiatu raciborskiego 79

V.5. Rolnictwo i leśnictwo 82

V.6. Przemysł i budownictwo 105

V.7. Bankowość i instytucje finansowe 117

V.8. Poziom dochodów i warunki życia ludności 123

V.9. Instytucje i organizacje wspierające procesy rozwoju gospodarczego w powiecie raciborskim 126VI. Systemy infrastruktury technicznej 140

VI.1. Drogi kołowe 140VI.1.1. Drogi krajowe 140

VI.1.2. Drogi wojewódzkie 142

VI.1.3. Drogi powiatowe 143

VI.2. Koleje 146

VI.3. Przedsiębiorstwo PKS Racibórz 148

VI.4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej


w Raciborzu 154

VI.5. Systemy energetyczne 155VI.5.1. Elektroenergetyka 156

VI.5.2. Ciepłownictwo 156

VI.5.3. Gazownictwo 158

VI.6. Telekomunikacja 158

VI.7. Zaopatrzenie w wodę 159

VI.8. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe 162VII. Infrastruktura oświaty i wychowania 166

VII.1. Szkolnictwo podstawowe 166

VII.2. Szkoły ponad podstawowe ogólnokształcące 171

VII.3. Szkoły zawodowe 173

VII.4. Szkoły artystyczne 175

VII.5. Szkolnictwo specjalne 176

VII.6. Inne placówki oświatowo-wychowawcze 176

VIII. Infrastruktura służby zdrowia i opieki społecznej 180

VIII.1. Stan zdrowotny ludności powiatu raciborskiego 180

VIII.2. Kadra pracownicza służby zdrowia 181

VIII.3. Instytucje i obiekty służby zdrowia 183

VIII.4. Instytucje i obiekty opieki społecznej 190

IX. Infrastruktura kultury 197

IX.1. Przemiany systemowe w kulturze 197

IX.2. Biblioteki publiczne 198

IX.3. Domy kultury, świetlice, kluby 200

IX.4. Muzeum 203

IX.5. Współczesna działalność kulturalna 203

IX.6. Zabytki kultury materialnej 205

X. Infrastruktura turystyki, rekreacji i sportu 212

X.1. Walory turystyczno-rekreacyjne powiatu 212

X.2. Rozwój bazy turystycznej w powiecie 213

X.3. Obiekty i instytucje sportowe 217XI. Ochrona i kształtowanie środowiska 220

XI.1. Walory krajobrazowo-przyrodnicze powiatu 220

XI.2. Zanieczyszczenie powietrza 222

XI.3. Stan wód powierzchniowych 224

XI.4. Gospodarka ściekowa 231

XI.5. Gospodarka odpadami 233

XI.6. Degradacja i zanieczyszczenie gleb 234

XI.7. Przeciwdziałania degradacji środowiska 234XII. Zasoby finansowe budżetów gmin i powiatu 236

XII.1. System zasilania budżetów terytorialnych 236

XII.2. Dochody budżetów gmin 242

XII.3. Wydatki budżetów gmin 251

XII.4. Dochody i wydatki budżetu powiatowego 260

XIII. Wpływ otoczenia i uwarunkowań zewnętrznych na funkcjonowanie i rozwój powiatu 267

XIII.1. System zarządzania i terytorialnej organizacji państwa 267

XIII.2. Polityka gospodarcza państwa 273

XIII.3. Współpraca z samorządem wojewódzkim i gminami 277

XIII.4. Współpraca z zagranicą 278

XIII.4.1. Stan negocjacji i transgranicznej współpracy polsko-czeskiej 278

XIII.4.2. Przejścia graniczne 280

XIII.4.3. Współpraca zagraniczna gmin 283

Bibliografia 285


I.Wprowadzenie

I.1.Podstawa opracowania


Opracowanie „Diagnozy...” stanowi I fazę prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Raciborskiego, prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Zakład Consultingu i Działalności Gospodarczej „PETEX” w Opolu, na podstawie umowy zawartej dnia 22 listopada 1999 r., pomiędzy Starostwem Powiatowym w Raciborzu, a Zakładem „PETEX” w Opolu.

I.2.Źródła opracowania


Podstawę merytoryczną prac nad „Diagnozą...” stanowi zespół informacji, pozyskiwanych z różnych dostępnych źródeł, wśród których wymienić można jako najważniejsze:

 1. roczniki i inne publikacje Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie,

 2. publikacje i opracowania Urzędu Statystycznego w Katowicach i jego Oddziału Terenowego w Raciborzu,

 3. wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r.,

 4. opracowania i materiały Pracowni Urbanistycznej „AGO-PROJEKT” w Raciborzu,

 5. Raport o stanie wewnętrznym powiatu raciborskiego. Racibórz 1999,

 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz. Wyniki końcowe, Racibórz 1999,

 7. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu raciborskiego,

 8. kwestionariusz ankiety „Strategia rozwoju Powiatu Raciborskiego. cz.I Potencjał wewnętrzny”, przygotowana przez wszystkie gminy powiatu,

 9. materiały statystyczne i informacje przygotowane przez gminy dla potrzeb „Diagnozy...”,

 10. materiały i opracowania przygotowane przez Referat Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej orz inne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

 11. materiały i opracowania analityczne przygotowane przez przedsiębiorstwa i instytucje zarządzające systemami infrastruktury technicznej, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego i inne,

 12. opracowania mapowe geodezyjne i kartograficzne powiatu i miasta Racibórz.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna