Streszczenia abstracts relacje rodzic–dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków Parent–child relation in families of adolescent drug abusersPobieranie 29.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.11 Kb.
STRESZCZENIA

ABSTRACTS
Relacje rodzic–dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków
Parent–child relation in families of adolescent drug abusers
Magdalena Górska
StreszczenieWstęp. Głównym celem przeprowadzonego badania była analiza dwóch aspektów relacji rodzic–dziecko: bliskości z opiekuńczością oraz intruzywności w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków. Są to właściwości wyróżnione przez Wernera i Greena oraz zoperacjonalizowane w stworzonym przez nich kwestionariuszu CIFA (1).

Metoda. W badaniu porównano młodzież przebywającą w ośrodkach zamkniętych dla osób uzależnionych (N=88) z młodzieżą uczęszczającą do szkoły średniej (N=107). Badanych poproszono, aby w kwestionariuszu CIFA opisali swoją relację z matką i ojcem.

Wyniki. Stwierdzono, że rodzice młodzieży uzależnionej przejawiają wyższe niż rodzice młodzieży nieuzależnionej natężenie intruzywności wobec nich. Tylko ojcowie uzależnionych synów zostali scharakteryzowani jako mniej bliscy i opiekuńczy w porównaniu z ojcami chłopców nieuzależnionych. Jak wskazują wyniki badań, relacja z rodzicami młodzieży uzależnionej jest różna w przypadku chłopców i dziewcząt. Ponadto natężenie bliskości z opiekuńczością oraz intruzywności pozwala na wyodrębnienie grup o różnym poziomie używania narkotyków.
Słowa kluczowe: bliskość i opiekuńczość, intruzywność, rodzinne uwarunkowania narkomanii, młodzież

AbstractIntroduction. The main purpose of the research was to depict two aspects of a child–parent relationship: closeness–caregiving and intrusiveness in adolescents’ drug abuse families. These two factors were distinguished by Werner and Green and operationalized in CIFA questionnaire (1).

Method. Two samples of 195 adolescents were compared: addicted in residential addiction treatment (N=88) and non-addicted attending high school (N=107). They were asked to describe in CIFA questionnaire their relationship with a mother and a father.

Results. The result of this study showed that parents of addicted adolescents were characterized as more intrusive than parents of non-addicted. Only and exclusively fathers, in the relationship with sons, were described as less close and caring in comparison with fathers of non-addicted boys. It was shown that relationship with parents was different among girls and boys. Moreover an analysis disclosed that each of the both aspects of parent–child relationship allowed to make a distinction between groups with different style of drug use.
Key words: closeness and caregiving, intrusiveness, family factors of drug addiction, youth
Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola długości abstynencji i długości pobytu we wspólnocie AA
Involvement in self-help groups and alcohol dependent persons’ subjective quality of life. Length of abstinence and length of being in AA community mediating role
Marcin Wnuk
StreszczenieWstęp. Celem przeprowadzonego projektu badawczego było sprawdzenie, czy długość abstynencji oraz długość pobytu w ruchu samopomocy są zmiennymi pośredniczącym pomiędzy zaangażowaniem we wspólnotę Anonimowych Alkoholików a poczuciem jakości życia osób uzależnionych od alkoholu.

Metody. Osobami badanymi było 93 uczestników spotkań grup Anonimowych Alkoholików z Poznania. W projekcie badawczym zastosowano sześć miar. Były to: Skala Poczucia Beznadziejności Becka, Drabinka Cantrila, Skala Zaangażowania w Ruch Anonimowych Alkoholików oraz 3 skale składające się z jednej pozycji, zastosowane w celu pomiaru długości pobytu w ruchu Anonimowych Alkoholików, długości abstynencji oraz oceny szczęścia dotyczącej kilku dni poprzedzających badanie.

Wyniki. Analiza regresji wykazała, iż długość abstynencji oraz długość pobytu w ruchu samopomocy pośredniczą pomiędzy zaangażowaniem we wspólnotę Anonimowych Alkoholików a poczuciem jakości życia tylko wtedy, gdy wskaźnikiem poczucia jakości życia jest miara negatywna. W obu przypadkach, kiedy jako wskaźnik zmiennej zależnej poczucia jakości życia zastosowano pozytywne miary, długość abstynencji i długość pobytu we wspólnocie AA okazały się zmiennymi niezależnymi, natomiast w roli czynnika pośredniczącego wystąpiło zaangażowanie we wspólnotę AA.
Słowa kluczowe: jakość życia, grupy samopomocy, Anonimowi Alkoholicy, abstynencja, alkoholizm

AbstractIntroduction. The aim of the study was to examine whether length of abstinence and length of being in self-help group mediate between involvement in AA and subjective quality of life of alcohol dependent persons.

Method. The sample consisted of 93 participants of Alcoholics Anonymous groups from Poznań. The following tools were used: Beck Hopelessness Scale, Cantril Ladder, Alcoholics Anonymous Involvement Scale, one item scales concerning length of being in alcoholics anonymous, length of abstinence, and feeling of happiness in recent few days.

Results. Regression analysis indicated that length of abstinence and length of being in Alcoholics Anonymous mediated between involvement in AA and subjective quality of life only when negative measures were subjective quality of life indicators. Involvement in Alcoholics Anonymous community mediated between length of abstinence or length of being in AA and subjective quality of life when positive measures were subjective quality of life indicators.
Key words: quality of life, self-help groups, Alcoholics Anonymous, abstinence, alcoholism

Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu
Problems of reproductive health associated with alcohol consumption
Jacek Moskalewicz
Streszczenie – Celem artykułu jest przegląd najważniejszych pozycji literatury światowej pod kątem prac, które mogą mieć znaczenie dla oceny problemów zdrowia prokreacyjnego w Polsce. Wyodrębniono następujące typy zaburzeń: zakłócenia dojrzewania, zaburzenia miesiączkowania, rak piersi, bezpłodność oraz zaburzenia mające wpływ na przebieg ciąży i płód (poronienia, urodzenia z niedowagą, alkoholowy zespół płodowy). Fala wzrostu konsumpcji w Polsce obejmująca również kobiety, w tym nastolatki, może spowodować zwiększenie rozpowszechnienia tych zaburzeń. Oszacowano, że konsumpcja alkoholu ma wpływ na zaburzenia cyklu menstruacyjnego u około 10–12% kobiet, ryzyko bezpłodności związanej z alkoholem obejmuje 2–3% kobiet, podobnie kilka procent kobiet ma – w związku ze stałą ekspozycją na alkohol – podwyższone ryzyko raka piersi. Ryzyko alkoholowego zespołu płodowego jest w Polsce bardzo niskie. Większe jest ryzyko urodzeń z niedowagą.
Słowa kluczowe: zdrowie prokreacyjne, alkohol, alkohol a zdrowie reprodukcyjne, alkoholowy zespół płodowy

Abstract – The paper reviews major international publications that may be useful in assessing problems of reproductive health associated with alcohol consumption in Poland. Following types of alcohol-related problems were identified: sexual maturation disorders, disruption of menstruation cycle, breast cancer, infertility and problems during pregnancy. High tide of alcohol consumption that includes women and teenagers may increase prevalence of these disorders. It was estimated that 10–12% of women due to drinking have greater risk of menstruation pains and other cycle disorders, 2–3% may suffer infertility associated with alcohol consumption, other few per cent is at elevated risk of breast cancer because of permanent alcohol exposure. Risk of foetal alcohol syndrome is estimated as low. Alcohol consumption during pregnancy, however, may be associated with about 10 000 underweight births annually.
Key words: reproductive health, alcohol, alcohol and reproductive health, foetal alcohol syndrome

Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 2: Biologiczne predyktory
Relapse in alcohol dependence. Part 2: Biological predictors
Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński
Streszczenie – Poznanie czynników zwiększających ryzyko nawrotu u osób uzależnionych od alkoholu jest niezwykle istotne dla zrozumienia złożonej patogenezy choroby oraz poprawy jej rokowania. Przedmiotem tego artykułu są biologiczne predyktory nawrotów.

Ważną rolę w podatności na nawroty w przebiegu uzależnienia od alkoholu odgrywają czynniki biologiczne. Badania nad biologicznymi predyktorami nawrotu w głównej mierze dotyczą oceny aktywności ośrodkowego układu nerwowego. Zwiększoną podatność na nawroty w uzależnieniu od alkoholu wykazano u osób, u których w okresie abstynencji występuje niedoczynność układu dopaminergicznego, dysfunkcja układu serotoninergicznego oraz obniżony poziom endogennych substancji morfinopodobnych, tj. beta-endorfin, świadczący o niewydolności układu opioidowego. Podobne znaczenie ma zmniejszenie reaktywności układu osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Stwierdzono również związki między ryzykiem nawrotu picia a zmianami architektury snu (skrócenie latencji i jednoczesne zwiększenie częstotliwości faz REM), zwłaszcza w okresie wczesnej abstynencji. Zwiększenie aktywności fal beta w EEG stanowi kolejny predyktor nawrotu picia. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba prac nad genetycznymi aspektami uzależnienia od alkoholu. Wykazano, że niektóre polimorfizmy genów: receptora dopaminowego D2, D3 i serotoninowego 5-HT1B, transportera dopaminy i serotoniny oraz genu receptora kanabinoidoergicznego CB1, mają związek ze zwiększoną podatnością na powstanie uzależnienia od alkoholu i cięższym jego przebiegiem. Postuluje się również związek polimorfizmu genu DRD2 w eksonie 8 z predyspozycją do nawrotu picia.


Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, nawrót, układ dopaminergiczny, zaburzenia snu, predyspozycja genetyczna

Abstract – Alcohol dependence is a chronic disorder, and despite treatment efforts, most treated alcoholic patients achieve only short-term abstinence. The majority of treated alcoholics relapse. The importance of identifying predictors of relapse is essential in order to target them in the treatment process. This article addresses biological relapse predictors.

Numerous biological markers for the predisposition to alcohol dependence have been identified so far but only few studies systematically have investigated biological predictors of relapse. These research have shown that some biological markers reflecting altered activity of central nervous system (CNS) are associated with an increased risk for relapse in alcoholic patients. Among them, central dopamine hypofunction as evidenced by reduced GH response to apomorphine and increased density of striatal D2 receptors in SPECT examination, specific D2 receptors genotype, were proposed as markers of relapse. Some studies have reported correlation between serotonergic activity dysfunction and susceptibility to relapse. Also decreased plasma beta-endorphin levels and decreased activity of hypothalamo-hypophyseal-adrenal system might be regarded as possible biological markers of relapse risk in alcoholism. Other studies have shown that polysomnography recorded sleep disturbances such as increased REM frequency (especially in early abstinence period) are significant predictors of poor treatment outcomes in alcoholic patients. Fast beta power or other EEG abnormalities, changes in event-related potentials indicating reduced frontal lobe activity have been considered as the other risk factors for failure in maintaining abstinence. The most recent studies have shown that genetic factors also may contribute to the predisposition to relapse in alcoholism. Susceptibility to dependence was found to be associated with polymorphisms of D2, D3 dopamine receptors genes, 5-HT1B gene, dopamine transporter gene, serotonin transporter gene and CB1 cannabinoid receptor gene. It is suggested that polymorphism of DRD2 gene in exon 8 is related to increased risk of relapse to drinking.


Key words: alcohol dependence, relapse, dopaminergic system, sleep disorders, genetic predisposition

Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 3: Społeczno-demograficzne i psychologiczne czynniki ryzyka
Relapse in alcohol dependence. Part 3: Socio-demographic and psychological risk factors
Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Anna Klimkiewicz
Streszczenie – Wśród społeczno-demograficznych czynników ryzyka zawrotu należy podkreślić rolę wieku, płci, stanu cywilnego, zatrudnienia, statusu społeczno-ekonomicznego, a także oparcia społecznego. Predyktory psychologiczne obejmują negatywne stany emocjonalne, głód alkoholowy, poczucie własnej skuteczności, schematy poznawcze, deficyty funkcji poznawczych (neuropsychologiczne), impulsywność oraz inne cechy osobowości. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych uważane jest również za znaczący czynnik ryzyka niepowodzenia terapii i złamania abstynencji u pacjentów z problemem alkoholowym. Wykazano, że nie tylko występowanie objawów psychopatologicznych, ale także ich ogólne nasilenie, ma istotne znaczenie rokownicze. Ciężki przebieg zaburzeń psychicznych koreluje ze skłonnością do łamania abstynencji. Z wysokim ryzykiem nawrotu picia w największym stopniu są związane współwystępujące objawy depresyjne. Depresja towarzysząca uzależnieniu od alkoholu i stwierdzana na początku terapii jest uznawana przez licznych badaczy za najsilniejszy predyktor niepowodzenia terapii. Wiele badań potwierdziło związki między lękiem a uzależnieniem od alkoholu. Lęk wyraźnie przyczynia się do spożywania większych ilości alkoholu, rozwoju uzależnienia i wystąpienia nawrotu picia. Ponadto wykazano, że zaburzenia osobowości typu „borderline” (chwiejnej emocjonalnie), lękowej i antyspołecznej pozostają w silnym związku z wysokim ryzykiem nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu.
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, nawrót, osobowość, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe

Abstract – Among factors related to patient relapse, social and demographic variables such as gender, age, marital status, employment, social support resources as well as psychological and biological characteristics were reported. Psychological predictors include negative mood states, craving, self-efficacy, limited skills to cope with high-risk events, neurocognitive abnormalities, impulsiveness and other personality traits. Comorbid psychopathology has also received much attention as a significant predictor of poor treatment outcomes in alcoholic patients. Among psychiatric disorders – affective, anxiety, personality disorders such as borderline and antisocial personality are particularly associated with a high risk of relapse to heavy drinking. Comorbid depression has been considered as probably the strongest risk factor for failure in maintaining abstinence. In addition to psychiatric diagnosis, severity of psychopathology also has been found to be more pronounced among patients who relapsed, compared to abstainers. Several studies reported relationships between anxiety and alcoholism. Anxiety promotes drinking (self-medication), substance misuse and can lead to relapse. Among personality disorders, borderline, avoidant and antisocial personality disorders are the most strongly associated with the risk for relapse in alcohol dependence.
Key words: alcohol dependence, relapse, personality, depressive disorders, anxiety disorders

Tradycyjne i nowe wskaźniki biologiczne spożywania alkoholu w ilościach szkodliwych dla zdrowia
Traditional and new biological markers of harmful alcoholic drinking
Ewa Czech, Marek Hartleb
Streszczenie – Tradycyjny wywiad lekarski jest często niewystarczającym narzędziem w ustaleniu rzeczywistego spożycia alkoholu. Szkodliwe dla zdrowia spożywanie alkoholu prowadzi do zmian metabolicznych, których konsekwencją jest pojawianie się we krwi różnych związków chemicznych. Związki te mogą spełniać rolę biologicznych wskaźników alkoholizmu. Aktywności enzymów wątrobowych (gamma-glutamylotransferaza, aminotransferaza asparaginianowa) oraz ocena objętości krwinki czerwonej okazały się biomarkerami o niewystarczającej czułości i swoistości diagnostycznej. Aktualnie poszukuje się bardziej specyficznych testów diagnostycznych, które byłyby w stanie odróżnić nadużywanie od sporadycznego spożywania alkoholu oraz wykazywałyby przydatność w monitorowaniu abstynencji. Obecnie w centrum zainteresowania znalazły się takie biowskaźniki jak: stężenie kwasu sjalowego, desjalowanej transferyny, β-heksozaminidazy, monoaminooksydazy płytkowej oraz indeks kwas sjalowy / apolipoproteina J. W niniejszej pracy dokonano przeglądu rutynowych oraz niedawno opracowanych testów diagnostycznych stosowanych pojedynczo lub w kombinacjach.
Słowa kluczowe: nadużywanie alkoholu, biowskaźniki

Abstract – Traditional medical anamnesy is often an ineffective tool in recognition of actual alcohol consumption. Harmful alcohol drinking leads to metabolic derangements, resulting in an emergence in blood of variable chemical compounds. These compounds may play a role of biological indicators of alcoholism. Hepatic enzymes (gamma-glutamyltransferase, aspartate aminotransferase) and mean corpuscular volume of erythrocytes showed unacceptably low diagnostic sensitivity and specificity. At present, more specific diagnostic tests are investigated, which ultimately would be able to discriminate between alcohol abuse and occasional drinking and would be adequate to monitor adherence to abstinence. Within spectrum of highest interest are serum concentrations of sialic acid, carbohydrate deficient transferrin, β-hexosaminidase, platelet monoaminoxidase and index sialic acid/apolipoprotein J. In this review we have given a general overview of traditional and newly conceived diagnostic tests, applied solely or in combinations.
Key words: alcohol abuse, biomarkers


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna