Struktura I funkcja błon biologicznych sylabus informacje ogólnePobieranie 54.9 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar54.9 Kb.
Struktura i funkcja błon biologicznych

SYLABUS

 1. Informacje ogólne
Elementy sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii

Nazwa kierunku studiów

biologia

Poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-BS1-4SBB

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Rok studiów /semestr

II rok / IV semestr

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać zakres wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, fizyki, biochemii i fizjologii zwierząt.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 15 godz.

laboratoria – 15 godz.Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z fizykochemicznymi parametrami błon biologicznych oraz relacjami pomiędzy ich strukturą i funkcją. Posługując się metodologią fizyki i chemii, ukazuje mechanizmy działania układów błonowych, międzybłonowych i komórkowych. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje nowoczesny metody badań struktury i funkcji błon.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników, sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu


Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Student charakteryzuje podstawowe struktury błon biologicznych.

K_W04, K_U07

2. Student opisuje funkcje błon biologicznych i ich zależność od struktury błon.

K_W06, K_U06, K_U07, K_K08

3. Student charakteryzuje podstawowe procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w komórkach na poziome błon komórkowych.

K_W06, K_U01, K_K06

4. Student objaśnia zasady metod stosowanych w badaniach struktury i funkcji błon biologicznych.

K_U07

5. Student nabiera umiejętności stosowania odpowiednich metod badań struktury i funkcji błon biologicznych.

K_U01, K_W06, K_U07, K_K09

6. Student interpretuje i opracowuje otrzymane wyniki badań w formie sprawozdań, stosuje zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania powierzonych mu zadań.

K_U16, K_U15, K_K05, K_K09
Punkty ECTS

2

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 16,3godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

33,8

1,4

o charakterze praktycznym

35

1,4
Data opracowania:

17. 05. 2012

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. Maria Zamarajewa


SYLABUS

 1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu


Struktura i funkcja błon biologicznych

Kod przedmiotu

0200-BS1-4SBB

Nazwa kierunku

Biologia, studia pierwszego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr


drugi rok, czwarty semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godz., wykład

Prowadzący


Prof. dr hab. Maria Zamarajewa

Treści merytoryczne przedmiotu:

 1. Ewolucja wyobrażeń naukowców na temat struktury błon biologicznych Struktura i funkcje błon plazmatycznych i błon organelli komórkowych. Skład lipidów i asymetryczne rozmieszczenie fosfolipidów w błonie plazmatycznej. Podstawy organizacji struktury lipidów: warstwa monomolekularna, micele, dwuwarstwowa struktura lipidowa. Liposomy i ich zastosowanie.

 2. Dynamika struktur lipidowych. Stan krystaliczny i stan ciekłokrystaliczny błon. Przejście fazowe. Polimorfizm lipidów w błonach. Domeny w błonach. Rola strukturalnej organizacji biomembran w regulacji ich funkcji. Metody zastosowane w badaniach struktury błon biologicznych (podstawy EPR, spektrofluorymetria). Elektryczne właściwości błon.

 3. Charakterystyka białek błonowych. Synteza i transport membranowych białek. Fuzja. Białka fuzji. Typy międzykomórkowych połączeń i kontaktów. Typy kontaktów między organellami. Transport przez błony biologiczne. Transport bierny: dyfuzja i. dyfuzja ułatwiona - nośniki i kanały. Typy kanałów błony plazmatycznej i mechanizmy regulacji. Rola kanałów i nośników w regulacji objętości komórek (RVD). Akwaporyna – kanał dla wody. Ca-kanały ER/SR.

 4. Transport aktywny pierwotny. Typy ATPaz.
  P–glikoproteina - ATPaza wieloodporna na leki. Transport wtórny aktywny. Receptory jonotropowe i metabotropowe, struktura, funkcja i regulacja. Receptory śmierci i apoptoz.

 5. Rola biologicznych membran w procesach detoksykacji: cytochrom P450 -reakcja monooksygenazy. Oksydacja lipidów. Zmiany struktury i funkcji błon przy oksydacji. Fosfosfolipazy membranowe i ich rola w regulacji struktury i funkcji błon.

 6. Metody zastosowane w badaniach struktury i funkcji błon biologicznych. Izolowanie i oczyszczanie błon. Enzymy – markery subkomórkowych frakcji. Solubilizacja i rekonstytucja błon. Modele błon biologicznych. Sposoby tworzenia dwuwarstwy lipidowej. Technika czarnych błon lipidowych. Proteoliposomy. Metoda Patch-clamp.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

 1. Student charakteryzuje podstawowe struktury błon biologicznych.

 2. Student opisuje funkcje błon biologicznych i ich zależność od struktury błon.

 3. Student charakteryzuje podstawowe procesy biochemiczne i biofizyczne zachodzące w komórkach na poziome błon komórkowych.

 4. Student objaśnia zasady metod stosowanych w badaniach struktury i funkcji błon biologicznych.

Sposoby weryfikacji:

 1. Zaliczenie pisemne podsumowujące przedmiot (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień).

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
 1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia dwóch wykładów).

 2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

 3. Pozytywna ocena zaliczenia wykładu.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

 1. Błony biologiczne. K. Dołowy, A. Szewczyk, S. Pikuła, „Śląsk” Sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice-Warszawa 2003.

 2. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

 3. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

 4. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2011.

 5. Biofizyka . Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami . pod .red Z. Jóźwiak, G.Bartosz. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca:

 1. Wybrane zagadnienia z biofizyki pod red. S.Miękisza i A.Hendricha, VOLUMED, Wrocław 1998.

 2. Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału pod. red. J.Nowaka i J.Zawilskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

 3. Podstawy molekularne biologii komórki. G.Fuller, D.Shields. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.……………………………….

podpis osoby składającej sylabus


SYLABUS

 1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu


Struktura i funkcja błon biologicznych

Kod przedmiotu

0200-BS1-4SBB

Nazwa kierunku

Biologia, studia pierwszego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr


drugi rok, czwarty semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godz., laboratoria

Prowadzący


mgr Ewa Olchowik, dr Szymon Sękowski

Treści merytoryczne przedmiotu:

 1. Struktura błon biologicznych: stan krystaliczny i stan ciekłokrystaliczny błon. Płynność błon. Ruchy cząsteczkowe w dwuwarstwie lipidowej. Zastosowanie znaczników fluorescencyjnych w badaniu struktury błon. Polaryzacja, anizotropia fluorescencji. Badanie wpływu związków biologicznie aktywnych na płynność błony komórkowej erytrocytów z zastosowaniem znaczników fluorescencyjnych.

 2. Właściwości elektryczne błon. Potencjał spoczynkowy, potencjał czynnościowy. Rola jonów sodu i potasu. Depolaryzacja i hiperpolaryzacja błon. Jonofory. Oznaczanie potencjału błonowego erytrocytów wieprzowych metodą znaczników fluorescencyjnych.

 3. Transport przez błony. Fizjologiczna rola i mechanizm działania Na,K-ATPazy. Oznaczanie aktywności Na,K-ATPazy izolowanej z mózgu szczura metodą spektrofotometryczną.

 4. Izolowanie erytrocytów z pełnej krwi wieprzowej metodą wirowania w roztworze soli fizjologicznej. Oznaczanie hematokrytu. Wyznaczanie powierzchni erytrocytów.

 5. Zjawisko osmozy i hemolizy. Badanie wpływu związku powierzchniowo czynnego na integralność erytrocytów. Wyznaczanie parametru EC50 metodą regresji liniowej. Wpływ temperatury na hemolizę erytrocytów. Wyznaczanie energii aktywacji.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

 1. Student opisuje funkcje błon biologicznych i ich zależność od struktury błon.

 2. Student nabiera umiejętności stosowania odpowiednich metod badań struktury i funkcji błon biologicznych.

 3. Student interpretuje i opracowuje otrzymane wyniki badań w formie sprawozdań, stosuje zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania powierzonych mu zadań.

Sposoby weryfikacji:

 1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki lub odpowiedź ustna).

 2. Sprawdzian testowy składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

 3. Bieżąca ocena pracy podczas analizy uzyskanych wyników w trakcie zajęć.

 4. Sprawdzanie przygotowanych sprawozdań z wykonanych prac laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
 1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

 2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

 3. Zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

 4. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena sprawdzianu testowego składającego się z pytań zamkniętych i otwartych).

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

 1. Błony biologiczne, K. Dołowy, A. Szewczyk, S. Pikuła, „Śląsk” Sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice-Warszawa 2003.

 2. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Redakcja Z. Jóźwiak, G. Bartosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

 3. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

 4. Biofizyka molekularna. G.Slósarek. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca:

 1. Wybrane zagadnienia z biofizyki pod red. S.Miękisza i A.Hendricha, VOLUMED, Wrocław 1998.

 2. ATPazy budowa i funkcje. W. Leśniak, Z. Porębska, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Warszawa 1992.

 3. Publikacje naukowe.


………………………………. podpis osoby składającej sylabus


i Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna