Struktura programuPobieranie 133.67 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar133.67 Kb.
  1   2   3


Struktura programu

Program nauczania języka polskiego jest zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 1 sierpnia 2009 r., nr 89, poz. 730). Przeznaczony jest do nauczania przedmiotu język polski na IV etapie edukacyjnym (w liceum i technikum) w zakresie podstawowym.

Program składa się z dwóch integralnych części:


 • Kultura i literatura

 • Nauka o języku


Kultura i literatura
Budowę programu wyznaczają ramy historycznoliterackie i konteksty kulturowe, co oznacza poszukiwanie dialogu między przeszłością i czasami współczesnymi. Program niniejszy uwzględnia zawartą w obowiązującej podstawie programowej przedmiotu język polski (rozp. z dnia 23 grudnia 2008r.) lekturę z zakresu literatury polskiej oraz literatury powszechnej, a także sugeruje wprowadzenie innych tekstów kultury i utworów uzupełniających z dziedziny filmu, teatru i telewizji.

Propozycje interpretacyjne i układ materiału kulturowego poszczególnych epok obejmują wszystkie cele i treści nauczania oraz osiągnięcia wskazane przez podstawę programową.


Nauka o języku
Program kształcenia językowego – podobnie jak program nauczania historycznoliterackiego - ma również formę tabeli. Ten sposób prezentacji materiału nauczania pozwala przejrzyście pokazać zakładane osiągnięcia uczniów w zakresie słuchania i mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania, a także odnieść hasła programu do konkretnych zagadnień podstawy programowej.
Ogólna charakterystyka programu
Podstawa programowa przedmiotu język polski IV etap edukacyjny (technikum)(rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.), na której opiera się niniejszy program, wyraźnie pokazuje, że zadaniem nauczyciela języka polskiego jest nadążać za współczesnością, wprowadzać ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe własnego narodu i innych krajów oraz przygotowywać do świadomego i krytycznego poruszania się w świecie kultury - także masowej i Internetu. Współczesny uczeń otoczony produktami kultury masowej, powinien trafić w szkole na nauczyciela-przewodnika w świecie zagrożonych wartości.

Zainteresowania i upodobania młodzieży będą się ciągle zmieniać zgodnie z modą i tendencjami coraz szybciej rozwijającej się cywilizacji. Rolą szkoły jest znaleźć sposób na oswojenie uczniów z kanonami sztuki i literatury, pomóc w poznawaniu i wartościowaniu dzieł kultury – nie tylko wysokiej. Program stawia ucznia w roli sędziego przeszłości, umożliwia mu własną ocenę dzieł oraz formułowanie własnych pytań, hipotez i wniosków.

Wyciągając wnioski z diagnozy Marii Janion (Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?), będziemy starać się odwoływać do przeżyć i emocji, zachęcać do wyrażania osobistych odczuć i refleksji na temat omawianego i ocenianego dzieła, ułatwiać jego interpretację w kontekście egzystencjalnym i aksjologicznym. Nastawienie na intuicję i przeżywanie, rozwój postaw twórczych, wrażliwości emocji daje szansę utrwalenia w świadomości ucznia właściwej wartości i hierarchizacji utworów. Uczeń będzie umiał odróżnić dzieło od kiczu, dostrzec znaczenie arcydzieł, porównać i ocenić utwory z przeszłości i z czasów obecnych.

Nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej odwołuje się więc do wiedzy i umiejętności, które uczeń zdobył na wcześniejszych etapach edukacyjnych, zwłaszcza na III. Na IV etapie ma wprowadzić ucznia w świat kultury wysokiej, nauczyć poważnej i kompetentnej, otwartej na różne sensy lektury tekstów, zwrócić uwagę na kulturę współczesną, popularną. Zadaniem nauczyciela jest też pokazanie, jak nowoczesne środki przekazu mogą ułatwić i uatrakcyjnić poznawanie tradycji.

Program nauczania Ponad słowami współgra z zadaniami, jakie zostały wyznaczone w podstawie programowej nauczycielowi języka polskiego na IV etapie edukacyjnym.

W zakresie podstawowym są to przede wszystkim:

1) stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych ucznia;

2) wprowadzanie ucznia w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;

3) zapoznanie z najnowszymi tendencjami w kulturze współczesnej;

4) nauczenie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu;

5) inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;

6) pogłębianie świadomości językowej i komunikacyjnej ucznia;

7) rozwijanie jego sprawności wypowiadania się w złożonych formach;

8) stymulowanie umiejętności samokształcenia ucznia.

Program niniejszy w części historycznoliterackiej ma formę chronologicznego uporządkowania tekstów kultury i ujęcia ich w ramy ogólnie przyjętych epok. Jednakże na teksty – dzieła-pomniki przeszłości uczeń będzie patrzył przez pryzmat tekstów współczesnych w myśl słów wielkiego poety Cypriana Norwida „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”.
Szczegółowe cele edukacyjne


 • Poznawanie przez ucznia arcydzieł kultury narodowej i światowej (zapoznani z nimi) i wpojenie mu nawyków wartościowania dostępnych dziś tekstów kultury; odróżnianie kultury elitarnej – wysokiej i popularnej – masowej, arcydzieła i kiczu.

 • Przekonanie ucznia o wadze i znaczeniu arcydzieł literackich, teatralnych, filmowych, telewizyjnych – weryfikowanych przez czas pomników myśli ludzkiej.

 • Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego, rozwijanie kompetencji czytelniczych, umiejętności wnikliwego czytania ze zrozumieniem dzieł literackich, tekstów naukowych i publicystycznych.

 • Rozwijanie umiejętności wnikliwego i osobistego stosunku do tekstu.

 • Kształcenie umiejętności rozumienia tekstów, formułowania własnych syntetycznych ocen i opinii.

 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania twórczych nawiązań między tekstami kultury na przestrzeni epok.

 • Kształcenie umiejętności syntetycznego rozpoznawania zjawisk historycznoliterackich i kulturowych na przestrzeni dziejów oraz ich wpływ na kulturę współczesną.

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania trwałych i uniwersalnych wartości w dziełach literackich oraz budowania własnego systemu wartości odwołującego się do tradycji humanistycznej, kultury narodowej i europejskiej.

 • Kształcenie sprawności językowych, umiejętności logicznego myślenia, wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.

 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni młodego czytelnika.

 • Wpajanie nawyków czynnego uczestnictwa w kulturze, wyzwalanie przeżycia w kontekście z dziełem sztuki, kształcenie kompetencji do krytycznego rozumienia języka mediów.

 • Wdrażanie do samokształcenia – rozwijanie zainteresowań w zakresie wszech stronnego wykształcenia humanistycznego; kształcenie umiejętności świadomego, celowego i krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji


Cele wychowawcze


 • Osiąganie przez ucznia dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej.

 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej.

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Wykształcenie zdolności do rozpoznawania wartości moralnych i ich hierarchizacji.

 • Kształcenie postawy dialogu i tolerancji.

 • Stymulowanie poszukiwań przez ucznia swojego miejsca w społeczeństwie.

 • Rozbudzanie ambicji dążenia do wielkich celów życiowych.


Realizacja programu

Program stosuje się do ustaleń zawartych w ramowym planie nauczania, według których na naukę języka polskiego w technikum na poziomie podstawowym przewidzianych jest 360 godzin lekcyjnych w czteroletnim cyklu kształcenia. Uwzględnia również sytuację, gdy decyzją dyrekcji przyznawane są dodatkowe godziny. W związku z tym nauczyciel może dostosować czas realizacji poszczególnych zagadnień, jak również kolejność ich omawiania do określonej liczby godzin lekcyjnych oraz poziomu danej klasy.


Treści nauczania


Zagadnienia

Treści nauczania

Dział I

Historia literatury. Starożytność.

-ogólna charakterystyka epoki

- Biblia jako księga święta i arcydzieło literackie

- Księga Hioba jako tekst mądrości owy

- symboliczny charakter Apokalipsy św. Jana

-biblijne gatunki literackie m. in. psalm – wybrany tekst

- znaczenie Biblii i mitologii w dziejach kultury europejskiej

- opowieści mityczne i ich funkcje – wybrane mity

- mit jako forma poznawania świata, bohaterowie mityczni jako

archetypy

- liryka starożytnej Grecji i Rzymu, gatunki literackie ( na wybranych przykładach )

- filozofowie greccy i systemy filozoficzne

- klasyczny dramat starożytnej Grecji – Sofokles Król Edyp, koncepcja ludzkiego losu w tragedii

- eposy homeryckie (fragmenty)

- czytanie tekstów kultury na podstawie wybranego dzieła


Pojęcia: alegoria, chrześcijaństwo, dekalog, sacrum, profanum, księgi mądrościowe, prorockie, archetyp, apokalipsa, symbol, topos, psalm, Ewangelia hymn, judaizm, kazania list, modlitwa, pieśń, prorok, przypowieść(parabola), psałterz, symbol, Tora, wers werset, kanon, katolicyzm, demokracja, miasto-państwo(polis), antropomorfizm, kalokagatia, mit, mitologia, heros, prometeizm, mimesis, harmonia, umiar, proporcja, kanon, tragedia, dramat antyczny, pieśń, anakreontyk, oda, elegia, decorum, klasycyzm, mimesis, katharsis, tragizm, fatum, konflikt tragiczny, ironia tragiczna, katastrofa, komedia, tragedia (budowa tragedii), hybris, zasada trzech jedności, wina tragiczna, epikureizm, stoicyzm, złoty środek, idealizm platoński, cynizm, sceptycyzm, horacjanizm, hedonizm, poezja tyrtejska, retoryka, perswazja, manipulacja językowa, erystyka, skrzydlate słowa, apostrofa, anafora, sentencja, argument, styl biblijny, epos, heksametr, porównanie homeryckie

Kontynuacje i nawiązania

- motywy biblijne w dziełach plastycznych różnych epok ( rzeźba, malarstwo )

- literackie nawiązania do Biblii

- aforyzmy, sentencje i przysłowia wywodzące się z Biblii

- mity jako inspiracja współczesnego teatru ( kinematografii )

- konwencja literacka a swoboda twórcza

-przygotowanie do maturyDział II

Historia literatury.

Średniowiecze.- cywilizacja średniowiecznej Europy (pogląd teocentryczny, cechy, zjawiska, cele, wzorce parenetyczne, gatunki literackie, religijne i świeckie, anonimowość dzieł literackich )

- filozofia i systemy filozoficzne

- sztuka – styl romański i gotycki, alegoryczność i symboliczność

- obraz Matki Bożej w średniowiecznej liryce maryjnej (Bogurodzica, Lament świętokrzyski )

- kreacja świętego w epoce średniowiecza ( dwa modele

średniowiecznego świętego – św. Aleksy i św. Franciszek )

- literatura wobec spraw ostatecznych – motyw śmierci w

utworach średniowiecznych – Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

- czytanie tekstów kultury na podstawie wybranego dzieła
Pojęcia: feudalizm, teocentryzm, uniwersalizm, augustynizm, tomizm, franciszkanizm, scholastyka, pareneza, styl romański, styl gotycki, hagiografia, legenda, asceza, asceta, archaizm, motyw deesis, pieta, ikona, apostrofa, paralelizm, eschatologia, danse macabre, memento mori, ars moriendi, Stabat Mater, alegoria , chanson de geste, legenda hagiograficzna, paralelizm, pieśń religijna rym(wewnętrzny , zewnętrzny), historiografia, archaizm, palatalizacja, przegłos polski, kazanie, lament, dramat liturgiczny, misterium, moralitet, fresk, miniatura, tryptyk,


Kontynuacje i nawiązania

- arcydzieła architektury romańskiej i gotyckiej

- motyw Stabat Mater we współczesnej literaturze i sztuce

- kompozycja deesis w dziełach plastycznych późniejszych epok

- średniowieczne motywy we współczesnej literaturze

-przygotowanie do matury


Dział III

Historia literatury.

Renesans.- odrodzenie antyku, humanizm renesansowy, reformacja w kościele, Włochy kolebką renesansu, złoty wiek kultury polskiej

- wybitni humaniści renesansowi ( artyści, uczeni, filozofowie )

- Jan Kochanowski – erudyta i patriota ( na podstawie wybranych Pieśni ewentualnie również fraszek)

- kryzys renesansowego światopoglądu Jana z Czarnolasu i powrót do wyznawanych wartości ( Treny, np. IX, X, XI, XIX )

- Psalmy – arcydziełem modlitwy i poezji ( na podstawie wybranego psalmu J. Kochanowskiego )

- W. Szekspir, Makbet – dramat jednostki i władzy, motyw winy i kary, psychologiczna motywacja zbrodni

- prekursorstwo Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na podstawie wybranych sonetów

- czytanie tekstów kultury na podstawie wybranego dzieła ( cechy malarstwa, rzeźby i architektury renesansowej )


Pojęcia: humanizm, reformacja, mecenat, klasycyzm, człowiek renesansu, sonet, puenta, pieśń, tren, psalm, psałterz, sielanka, paradoks, antyteza, wiersz sylabiczny, dramat szekspirowski, teatr elżbietański, dramat psychologiczny, przerzutnia, parafraza, oksymoron, elipsa, pytanie retoryczne, monolog, dialog, styl klasyczny, harmonia, horacjanizm, klasycyzm renesansowy, poeta doctus,

Kontynuacje i nawiązania

- współczesny człowiek renesansu ( na podstawie współczesnych tekstów publicystycznych, eseistycznych i innych, także

Internetu )

- współczesne wersje dramatów szekspirowskich – arcydzieło

i kicz


-przygotowanie do matury

Dział IV

Historia literatury.

Barok.


- barokowe kontrasty – barokowa koncepcja świata i człowieka, charakterystyczne cechy dzieł epoki: marinizm, konceptyzm; poezja metafizyczna, pamiętnikarstwo, literatura dworska, ziemiańska, sarmatyzm, filozofia i nauka

- barok dworski ( na podstawie wybranych utworów

J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego )

- obyczajowość polskiej szlachty na podstawie Pamiętników

J. Ch. Paska

- czytanie tekstów kultury na podstawie wybranego dzieła (np.

na podstawie budowli, rzeźby barokowej lub dzieła sztuki

sakralnej )


Pojęcia: kontrreformacja, rokoko, hiperbola, koncept, marinizm, kontrast, anafora, antyteza, inwersja składniowa, peryfraza, przerzutnia, epitet, przenośnia, puenta, gradacja, sarmatyzm, epistolografia, motyw vanitas, pamiętnik, diariusz, raptularz, racjonalizm

Kontynuacje i nawiązania

- barok w kulturze współczesnej ( np. kościół barokowy )

- Polska sarmacka w literaturze późniejszych epok ( np.

na podstawie Trylogii H. Sienkiewicza )

- tradycje antyczne i biblijne w literaturze baroku

-rzygotowanie do matury


Dział V

Historia literatury.

Oświecenie.- epoka rozumu ( edukacja, filozofowie oraz ich poglądy, style sztuki oświecenia: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego )

- dydaktyczny charakter satyr I. Krasickiego na podstawie wybranych utworów

-dydaktyczna dewiza epoki – bawiąc, uczyć – wybór bajek I. Krasickiego

- poezja serca – sentymentalizm w literaturze ( na podstawie poezji F. Karpińskiego )

- poezja patriotyczna – Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

- czytanie tekstów kultury na podstawie wybranego dzieła


Pojęcia:

racjonalizm, rozum, imperatyw moralny, empiryzm, sensualizm, tabula rasa, deizm, ateizm, utylitaryzm, tolerancja, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, klasyczny, mecenat, KEN, Konstytucja 3 maja, legiony polskie, obiady czwartkowe, rozbiory, Sejm Czteroletni, Szkoła Rycerska, Teatr Narodowy, bajka, satyra, poemat heroikomiczny, publicystyka, czasopiśmiennictwo, powieść, utopia, oda, figury retoryczne )Kontynuacje i nawiązania

- współczesne nawiązania do filozofii oświeceniowej

- współczesne nawiązania do literackich utworów

oświeceniowych

- teatr w służbie reform ( niezależność i służebność artysty

w teatrze XXI stulecia )

-przygotowanie do maturyDział VI

Historia literatury

Romantyzm.- oblicza polskiego romantyzmu, kategoria artysty-wieszcza,

romantyczny obraz widzenia świata, ludowość, fantastyka,

charakterystyczne cechy i idee literatury, filozofii i sztuki,

bohater romantyczny

- Romantyczność A. Mickiewicza jako tekst programowy

- romantyczne szaleństwo – IV cz. Dziadów A. Mickiewicza

( fragmenty )

- romantyczny egzotyzm- Sonety krymskie A. Mickiewicza

- romantyczne wyznania na podstawie wybranych liryków

A. Mickiewicza – Liryki lozańskie

- martyrologia narodowa, polski mesjanizm, prometeizm

bohatera romantycznego – Dziady cz. III A. Mickiewicza

- powrót do kraju lat dziecinnych – Pan Tadeusz A. Mickiewicza

- filmowa adaptacja eposu Mickiewicza – Pan Tadeusz

Andrzeja Wajdy

- kunszt poetycki liryków J. Słowackiego

- romantyczny samotnik w walce o ideały – Kordian

J. Słowackiego (fragmenty)

- Cyprian Kamil Norwid – artysta wszechstronny – wybór liryków
Pojęcia: cenzura, martyrologia, mit Napoleona, ojczyzna, patriota, powstanie listopadowe, Moskale, Sybir, Wielka emigracja, zabory czucie i wiara, ludowość, fantastyka, ballada, bunt, epopeja, etos walki, improwizacja, egzotyzm, orientalizm, wolność, bunt, prometeizm, indywidualizm, irracjonalizm, metafizyka, wolność, egotyzm, idealizm, intuicjonizm, mesjanizm, mistycyzm, profetyzm, oniryzm, melancholia, romantyczny kochanek, bohater romantyczny, miłość romantyczna, preromantyzm, profetyzm, tyrania, wieszcz, wyobraźnia (imaginacja), historyzm, synkretyzm, dramat romantyczny, epos, sonet, ojczyzna, mała ojczyzna, arkadia, sielanka, idylla, pielgrzymowanie, słowa-klucze


Kontynuacje i nawiązania

- dialog z romantyzmem w kulturze współczesnej

- dzieła romantyków na scenie i na ekranie

- miłość romantyczna ( romanse, melodramaty filmowe, muzyka

popularna )

-przygotowanie do matury


DZIAŁ VII

Historia literatury.

Pozytywizm.- obraz epoki: najważniejsze zjawiska historyczne, społeczne, kulturowe (filozofia, nauka, sztuka )

- nawiązanie do ideałów oświecenia, kult nauki i wiedzy

- programy pozytywistyczne

- cechy charakterystyczne epoki

- realistyczny obraz świata i człowieka w nowelistyce - Mendel Gdański

- pozytywistyczna osobowość

- kobieta w pozytywizmie – E. Orzeszkowa Kilka słów o kobietach (fragmenty), Marta (fragmenty)

-literatura w służbie społecznej, przemiany w rozumieniu patriotyzmu; praca jako miernik wartości człowieka

- polscy idealiści na tle społecznego rozkładu; obraz społeczeństwa XIX w. - Lalka B. Prusa

- rozwój powieści realistycznej

-rozwój publicystyki – B. Prus Kroniki tygodniowe (fragmenty)

-poezja Adama Asnyka – wybór

-narodziny zbrodniarza – Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego
Pojęcia: realizm, naturalizm, praca organiczna, praca u podstaw, tolerancja, emancypacja kobiet, powieść- panorama społeczeństwa, iluzja rzeczywistości, mimesis ,powieść realistyczna , scjentyzm, utylitaryzm, ewolucjonizm, antysemityzm, asymilacja, filantropia, kapitalizm, powstanie styczniowe, racjonalizm, sztuka tendencyjna(sztuka z tezą), felieton, kronika tygodniowa, , nowela, obrazek, opowiadanie, powieść polifoniczna, powieść tendencyjna, bohater papierowy, publicystyka, sonet


Kontynuacje i nawiązania

- pozytywiści na scenie i ekranie

- obrazy malarskie odzwierciedleniem rzeczywistości

- realizm i naturalizm na scenie i ekranie

- kobieta w literaturze: femme fatale, kobieta wyzwolona, emancypantka, matka-Polka, feministka

- bohater pozytywistyczny w twórczości późniejszych pisarzy

-przygotowanie do maturyDZIAŁ VIII

Historia literatury. Młoda Polska.

- modernizm : bankructwo idei; twórcy i odbiorcy kultury

- dekadentyzm i pesymizm

- związki z romantyzmem

- Nietzsche: poza dobrem i złem, idea nadczłowieka

-gloryfikacja artysty i sztuki

- młodopolskie tendencje w poezji polskiej i europejskiej – wybór tekstów

- obraz wsi polskiej w utworach ( S. Wyspiański Wesele, W. S. Reymont Chłopi t.1 )

- realizm i naturalizm w obrazach życia wsi, impresjonizm i nastrojowość

- dialektyzacja w utworach

- walka artysty z filistrem; cyganerie artystyczne

-polemika z hasłami pozytywistycznymi, problematyka społeczna

- motywy i symbole; czas przełomu

- sprawa narodowa, rozrachunek z narodowymi mitami
Pojęcia: fin de siecle, artysta, sztuka, niezależność twórcy, sztuka dla sztuki, impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, neoromantyzm, nadczłowiek, nirwana, oniryzm, chłopomania(ludomania), symbol, synestezja, synkretyzm, synteza sztuk, femme fatale, szatan, hedonizm, ludowość, erotyzm, cyganeria, dekadentyzm, modernizm, dramat symboliczny, wiejska epopeja, franciszkanizm, afirmacja życia, powieść młodopolska, powieść psychologiczna, filister,


Kontynuacje i nawiązania

- współczesne oblicza dekadentyzmu

- ekspresjonizm i impresjonizm w malarstwie i poezji

- ekranizacja Wesela S. Wyspiańskiego

- kabaret literacki

-przygotowanie do matury


DZIAŁ IX

Historia literatury. Dwudziestolecie międzywojenne

- od wielkich nadziei i optymizmu do straconych złudzeń

- nastroje katastrofizmu i depresji

-Różnorodność tematów w poezji dwudziestolecia

- projekty odrodzonego państwa ( S. Żeromski Przedwiośnie )

- dylematy sumienia; granice społeczne i moralne ( Z. Nałkowska Granica)

- nowatorskie tendencje w sztuce

- manifesty i programy artystyczne

- świat jako groteska; walka formą, poetyka absurdu i paradoksu ( W. Gombrowicz Ferdydurke )

- motyw domu, rodziny - ( B. Schulz Sklepy cynamonowe)

- relacje międzyludzkie, myśli i uczucia bohaterów, wewnętrzne rozterki ( J. Iwaszkiewicz „Panny z Wilka”)


Pojęcia: pesymizm i katastrofizm, kryzys, nazizm, rewolucja, socjalizm, stalinizm, totalitaryzm, , behawioryzm, psychoanaliza, komunizm, futuryści, Skamander, Awangarda Krakowska, Żagary, autentyzm, surrealizm, witalizm, aktywizm, poetyka codzienności, arkadia, apokalipsa, egzystencjalizm, groteska, karykaturalizm, cynizm, kubizm, awangarda, dadaizm, X muza (kino, film), futuryzm, poezja miasta, mityzacja rzeczywistości, proza poetycka, karykatura, kubizm, kultura masowa, sztuka użytkowa, powieść psychologiczna, witalizm

Kontynuacje i nawiązania

- sztuka XX wieku

- mity i demitologizacje, szklane domy XX/XXI wieku

- świat jako koszmar, kryzys kultury

- proza a scenariusz filmowy

- obraz epoki w filmie

-przygotowanie do maturyDział X

Historia literatury.

Współczesność.- człowiek wobec totalitaryzmów XX wieku

- holocaust

- literatura po roku 1939

- pokolenia literackie

- II wojna jako kryzys cywilizacji i świadomości oświeceniowej

- apokalipsa spełniona

-kryzys wartości w świecie współczesnym, ideologie i poszukiwanie wolności jednostki

- życie kulturalne w czasie II wojny światowej

- dwa ośrodki rozwoju literatury polskiej w latach 1945 – 1989, znaczenie „Kultury” paryskiej, dwa obiegi w latach 1976 – 1989

- wojna w oczach poetów – wybrane liryki K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, Z. Herberta, E. Lipskiej, A. Zagajewskiego, S. Barańczaka

- katastrofizm i poszukiwanie wartości

- doświadczenie totalitaryzmów – opowiadanie T. Borowskiego, Inny świat G. Herlinga Grudzińskiego

- miłość i godność – Zdążyć przed Panem Bogiem H. Krall

-„bakcyl dżumy nigdy nie umiera” – zagrożenia współczesności – metafora Dżumy A. Camusa

- humanizm heroiczny

- mała stabilizacja

- innowacyjne poszukiwania twórcze- Tango S. Mrożka (spektakl teatralny)

- Szczególna rola papieża –Polaka – homilia Jana Pawła II wygłoszona na placu Zwycięstwa w 1979 r. – nagranie telewizyjne


Pojęcia: antysemityzm, eksterminacja, deportacja, faszyzm, getto, gułag, holocaust, łagry, lagry, obozy koncentracyjne, obóz zagłady, totalitaryzm, Kolumbowie, „Apokalipsa spełniona”, behawioryzm, epoka pieców, literatura faktu, drugi obieg wydawniczy, okupacja, pustka aksjologiczna, mała stabilizacja, turpizm, poezja lingwistyczna, człowiek zlagrowany, nihilizm, moralizm, deprecjacja człowieczeństwa, mechanizm zniewolenia, „inny świat”, groteska, bunt jednostki, kultura masowa, dzieci kwiaty (hippisi), popkultura, reportaż, literatura faktu, egzystencjalizm, homilia, subkultury młodzieżowe, socrealizm, turpizm, kabaret, antypoezja, esej, wywiad,

Kontynuacje i nawiązania

- obraz wojny w sztuce

- skomplikowane relacje polityki i kultury

- epoka ostatnich arcydzieł sceny i teatru

-motyw triumfu śmierci w malarstwie

- kultura wysoka - kultura masowa – kultura popularna – pseudokultura?

- kultura obrazkowa

- reklama

-przygotowanie do matury


  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna