Strategia rozwoju turystykiPobieranie 1.03 Mb.
Strona1/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Strategia rozwoju turystyki w powiecie kwidzyńskim


STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI

W POWIECIE KWIDZYŃSKIM

Projekt zrealizowano ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Turystycznego Gmin „Liwa”.


Starostwo Powiatowe Województwo Pomorskie Stowarzyszenie

w Kwidzynie Rozwoju Turystycznego

Gmin „Liwa”

© Copyright 2005 by Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Strategia rozwoju turystyki w powiecie kwidzyńskim została opracowana przez zespół w składzie:


 1. Magdalena Ragus

 2. Iwona Majewska

 3. Magdalena Lesińska

 4. Krystyna Czerniawska


Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. istnieje na polskim rynku inwestycji turystycznych od 1993 roku. Celem Spółki jest pomoc w tworzeniu i realizacji projektów wspierających rozwój infrastruktury turystycznej w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. jest liderem w tworzeniu markowych produktów turystycznych, inicjowaniu i kreowaniu nowoczesnych procesów inwestycyjnych.

Zapraszamy do współpracy.Autorzy dokumentu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, których wiedza i doświadczenie przyczyniły się do powstania analizy i umożliwiły pozyskanie informacji.

SPIS TREŚCI


Wstęp ...................................................................................................

6

1.

Założenia strategii rozwoju turystyki w powiecie kwidzyńskim .................................................................................


8

2.

Metodologia ..................................................................................

11

3.

Sytuacja na światowym i polskim rynku turystycznym ...........

13
3.1.

Światowy rynek turystyczny .............................................

13
3.2.

Polski rynek turystyczny ...................................................

14
3.3.

Nowe trendy w turystyce ...................................................

16

4.

Audyt turystyczny powiatu kwidzyńskiego .............................

17
4.1.

Atrakcyjność turystyczna powiatu kwidzyńskiego .........

174.1.1.

Walory turystyczne Regionu ................................

17


4.1.1.1.

Walory naturalne ...................................

17


4.1.1.2.

Walory antropogeniczne .......................

27


4.1.1.3.

Życie kulturalne i imprezy ....................

374.1.2.

Wnioski dotyczące atrakcyjności turystycznej Regionu ...................................................................


42
4.2.

Środowiska naturalne ........................................................

43
4.3.

Dostępność komunikacyjna ...............................................

48
4.4.

Zagospodarowanie turystyczne Regionu .........................

504.4.1.

Infrastruktura turystyczna ...................................

50


4.4.1.1.

Baza noclegowa ......................................

51


4.4.1.2.

Baza gastronomiczna .............................

624.4.2.

Infrastruktura paraturystyczna ...........................

65


4.4.2.1.

Szlaki turystyczne ..................................

65


4.4.2.2.

Baza sportowo-rekreacyjna ..................

70


4.4.2.3.

Punkty informacji turystycznej ............

71


4.4.2.4.

Biura podróży – oferta turystyczna ......

72


4.4.2.5.

Inne elementy infrastruktury paraturystycznej ....................................


724.4.3.

Wnioski dotyczące zagospodarowania turystycznego Regionu ..........................................


73
4.5.

Dominujące formy turystyki .............................................

73

5.

Analiza S.W.O.T. powiatu kwidzyńskiego ................................

76
5.1.

Mocne i słabe strony Regionu ...........................................

76
5.2.

Szanse i zagrożenia .............................................................

76
5.3.

Analiza S.W.O.T. – wnioski ...............................................

79

6.

Proces tworzenia produktu turystycznego ................................

80
6.1.

Czym jest produkt turystyczny? .......................................

80
6.2.

Rynki docelowe i ocena ich atrakcyjności ........................

81
6.3.

Wspólne działania gmin i powiatu ....................................

90

7.

Zintegrowany produkt turystyczny dla powiatu kwidzyńskiego ..............................................................................


92
7.1.

Funkcjonowanie zintegrowanego produktu turystycznego ......................................................................


92
7.2.

Produkt podstawowy .........................................................

95
7.3.

Produkt uzupełniający .......................................................

1277.3.1.

Sieć hydrograficzna ..............................................

1277.3.2.

Zintegrowany obszar agroturystyczny ...............

128
7.4.

Pakietowanie oferty turystycznej ......................................

132
7.5.

Marka Regionu ...................................................................

133

8.

Podstawowe założenia do wdrożenia strategii ..........................

142
8.1.

Obszary istotne dla wdrożenia strategii ...........................

142
8.2.

Proces wdrażania strategii ................................................

147

Załącznik nr 1 Stanowiska archeologiczne na terenie gminy Kwidzyn ...............................................................................................


149

Załącznik nr 2 Wybrane źródła finansowania realizacji strategii .

150

Spis tabel i rysunków .........................................................................

173


WSTĘP
Turystyka jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Jako dziedzina interdyscyplinarna umożliwia osiąganie pokaźnych dochodów przez sektory związane z wytwarzaniem produktu turystycznego. Pod nazwą tą kryją się nie tylko produkty sensu stricte turystyczne, jak na przykład zakwaterowanie i wyżywienie, ale również cały wachlarz towarów i usług, których istnienie na rynku gwarantuje satysfakcję podróżnych. Turystyka przenika, więc całą gospodarkę, a jej wkład w rozwój gospodarczo-społeczny jest nie do przecenienia. Każdy dolar zarobiony przez sektor turystyczny generuje kolejne dolary w innych sektorach. Efekty turystyki widoczne są w takich dziedzinach jak zatrudnienie, rozwój regionalny, edukacja, środowisko, transport czy kultura. Jednocześnie rozwój turystyki zależy od wielu działań w innych gałęziach gospodarki. Występuje tutaj sprzężenie zwrotne.

Turystyka na arenie międzynarodowej została uznana za jeden z najszybciej rozwijających się sektorów i jedną z nielicznych dziedzin, w której wzrost wpływów przekłada się na tworzenie realnych miejsc pracy. Jest ona jednocześnie potężnym instrumentem polityki regionalnej, pozwalającym na wyrównywanie różnic społeczno-ekonomicznych. Posiada również bardzo istotną wartość dodaną w zakresie pobudzania i podnoszenia morale społeczności lokalnych. Turystyka pozwala zjednywać zwaśnione narody, przełamywać stereotypy, wzbogacać wiedzę, rozwijać się intelektualnie. Jest doskonałą podstawą do aktywizacji społeczeństw lokalnych i rozwoju regionów.

Turystyka należy również do jednych z najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki i jest doskonałym barometrem zmian. Dlatego wydarzenia takie jak ataki terrorystyczne, wojny, epidemie znajdują natychmiast odzwierciedlenie w spadku aktywności turystycznej.

Rozwój turystyki zależy zarówno od czynników społecznych, jak i technologicznych. Wraz z bogaceniem się społeczeństw rośnie popyt na produkty turystyczne. Również rozwój ekonomiczno-społeczny, istnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych, globalnej konkurencji i globalnych rynków wymuszają na ludziach potrzebę podróżowania w celach służbowych.

Turystyka może rozwinąć się prawie wszędzie. Każdy zakątek świata dysponuje unikalnymi walorami, które wykorzystane w odpowiedni sposób, mogą przynosić dochody. Dla osiągnięcia pożądanych efektów potrzebne są jednak nakłady – na infrastrukturę, ochronę środowiska czy renowację dóbr kultury. Te aspekty warunkują możliwości rozwoju turystyki na danym obszarze, ale muszą być uzupełnione przez inwestycje projektowe – czyli tworzenie strategii rozwoju turystyki i produktów turystycznych, biznesplanów i studiów wykonalności. Jedynie ujęcie ogólnej wizji rozwoju turystyki w regionie w szczegółowy harmonogram działań, po wcześniejszym przeanalizowaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, zwiększa szansę sukcesu.

Z opracowanej przez Światową Organizację Turystyki (WTO) prognozy wynika, iż w 2020 roku liczba podróży na świecie wyniesie 1550 milionów, a poziom wpływów przekroczy 2 biliony dolarów. Najczęściej odwiedzanym regionem świata pozostanie Europa – jej udział w światowym rynku wzrośnie do 46%, a liczba turystów podwoi się i osiągnie 728 milionów. Najbardziej pożądanymi kierunkami ruchu turystycznego w Europie staną się kraje Europy Środkowej i Wschodniej1.

Takie przewidywania stanowią niepowtarzalną szansę rozwoju dla polskiej turystyki, zwłaszcza, że od 1 maja 2004 roku nasz kraj jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, dla której turystyka jest bardzo ważnym stymulatorem rozwoju. Świadczą o tym m.in. zapisy Traktatu z Maastricht (art. 2 – promocja harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych oraz art. 3 – działania Wspólnoty zmierzające do osiągnięcia celu to m.in. środki w dziedzinie energii, ochrony obywateli i turystyki), jak również Rezolucja Rady z maja 2002 roku na temat przyszłości europejskiej turystyki (turystyka jest jednym z podstawowych sektorów gospodarki ze względu na swój wkład w PKB, z uwagi na generowany poziom zatrudnienia oraz ponieważ przyczynia się do osiągania celów konwergencji). Umocowania prawne przekładają się na działania podejmowane w zakresie turystyki, które od 2004 roku mogą być realizowane również w Polsce.

Wzrost liczby turystów, nie tylko zagranicznych, ale i węwnątrzkrajowych, w połączeniu ze zwiększonymi możliwościami finansowymi naszego kraju, może w rezultacie znacznie umocnić pozycję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Nie należy jednak zapominać, iż wykorzystanie funduszy unijnych uzależnione jest od przygotowania wysokiej jakości projektów.1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE KWIDZYŃSKIM.
Przez wiele lat sektor turystyczny był w Polsce zaniedbywany i traktowany drugoplanowo. Wachlarz produktów turystycznych i atrakcyjnych regionów pozostawał niezmienny, a inwestycje w infrastrukturę turystyczną ograniczały się do budowy ośrodków wypoczynkowych wielkich państwowych przedsiębiorstw. Dominowała turystyka socjalna, na rynku istniał monopol organizatorów imprez turystycznych, a wyjazdy za granicę były bardzo ograniczone.

Sytuację zmienił dopiero rozwój gospodarki rynkowej. Proces adaptacji polskiej gospodarki turystycznej do nowych warunków funkcjonowania w otoczeniu rynkowym rozpoczął się w dużej mierze dzięki pomocy Unii Europejskiej (głównie w efekcie wdrożenia i realizacji programu TOURIN). Turystyka zaczęła nabierać znaczenia i zaczęto ją postrzegać jako sektor dochodowy i rozwojowy, a Polskę okrzyknięto turystycznym tygrysem Europy. Po latach boomu nastąpiła stagnacja, a potem spadek przyjazdów. Zmniejszyła się również aktywność turystyczna Polaków.

Doprowadzenie do intensyfikacji ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego w poszczególnych regionach Polski wymaga zaproponowania szerokiej i różnorodnej oferty, odpowiadającej na potrzeby podróżujących. Temu właśnie służyć ma strategia rozwoju turystyki.
Strategia rozwoju jest podstawowym i niezbędnym dokumentem w procesie planowania i prognozowania kierunków rozwoju kraju, województwa, miasta, powiatu lub gminy, dla podmiotów zewnętrznych stanowi, bowiem nie tylko swego rodzaju kompendium wiedzy na temat obszaru, ale również wskazuje jego mocne strony i szanse, identyfikuje problemy i zagrożenia, określa cele oraz metody ich realizacji.

Strategia rozwoju dostarcza przesłanek do podejmowania decyzji, formułowania konkretnych zadań oraz zabezpieczania lub poszukiwania środków przeznaczonych na realizację tych zadań. W tej kwestii rola strategii jest podwójna. Po pierwsze określa ona etapowość przedsięwzięcia, co powoduje czytelne rozłożenie akcentów. Szczególne znaczenie ma to w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych. Barierą w realizacji inwestycji jest bardzo często brak tej etapowości. Wynika to z braku możliwości pozyskania finansowania na całość przedsięwzięcia jednorazowo. Po drugie strategia ułatwia pozyskanie źródeł finansowania, ponieważ przekonuje inwestora o chęci konsekwentnego dążenia do wyznaczonego celu.


Przy tworzeniu strategii bierze się pod uwagę:

 • uwarunkowania wewnętrzne, a szczególnie obecne możliwości rozwoju i predyspozycje danego obszaru do rozwoju poprzez turystykę, m.in. atrakcje turystyczne, bazę turystyczną i paraturystyczną oraz istniejące produkty turystyczne;

 • uwarunkowania zewnętrzne, mające wpływ na przebieg procesów, jakie zachodzą w rozwoju gospodarczym i turystycznym w kraju – polityka gospodarcza i turystyczna, prognozy rozwoju ruchu krajowego i zagranicznego, strategia rozwoju produktów turystycznych.

Na tej bazie formułuje się ogólne długoterminowe cele strategii rozwoju turystyki oraz programy szczegółowe.


Głównym zadaniem niniejszego opracowania jest sformułowanie strategii rozwoju turystyki dla powiatu kwidzyńskiego, której najważniejszą częścią będzie tzw. część koncepcyjna dotycząca zintegrowanego produktu turystycznego. Konstrukcja takiego produktu zasadza się na innowacyjnej i oryginalnej koncepcji, która przy wykorzystaniu istniejących zasobów oraz charakteru obszaru prowadzi do powstania zupełnie nowego pomysłu ich wykorzystania. Jednocześnie klarowność oraz jedyne w skali kraju propozycje spędzenia wolnego czasu, spowodują kojarzenie już samej nazwy obszaru ze szczególnymi atrakcjami, które zapewnią intensyfikację ruchu turystycznego.
Realizacja Strategii rozwoju turystyki w powiecie kwidzyńskim zaowocuje:

 • wzmocnieniem pozycji turystycznej Regionu,

 • zwiększeniem liczby turystów (krajowych i zagranicznych) odwiedzających ten Region,

 • przedłużeniem sezonu turystycznego,

 • zwiększeniem dochodów gmin i powiatu oraz ich mieszkańców,

 • zwiększeniem zatrudnienia w turystyce.

Strategia ułatwi również przygotowanie profesjonalnej i wiarygodnej informacji o możliwościach inwestycyjnych obszaru oraz oferty lokalizacyjnej dla inwestorów. Stanowić będzie także podstawę ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej.


Opracowanie zawiera:

 • Audyt turystyczny powiatu kwidzyńskiego (dokładna analiza atrakcyjności turystycznej i stanu zagospodarowania turystycznego Regionu, stanu ochrony środowiska, dostępności komunikacyjnej).

 • Analizę S.W.O.T. powiatu kwidzyńskiego.

 • Określenie docelowych segmentów rynku wraz z oceną ich atrakcyjności.

 • Koncepcję zintegrowanego produktu turystycznego dla powiatu kwidzyńskiego.

 • Podstawowe założenia do wdrażania strategii.

Przedstawiona strategia nie koncentruje się na charakterystyce obszaru, traktując analizę walorów naturalnych i antropogenicznych, dostępnej infrastruktury oraz organizowanych imprez, jedynie jako niezbędną bazę do skonstruowania najważniejszej części tj. stworzenia koncepcji produktu turystycznego, czyli innymi słowy pomysłu, który spowoduje napływ turystów do Regionu. Produktem jest nie tylko hotel lub zajazd etc., chodzi przede wszystkim o zbudowanie całego programu rozwoju powiatu kwidzyńskiego, przy wykorzystaniu wszystkich istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych, historii obszaru, dostępnej infrastruktury oraz całej gamy usług towarzyszących. Zaproponowana koncepcja wytycza główne kierunki działań zmierzające do lepszego wykorzystania istniejących atrakcji i wykreowania nowych produktów turystycznych, mających szansę sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym.


Realizacja strategii jest uwarunkowana efektywną współpracą samorządów terytorialnych, branży turystycznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. Równocześnie potrzebna jest koncentracja i mobilizacja wszelkich środków finansowych na priorytetowych zadaniach warunkujących wykonanie celów i proponowanych programów.

Turystyka jest obszarem, w którym szczególne zastosowanie może mieć partnerstwo publiczno – prywatne. Jego przewaga polega na wspólnym przygotowaniu i realizacji zadań, co pozwala uniknąć wielu zagrożeń, daje akceptację społeczną, umożliwia spójne działania organizacyjne i inwestycyjne.


Koncepcja produktu turystycznego zawiera się w następującym tytule:
POWIAT KWIDZYŃSKI – PAPIEREM I MIECZEM”
Zaproponowany tytuł został wykreowany w oparciu o walory powiatu kwidzyńskiego, które stały się podstawą do stworzenia koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna