Studia drugiego stopniaPobieranie 19.03 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.03 Kb.


WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA

w KIELCACH

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: wpisać

STUDIA DRUGIEGO STOPNIAImię i Nazwisko

nr alb. wpisaćwpisać tytuł bez kropki na końcu

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem


prof. dr hab. Krzysztofa Konarzewskiego

Przyjmuję pracę

w formie papierowej i elektronicznej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis promotora i data akceptacji pracy)

Kielce 2014


SPIS TREŚCI


Wygenerować automatycznie za pomocą Wstaw – Odwołanie – Indeksy i spisy

WSTĘP


Pisać w stylu Normalny

ROZDZIAŁ I
Wpisać tytuł w stylu nagłówek 1

1.1. Wpisać podtytuł w stylu Nagłówek 2

1.1.1. W razie potrzeby wpisać podtytuł w stylu Nagłówek 3


Pisać w stylu Normalny.

Stosować odsyłacze1.  • W wyliczeniach stosować styl Bullet.

W tabelach używać stylu Tekst tabeli. Przed każdą tabelą i wykresem umieścić tytuł w stylu Tytuł obiektu.

Tabela 1. Opinie o najdotkliwszych problemach społecznych w PolsceW Polsce mamy do czynienia z różnymi problemami społecznymi. Proszę zaznaczyć trzy, które Pana(i) zdaniem są najważniejsze.

Liczba wskazań
(n = 100)

Bezrobocie

79

Bieda

72

Niskie emerytury

63

Korupcja

58

Kolejki do lekarzy-specjalistów

19

Przestępczość

5

Niski poziom nauczania w szkołach

4

ROZDZIAŁ II
Wpisać tytuł w stylu nagłówek 1


i tak dalej…

Podsumowanie i wnioski

BIBLIOGRAFIA


Pisać w stylu Bibliografia według wzoru:

Badurski A. Z., Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa i zagrożenie dla rozwoju polityczno-gospodarczego Polski. Zeszyty Centrum im. Adama Smitha 1997, nr 29.

Kubiak A., Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków. Łódź 2003: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Łętowska E., Korupcja: między moralnością a prawem. W: E. Popławska (red.), Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym. Warszawa 1997: Instytut Spraw Publicznych.

Netografia

Co to jest korupcja? Pobrane 12 listopada 2011 z http://antykorupcja.gov.pl/ portal/ak/47/63/Co_to_jest_korupcja.html


Aneks
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Wydział Humanistyczno-PedagogicznyOświadczenia promotora i autora pracy dyplomowej

Oświadczenie promotora pracy dyplomowej

Oświadczam, że praca dyplomowa Pani/a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

została przygotowana pod moim kierunkiem. Praca ta spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego magistra.

Kielce, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data podpis promotora

Oświadczenie autora pracy dyplomowej

Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że przedstawioną pracę dyplomową napisałam/em samodzielnie oraz że z literatury i źródeł korzystałam/em zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz zgodna jest z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2000 nr 101, poz. 926). Przedstawiona przeze mnie praca w żadnym fragmencie nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z nadaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych lub uzyskaniem tytułu zawodowego. Oświadczam ponadto, że wersja drukowana pracy dyplomowej jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Kielce, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data podpis autora pracy1 Wstawić w stylu Tekst przypisu dolnego według wzoru: Inicjał imienia, Nazwisko, Tytuł. Miejsce wydania Rok wydania, Wydawnictwo, ewentualnie numer strony.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna