Studia dzienne Kierunek: Socjologia Rok studiów (semestr): 1, zimowyPobieranie 8.4 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.4 Kb.
PROGRAM NAUCZANIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Zarządzanie Projektami Badawczymi

Rodzaj studiów: studia stacjonarne III stopnia

System: studia dzienne

Kierunek: Socjologia

Rok studiów (semestr): 1, zimowy i letni

Forma zajęć: konwersatorium (warsztat)

Liczba godzin: 60 godzin

Punkty ECTS:

Prowadzący: prof. dr hab.Wielisława Warzywoda Kruszyńska, mgr Kamil Kruszyński


  1. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE: Nie ma wymagań wstępnych

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza: Po zakończeniu zajęć student ma wiedzę o: instytucjach finansujących badania naukowe w Polsce i w Europie i zasadach finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, o metodykach zarządzania projektami (PMI, Prince 2, IPMA, PCM, Agile), metodach i narzędziach planowania projektów, źródłach finansowania i zasadach budżetowania projektu, obszarach kontroli i narzędziach monitorowania postępów oraz zmian w projektach badawczych, o budowaniu i zarządzaniu zespołem badawczym oraz prawnych i etycznych aspektach projektów badawczych w dziedzinie nauk społecznych i sposobach komercjalizowania wyników.

Umiejętności: Student potrafi dopasować wybrane elementy metodyk do projektu badawczego, definiować cele projektów, zaplanować projekt, opracować budżet zadaniowy projektu, monitorować i kontrolować przebieg projektu, opracować i posługiwać się dokumentacją projektu ,działać w ramach zespołu realizującego projekt, opracować wniosek o grant na sfinansowanie projektu.

Postawy/kompetencje:Student ma świadomość znaczenia zarządzania projektowego w realizacji badań naukowych oraz w osiągnięciu sukcesu w pracy naukowej, posiada kompetencje pracy grupowej i komunikowania wyników.

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Wybrane elementy i narzędzia PMI, Prince2, IPMA, PCM, Agile, planowanie i organizacja projektu, kultura i struktura organizacyjna a zarządzanie projektami badawczymi, zespół projektowy i jego wpływ na ektywność badań, ustalanie celów projektu – zasady SMART, ZMORA, WARTO ,czas trwania projektu, diagramowe i sieciowe techniki wspomagające planowanie zasobów, macierze odpowiedzialności, dekompozycja projektu,budżetowanie zadań, zarządzenie ryzykiem, monitoring i ewaluacja, dokumentacja projektu. Zarządzanie projektowe w nauce, Europejska Przestrzeń Badawcza i Programy Ramowe, finansowanie nauki w Polsce i procedury ewaluacji wniosków, specyfika projektów w naukach społecznych, praca doktorska jako projekt.FORMA WERYFIKACJI WIEDZY:

Przygotowanie dokumentacji (planu zarządzania projektem) i zaprezentowanie (w formie prezentacji multimedialnej) grupowego projektu badawczego oraz zaprojektowanie własnej pracy doktorskiej jako projekt badawczy.LITERATURA:1/ podstawowa: "Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami " (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) Wydanie trzecie, PMI, MT&DC Warszawa 2006

Marek Pawlak Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 200Checklist – Research Project Management: Principles http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/brochures_and_info_sheets/Training_Research_Checklist.pdf; 2/uzupełniająca: Scott Berkun Sztuka zarządzania projektami, Helion 2006


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna